2
Si'imem itepo nanancha eiyaanee
Krijtopo nemak werim, eme'e, jume' yo'orisi machika, itom yo'owe Jesukrijtota sualeme, ka eme'e ket watem che'a eiyaaka, watem intok ka eiyaabaane. Maasuko, jum emo nau totoja'po, senuk sawai tomie ya'arita mam pusiampo a' yecha'ik intok tu'ik tajo'orekamta ama yepsako, taa ket intok senuk, kaita jipueka, ka tu'ik tajo'orekamta ket ama aneo, intok eme'e, juka' tu'ik atteaka weyemta, che'a tu'isi mabetaka: “Inimi'i, che'a tu'ikun yeesa”, ti au jia'ateko. Taa ju'u ka tomekamtau: “Empo aman keka, oo im bwiapo yeesa”, ti au jia'ateko, eme'e junuen, emo nasuk, ka nanancha emo eiyaa. Intok eme'e junuen, yeteu emo yo'o jooamta benasi aane, ka tu'isi eakai.
Krijtopo nemak werim, in nake'um, inika'a em jikkaja. Ju'u Lios, jume' inim, tua kaita jipueme, yeu pu'ari, junuen juname'e Krijtota tu'isi sualekai, inim ayukamta bepa, che'a eiyaawatchik bem jipu'une' betchi'bo. Intok ket chukula, jume' aapo'ik nakeme, aapo'ik betana juka' tu'ik ameu a' na'ikiaka'uta, bem a' mabetne' betchi'bo. Taa i'an intok, eme'e, jume' kaita jipueme tiusi am tatawa. Bwe'ituk jume' totomekame juname'em, jume'e, enchim jita u'aame, intok jume' ya'uraata bichapo enchim yeu tojame. Intok bempo juname'e, jume'e, yo'owe Jesukrijtota team jaana jiawaame, juka' enchim a' suale' betchi'bo, enchim Krijtiaanompo ta'eewa'uta.
Taa eme'e tua lutu'uriapo Liojta betana nesaurita joa'ateko, si'imem bepa eiyaawatchisi machik, Liojta nok lutu'uriapo a' ji'ojteituka'po amani inen jiamta: “Ele benasi yoemta, em emo nake'e benasi a' eiyaaka a' nakne”, ti jiamta junak eme'e tu'isi annee. Taa eme'e ka nanancha yee eiyaaka watem che'a eiya'ateko, ka tu'uwata eme'e joone. Intok Liojta nok lutu'uria nesauta beje'eka Liojta bichapo ka tu'isi aulamtune. 10 Bwe'ituk seenu, Liojta betana nok lutu'uria nesauta yuma'isi si'imeta bo'o jooria'ateko, taa junae nesauta betana, wepu'ulaik juni'i yeu be'aaka, junaka'a nesauta betchi'bo si'imem beje'eka, ka tu'isi tawane. 11 Bwe'ituk jiba aapo ju'u Lios: “Jamutta, ka a' jubeka, ka aamak emo tu'urine”, ti jiakame, ket: “Kaabeta me'ene”, ti jiiak. Junuen san, seenu, ka ta'abwi jamuttamak au tu'ureka juni'i, taa yee su'ako, junak, junuen Liojta nok lutu'uria nesaurita beje'eka, ka tu'isi aune. 12 Eme'e, enchim noka'u betana intok inim ju'u enchim emo uju'unee'u betana tua enchim emo suuanee'u, utte'a. Inim Krijtota betana nesauri itom aniamta, utte'ataka tu'ika itom joo'ea'ut, ini'i nesauri itom ju'uneetuamta betana eme'e ya'uraa bittuanaame benasi eakai. 13 Bwe'ituk, jume'e, ame benasi yoemem ka jiokolisukame, junaen, ka jiokoliwaka, ya'uraa bittuane. Taa jume' a yee jiokolisukame, achai Liojta yee ya'uraa bittuao, junae betchi'bo alleewamta bitne.
Ju'u Krijtota sualwame, intok ju'u tekia
14 Krijtopo nemak werim, kaachin tu'ine, senu junuen: “Jesukrijtota ne sualla”, ti jiaka, taa kaita tu'ik bo'o jooriaka jiapsa'ateko. Bwe'ituk ju'u, junuen Krijtota jiba a' suale'uta, kaachin a' jinne'une. 15 Maasuko, Krijtopo emo mak werika, jamutta oo o'outaka, ka yuma'ik tajo'oreka intok junae taewait kaita a' bwa'a machiako, 16 intok emo nasuk senu: “Lios emak tune. Enchim jintenee'uta intok enchim bwa'anee'uta ka emou bi'ine”, ti au jia'ateko, taa jita a' jintenee'uta intok a' bwa'anee'uta ka a' makakai, kaita'po tu'ine. 17 Ket jiba junaen san, senu, Krijtota sualeka taa juka' tu'ik ka joa'ateko, Krijtota a' suale'uta, kaita a' suale'u benane.
18 Taa senu jumak inen jiunee: “Empo'e Krijtota suale. Inepo intok, nee tu'ik bo'o jooria”, ti jiune. Junuen san, empo ka a' ju'uneiyaa tebo, kaita tu'ik joaka, Krijtota em suale'uta. Taa inepo intok, nee, tu'ik joaka, junae, Krijtota in suale'uta a' ju'uneiyaa tebone.
19 Empo, wepu'ulaik jiba Liojtuka'po, tu'isi a' suale. Inien empo tu'isi aane. Taa inika'a ju'uneiyaane, jume' bebeje'erim ka tu'i jiapsim ket inien a' suale. Intok inime'e tu'isi majjae. 20 Taa empo, kaita mammateme, ka a' ju'uneiyaame, senuk Krijtota sualeka, tu'ik ka bo'o jooriame, a' suale'uta a' teuwa'ateko, junaka'a kaita a' suale'e benasi a' machine'po. 21 Ju'u Lios, juka' che'a bat naataka itom yo'owasuka'uta, Apra'amtuka'uta a' tu'u mabetak, a' u'usiawata, Isaak tuka'uta, Liojta alleetua betchi'bo, bwaram bem sussu'aa'u a' tojako. 22 Junuen san a ju'uneiyaatu, Apra'amtuka'uta tu'ik yaaka, Liojta lutu'uriapo a' suale'uta a' ju'uneiyaa teboka'po. Intok junuen, ju'u a' yaaka'ue, yuma'isi yeu siika ju'u Liojta a' suale'u. 23 Liojta nok lutu'uriapo ju'u ji'ojtei inen jiame junuen chupuk: “Ju'u Apra'am, Liojta sualek. Ju'u Lios intok, junaet jatteaka, a' tu'u mabetak.” Ju'u Apra'am ket, Liojta nakeme, ti ta'eewak.
24 Junuen san ju'uneene eme'e, senuk, a' bo'o jooria' betchi'bo ket, Liojta a' tu'u mabetne'po. Intok ka a' suale' betchi'bo jiba. 25 Ket jiba junaen su, au yeu siika, ju'u ka tu'i jamut, Ra'ap teamtawi, jume' Ijra'eliitam betana, aman bwiaraau bittuarim, tu'isi am mabetakai. Intok ket, chukula, ta'abwi bo'ot bicha yeu am saka'atuakai. Ju'u Lios ket, junaka'a tu'ik a' yaaka'u betchi'bo, tu'isi a' mabetak. 26 Intok juka' takaata, jiapsita ka aet kateko, ka a' jiapsaka kaita betchi'bo a' tu'ikreaka'a benasia, ket junaen, ju'u Krijtota sualwame, kaita teuwaa, tu'ik bo'o joowamta ka aamak weyeo.