3
Jume' Liojta yoemiam
Eme'e a' ju'uneiyaane, achai Liojta, tua itom a' nake'po. Junuen san, itepo te Liojta yoemiam benasi ta'eewa. Intok tua junuen lutu'uria. Inia betchi'bo san, jume' inim ka tu'isi jiapsame, ka junuen itom ta'aa, bwe'ituk inime'e, aapo'ik Liojta juni'i ka a' ta'aa. Krijtopo nemak werim, in nake'um, i'an itepo Liojta yoemiam. Intok itepo kee a' ju'uneiyaatuawa, chukula ju'u itom bittunee'ut, taa itepo ju'unea, Jesukrijtota a'abo a' notteo, aapo'ik benasi itom bittune'po. Bwe'ituk junak itepo, aapo'ik tua a' machiaka'a benasi te a' bitne. Intok jabetaka juni'i, inien aapo'ik bit bo'o bichame, Liojta bichapo si'imeku tu'isi jiapsine, Jesukrijtota, ka tu'ik, kaita aet ayuka'a benasia.
Taa jabetaka juni'i, ka tu'ik yaakame, Liojta nesauri beje'eka aune. Bwe'ituk ju'u ka tu'ik joowame, Liojta nesauri beje'ewame juna'a. Eme'e jaibu em ju'unea, Jesukrijtota, itom ka tu'uwa ya'arimmet itom jiokoibaeka, inim yeu a' machiaka'po. Intok aapo'ik, kaita ka tu'ik a' ya'ariaka'po. Junuen san, jabetaka juni'i, Jesukrijtota mak eaka jiapsame, ka tu'ik ka a' joone. Taa jabetaka juni'i, ka tu'ik bo'o joaka jiapsame, juna'a, ka a' sual ta'aa, intok kia ae betana weyemtat juni'i, ka ju'unea. Tu'isi in nake'um, ka eme'e emo bai tatta'aa tebone. Ju'u tu'ik bo'o jooriaka jiapsame, tu'i yoemtune. Aapo'ik Jesukrijtota tu'ik a' joa'a benasia. Taa ju'u ka tu'ik joame, bebeje'erita mak ea. Bwe'ituk ju'u bebeje'eri juna'a, ju'u che'a bat ka tu'ik yaaka, i'an tajtia a' joame. Junae betchi'bo ju'u Liojta u'usi, jiba inika'a bebeje'erita ya'ari, a' lu'utabaeka a'abo yepsak.
Kaabe, Liojta betana yoemiataka, ka tu'ik joo sisimne. Bwe'ituk junuen, achai Liojta betana ta'abwi jiapsita, bemelak aet jiapsatuari, intok junuen kaachin jiba ka tu'ik joaka a jiapsine. Bwe'ituk junuen Liojta yoemiatakai. 10 Ju'unakkiachi jabem Liojta yoemiamtuka'po, intok jabem bebeje'erita betana yoemiamtuka'po. Bwe'ituk jabetaka juni'i, ka tu'ik bo'o jooriame oo aamak werik ka a' nakeme, juna'a ka Liojta betana weye.
Si'ime te naas ito nakpo yuma'i
11 Bwe'ituk ju'u, Liojta betana nok lutu'uria, che'a bat naataka enchim jikkajisuka'u, ini'i juna'a: Ju'u naas itom ito naknee'u. 12 Ka itepo, ju'u Kain tuka'uta benasi mamachine. Juna'a, bebeje'erita betana weyen. Intok a' sailawata me'aak. Juna'a intok, jaisa betchi'bo a' me'aak. Bwe'ituk ju'u Kain tuka'u ka tu'ik jooan. Ju'u intok a' sailawata joa'u, tu'ireakan.
13 Krijtopo nemak werim, kaachin eme'e eene, jume' inim ka tu'isi jiapsame betana omtawakai. 14 Itepo ka nappat, ka tu'isi tawarimtaka, Liojta bichapo kokkolame benaka i'an te jiapsa. Intok bemelak itom jiapsituawa'po te ito ju'uneiyaa. Inika'a intok te ju'uneiyaa, Krijtopo itomak werim itom am nake' betchi'bo. Ju'u, aamak werik ka nakeme, ketuni Liojta bichapo ka jiapsamta benasi maachi. 15 Jabetaka juni'i, aamak werik omtame, Liojta bichapo yee su'ari benasi machine. Eme'e intok ju'unea, jabeta juni'i yee su'arik, jiba yuu a' jiapsinee'u, kaita aet ayuka'po. 16 Jiba ju'u Jesukrijtota ito betchi'bo a' mukuka'ue, itepo a' ta'aa, juka' tua yee nakwamta. Intok junuen san itepo ketchia, Krijtopo itomak werim ania betchi'bo itepo su'atuneeka juni'i te ito nenkine. 17 Bwe'ituk seenu, kaita'po jiokot eaka jiapsakai, intok juka'a, Krijtopo aamak werik, tua jiokot eamta ju'uneiyaaka, intok ka ae tana jiokot'ea'ateko, junuen, tua kaachin Liojta yee nake'e benasi a yee nakne. 18 In nake'um, ju'u itom yee naknee'uta, ka ju'u senuk teuwaa'ue lutu'uriatune. Ala, lutu'uriapo itom yee naknee'u, itom joa'ue ju'uneiyaanaa.
Achai Liojta bichapo, ka ee majjaeka itom annee'u
19 Inien san itepo a ju'uneene, Liojta betana lutu'uriata itom suale'u a' lutu'uriatuka'po. Intok junuen itepo, Liojta mak nau tu'utelamtaka, aapo'ik bichapo ka ae tana jain'eene. 20 Bwe'ituk ito nasuk seenu, Liojta bichapo ka tu'isi a' ane'uta au ju'uneiya'ateko, aapo ju'u Lios junuen itom ito ju'uneiya'abepa che'a itot ju'unea. Intok aapo si'imeta ju'uneiyaakai. 21 Junuen san tu'isi in nake'um, itepo, Liojta bichapo tu'isi itom jiapsa'uta ito ju'uneiya'ateko, junak ae bichapo itepo ka jain eaka te au bicha nokne. 22 Aapo intoko, si'imeta juka' itom au bichaa a'awa'uta, itou a' autua simne. Bwe'ituk itepo, aapo'ik betana juka' nesauta te a' bo'o jooria. Intok itepo, itom joa'ue aapo'ik te alleetua. 23 Ju'u intok, aapo'ik nesauri, juka' a' yoemiawata, Jesukrijtota itom sualnee'u, juna'a. Intok ket, naas itom ito naknee'u, aapo'ik itom aet saweka'po amani. 24 Jume'e, aapo'ik betana nesauta bo'o jooriame, inime'e, aapo'iku mak eaka jiapsa. Itepo te ju'unea, aapo'ik itomaktuka'po, aapo'ik tu'u jiapsiwata itot a' autuari betchi'bo.