3
Junuentuko, inien eme'e, jaibu Krijtota mak kokoarim nasuk jiabijtelame benasi bitwakai, eme'e, Krijtota teekau Liojta batatana betana a' kateka'u, chukula, kaitau a tamachiatuka tu'ika enchim bitnee'ut emo utte'a jooriaka jiapsine. Eme'e, ju'u jum teekau enchim ju'uneiyaa'uta, ka koptaika aet jiapsine. Intok inim weyeka, ka tu'ik ka eiyaakai. Bwe'ituk eme'e inim ka tu'ik betana, Jesukrijtota mak enchim kokoka'a benasi tawalam. Intok i'ani eme'e, tua lutu'uriapo jiapsiwamta emot ayuka'ue, aapo'ik Krijtota mak nau, teekau Liojta mak emot aayuk. Jiba aapo ju'u Krijto juna'a, ju'u jiba yuu jiapsiwamta yetet autuame. Intok chukula, aapo'ik juchi a'abo notteko, junako eme'e ket aamak ama bittune. Intok eme'e, aapo'ik tua ujyoika intok yo'orisi a' machiaka'uta, eme'e aamak a' bitne.
Ju'u bat naataka jaisa jiapsiwaka'u, intok chukula ju'u bemelasi jiapsiwame
Inien san eme'e, si'imeta juka' inim ka tu'ika enchim joopea'uta, ka au jiapsame benaka, tokti kaita emot aune. Kaabe, o'outaka oo jamuttaka, ka emo jubeka emo nau tu'urine. Intok kia juka' ka tu'uwata tiusi machik ka a' joobaane. Intok kaabe bichau bicha ka tu'ik betana ama butti eewamta intok si'ime ka tu'ik tu'uriwamta intok kia ka weela'po, jain juni'i jita waatiawamta, inika'a jiba inim ta'abwi liosim yo'oriwa'a benasi weyekai, ka a' weetuane. Jiba inile benaka ka tu'ik betchi'bo, wame'e, Liojta ka a' nok jikkajammeu, aapo'ik Liojta betana junen ju'u tua jiokot yee a' bittuanee'u ameu weye. Eme'e intoko ketchia, bat naataka kee Krijtota sualeo, si'imeta inika'a ka tu'ik a' joaka jiapsan. Taa i'ani eme'e, si'imeta inika'a a' su'u tojine, inim jitat kujti'eewamta, intok juka' seej chukti ama butti omtiwamta. Intok juka' ka tu'ik yeteu eiyaawamta. Intok ka yee yo'oriwaka jaana yeteu nokwamta. Intok si'ime ka tu'ika seej chukti enchim nok'ea'uta, si'imeta inika'a su'u tojine. Emo nasuk ka aa noki'ichiata nau nokbaane. Eme'e junuen i'an, ka bat naataka benasia inim ka tu'isi jiapsiwa'a benasia jiapsakai, intok juka' bat naataka ka tu'ik enchim joo suka'uta junaka'a su'u tojilam takai. 10 Intok i'an eme'e, bemelasi, Liojta tu'u jiapsie aniawaka, bemelasi tu'ik joaka jiapsa. Iniat eme'e, aapo'ik Liojta, juka' inien jiapsiwamta emot autuakamta, a' ea'po aman, aet suatu saka. Junuen eme'e, aapo'ik yuma'isi enchim a' ta'aa'u tajtia. 11 I'an inim, jurio yoem tuwame oo ka jurio yoem tuwame. Intok kia sirkunsiraaroari taka oo senu ka junuen ya'ataka, intok kia inim mekka ta'abwi yoemra takai intok kia tekoka jiapsiwame, oo kaabeta tekoka jiapsiwame, si'ime ini'i kaita teuwaa. Ala inim i'an ju'u Krijto, si'imem betchi'bo taka intok jume' a' sualemmet jiapsa.
12 Aapo ju'u Lios enchim nakke. Intok aapo, enchim aapo'ik yoemiam tune' betchi'bo enchim yeu pu'ari. Junuen san eme'e, inim tua junen jiaka, yeteu tu'u jiapseka yee nak jiokol ta'aaka jiapsaka, kaita'po emo che'ewareka, eme'e kaabeta betana jitat enchim uttianaa'uta jariwakai. Intok ka seej chukti eaka, a enchim bo'o bitnee'uta, inika'a emot bit teboka jiapsine. 13 Emo nasuk eme'e ka seej chukti eaka, nau tuttu'ine. Intok emo nasuk jita nat ju'uneiya'ateko, emo jijiokoine. Junuen Krijtota, ka tu'uwa ya'arimmet, aapo'ik enchim jiokoeka'a benasia, jiba inien eme'e a emo jiokoine. 14 Intok si'imeta bepa eme'e tua emo nak ta'aaka jiapsine. Bwe'ituk inien emo nasuk eme'e si'imekut yuma'isi nau eewamta aet bitne. 15 Intok Krijtota betana ju'u yanti, ka jain eaka enchim jiapsa'u jiba emot ayuka, inim tu'isi enchim jiapsi'ea'u junuen jiapsa betchi'bo, junae emo aniane. Bwe'ituk jiba inia betchi'bo ju'u Lios, wepul yoemta benasi aapo'ik betana enchim yoemiarim tune' betchi'bo enchim yeu pu'ak. Intok eme'e, si'imeku Liojta a bai saune.
16 Ju'u Krijtota betana bemela nok lutu'uria, kaita'po emou be'eeka, eme'e yuma'isi a' ta'aaka, jiba au waateka jiapsine. Emo nasuk, inia betana si'ime suawaka ayukamtae emo majtaka, intok emo nasuk, ka ko'om eene' betchi'bo naas emo aniane. Eme'e, jume' salmom teaka bwiknee. Intok jume'e, Liojta yo'ori betchi'bo bwiikim, Liojtau bicha, jiba enchim a' bai saeka a' yo'oree'uta au a' teuwaaka bwiknee. 17 Jita juni'i enchim joa'uta oo juka' enchim noka'uta, eme'e, si'imeta, yo'owe Jesukrijtotat eaka a' yo'ori betchi'bo a' joone. Intok Krijtotat eaka, itom yo'owa Liojtau bicha a nokaka, aapo'ik bai saune.
Krijtota sualeme, jaisa emo bichaka nau am jiapsi'ea'u
18 Eme'e kukunakame, enchim kukunammak tuttu'ika, am nok jikkajaka jiapsine. Bwe'ituk ini'i emou cha'aka, yo'owe Jesukrijtota enchim a' sual ta'a' betchi'bo. 19 Eme'e intok jujubekame, jume' enchim jujubim nakeka, tu'isi amemak jiapsine. Intok eme'e, kaita'po bettesi amemak katne. 20 Eme'e intok yoemiawaim, enchim yo'owam, si'imekut am nok jikkajine. Bwe'ituk eme'e junuen jiapsaka, yo'owe Jesukrijtota alleetuane. 21 Eme'e yoemiakame, enchim yoemiam, kaita'po bettesi amemak kateka am omtituabaane, junuen inime'e kaita'po siokaka, kaitat emo su'u tojirika kia beja bem jiapsine' betchi'bo. 22 Eme'e, jume' inim tetekoka jiapsaka tekipanoame, jume' enchim tetekom, inim si'imeku am nok jikkajine. Inime'e ka enchim am bichao jiba, inime'e junuen kia tu'isi ame mak tawa betchi'bo jiba, taa ala eme'e, Liojta enchim a' yo'ori ta'a' betchi'bo, tua aet jiapseka, tekilta am jooriane. 23 Eme'e, kia jita juni'i tekilta enchim joa'uta, inika'a ka a' rojiktaka, ala eaka a' joone. Iniat eme'e, yo'owe Jesukrijtota tekilta enchim a' jooria'a benasi eaka intok ka inim jabeta a' jooriaka ju'uneakai. 24 Inia betana, yo'owe Jesukrijtota, teekau tu'ik enchim a' bittuanee'ut eme'e jaibu ju'uneakai. Eme'e Krijtota junen tekilta jooria, aapo'ik juka' lutu'uriapo enchim jikkajaka enchim yo'owa. 25 Taa ju'u ka tu'ik bo'o jooriame, junae ka tu'ik betchi'bo au chupne. Ju'u Lios intok inim kaabetau weyeka, si'imem nanancha bicha.