4
Eme'e tekowaim, wame'e enchim tetekoka jiapsame jipueme, amemak tuttu'ika, si'imekut ameu a' lutu'uriatuka'po aman am bitne. Eme'e juni'i ket, teekau juka' senuk enchim jikkajaka emou yo'ota a' ane'epo ju'uneakai.
Eme'e, Liojtau bicha jiba enchim noknee'uta ka koptaka, aet jiapseka a' joone. Intok si'imekut, che'a bat, Liojta aet bai saune. Itom ketchia eme'e Liojtau bicha nokriane. Junuen chukula, Jesukrijtota, juka' aapo'ik bemela nok lutu'uriata, intok naa buustia juka' Krijtota betana weyeka ka ju'uneiyaawa'uta, inika'a, ka aet beje'ewaka in a' teuwaaka intok in yee a' majtanee'ut, yuma'isi nee a' aniane' betchi'bo. Bwe'ituk nee jiba inia Liojta betana weyeka nok lutu'uriata betchi'bo, inepo inim eta'i. Eme'e Liojtau bicha nee nokria, junuen inia betana machisi, intok a' teuwaa'ea'a benasia in a' teuwaane' betchi'bo.
Eme'e, inim jume' ka Krijtota sualeme nasuk, suasi emo uju'uka jiapsine. Inien inim inime'e taewaimmet, ka kia beja jiapsaka, taa Krijtota betana weyemta a' nokakai. Watemmak etejoka, enchim teuwaanee'u jiba wee'po jikkaji machika, tu'isi yeteu weecheka intok suawane. Intok eme'e inim si'ime wame'e Liojta betana ju'uneebaeme, ju'u enchim am yoopnanee'uta a' ta'aane.
Ji'ojtesuka ju'u Paplo am tebotua
Ju'u Krijtopo itomak weri, itom nake'u, Tiikiko' teame, aapo tekilta, ka a' koptaka nee aniame, intok aapo, Krijtota betana tekilta weyemta nemak a' yaakame, aapo aman nee betana weyemta si'imeta enchim etejoriane. Jiba inia betchi'bo nee aapo'ik aman emou bittuabae, junuen aapo'ik inim ju'u itom ane'u betana enchim a' etejoriaka, intok aapo'ik enchim jiapsi jo'ane' betchi'bo. Aapo'iku mak ketchia ju'u seenu, tua itom nake'u intok yuma'isi Krijtota sualeka aapo aman emomak jometaka, ju'u Oneesimo' teame aamak weye. Inime'e, bempo si'imeta juka' inim weyemta aman enchim a' etejoriane.
10 Ju'u Arijtarko' teame, in eta'ipo nemak im katekame, aapo utte'esia enchim tebotua. Intok ketchia ju'u Maekos, juka' Bernabee' teamta a' chi'ilaata ou'asoa, enchim tebotua. Eme'e jaibu etejoriarim, aapo'ik Maekojta emou a' yepsako tu'isi enchim a' mabetne'po betana. 11 Ketchia ju'u senu Jesuj teakame, ju'u Jujto'oti ta'eewame, aapo enchim tebotua. Inime'e, kaabe intoko, jurio yoemrata betana, Krijtota sualeka, bempo, teekau Liojta yo'otaka a' kateka'u betana juka' nok lutu'uriata nemak yee a' majtalaa. Intok inime'e, nemak anekai, tua yuma'isi nee ou bujtalaa. 12 Ju'u Epapraaj teame enchim tebotua. Ini'i, wepulsi Krijtota betchi'bo jiapsaka aapo'ik tekilta joame, intok emomak, emo benasi aman joome. Aapo jiba tua aet jiapseka Liojtau bicha nokaka, junuen enchim suale'u betana, ka ta'abwisi eaka intok juka' Liojta a' waata'po aman, junuen wepulsi si'imeku enchim jiapsine' betchi'bo, enchim nokriakai. 13 Bwe'ituk inia betana inepo, juka' Epapraajta tua emot au a' temae'uta intok naa buustia wame'e, bwere jo'aram Laorisea' tea'po intok Ieraapolij tea'po jo'aaka, Krijtota sualemmet ket tua au a' temae'uta, nee a' bichaka nee a' teuwaa. 14 Luukas, ju'u a yee jittoka, tua itom nake'u, enchim tebotua. Intok ketchia ju'u Leemaj teame enchim tebotua.
15 Eme'e, jume'e, jum bwe'u jo'ara Laorisea' tea'u jo'aaka Krijtota sualeme, itom am tebotuariane. Eme'e ketchia juka' Nimpajta intok jume'e, inia aapo'ik jo'aapo, Krijtota sualeka nau yaajame, itom am tebotuariane. 16 Eme'e, inika'a ji'osia ji'ojteita, emo nasuk a' noksukai, chukula, bwe'u jo'ara Laorisea' tea'u, jume' aman Krijtota sualeme nasuk a' nokna' betchi'bo am a' bittuane. Eme'e intok juna'abo bwe'u jo'ara Laorisea' tea'a betana ji'osiata emou yepsakamta, junammeu in bittuaka'uta, eme'e ket a' nokne. 17 Nee betana juka' Arkiipo' teamta eme'e inika'a aapo'ik a' etejorianee: “Yo'owe Jesukrijtota betana juka' aapo'ik tekilta a' mabetri, ka a' koptaka, yuma'isia a' joone”, ti au jiakai.
18 Inepo Paplo, inim naateka inika'a, chukula weeka teboteita jiba, nee, inepo in maammea intok in ji'ojte'e benasia nee iniae enchim tebotua. In eta'ituka'ut eme'e iniat ka nee koptaka neu waatine. Eme'e, Liojta betana tu'ika enchim alleenee'u emot aune. Tua junuentune.