3
Paplo, jume' ka juriom betchi'bo Krijtota betana weyemta a' tekil makri
Jiba inika'a bitwamta betchi'bo, inepo Paplo, Jesukrijtota betana weyekai intok, enchim, jume' ka jurio yoemem betana tu'ik waataka nee inim eta'itaka, nee Liojtau bicha enchim nokria. Bwe'ituk i'an eme'e jaibu a' ju'uneiyaapo yuma'i, juka' Liojta tu'isi yee a' jiokol ta'a' betchi'bo, inika'a, aapo'ik betana tekilta, jiba emo betchi'bo tu'ika weyeka, nee a' makriaka'u. Ju'u Lios inim juka' aapo'ik jiba ju'uneiyaaka a' weetua'uta, juka' lutu'uriata nee a' ju'uneiyaatuak. Inia betana bat naataka wateku jiba, in emou ji'ojtesuka'a benasia. Junaka'a ji'osiata eme'e a' nokakai, Krijtota betana lutu'uriata, Liojta jiba ju'uneiyaaka a' weetua'uta, in ju'uneetuarituka'uta eme'e juchi ama a' bitne. Ini'i, Liojta jiba ju'uneiyaaka a' weetua'u, bat naataka taewaimmet inim kaabeta yuma'isi ju'uneiyaatuawakame, inia betana i'an ju'u Lios, jume'e, wepulsi aapo'ik betchi'bo jiapsaka, Krijtota yeu pu'arim intok jume'e, Liojta betana ju'uneetuawaka, chukula yeu weenemta teteuwaame, jiba aapo'ik Liojta tu'u jiapsie inika'a aapo am ju'uneiyaatualaa. Jiba ini'i juna'atukan ju'u lutu'uria Liojta jiba ju'uneiyaa'u, i'an jiba juka' Krijtota betana bemela nok lutu'uriata sualekai, jume' ka jurio yoemem takai, inime'e, jiba jume' jurio yoemem benasi juka' Liojta betana tu'ik bem bitnee'uta, amemak a' bitne. Intok inime'e jiba bempo'immak wepulai benasi Liojta yoemiamtune. Intok juka' Liojta, aapo'ik betana weyeka, si'imeku tua tu'ika aapo'ik itou a' na'ikiaka'uta, jiba Krijtota enchim suale' betchi'bo, eme'e a' bitne. Nee intok, inika'a ka neu a' lutu'uriatuko juni'i, taa Liojta yee a' nak ta'a' betchi'bo, inepo, Krijtota betana aapo'ik bemela nok lutu'uriata in a' teuwaane' betchi'bo, ini'i, juka' Liojta, aapo'ik a jita joa' betchi'bo weyekai, ne au yeu pu'awak. Ineponee intok, si'ime jume' Krijtota sualeme bepa, kia jeela juni'i ka neu lutu'uriatakai, taa junuentaka juni'i, ju'u Lios inika'a yeu pu'ata benaka tua nee alleetuamta neu yeu pu'ak. Junuen ju'u ka jurio yoemratau, Krijtota betana bemela nok lutu'uriata, inim kaitau a tamachiatuka, tu'ik aet ayukamta, in ameu a' teuwaane' betchi'bo inika'a nee tekil makak. Intok aapo inim si'imem, juka' bat naataka taewaimmet naateka, Liojta, juka' inim si'imeta ju'unaktekamta aapo'ik jiba ju'uneiyaaka a' weetuabae'uta, inim si'imem inia betana in am majtaka in am etejoriane' betchi'bo nee a' tekil makak. 10 Ini'i inien yeu siika junuen, i'an si'ime jume' teekapo yo'otaka nesaweme, inim jume' Krijtota sualeme betchi'bo, juka' Liojta ame nasuk a' joa'uta, bem a' mammateka, inime'e, juka' Liojta aapo'ik ka nanau maisi si'ime suawata a' jipue'po bem a' ju'uneiyaane' betchi'bo. 11 Aapo ju'u Lios, junuen che'a bat naataka, aniata kee ju'unaktewao naatekai, chukula itom yo'owe Jesukrijtota a' yoemia'ue aapo'ik a' chupa'aneeka a' ya'abae'ue aapo a' yaak. 12 Intok itepo, Krijtotat eaka, kaitat te majjaeka itepo Liojtau bicha witti a ito nokria. Inika'a au itom noka'u betana itepo a' sualekai. 13 Inia betchi'bo inepo, jiba emo betchi'bo tua jiokot in ino bicha'u betana, ka enchim ko'om eene' betchi'bo ne emou nooka. Bwe'ituk ala iniae eme'e tua enchim eiyaawatchiaka'uta a' ju'uneiyaaka intok iniat emo ou bujtane.
Jesukrijtota jaisa yee a' nake'u
14 Jiba inika'a bitwamta betchi'bo, inepo, ju'u itom Jesukrijtota yo'owa Liojta bichapo nee tonommea kikteka nee au bicha nooka. 15 Ju'u Lios, si'ime jume' ka nanau machi yoemra inim jiapsame, intok jum teekapo juni'i, si'ime jume' ankelesim ama aneme, aapo'ik bichapo si'ime ju'u bem ta'eenaa'uta ameu yeu am pu'anemta, junae Liojta bichapo ne enchim nokria. 16 Inepo aapo'ik itom yo'owa Liojtau, aapo'ik tua eiyaawatchika aapo'ik betana tu'ik weyemtae, jiapsi utte'ata, ka enchim ko'om eenee'uta, aapo, aapo'ik betana a' tu'u jiapsie, emot a' autuaa betchi'bo. 17 Junuen jiba enchim a' sual ta'a' betchi'bo, aapo ju'u Krijto emot jiapsine. Intok ket, jiba iniae, lutu'uriapo, ka jiapsita bepa enchim a yee nak ta'aa'u emot ayuka, 18 junuen enchim, si'ime jume' waate Krijtota sualemmak nau, aapo'ik Krijtota betana kia ka nuklaka intok ka a tamachiatuka juka' yee a' nak ta'aa'uta, yuma'isi enchim aet ju'uneene' betchi'bo. 19 Junuen san nee inepo inia betana, Krijtota tua yee a' nak ta'aa'uta, inia betana inim si'ime itom ta'aa'u bepa che'a yuma'isi a' eiyaawatchiaka'uta enchim a' ta'aane' betchi'bo ne Liojtau bicha nee enchim nokria. Intok junueni iniae enchim, juka' Liojta betana weyeka, yuma'isi aapo'ik enchim a' jiapsi i'a'a benasia, enchim jiapsine' betchi'bo.
20 I'an intoko, Liojta, aapo'ik inim si'imem betana eiyaawaka a' yo'orinaa'uta au lutu'uriatune. Aapo ju'u, inim si'imekut yumaka, si'imeta juka' aapo'iku bicha itom a'awa'uta intok kia juka' itom a'au'ea'u betana ka itom teuwaa'u bepa, che'a naa buustia itom a' bittua betchi'bo utte'akame. Intok junae, si'imeku itom yuma'atuakai. 21 Inim juka' Liojta, Krijtota sualeme betana, jiba aapo'ik Krijtota betana weyemta betchi'bo, jiba yuu betchi'bo Liojta, si'imem betana eiyaawaka a' yo'orinaa'uta au lutu'uriatune. Tua junuentune.