5
Inim bwiapo, juka' ka tu'ik itom a' kokoba'u
Inim jabetaka juni'i, wa'a, juka' Jesujta, lutu'uriapo a' Krijto tuka'po a' sualeme, ini'i Liojta betana yoemiari. Ju'u intoko, juka' achaiwaita nakeme, ini'i ketchia, jiba jume' junae yoemiam nakeme tune. Achai Liojta, itepo te a' nak ta'aakai intok aapo'ik nesauri a' joakai, junak ju'uneenee itepo, ket jume' Liojta yoemiam, itom am nake'epo. Bwe'ituk achai Liojta a' nak ta'aawame, aapo'ik betana nesauta a' bo'o jooriawame juna'a. Ju'u Liojta nesauri intok, ka bettesi maisi maachi. Bwe'ituk jabetaka juni'i, Liojta betana yoemiatakai, inim ka tu'ik kokoba. Intok inim, juka' Jesukrijtota itepo a' sualekai, junaen tee ka a' joaka a' kokoba, juka' inim ka tu'ik. Ju'u, Jesukrijtota, Liojta a' u'useka'po a' sualeme, juna'a jiba, inim juka' ka tu'ik weyemta, ka a' joaka a' koba'ine.
Jesukrijtota betana, ju'u lutu'uria teuwaawame
Jesukrijtota inim yeu machiaka'uta, ba'ae intok ojboe ju'uneiyaatuk. Ka ba'ae jiba, taa ala ba'ae intok ojboe. Ba'apo bato'owaawaka, intok kuuset popontaka, a' ojbowata wo'otekai. Intok jiba ju'u Liojta tu'u jiapsi juna'a, ju'u iniet itom ju'uneetuame. Inika'a lutu'uriateme, teekau aane, bajikai. Ju'u achai Lios intok ju'u Jesukrijto, ju'u nokipo ta'eewame, intok ketchia ju'u Liojta tu'u jiapsiwa. Inime'e bajika intok, wepu'ulai o'oben. Inika'a lutu'uriateme inim bwiapo ket aane, bajikai. Ju'u Liojta tu'u jiapsi intok jume' ba'am, intok ju'u a' ojbowa. Intok inime'e bajikai, wepu'ulaik teuwaa o'oben. Inim watem tu'ik teuwaame, itepo junaet tu'isi am yoem'eaka am jijikkaja. Taa ju'u achai Liojta itou teuwaa'u, che'a eiyaawatchi. Bwe'ituk ju'u Liojta lutu'uria ya'atei, aapo'ik yoemia betana lutu'uria juna'a. 10 Wa'a, juka' Liojta yoemiata a' sual ta'aame, juna'a, inika'a aapo'ik betana lutu'uriataka teuwaarita a' suale'uta a' lutu'uriatuka'po, Liojta betana aet ju'uneetuanaa. Ju'u intok, ka Liojta sualeme, ka lutu'uriata a' teuwa'a benasi a' joone. Bwe'ituk junuen, achai Liojta, a' yoemia betana a' lutu'uriateka'uta, ka a' sualekai. 11 Ini'i, Liojta betana teuwaari intok, achai Liojta, jiba yuu jiapsiwamta itot a' autuaka'uta juna'a. Intok inika'a jiba yuu jiapsiwamta, a' yoemiawa betana a' weye'po. 12 Ju'u, Liojta yoemiata sual ta'aaka a' mabetlame, juna'a ket, jiba yuu jiapsine. Taa ju'u, Liojta yoemiata, ka a' sual ta'aame, ini'i, juka' jiba yuu jiapsiwamta ka a' bitne.
Ji'ojtesuka intok am sua tejwaa
13 Inika'a ne emou ji'ojte, eme'e, Liojta yoemiata a' sualemmeu, jiba yuu jiapsiwamta emot a' ayuka'po enchim a' ju'uneiyaane' betchi'bo.
14 Iniat itepo Liojtat ea, jita juni'i, juka' aapo'ik junen a' tu'ure'po aman au bicha itom a'awa'uta, aapo'ik itom a' bittuanee'uta ju'uneakai. 15 Intok junuen itepo, aapo'iku bicha itom a'awa'ut, itom aet a' jikkaja'po ju'uneakai, ket te ju'unea, juka' au bicha itom a'awaka'uta, jaibu itom a' bicha'po.
16 Seenu, juka' aamak werik, ka tu'ik, ka aet a' muk machik joamta a' bicha'ateko, Liojtau bicha a' nokriane. Intok junuen, ju'u Lios, junaka'a, jiba yuu jiapsiwamta aet autuane. Taa junaka'a ka tu'ik joa'uta, ka ae a' muk machiako. Ka tu'ika joowame aet kokkowaka aayuk. Junale benak joamta betchi'bo ne kaabem a' nokria nesae. 17 Si'ime ju'u ka tu'isi weyeme, Liojta bichapo ka tu'i o'oben, taa ka si'ime ka tu'uwa aet kokkowa. 18 Ju'uneate waka'a Liojta, achai yo'owakamta, ka tu'ik ka a' joone'po. Bwe'ituk ju'u Liojta yoemia, aamaktuka a' aniane, ju'u bebeje'eri intok, kaachin a' ya'ane.
19 Ju'uneate, achai Liojta betana itom yoemiam tuka'po. Taa juka' intok, inim si'ime yoemrata, ka tu'ik joopeamta, bebeje'erita betana a' koba'ituka'po.
20 Intok ketchia, itepo ju'unea, juka' Liojta u'usita, a'abo a' yepsaka'po. Intok junaka'a, koba suawata itot a' autuaka'po, junuen, tua juka' lutu'uriapo, achai Liojta itom a' ta'aane' betchi'bo. Aapo'ik yoemiata, Jesukrijtota sualeka, lutu'uriapo Liojtamak eaka te jiapsa. Ini'i juna'a, ju'u tua lutu'uriapo Lios, intok ju'u jiba yuu jiapsiwamta yetet autuame. 21 Tu'isi in nake'um, jume' ka lutu'uriapo liosimtaka yo'oriwame, eme'e ka am yo'oribaane. Intok tua junuentune.