2
Ukulupusyo wekulu
Nipele, tukuŵajilwa kuukamulichisya nnope usyene utwaupilikene kuti tukaupelela. Pakuŵa aula utenga uwatangeswe ni achikatumetume ŵa kwinani kalakala waliji wa usyene, ni mundu jwalijose jwanganajitichisya ŵalamulikwe yaikuti pakusachilwa. Nipele, ana uwe chitulame chinauli natukuunyosya ukulupusyo wekulu wati nyi? Kundanda waŵechetekwe ni Ambuje nsyene, ni aŵala ŵaŵapilikene ŵala ŵatusalile kuti uli usyene. Iyoyo Akunnungu akulosya kuti ili isyene, kwa kutenda imanyisyo ni yakusimonjeka, ni kwapa ŵandu mituuka ja Mbumu jwa Akunnungu malinga ni iŵasachile nsyene.
Che Yesu ni ŵakutulongosya ku ukulupusyo
Akunnungu nganiŵapa achikatumetume ŵa kwinani ulamusi wa kuchilongosya chilambo chachikwika, achila chitukuchisala. Nambo kwana liuto line Mmalembo ga Akunnungu likusala,
“Ana mundu ali chindu chachi, chati mwakumbuchile,
atamuno Mwana jwa mundu ali chindu chachi, chati mwagose?
Nganimumpa mundu ukombole nti aula wa achikatumetume ŵa kwinani.
Munchimbichisye kwannope mpela mwenye yakuti pakuchimbichikwa kwa kuwasikwa chindu mpela singwa.
Mwaiŵisile yose paasi pa sajo syakwe.”
Paikusalikwa kuti Akunnungu ŵambisile mundu jwakulongosya indu yose pangasigasya namuno chimo. Namose yeleyo mpaka sambano ngatukuwona achilongosyaga indu yose. Nambo chitwawone Che Yesu ŵati kwa katema kakajipi nganapegwa ukombole nti wa achikatumetume ŵa kwinani kuti kwa umbone wa Akunnungu awe kwa liwamba lya ŵandu wose. Ni kwa ligongo lya masauko mpaka chiwa chao, sambano tukwawona ŵawasisye chindu mpela singwa ja ukulu ni luchimbichimbi. 10 Yawoneche yambone kuti Akunnungu ŵaigumbile indu yose ni kuiŵika mpela yaitite kuwa. Ŵantesile Che Yesu aŵe jwamalilwe kwa litala lya masauko, kuti ŵaichisye ŵandu ŵajinji mu ukulu wakwe, pakuŵa Che Yesu ni jwakwalongosya ŵandu mu ukulupusyo.
11 Ŵelewo akwaswejesya ŵandu sambi syao, ni ŵelewo pamo ni aŵala ŵaŵaswejekwe, wose Atati ŵao ŵamope. Kwa ligongo lyo ngasikwatenda soni kwaŵilanga ŵandu wo achalongo achinjakwe. 12 Ŵaasalile Akunnungu,
“Chingaasalile ŵandu ŵangu aila intesile,
chinanlape pakusongangana kunlamba.”
13 Sooni akuti, “Chinaaŵichile Akunnungu chilolelo changu.” Ni sooni akuti, “Une ndili apano pamo ni ŵanache ŵambele Akunnungu kuti aŵe achiŵanangu.”
14 Nipele, pakuŵa ŵanache ŵa mpela ila inkuti pakwaŵilanga ali ŵandu ŵaali ni chiilu ni miasi, Che Yesu asyene ŵaiche ni ŵaliji mpela ŵanyawo ni kulumbikana nawo mu undu wao. Ŵatesile yeleyo kuti kwa litala lya chiwa chao, ampunde Jwaulamba jwaali ni machili nkati chiwa, 15 kuti ŵakulupusye aŵala ŵaŵaliji mpela achikapolo mu utame wao wose kwa kuchijogopa chiwa. 16 Pakuŵa isyene nganaika kukwakamuchisya achikatumetume ŵa kwinani, nambo ŵaiche kukwakamuchisya uŵelesi u che Iblahimu. 17 Ligongo lyo, ŵaliji mpela ŵandu yaali mu indu yose, kuti aŵe Jwambopesi jwao Jwankulu jwakukulupilichika ni jwali ni chanasa mu kwatumichila Akunnungu, kuti sambi sya ŵandu silecheleswe. 18 Ni pakuŵa asyene wo ŵalageswe paŵalinjikwe, akukombola kwakamuchisya aŵala ŵakulinjikwa.