3
Che Yesu ali jwankulu kwapunda che Musa
Achalongo achinjangu, ŵandu ŵa Akunnungu, ŵammilanjikwe ni Akunnungu, mwaganichisye Che Yesu kwannope jwatumikwe ni Akunnungu aŵe Jwambopesi Jwankulu jwa chikulupi chitukusala kwa kang'wa syetu kuti tukuchikulupilila. Jwelejo jwaliji jwakukulupichika paujo pa Akunnungu juŵammisile kupanganya masengo gao, mpela ila che Musa iŵatite kukulupilichika mu kwatumichila ŵandu ŵa Akunnungu ŵaŵaŵilanjikwe nyuumba ja Akunnungu. Mundu jwakutaŵa nyuumba akuchimbichikwa kujipunda nyuumba jisyene. Iyoyo Che Yesu akuŵajilwa kuchimbichikwa kwapunda che Musa. Pakuŵa nyuumba jajilijose jikutaŵikwa ni mundu, nambo Akunnungu ni ŵaipangenye indu yose. Che Musa jwaliji katumetume jwakukulupilichika mu kwatumichila ŵandu ŵa Isilaeli ŵaŵaŵilanjikwe nyuumba ja Akunnungu. Kuti aŵalanje umboni wa aila indu yakaisasile Akunnungu kanyuma. Nambo Kilisito ali jwakukulupilichika nti Mwana, jwakwimilila nyuumba ja Akunnungu, nyuumba ja Akunnungu jo jili uweji, iŵaga chitujendechele kwima pangali woga ni pangali kupwa ntima mu chilolelo chitukuchilolela.
Chipumulilo chapegwilwe ŵandu ni Akunnungu
Kwa yeleyo, mpela yakuti kusala Mbumu jwa Akunnungu,
“Lelo mwapilikanaga Akunnungu achiŵechetaga ni ŵanyamwe,
nkajilimbisya mitima jenu mpela achambuje ŵenu,
paŵakanile kunyitichisya,
katema paŵaningaga mwipululu. Kweleko achambuje ŵenu ŵaninjile ni kumbima,
namuno ŵagaweni masengo gangu yaka alobaini.
10 Kwa liwamba lyo nautumbilile uŵelesi wo ni natite,
‘Moŵa gose ŵandu ŵa, nganisyo syao silyungasiche,
nombewo nganagamanyilila kose matala gangu.’
11 Kwa liwamba lyo nalumbilile mu lutumbilo lwangu kuti,
‘Ngaajinjila ng'o mu chipumulilo changu.’ ”
12 Nipele, nlilolechesye achalongo achinjangu, akapagwa mundu jwalijose mwa ŵanyamwe jwali ni ntima wangalumbana wangaukukulupilila, ni kwakana Akunnungu ŵajumi. 13 Nambo pankupunda kupilikana liloŵe lyo “Lelo” lili nkusomekwa Mmalembo ga Akunnungu, ntusyane mitima moŵa gose kuti jwalijose mwa ŵanyamwe akasalambuchikwa ni sambi ni kuŵa jwamakani. 14 Pakuŵa uweji tukukamulangana ni Kilisito iŵaga tukuchikamulisya mwakulimbila chilolelo chitwakwete kutandilila kundanda cho mpaka kumbesi.
15 Malembelo ga Akunnungu gakuti,
“Lelo mwapilikanaga Akunnungu ali nkuŵecheta,
nkajilimbisya mitima jenu mpela achambuje ŵenu
iŵatite kupanganya paŵakanile kunyitichisya.”
16 Ana ŵaani ŵaŵapilikene Akunnungu ali nkuŵecheta ni kukana kunjitichisya? Ngaŵa aŵala wose ŵaŵalongweswe ni che Musa kutyochela ku Misili? 17 Sooni ana ŵaani ŵaŵantumbilisye Akunnungu yaka alobaini? Ali ŵandu ŵaŵatesile sambi, ni mitembo jao jajenele mwipululu. 18 Sooni Akunnungu paŵalumbile ni kuti, “Ngaajinjila mu chilambo changu ni kupata chipumulilo changu,” ŵaasalilaga ŵaani? Ali ŵelewo ŵanganajitichisya. 19 Nipele tukuwona kuti ŵelewo nganapakombola kwinjila mu chilambo cho, ligongo nganakulupilila.