3
Nax io xa kada koio ñayiu ka kukanu ini Jesucristu
Dɨuni juñaꞌa‑n nuu ñayiu de xa na jueyuꞌu na juendetu‑i nuu juxtixia ñuu‑i xiꞌin nuu dava ka se ka taxnuni nuu‑i. Na jandixa koio‑i‑sɨ. Na koo anu‑i xa kada‑i xavaꞌa. Dɨuni juñaꞌa‑n nuu‑i xa maxku kuiꞌa jaꞌan‑i ɨnka ñayiu, ni maxku jan kuiꞌa‑i‑yɨ. Maxku jantnaꞌa koio‑i. Na kutuu mani‑i xiꞌin dava ka ñayiu du. Ndaꞌu kee na kutuu koio‑i na kuaꞌa na kundeꞌa dava ka ñayiu. Na ta kukanu ini koio ka‑ro Jesucristu, n‑ka xo kuloko n‑ka xo kuduꞌa ni‑ro, te ñatu n‑ka xo jandixa‑ro ley Ianyuux chi tuku n‑ka dakuaꞌa ñaꞌa ñayiu. Ntdantuꞌu xaloko xaduꞌa n‑kuu anu‑ro xa kada‑ro n‑ka kida‑ro, ñatu n‑ka xo ndedi ini‑ro. N‑xo xiaꞌan‑ro justu anu‑ro. Mee ni xane xayichi n‑ñuꞌu anu‑ro. N‑ka xo kukuedi ini‑ro hora n‑ka xo teku‑ro xa xe kotuu vaꞌa ɨnka ñayiu juaꞌan. Dɨuni n‑xo xini uꞌu‑ro dava ka ñayiu, te n‑xo xini uꞌu tnaꞌa‑ro xiꞌin ñayiu ka xinitnaꞌa xiꞌin‑ro. Daa n‑ka xo kida‑ro, ko n‑ka teku‑ro nax n‑kida Ianyuux, Ia dananitaꞌu ñaꞌa xa nanitaꞌu‑ro xiꞌin nax io xa kada‑ro na kuaꞌa daa dananitaꞌu ñaꞌa‑ia. Dɨuni n‑ka teku‑ro xa xemani ñaꞌa‑ia. Ñadu xaxeꞌe xa n‑ka kida‑ro ɨɨn xavaꞌa dananitaꞌu ñaꞌa‑ia chi dananitaꞌu ñaꞌa‑ia xaxeꞌe xa n‑kundaꞌu ini ñaꞌa‑ia. N‑kida Espíritu‑ia xa n‑ka nduu‑ro ɨnka ñayiu; ñatuka ka kuu‑ro ná n‑ka xo kuu‑ro. N‑kida Ianyuux xa n‑kee ñaꞌa Espíritu‑ia xaxeꞌe xa n‑chiyaꞌu Jesucristu kuechi‑ro. Yo kidatniu Espíritu‑ia anu‑ro. N‑kida‑ia xa ñatuka xndido xtau‑ro kuechi n‑ka kida‑ro xaxeꞌe xa n‑kundaꞌu ini ñaꞌa‑ia xiꞌin xaxeꞌe xa xemani ñaꞌa‑ia. Te xñu ini‑ro xa niꞌi‑ro taꞌu‑ro. Taꞌu‑ro kuu xa kutuu‑ro nuu tuu Ianyuux nɨkava nɨkuita. Ɨɨn xandaa kuu xa kakuneꞌe‑r, ñadu ɨɨn xavete. Taꞌu tniu‑r nuu‑n xa dakuaꞌa‑n ñayiu xa kakuneꞌe‑r ya na kuaꞌa daa na kada ñayiu ka kukanu ini Ianyuux xavaꞌa. Daa na jun ini koio‑i. Nux na jandixa koio‑i xa kakuneꞌe‑r ya, kueꞌe xavaꞌa kuu‑i ntdaa‑i. Maxku danuu‑n cuentu ña ndandɨꞌɨ. Ni maxku yo nduku tnuꞌu‑n jundu n‑ka xo kuu tadɨꞌɨ xixitna ñayiu dian, ni maxku yo nduku tnuꞌu‑n nuu ndexu vaxi koio‑i. Ni maxku jantnaꞌa tnuꞌu‑n xiꞌin dava ka ñayiu xaxeꞌe ley n‑chidotnuni Moisés chi ña tuu nax kineꞌe‑n. 10 Se na kada xa kaꞌnde tnaꞌa ñayiu ka kukanu ini Jesucristu, kanandee‑n‑sɨ uu a uni vuelta. Te nux ña n‑jandixa ñaꞌa‑s maxku kandeka tnaꞌa ka‑n xiꞌin‑s. Kuijun‑n‑sɨ 11 chi kunaꞌa‑n xa se daa kida, seloko kuu‑s; mee ni xaloko xani ini‑s. Dakuita‑s mee‑s chi kueꞌe xa kida‑s.
N‑jaꞌan Spalu xa kada Tito xamani juini‑s
12 Ñu ini‑r xa tundaꞌa‑r Artemas o Tíquico xee Creta de. Kɨu na xino ndeda ɨɨn‑s, xee‑n Nicópolis. Ijan nanitnaꞌa‑ro chi ñu ini‑r xa ijan kutuu‑r yoo vixi. Kundu ini‑n kixi‑n. 13 Juñaꞌa‑n ntdaa xa ka ndoñuꞌu se kuu abogado nani Zenas xiꞌin Apolo hora na njunu ichi‑s na kuaꞌa maxku ñaꞌa ndoñuꞌu xa ndoñuꞌu koio‑s ichi jɨꞌɨn‑s. Juñaꞌa ndendaa xe kandita‑n. 14 Na kada koio ñayiu ka kukanu ini xiꞌin‑ro Jesucristu xavaꞌa. Na juñaꞌa‑i xa ka ndoñuꞌu ɨnka ñayiu kukanu ini‑ia. Na dakuaꞌa‑i chindee tnaꞌa‑i. 15 Ntdaa se xtuu xiꞌin‑r yaꞌa ka ndajan tnuꞌu ñaꞌa, Tito. Juñaꞌa nuu ntdaa ñayiu xemani ñaꞌa xndaxio dian xa yo ndajan tnuꞌu‑r‑yɨ. Na chindee chituu ñaꞌa Ianyuux ntdaa‑n.