4
Liojta tu'u jiapsi betchi'bo, jume' nau eaka jiapsame
Inia betchi'bo inepo Paplo, yo'owe Jesukrijtota mak in eaka jiapsa' betchi'bo inim eta'itakai, inepo nee emou nooka, enchim, jiba si'ime jume' waate Liojta betana yeu pu'arimtakai, bem jiapsi'ea'u benasia junuen enchim emo uju'uka jiapsine' betchi'bo, eme'esu ket, jiba aapo'ik betana yeu pu'arimtakai. Eme'e ka emo che'ewareka jiapsine. Taa ala si'imeku a naas emo eiyaakai, emo nasuk ka seej chukti eakai a bo'o bichaka intok emo nak ta'aakai, eme'e si'imeku tu'ik betana nat jiapsekai. Eme'e intok, ju'u Liojta tu'u jiapsi betana aniawakai, jiba enchim nau eaka jiapsinee'ut emo temaine, enchim yanti, nau eaka jiapsipea'ue, iniae eme'e a aet yuma'aneekai. Itepo si'ime nau, wepul yoemta benasi tee bitwaa. Intok ito nasuk wepul Liojta tu'u jiapsi jiba aayuk. Inia mak ketchia, ju'u tu'ika, Liojta betana itom bit bo'o bicha'u juni'i, ket wepu'ulaikai. Ito betchi'bo wepu'ulaka jiba itou yo'owe, ju'u Krijto. Ju'u itom a' suale'u ket wepu'ulaisi weye. Aapo'ik sualeka ito bato'owaawame, wepulsi jiba joowa. Ju'u si'imem yo'owa Lios, wepu'ulai jiba. Aapo inim si'imemmeu yo'otaka nesawe. Aapo, a' weetuabae'uta, itom sawaka a' jooa. Intok aapo, itom si'imemmet aane.
Taa ito betana, we'epulaka, aapo'ik betana weyeka, itepo, au yumaka a itom joa'uta, Krijtota itou yeu a' pu'aka'po amani tee au yuma'atuari. Inia betchi'bo, jum Liojta betana ji'osia ji'ojteipo:
Aapo teekau jikau nottek intok jume'e, bebeje'erita betana jipu'uwa'um aamak nuk sikaari.
Intok aapo, inim jiapsame, tu'ik betana, au yumaka, bem a joonee'uta amet na'ikimtek ti ji'ojtei.
I'an intok ini'i: “teekau jikau nottek ti”, jiame jaisa jiubae. Ini'i, che'a bat teeka betana ko'om yepsaka, inim bwiapo che'a ko'om betukun bicha noitek ti jiubae o'oben. 10 Ju'u inim ko'om yepsakame, jiba aapo juna'a ju'u, ket che'a mekka jikau teekau bicha nottekame. Junuen junama'a, aapo inim bwiapo aapo'ik betana weyeka, jiba betchi'bo tu'ik a'abo bitna' betchi'bo ama aane. 11 Intok aapo, inim ito nasuk au yumaka itom a joonee'uta itot autuak. Inime'e betana, waatem aapo'ik betana yeteu bittuarim tuneeme yeu pu'ak. Watem, Liojta betana ju'uneetuawaka, chukula yeu weenemta teuwaaneeme. Watem intok, naj kateka, Krijtota betana juka' bemela nok lutu'uriata a' teuwaaneeme. Watem ket, jume' Krijtota sualeme suuaneeka ameu yo'o ya'a tuneeme. Intok watem ket, Liojta betana nok lutu'uriata ji'ojteita a yee a' majtaneeme yeu pu'ak. 12 Aapo junuen, inim jume' yeu a' pu'arim, aapo'ik betana weyeka, tekilta bem au yumaka bem a' joone' betchi'bo am aniak. Junuen jume'e, a' sualeka, wepul yoemta benasi nau bitwame, inime'e, aapo'ik betana weyemtat che'a yuma'isi am yo'oturiabaekai. 13 Junuen si'ime itom nanancha aapo'ik sualeka, intok Liojta yoemia betana weyemta, lutu'uriata yuma'isi a' ta'aaka, junuen wepulsi nau eaka, itom jiapsa'u tajtia. Junuen beja itepo, senuk a' yo'otu chupaka'a benasia, Krijtota betana weyeka, si'imeku aapo'ik betana itom jiapsi'ea'a benasi, yuma'isi itepo junaen jiapsine. 14 Junuen itepo, katte wame'e ili uusim bebenane. Inime'e, bem suale'u betana ka wepulsi a' sualeka, juka' ka nanau maisi weyeka, bemelasi sualwamta yee majtammak e'eame. Junuen bempo, wame'e ujyoisi weyeka ka lutu'uriata yee majtaka, bempo'im iniat amemak a' ee i'aka am bai ta'aabaeme betana bai ta'aarimtakai. 15 Ala itepo iniat wikiaka, itom yee nak ta'aa'uta ka koptaikai, itepo si'imeku lutu'uriata jiba a' nokne. Itepo si'imeku Krijtota mak eaka, jiba ju'u, jume' a' sualemmeu yo'otakai, aapo'ik betana itom jiapsi i'awa'a benasi yuma'isi jiapsakai. 16 Intok jiba aapo'ik Krijtota betana aniawakai, si'ime jume' aapo'ik sualeka a' takaawa benasi eiyaawame, inime'e, takaata nau a' chupe'e benasi, wepulsi nau eaka jiapsakai intok inime'e we'epulaim, tu'isi jiapsaka, tu'isi am kateo, inime' nasuk senuk yo'otu chupa'a benasia che'a tu'isi bempo'im naas emo nak ta'aaka jiapsa'u ka chukteka jiba aune.
Krijtota sualeka, ju'u ka bat naataka benasi jiapsiwame
17 Inika'a junen nee, inepo emou teuwaaka intok inia betana nee, Jesukrijtota betana au lutu'uriaka, enchim inim ka intok, wame'e ka Liojta sual ta'aaka, inime'e ka tu'ikut jiapseka, kaitat am aniame, Liojta betana suawa kaita amet ayukame, inime'e jiapsa'a benasia, junuen ka enchim jiapsine' betchi'bo nee emou nooka. 18 Bempo, juka' Liojta betana weyeka, bem bemelasi jiapsi'eewa'a benasi ka junuen jiapsa. Bwe'ituk inime'e Liojtau ka bem emo su'u tojirika jiapsibae' betchi'bo, ju'u lutu'uriat ka ju'unea. 19 Inime'e, juka' ka tu'ika, tiusi machik betana bem tiu'ea'uta, ta'arulam. Intok ka tu'ika am koba'alataka iniau emo su'u tojiri. Bempo si'ime ka nanau machika, tiusi ka tu'ika, kaachin emo eetuaka joakai. 20 Taa eme'e, juka' Krijtota betana enchim ta'aaka'uta ka inien a' ta'aak. 21 Inika'a eme'e, tua junen jiaka, aapo'ik betana weyemta a' jikkajaka intok eme'e aapo'ik Jesujta betana lutu'uriata, tua aapo'ik betana majtimtaka a' ta'aalamtuko. 22 Eme'e, bat naataka, jiba inim ju'u enchim emo uju'uka jiapsisuka'u, waka'a bebeje'erita betana ka tu'ikue bai ta'aarimtakai, bat naataka weeriata, ka tu'ika enchim joopeaka emot ayuka'uta betana, inika'a koptaine. 23 Eme'e intok inim jachin enchim eaka intok jita joopeaka enchim jiapsipea'u betana, Krijtota enchim a' ee i'a'a benasi, bemelasi ta'abwisi iniat enchim jiapsinee'u utte'a. 24 Intok eme'e inim Liojta betana a' tu'ure'po aman, bemelasi jiapsituawaka, aapo'ik enchim jiapsi i'a'a benasia, iniae emo aniaka jiapsine. Inia betana eme'e Liojta betana, tua machisi lutu'uriataka, si'imem bichapo amma'ali jiapsiwame intok ka tuu'iika kaita emot ayuka bittukai.
25 Inia betchi'bo, eme'e ka intok aa noki'ichiata nokbaane. Emo betana, we'epulaka, inim jume' watemmak, lutu'uriata jiba noknee. Bwe'ituk itepo si'ime, Krijtota nau sualeme, takaata junuen nau weyeka a' chupe'e benasi te maachi.
26 Intok emo betana senu o'omteko, ini'i, ka inia betchi'bo jita'apo ka tu'ik ya'abaane. Intok ju'u enchim omte'u, ka jiba emot ayuka si'ime taewaine. 27 Intok jita'apo juni'i, bebeje'erita ka enchim a' ji'optuane' betchi'bo eme'e emo suuane.
28 Ju'u jita e'etbwame, ka intok a' joone. Ala ini'i tekipanoane, junuen, aapo a' mamammea, juka' tu'isi bitwaka tekilta joone. Intok ket, junuen aneka, aapo, jume' kaitae emo ania machim, inime'e ania betchi'bo, jita jipu'une.
29 Eme'e, ka tu'ik tiusi machik ka nokbaane. Ala eme'e, ju'u nooki enchim sawa'u, ini'i si'imeku tu'ine. Intok iniae jume' enchim jikkajame, ameu tu'ika intok Liojta betana weyemta bem ta'aanee'uta, intok si'imeku am aniamta jiba nokbaane. 30 Eme'e, juka' Liojta betana tu'u jiapsita, kaita'po, ka a' alleetuabaane. Bwe'ituk ju'u Liojta tu'u jiapsie, eme'e, enchim Liojta betana yoemiarim tuka'u, eme'e junuen ta'eenaaka a' bittuari. Junuen, chukula taewait, aapo'ik inim si'imeta yuma'isi weyeka, enchim aet a' jinne'unee'uta a' yuma'u tajtia.
31 Eme'e, si'imeku, ka nau alleewame, intok si'ime ka ju'uneame benasi omtiwame, intok enchim ka emo bibitpea'u, intok senuku omteka, jaana au nokwame, intok si'ime ka tu'isi weyeme, inile benaka kaita emot aune. 32 Ala, eme'e emo nasuk nau tuttu'ika intok naas emo nak jiokoleka emo bitne. Intok eme'e ket emo nasuk a emo jiokol ta'aane, jiba juka' Liojta, Krijtota emo betchi'bo a' yaaka'ue, enchim a' jiokoeka'a benasia.