Santiaako
1
Ju'u Santiaako' teame, Krijtota sualeka, na'ikimtulammeu ji'ojte
Inepo Santiaako' teame, achai Liojta betana intok yo'owe Jesukrijtota betana sawame, Ijra'eltuka'uta betana, jume' woj mamni ama wooi a' yoemiam betana juka' yoemrata aniat yeu tajtia na'ikimtulame, ne am tebotua.
Ju'u suawa, Liojta betana weyeme
Krijtopo nemak werim, eme'e, ka nanau machika, betteka emou weyemtae ji'obilaawako, kaachin eaka, alleene. Bwe'ituk eme'e jaibu ju'unea, Krijtota enchim suale'ut eme'e junuen ji'obilaawakai, ka seej chukti eaka, a enchim bo'o bitnee'uta ta'aane. Intok eme'e junuen, a enchim bo'o bicha'ut jiapseka, ka a' koptane. Junuen, yuma'isi tu'ik joaka enchim jiapsa'u tajtia. Enchim ju'uneiyaa'ea'uta kaita emou be'eekai.
Emo betana seenu, wate weemtat ju'unee betchi'bo ka koba suawako, Liojtau bicha a' a'aune. Ju'u Lios intok junaet a' aniane. Bwe'ituk aapo ju'u Lios, si'imem, si'imekut a am ania, intok kaabeta jitat tiusi a' tawaakai. Taa inika'a, tua Liojtat eaka a' a'aune, ka ta'abwisi intok ee simekai. Bwe'ituk, ju'u, ka aet eame, bawepo, ba'a ro'aktiam benane, jekae naas weyeawakai. Ju'u inien eame, achai Liojta betana kaita mabet bo'o bitne. Bwe'ituk ju'u, junuen ka wepulsi eame, kaachin wepulsi weyemtat yeu yuma'ane.
Ju'u Krijtota sualeme, kaita jipueme, alleene, Liojta betana a' eiyaawa'po ju'uneakai. 10 Ju'u intok Krijtota sualeme, tomekai, alleene, jaibu ka intok au a' che'eware' betchi'bo. Bwe'ituk ju'u yu'in tomekame, juya sewata benasi maachi, ka a binwatune. 11 Maasu, juka' ta'ata unnaa utte'ako, ju'u juya waknee intok ju'u a' seewawa wetne. Ju'u a' ujyoriawa lu'utine. Ket jiba junaeni, ju'u yu'in tomekame, inim ujyoisi jiapsaka juni'i, seej chukti lu'utine.
Itom ji'obilaawa'u intok ju'u itom ae ji'obilaawa'u
12 Tua alleenee ju'u yoeme, ju'u au weyemta, ka seej chukti eaka a' ine'aame. Bwe'ituk chukula, junuen tu'isi yeu sikaa, ju'uneiyaawa'ateko, ujyoik a' yo'onee'u benasia, Liojta betana juka' jiba yuu jiapsiwamta mabetne, Liojta, jume' a' nakemmeu a' na'ikiaka'uta, a' mabetne. 13 Seenu, jabetaka juni'i, ka tu'ik joobaemeta, ka Liojta betana junuen a' antuawa'a benasi eene. Bwe'ituk ju'u Lios, juka' ka tu'ik a' joonee'uta, ka a' ta'aa. Intok kia juka' ka tu'ik, kaabeta a' joope'eetua juni'i. 14 Taa ala, seenu, ka tu'ik a' joobae'u betchi'bo, a' bo'o jooriabaeme, junak san juna'a, ka tu'ik joopeaka aane. 15 Iniat, ka tu'ik senuk joopea'ut yeu weama, Liojta bichapo ju'u ka tu'uwa. Iniat ka tu'ikut cha'akai intok, tua ama butti a' weyeo, a' muknee'uta au chupne.
16 Krijtopo nemak werim, in nake'um, ka eme'e aet ji'opne. 17 Si'imeta juka' lutu'uriakamta, intok tu'ika au yumaka, a itom bo'o jooria'uta, itot autuari, jikat betana, Liojta betana weye, ju'u teekau, jume' chokim yaakame. Ju'u Lios ket, wepulsi, ka ta'abwisi intok aane. Intok juka' jekkaata, omot bicha a' yejte'po benasi juni'i, ka a'ane. 18 Intok aapo'ik nok lutu'uriae, bemela jiapsiwamta itot autuari aapo'ik junuen eaka' betchi'bo. Junuen itom bemelasi, si'imem jume' aapo'ik ju'unakteim betana che'a bat itom eiyaimtune' betchi'bo.
Ju'u, tua lutu'uriapo Liojta sualwame
19 Inia betchi'bo san, Krijtopo nemak werim, in nake'um, eme'e, we'epulaka, watem bat jikkajibaeka'eene. Taa ka eme'e bat nokbaeka'eene. Intok ka baamiajtaka o'omtine. 20 Bwe'ituk ju'u omteme, ka juka' tu'ik, Liojta tu'ure'uta ya'ane. 21 Jiba inia betchi'bo san, eme'e, si'imeta juka' ka tu'isi enchim tawaamta koptane. Intok juebenaka juka' ka tu'isi weyemta, jitat tiusi bo'o jooriawamta su'u toja'em. Intok eme'e, Liojta betana nok lutu'uriata enchim majti, alleaka a' jikkajaka a' tu'u mabetne. Bwe'ituk ini'i Liojta nok lutu'uria, enchim jinne'u betchi'bo utte'ak.
22 Taa eme'e, juka' Liojta nok lutu'uriapo enchim majtawa'uta, a' ya'ane, ka kia beja a' jikkajakai tawane. Bwe'ituk junuen eme'e emo bai tatta'aane. 23 Bwe'ituk ju'u, kia beja tua, juka' Liojta nok lutu'uriata a' jikkajakame, intok ka a' majtawa'uta bo'o jooriame, juna'a, senuk jita'apo au a' bicha'a benasi annee. 24 Bwe'ituk ini'i, tua a' machiaka'ut au bitne, taa junama'a lautipo sikaa, aawaj koptinee ju'u a' machiaka'po. 25 Taa ju'u, nokta a' jikkaja'uta, ka kia beja a' jikkajame taa ala, Liojta betana tu'i nok lutu'uriata, juka' ka tu'ik bo'o jooriawamta betana itom yo'eetuamta, a' mammateka intok ka a' koptakai, taa tu'isi a' bo'o jooriame, juna'a, a' joa'ut, tua alleaka aet yeu weamne.
26 Emo nasuk seenu, Liojta au suale ti eame, taa a' noka'u betana ka au suuame, aapo au bai ta'aane, intok ju'u a' suale'ut kaita jajjame. 27 Ju'u Liojta tua junama wa'am a' sualwame intok aapo'ik Lios achaita bichapo tu'ik ausu'lik weiyaame ini'i juna'a, jume' ka yo'owakame aniawame. Intok jume' jaamut jokoptuim jiapsi jo'awame jiokot emo am bichao. Intok inim aniapo ka tu'ik weyemta betana emo suakai.