1 Joan
1
Ju'u yee jinne'umta betana nok lutu'uria, yee majtawame
Che'a bat naataka, kee jita ayuo, ju'u jaibu jiapsamta betana te emou ji'ojte. Juka' itom jikkajaka'uta, intok tua itom pusimmea itom bichaka'uta. Bwe'ituk itepo a' bichak, intok itom maammea te aet mammasuk. Ini'i weyeme, Krijtota betana intok a' nok lutu'uria, yee jiapsituamta betana weye. Aapo ito nasuk jiapsak. Ite intoko a' ta'aak. Intok aapo'ik betana weyemta tee a' teuwaa. Intok emou bicha tee a' teuwaa, inika'a jiba yuu jiapsiwamta betana. Ini'i san, achai Liojtamak jiapsan. I'an intok itou au yeu machiala. Junuen san, juka' itom bichaka'uta, intok itom jikkajaka'uta, itepo emou bichaa a' teuwaa, junuen, enchim junae betana itomak eene' betchi'bo. Itom junuen lutu'uriapo, achai Liojta mak, intok a' u'usimak, Jesukrijtotamake itom ea'a benasia. Junuen san inika'a itepo emou ji'ojte, junuen, si'imeku enchim alleene' betchi'bo.
Ju'u achai Lios, lutu'uria ausu'li
Ini'i intok juna'a, ju'u lutu'uria, Jesukrijtota betana, aapo'ik itom majtaka'u. Intok ket ju'u itom emou teuwaa'u, achai Liojtat, si'imeku tu'ik lutu'uriata aet ayuka'po. Intok aapo'ikut, ka tu'uwata, kaita aet ayuka'po, machiku anemta benasi machikai. Itepo intoko, aapo'ik sualeka aamak ito ea'ati jiakai, intok junuen ket, itepo ka tu'isi jiapsa'ateko, itom teuwaa'u, intok itom joa'u, ka lutu'uriatune. Taa itepo, aapo'ik ea'po aman, tu'isi jiapsa'ateko, aapo'ik Liojta, tu'ik bo'o jooria'a benasia, junak itepo, si'ime nanancha nau eaka jiapsine. Intok junuen, a' u'usiwata, Jesukrijtota, kuuset a' mukuka'ue, itepo, si'ime itom ka tu'uwa ya'arim betana te jiokoiri.
Itepo intoko, juka' ka tu'ik, kaita itot aayuk ti jiakai, itepote ito bai tatta'aane, intok kaita lutu'uria itot aayuk. Taa itepo, itom ka tu'uwa ya'arim aapo'ikuu bicha nokaka yeu am bwisekai, aapo ju'u Lios, a' teuwaa'uta chupa' betchi'bo a yoem'eiyaatu intok Krijtota itom ya'ariaka'u betchi'bo, aapo'iku lutu'uria junuen juka' ka tu'ik itom ya'ari a' jiokoi betchi'bo, intok juka' ka tu'ika itot ayukamta, itom a' koptane' betchi'bota itom au yuma'atuane. 10 Taa itepo, ka tu'ik, ka ito ya'ari'iti jia'ateko, aapo'ik Liojta, ka lutu'uriata a' teuwa'a benasi a' joone. Intok aapo'ik betana juka' nok lutu'uriata, ka lutu'uriapo itot aayuk.