4
Liojta betana ju'u tu'u jiapsi, intok ju'u jiapsi, Krijtota beje'eme
Tu'isi in nake'um, ka eme'e si'imem jume' Liojta betana emo ju'uneetuawa'ati jiame sualbaane. Ala eme'e, amet ju'uneebaane, juname'e, Liojta tu'u jiapsi amet ane'epo oo ka a' juna'atuka'po. Bwe'ituk jume' ka lutu'uriata teuwaame inim juebena, Liojta betana emo noktuawa'ati jiame. Taa inen eme'e a' ju'uneiyaanee juka' Liojta betana tu'u jiapsita aet anemta. Ju'u, Jesukrijtota lutu'uriapo ito benasi inim yoemtaka yeu a' machiaka'po a' teuwaame, ini'i, Liojta betana tu'u jiapsi aet jiapsa. Taa ju'u, Jesukrijtota, ka inien a' sualeka a' teuwaame, Liojta tu'u jiapsi ka aet jiapsa. Ala ini'i, Jesukrijtota beje'eka jiapsi aet aane. Eme'e a' ju'uneiyaa, junaka'a Krijtota beje'eka, ka tu'ik jiapsekamta a' yebijne'po. I'an intoko jaibu inim aane.
Tu'isi in nake'um, eme'e, achai Liojta yoemiampo ta'eewa. Intok eme'e, juname'e ka lutu'uriata teuwaame, am koba'i. Bwe'ituk ju'u Liojta betana weyeka, enchim aniame, che'a juni'i utte'ak, ju'u bebeje'eri, jume' inim ka tu'isi jiapsame aniamta bepa. Juname'e, inim ka tu'ikut eaka jiapsa. Intok junuen san, inim weyemta betana jiba yee majta. Jume' wate intoko inim weyemtat jiapsekame, juka' bem teuwaa'uta jikkaja. Taa itepo, achai Liojta yoemiam te. Ju'u intok, achai Liojta sual ta'aame, itom jikkajine. Taa ju'u, ka achai Liojta sual ta'aame, ka itom jikkajine. Inien san itepo a amet ju'uneene, jabeta Liojta betana tu'u jiapsita lutu'uriata yee ju'uneetuamta aet anne'po. Intok jabeta, bebeje'erita betana ka tu'ik jiapsita aet anne'po.
Lios aapo juna'a yee nakeme
Tu'isi in nake'um, a itepo ito naas nakne. Bwe'ituk ju'u yee nakwame, Liojta betana weye. Jabetaka juni'i, yee nak ta'aame, juna'a, Liojta betana yoemiari, intok Liojta sual ta'aa. Jabetaka juni'i, ju'u ka yee nakeme, achai Liojta kee a' sual ta'aa. Bwe'ituk aapo ju'u Lios juna'a, yee nakeme. Ju'u Lios, itom a' nak ta'aa'u inim a' ju'uneiyaa tebok junuen, jiba aapo'ik betana juka' a' wepul yoemiata a'abo inim a' bittuakai. Junuen jiba aapo'ik betana juka' jiba yuu jiapsiwamta itom bitne' betchi'bo. 10 Inen weyeka juna'a, ju'u yee nakwame. Ka itepo bat aapo'ik Liojta nakekai. Ala aapo junuen bat itom nakekai. Intok aapo, a' yoemiawata itou bittuak, itom ka tu'uwa ya'arim betchi'bo, jiokot au a' bitne' betchi'bo.
11 Tu'isi in nake'um, achai Liojta junuen tu'isi itom a' nakeka'po ju'uneakai, itepo juni'i ket te a ito naas nakne. 12 Aapo'ik Liojta, jakwoo juni'i, kee jabe a' bicha. Taa itepo naas ito nakekai, aapo'ik Liojta, itepo a' mabetlatune. Intok ju'u, aapo'ik tua yee nake'uta, itepo che'a yuma'isi a' ta'aa sakanee. 13 Iniae te a ju'unea, Liojta mabetlamtakai itom jiapsa'po intok aapo'ik betana itom mabetrimtuka'po, aapo a' tu'u jiapsiwata itot a' jiapsituarikai. 14 Intok jiba itepo tee a' bitlaa, intok tee a' lutu'uriatuka'po a' teuwaa, achai Liojta a' u'usiwata a'abo a' bittuaka'po, inim yoemrata jinne'ubaekai. 15 Jabetaka juni'i, Jesukrijtota, Liojta betana a' yoemiatuka'po au a' suale'e ti jiame, Liojta betana yoemiaritune, intok Liojta mak eaka jiapsine.
16 Inien itepo a' ju'uneiyaala intok ket, achai Liojta itom nake'po itepo a' suale. Aapo ju'u Lios juna'a, ju'u yee nakeme. Ju'u intok yee nak ta'aaka jiapsame, Liojta betana yoemiaritaka, Liojtamak eaka jiapsine. 17 Junuen itepo, tua lutu'uriapo itom yee naknee'uta ta'aane. Intok junuen, taewaita yumako, achai Liojta yee ya'uraa bittuao, Liojta bichapo te ka ae tana jain eene. Bwe'ituk itepo inim jiapsakai, Jesukrijtota benasi Liojta betana te eiyaawa. 18 Ju'u, Liojta nak ta'aame, majjawamta ka ta'aane. Taa ala, ju'u, tua yuma'isi Liojta nak ta'aawame, juka' majjaiwamta kokoba. Bwe'ituk ju'u majjawame, ka tu'ik yee bittua. Junuen san, ju'u majjaime kee yuma'isi tua Liojta nak ta'aa.
19 Itepote achai Liojta nak ta'aa, aapo'ik che'a bat itom a' nakeka' betchi'bo. 20 Taa seenu: “Liojta ne a' nak ta'aa”, ti jiakai, intok junuen ket Krijtopo aamak werik omta'ateko, ka lutu'uriata teuwaane. Bwe'ituk seenu, Krijtopo aamak werik, inim a' bicha'uta, ka a' nake'eteko, junuen, kaachin, Liojta a' nak ta'aane, juka' ka a' bicha'uta. 21 Aapo ju'u Jesukrijto, inen itom nesawek: “Ju'u, Liojta nak ta'aame, ket, Krijtopo aamak werik a' nakne”, ti jiaka.