2
Krijto, ju'u Liojtau itom nokriame
In nake'um, inika'a ne emou ji'ojte, ka tu'ik, ka enchim a' joone' betchi'bo. Taa seenu, ka tu'isi aulatuko, achai Liojta bichapo itom nokrianemta itepo a' jipue, Jesukrijtota. Aapo intoko a' tu'ure'po aman tu'ik yee jooria. Aapo ju'u Jesukrijto, itom ka tu'uwa ya'arim betchi'bo jiokot ya'atuka, a' beje'ewai tuk. Taa intok ka ito betchi'bo jiba, taa ket si'ime inim jiapsame ka tu'uwa ya'arim betchi'bo ketchia.
Itepo intoko, Jesukrijtota nesaurita a' sualeka a' bo'o jooria'ateko, junak san ket, itepo ju'uneene, aapo'ik itom a' ta'aaka itom a' suale'po. Taa seenu, jaibu au a' ta'a'ati jiakai, taa intok ket aapo'ik betana nesauri ji'ojteita, ka a' nok jikkaja'ateko, juna'a kia aa noki'ichi, intok kaita lutu'uria aet aayuk. Taa ala, ju'u, aapo'ik betana nesauta joame, juna'a, achai Liojta tua lutu'uriapo, yuma'isi a' nak ta'aala. Inien san, itepo a ju'unea, aamak eaka itom a' suale'po. Ju'u junuen, achai Liojta mak eaka au jiapsa'a ti jiame, juna'a Jesukrijtota jiapsisuka'a benasia jiapsine.
Ju'u bemela nesauri
Krijtopo nemak werim, in nake'um, kannee jita bemela nesauta emou ji'ojte. Jiba ju'u nesauri, che'a bat naataka naateka enchim jipu'usuka'u. Ini'i nesauri, bat naataka weeria juna'a, ju'u jaibu enchim jikkajisuka'u. Taa junuentaka juni'i, ju'u in emou ji'ojtee'u, jiba a' bemela nesaurituka'a benasi yeu weama. Inika'a, Jesukrijto, lutu'uriapo a' chupa'i. Intok kia eme'e juni'i ket a' ya'arikai. Bwe'ituk, bat naataka ju'u aapo'ik betana, ka machisi, ka ju'unakkiachiaka'u, i'an lu'uti sime. Intok i'an ju'u tua lutu'uriapo, Liojta betana weyeme yeu maachi.
Taa seenu, Liojta betana lutu'uriata au a' ta'a'ati jiame, taa Krijtopo aamak werik omtakai, juna'a junuen, ketuni ka lutu'uriapo Liojta betana weyemtat ju'unea. 10 Ju'u, Krijtopo aamak werik a' nakeme, Liojta betana a' nok lutu'uriata ta'aaka jiapsa, machiku anemta benasi machikai. Intok kaita tunee ju'u ka tu'ik a' ya'atuaneeme. 11 Taa ju'u, Krijtopo aamak werik omtame, juna'a, Liojta betana lutu'uriata ka ta'aaka, ka tu'iku jiapsa. Intok ka ju'unea jakun bicha a' weye'po. Bwe'ituk ju'u ka tu'uwa, ka mamachi benaka, ka a' bittua.
12 In yoemiam benasi in eiyaa'um, inien ne emou ji'ojte. Bwe'ituk Jesukrijtota enchim suale' betchi'bo, ju'u Lios enchim ka tu'uwa ya'arimmet enchim jiokoiri. 13 Eme'e u'usekame, emou ne ji'ojte bwe'ituk eme'e a' ta'aalam, waka'a, kee jita ayuo, Liojta mak jaibu jiapsa'uta. Eme'e, ju'ubwa yo'otume, emou ne ket ji'ojte bwe'ituk eme'e, juka' bebeje'erita a' koba'i.
Intok eme'e, ili uusim, emou ne ji'ojtela bwe'ituk achai Liojta eme'e a' ta'aalam. 14 Eme'e u'usekame, emou ne ji'ojtela bwe'ituk eme'e a' ta'aalam, waka'a, kee jita ayuo Liojta mak jaibu jiapsa'uta. Eme'e, ju'ubwa yo'otume, emou ne ji'ojtela, bwe'ituk eme'e u'utte'aka'em intok eme'e Liojta betana nok lutu'uriata a' sualla. Intok juka' bebeje'erita a' koba'i.
15 Eme'e, inim ayukamta intok ka tu'ik bo'o jooriawamta ka a' eiyaane. Senu intoko, junuen, inim ka tu'ik eiyaaka a' bo'o jooria'ateko, achai Liojta tua ka a' nak ta'aane. 16 Bwe'ituk kaita wa'a ka tu'ika inim weyeme, achai Liojta betana weye. Ala jiba inim yeu simlaa. Senuk, ka tu'ik a' tu'ureka a' joopea'uta, senuk a' tu'ureka a' bicha'uta, a' waatiawame intok inim ayukamtae a' eiyaanaa'uta jariuwame, si'ime ini'i weyeme, inim bwiapo ka tu'ika weye. 17 Intok ju'u inim ayuka jiapsame, lu'uti sime. Si'ime ju'u tua ka tu'ika bo'o jooriapeewamta mak nau. Taa ju'u, Liojta ea'po aman jiapsame, jiba yuu betchi'bo jiapsine.
Ju'u lutu'uria, intok ju'u ka lutu'uria
18 Eme'e, tu'isi in nake'um, yuma'asuk ju'u taewai. Eme'e jaibu a' ju'uneiyaa, senuk, Jesukrijtota beje'eka a' yebijne'po. I'an intoko, juname'e Krijtota beje'eka aneme juebena o'oben. Jiba inia betchi'bo san itepo ju'unea, taewaita a' yuma'asuka'po. 19 Juname'e, ito nasuk yeu saka'alam. Taa lutu'uriapo ka itomak ean. Bwe'ituk inime'e, lutu'uriapo ito benasi ea'ateko, itomak tawa ean. Taa junuen yeu siika, junuen, ka si'imem ito benasi ea'po a' ju'uneiyaana' betchi'bo.
20 Taa eme'e, Jesukrijtota betana tu'u jiapsiwata emot jiapsituari. Intok si'ime eme'e lutu'uriapo Liojta nok lutu'uriat ju'unea. 21 Junuen ne emou ji'ojte, bwe'ituk ne ju'unea, lutu'uriata enchim a' ta'aa'po. Intok ka emou a' be'e' betchi'bo. Intok eme'e ju'unea, jita aa noki'ichiata juni'i, Liojta betana lutu'uriata mak, ka a' weye'po.
22 Inika'a em ju'uneiyaa'em, ju'u ka lutu'uriata teuwaame, ini'i san juna'a, jiba ju'u Jesuj teamta, ka a' Krijto'o ti jiame. Ini'i ket juna'a, ju'u, Jesukrijtota beje'eka aneme. Bwe'ituk ini'i, achai Liojta, intok kia juka' a' u'usiwata juni'i, ka teuwaaka, ka am sual tebo. 23 Ju'u, jabetaka juni'i, Liojta u'usita, ka a' sualeka, ka a' juna'a ti jiame, juna'a, achai Liojta juni'i ka a' ta'aane. Taa ju'u, Liojta u'usiwata, au suale'eti jiaka, watem bichapo a' teuwaame, juna'a ket, achai Liojta a' sual ta'aa.
24 Junuen san beja, juka' Liojta nok lutu'uriata, che'a bat naataka enchim jikkajaka'uta, ka a' koptaka a' ju'uneiyaane. Intok junuen eme'e, enchim jikkajaka'u waate'eteko, ket eme'e, jiba betchi'bo Liojta u'usi mak intok achai Liojta mak eaka tawane. 25 Intok aapo ju'u Jesukrijto, juka' jiba yuu jiapsiwamta itom bitne'eti jiaka, itou a' na'ikiala.
26 Inika'a ne emou ji'ojtei, jume' enchim bai tatta'aame betana emou nokakai. 27 Taa eme'e, Jesukrijtota betana, juka' Liojta tu'u jiapsita emot jiapsatuari. Intok junuen ka utte'a, senuk enchim a' majtane'po. Bwe'ituk jiba aapo, ju'u Liojta tu'u jiapsiwata, si'imeta enchim majta. Inika'a intok, ju'u enchim majta'u, tua lutu'uria. Intok ka aa noki'ichia. Junuen san eme'e, jiba Jesukrijtotamak eaka jiapsine, Liojta tu'u jiapsita junuen enchim a' majta'apo amani.
28 I'an intoko in nake'um, Jesukrijtota ka koptaka aamak eaka jiapsine. Junuen, kaachin itepo tiweka a' majjaune, aapo'ik inim itou a' yepsako. 29 Eme'e su intok jaibu ju'uneakai, Jesukrijtota, si'imeku lutu'uriakamta a' joa'apo, ket eme'e ju'uneene, si'imem wame'e tu'ik bo'o jooriame, Liojta betana am yoemiamtuka'po.