2
Bwe'ituk inepo, emo betchi'bo intok jume' jum bwe'u jo'ara Laorisea' tea'po jo'aakame betchi'bo, intok si'ime jume' kee nee bit ta'aame betchi'bo, nee Liojta bichapo aneka, tua unnaa in tekipanoa'uta nee enchim a' ju'uneiyaa i'a. Inien inepo, kaita'po bem ko'om eene' betchi'bo intok nau eaka bem emo nak ta'aane' betchi'bo intok Liojta betana suawata, kaitau a tamachiatuka, amet aune' betchi'bo. Junuen Liojta betana, aapo'ik jiba a' ju'uneiyaaka, ini'i, jiba aapo'ik juka' Krijtota, a' ta'aaka, ka ta'abwisi eaka aet bem yoem eene' betchi'bo iniat nee am nokriakai. Bwe'ituk aapo'ik Krijtotat aayuk ju'u kaitau a tamachiatuka koba suawa, intok si'ime wa'a, si'imekut a ju'uneewaka intok a ta'eewaka suawa. Ini'i aapo'ikut essoitaka aayuk. Inepo nee inia betana nee inika'a emou teuwaa, junuen, inim kaabem, ujyoisi, sual maisi emou nokaka enchim am bai ta'aatuane' betchi'bo. Bwe'ituk kannee aman emomak aneka enchim bichaka juni'i, inepo emot eaka, emomak in ane'e benasi ne ea. Intok alleenee emo nasuk si'imeku enchim nau eaka jiapsa'uta intok ka ta'abwisi eaka, Krijtota ka a' koptaka enchim a' suale'uta enchim ju'uneiyaakai.
Inien san, jiba enchim, yo'owe Jesukrijtota a' mabetaka'a benasia, eme'e junuen bichau bicha aapo'iku mak eaka enchim jiapsinee'u utte'a. Eme'e, wepulsi aapo'ikut eaka enchim jiapsa'ut emo ju'uneiyaakai, intok enchim a' sual ta'a' betchi'bo aet emo utte'a jooriakai, intok aapo'ik junuen enchim jiapsi i'a'ut, bichau bicha che'a yuma'isi aet emo temaineekai, jiba junaen enchim majtawaka'a benasia, eme'e jiba Liojta yo'oreka a' bai saekai.
Krijtota sualeka, ka bat naataka benasi jiapsiwame
Eme'e emo suuane, jume'e, bempo bem suawa betana a' ta'aaka intok ka lutu'uriata weiyaaka, yee nok koba' betchi'bo bem yee majta'ue, iniae ka enchim am bai ta'aatuabaane. Bwe'ituk bempo ka Krijtota betana weyeka lutu'uriat eakai, ala, inim bat naataka katriam betana bem ta'aaka'ut intok inim ayuka weyemta betana junuen sualwaka a' ta'aaka iniat eaka iniae yee majta.
Bwe'ituk Liojta betana, aapo'ik tokti a' Liojtuka'uta, ini'i, kaita be'eeka, Jesukrijtotat ayuka bitwaa. 10 Eme'e intok, i'an Krijtota sualeka aamak eaka jiapsakai, jinne'uimtaka, aapo'ik Liojta betana weyeme kaita emou be'ee. Aapo ju'u Krijto intok, si'ime yo'o ya'uraata intok nesaweme bepa che'a yo'otaka, am saweka am yekame. 11 Ketchia eme'e jiba Krijtota mak eaka enchim jiapsa' betchi'bo, i'an aapo'ik betana inien ya'arim benasi bitwaa. Taa ini'i, sirkunsisionpo ta'eewame, ka ju'u takaapo a' joowa'a benasia weyekai. Ala, eme'e ju'u enchim inim ka tu'i yoemem tuka' betchi'bo, ka tu'ik emot ayuka, enchim ka tu'uwa ya'arim betana eme'e jiokoiwaka, junuen emou chupuk. Inile benaka, juna'a Krijtota betana weyeka, sirkunsisionpo ta'eewame. 12 Eme'e, bato'owaawakai, junako eme'e junae, aapo'ik Krijtota mak ma'atuka intok ketchia junama'a eme'e, kokolam taka, aamak nau jiabijtek. Junuen eme'e, Liojta utte'ata aet ayuka, Krijtota kokoarim nasuk a' jiabijtetuaka'uta enchim a' sualeka' betchi'bo. 13 Eme'e bat naataka enchim ka tu'uwa ya'arim betchi'bo intok eme'e junak ka enchim sirkunsiraaroarim tuka' betchi'bo, Liojta bichapo kokolam benasi bitwan. Taa i'an ju'u Lios, aapo'ik Krijtota mak jiba yuu jiapsiwamta emot autuari, si'ime enchim ka tu'uwa ya'arimmet enchim jiokoekai. 14 Aapo ju'u Lios, jume' nesauri ji'ojteim, inia betana itou utte'ataka intok inika'a, ama weyemta itom chupa'ika jiapsi'ea'uta ka itom chupa'iaka' betchi'bo junuen ka tu'isi itom tatawamta, aapo, juka' itou utte'atuka'uta junama'a a' chupuk. Inika'a, Krijtota mak kuuset a' poponakamta benasi ayukai. 15 Krijto, aapo junuen jum kuuset mukuka, junama'a, bebeje'erita betana si'ime nesaweme intok yo'o ya'uraa utte'akame, ama am koobak. Intok aapo junama'a, teekapo Liojta sawe'um ankelesim bichapo, juname'e, ka am utte'aka'a benasi am tawaakai. Inien kuuset a' yaaka'ue, ka naa buusti intok utte'aka bem tawanee'u am kobakai.
Liojta betana weyemtat eme'e emo temainee
16 Inien san eme'e inim ju'u jita enchim bwa'ee'u oo enchim je'ee'u betana, oo pajko taewaim yo'oriwame betana oo bemela metta yejtemta yo'oriwamta betana oo yum jo'e taewaita yo'oriwamta betana, inika'a ka enchim a' bo'o jooria'u betana, kaabe iniat lutu'uriaka a emot nokne. 17 Si'ime ini'i weyeme, wepulsi juka' chukula yeu weenemta a' teuwaaka joowan. Taa i'an ju'u inia betana tua lutu'uriapo a' teuwaaka weyeme, aapo ju'u Krijto juna'a. 18 Eme'e, wame'e inim, bempo aa noki'ichiapo tua ka emo jabeleme benasi jiapsame, intok jume' ankelesim yee yo'ori i'ame betana, eme'e, juka' Liojta betana, kaitau a tamachiatuka enchim mabetri, ka enchim a' u'aatuabaane. Bempo, Liojta betana tenkupo benasi emo a' bicha'ati jiaka juni'i, ka lutu'uriata yee majta. Intok inime'e inim ayuka bem ta'aaka'ut jiapseka, emo che'ewareka jiapsa. 19 Bempo, bem joa'uta ka Krijtota sualeka ka aamak eaka a' jooa. Ju'u Krijto, si'ime jume' a' sualeme aapo'ik takaawata benasi machika, aapo bempo'im kobata benaka, aapo'ik betana weyemtae am aniaka junaet am yo'oturiaka, intok inime'e, bem joo'ea'ut tekilet, si'imem nau am tojaka, inien Liojta aapo'ik betana weyemta junaen a' chup i'a'uta a' joame.
20 Eme'e inim Krijtota mak nau kokokame benasi bitwaa. Iniat eme'e jiba ju'u inim jachin jiapsiwaka joowamta betana au joiwaka enchim a' koptaka' betchi'bo. Junak su, jaisaaka eme'e ketuni inim kee Krijtota ta'aame benasi jiapsibae. Eme'e junuen juka' enchim yo'owasuka'um betana, nesauta benaka utte'ataka joowamta a' joakai. 21 Maa suko eme'e: “Inika'a ka bwa'ane, junaka'a ka jiubaanee intok kia ka a' nu'ubaeka'eenee juni'i”, ti jiia. 22 Inia betana si'ime ju'u nesauta benaka joowame, ju'u inim sawaawaka intok lauti lu'u lu'utemta betana weye. Intok inim watem betana jiba yee majtawaka intok nesaurim benakai. 23 Lutu'uria ala inile benaka bo'o jooriawame, Liojta betana lutu'uria taka, suawaekamta benasi a' machia'u. Bwe'ituk iniat wateku Liojta ae yo'oriwamta benak ama weye, ka emo jabeliwamta betana intok bettesi machika tekiata ama weye. Taa inia betana, si'ime ini'i, ka tu'ika senuk joopea'uta betana junaka'a a' su'u toji betchi'bo, ka yee aniakai.