21
Jesus ni m’ug ngak medlip i gachalpen
Tomuren e biney miki m’ug Jesus bayay ngak pi gachalpen ko lipath ni Tiberias. Ba’aray rogon ni yib i m’ug ngorad. I Simon Peter, nge Thomas (ni yima pining Athlog ngak), nge Nathanael (ni be’ u Kana nib binaw ni bay u lan yu Galile), nge fa gali pumo’on ni fak Zebede, nge ku l’agruw ni’ ni gachalpen Jesus e yad bay u ta’bang. Me ga’ar Simon Peter ngak e pi cha’ney ni yad, “Nggu wan ko fita’.”
Miyad yog ngak ni lungurad, “Nggu uned ngom.” Ma aram miyad yan ngar afgad ngalan e bowoch; miyad fita’ e re neap’ i n’em ma dar koled ban’en. Ma nap’an ni be puf e woch me sak’iy Jesus nga dap’e ran, machane de pow rok pi gachalpen ni ir Jesus. Me ga’ar ngorad, “Pi cha’, kan koled ban’en fa dawor?”
Miyad fulweg ni lungurad, “Dawor gu koled ban’en.”
Me ga’ar Jesus ngorad, “Mon’ed e nug romed nga maran u ba’ ni mat’aw ko bowoch, mi gimed kol e nig.” Ma aram miyad yin’ e nug rorad nga maran, ma dakiyag ni ngar girngiyed ngalan e bowoch, ya ke sugnag e nig.
Facha’ ni gachalpen Jesus nib t’uf rok Jesus e ga’ar ngak Peter, “I Somol e cha’nem!” Ma nap’an ni rung’ag Simon Peter ni facha’ e ir Somol, me bachiy wuru’ e mad rok nga lukngun (ni bochan e ke luf e mad rok) me bukey nga maran. Ma fa tinem i gachalpen Jesus ni kar mageygad u bowoch e rabad u bowoch i yib ko binaw, ni yad be girengiy fare nug u maran nib sug ko nig. Ma gathi ri yad bmal’af ko binaw, ya gonap’an e ra’ay e yard pal’afngirad ko binaw nga orel. Ma nap’an nra afgad nga talang miyad guy ba nifiy ni charcoal e l’ud riy ni bay e nig nge ggan u mit fare nifiy. 10 Ma aram me ga’ar Jesus ngorad, “Mfeked boch fapi nig ngaray ni ka fini mkoled.”
11 Me yan Simon Peter nga bowoch nge girengiy fare nug i yib nga talang nib sug ko nig nib ga’, ni ra’ay nge wugem nge dalip u gubin fapi nig; ni yugu aram rogon ni pire’ e nig ni bay u lan fare nug, machane de mogchoth e gi nug nem. 12 Me ga’ar Jesus ngorad, “Mired, ngam abichgad.” Ma dariy bagayad fa picha’ ni gachalpen Jesus ni math’ magaren rok ni nge ga’ar ngak, “I gur mini’?” ya kar nanged ni ir Somol. 13 Me yan Jesus ko fare nifiy, me fek e flowa nge pi’ ngorad; ma ku aram rogon e n’en ni rin’ ko fapi nig.
14 Ireray e yay ni gaman e dalip yay ngay ni yib i dag Jesus ir ngak pi gachalpen nga tomuren e ngiyal’ nni faseg riy ko yam’.
Jesus nge Peter
15 Nap’an ni kar mu’gad ko abich, me ga’ar Jesus ngak Simon Peter, “Simon, ni fak John gur, kab gel fenag t’uf rom ngarogon ni gub t’uf rok e pi cha’ney?”
Me fulweg ni ga’ar, “Er rogon, Somol, ga manang ni gab t’uf rog.”
Me ga’ar Jesus ngak, “Mu gafaliy e tin ni kab bitir e saf rog.” 16 Me fith Jesus ngak ko yay ni migid ni ga’ar, “Simon, ni fak John gur, gub t’uf rom?”
Me fulweg ni ga’ar, “Er rogon, Somol, ga manang ni gab t’uf rog.”
Me ga’ar Jesus ngak, “Mu gafaliy e saf rog.” 17 Me ga’ar Jesus ngak ko yay ndalip, “Simon, ni fak John gur, gub t’uf rom?”
Me taganan’ Peter ni bochan e ke gaman e dalip yay nike fith Jesus ngak e re bugithin ney ni ga’ar, “Gub t’uf rom?” Me ga’ar Peter ngak, “Somol, ga manang urngin ban’en; ga manang ni gab t’uf rog!”
Me ga’ar Jesus ngak, “Mu gafaliy e saf rog. 18 Nggog e tin riyul’ ngom: nap’an ni kagab pagel ma um m’ag e leed rom nga lukngum ni aram e kan fal’eg rogom ni ngam man ko gin ni ga be finey ni ngam man ngay; machane bay mpilibthir ma ga k’iyag pa’am nruw raba’ me m’ag be’ me fekem i yan ko gin ndabum ni ngam man ngay.” ( 19 Re bugithin ney ni yog Jesus e aram e be yog rogon e yam’ ni bay ta’ Peter nge tayfan Got.) Ma aram me ga’ar Jesus ngak, “Um lekeg!”
Jesus nge fa binem i gachalpen
20 Me changar Peter nga keru’, me guy fa binem i gachalpen Jesus ni bay u keru’, ni fa’anem nib t’uf rok Jesus — ni fa’anem ni fa’ani pag ir ngari chugur ngak Jesus ko ngiyal’ ni ba’aram ni fa’anra abichgad riy me fith ngak ni ga’ar, “Somol, i mini’ e en ni bayi yag nigem?” 21 Fa’ani guy Peter fa’anem ni gachalpen Jesus me ga’ar ngak Jesus, “Somol, ma cha’ney?”
22 Me fulweg Jesus ngak ni ga’ar, “Fa’anra gub adag ni nge par nib fos nge yan i mada’ ko ngiyal’ ni bay gub riy, ma ngam kuni’eg? Um lekeg!”
23 Ma aram me wear bbugithin u fithik’ e pi’in yad ma fol rok Jesus ni cha’nem ni gachalpen e dabi yim’. Machane de yog Jesus ni dabi yim’ e cha’nem; ya rogon ni yog e ga’ar, “Fa’anra gub adag ni nge par nib fos nge yan i mada’ ko ngiyal’ ni bay gub riy, ma ngam kuni’eg?”
24 Cha’nem e ir e cha’ ni gachalpen Jesus ni weliy murung’agen e pin’ey, ni en ni ku ir e ke yoloy e pi thin ney; ma gamad manang ni tin ke weliy e riyul’.
Gin ni kemus riy
25 Ka bo’or boch ban’en ni rin’ Jesus, ni fa’an mang e yigo’o ni yoloy nga babyor ntata’reb, ma wun’ug e dabi taw ngaray nga fayleng urngin e re babyor nem ni yira yoloy.