IBELIU
Leta deꞌe me Ibeliu faifaidi.
Deꞌe letanina me Diu faifaidi kumanidiavo i vetumaganaga Iesu Keliso ꞌwaineye. Bonadi ꞌana wagava Ibeliu begaidi ta golegoledi ta vo, Me Ibeliu.” Weꞌe deꞌe letanina ꞌana tokiluma kebu ta da ꞌasetaiga aitoi i kilumi.
Fai me Ibeliu tovetumagana vita i veveluagadi Iesu ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidiega nuanuadi i na viladi yadi tafalolo tuatuaina ꞌwaineye. Begaidi deꞌe leta ꞌana tokiluma i ve ꞌwaidie i lubwainedi yadi tafalolo tuatuaina ꞌadi ꞌedaꞌeda i na bailedi, Iesu ꞌaiseotogina ꞌwainega i na veꞌatumai Yaubada mataneye. Iesu taunina Yaubada Natuna bwaikaotogina weꞌe anelose, Yaubada yana toluꞌivonavo wata Mosese saiꞌafo. Wata i ve ꞌwaidie tomotoga kebu ꞌadi fata i na veꞌatumai Yaubada mataneye veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega ꞌalo velomu tulina tulina ꞌwaidiega. Iesu ꞌaiseotogina ꞌwainega Yaubada yada sakona i na ꞌuꞌumidi. Fai taunina yada Tovelomu Bwaikina faifaida i mia-vagata Yaubada ꞌana ꞌatagiega, i lubwaineda yada sauluva tuatuaidi ta na bailedi, yada vetumagana ta na yato-vagasedi Iesu ꞌwaineye. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Yaubada taunina i sivemageseni ꞌwaideye Natuna ꞌwainega. 1:1-4
Keliso Yaubada yana anelose i vebwaika-ꞌiawedi. 1:5-2:18
Keliso Mosese wata Iosua i vebwaika-ꞌiawedi. 3:1-4:13
Keliso tovelomu i vebwaika-ꞌiawedi. 4:14-7:28
Veakutagona ꞌIvauna Keliso ꞌwainega Veakutagona Nagami i vebwaika-ꞌiaweni. 8:1-9:28
Keliso dayagina ꞌaisaya dayagidi i vebwaika-ꞌiawedi, ꞌeba velomunina ꞌana fata yada sakona i na ꞌuꞌumidi. 10:1-39
Vetumagana ꞌaiseotogina ꞌwainega ta na veꞌatumai. 11:1-40
Ma yada tokemaiga ta na vetumagana Keliso ꞌwaineye wata ta na vematayakeyakeni. 12:1-13:19
Leta ꞌana tokiluma yana ꞌalanuai. 13:20-25
1
Yaubada yana nuanua ꞌwaideye, ꞌana tosivemageta Iesu.
Basenadiotoga Yaubada yana nuanua i veve tubudavo me Diu ꞌwaidie. Tutuya fuedi ꞌedaꞌeda tulina tulina ꞌwaidiega yana nuanua i sivemagesedi yana toluꞌivonavo ꞌwaidie mulieta i luꞌivona tubudavo ꞌwaidie. Basenadi deꞌe baniꞌodi i veifufuyedi siwe ꞌasiau bega i na nagoga tutuya ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye i veifufu ꞌwaideye Natuna ꞌwainega. Natunanina ꞌwainega nani matatabuna i ꞌidewadi abame wata fwayefwayeye, wata i venuaꞌivineni bega naninidi i ꞌidewadiga i na veveimeyedi. Yaubada yana ꞌaiꞌaiwabu mataududulina ꞌanununa ꞌada fata ta na ꞌiseni Natuna ꞌwainega. Natunanina Yaubada i sala-ꞌafoꞌafoi wata yana vona toketokena ꞌwainega nani matatabuna i kikiavefaꞌalidi wata i ꞌiꞌisaveꞌavinidi. Weꞌe yana wafa ꞌwainega tomotoga yada sakona i lekoaꞌaꞌavadi mulieta ma yana veimea i miabui abame, Yaubada Toketokeotogina ꞌana ꞌatagiega. Ma yana veimea i miabui bega taunina bwaikaotogina weꞌe anelose saiꞌafo. Weꞌe ꞌana ꞌeba ꞌainana Yaubada Natuna, wagavanina bwaikaotogina kebu anelose ꞌadi wagava baniꞌodi.
Yaubada Natuna bwaikaotogina kebu anelose baniꞌodi.
Vona mogitana ta ꞌasetai Yaubada Natuna bwaikaotogina fai basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye faifaina. Yaubada i vona Natuna ꞌwaineye i vo,
ꞌOmu Natuku,
ꞌAsiau fai yau Tamamu veimea a velemu.”
Weꞌe kebu tamu tutuya deꞌe baniꞌodi i da voneyedi anelose ꞌwaidie. Wata tamu tutuya Yaubada i vona Natuna faifaina i vo,
Yau Tamana,
Weꞌe taunina Natuku.”
Yaubada Natuna kumanina nani matatabuna ꞌadi toꞌedakumeta, saiꞌafoga i na vetunei i na mai fwayefwayeye, faifaina i vona i vo,
Yaku anelose matatabudi, i lubwainedi ma yadi subia i na ꞌoduꞌodu ꞌwaineye.”
Ta ꞌasetai anelose tomotoga bwaikidi fai Yaubada i vona faifaidi i vo,
Yaku anelose a ꞌidewadi, yadi lilide kaukau baniꞌodi,
Taunidi yaku tofolovavo ꞌai-ꞌalaꞌalata baniꞌodi.”
Weꞌe Natuna fai bwaikaotogina bega faifaina i vo,
ꞌOmu Yaubada, yamu ꞌEba Veimea kebu ꞌana ꞌeba veꞌaꞌavaga i na ꞌeno-vagata.
ꞌU veveimea, veimea tonovidi ꞌwaidiega.
Sauluva tonovidi nuanuamu bwaikina, weꞌe sakona ꞌu vedumweꞌaiꞌaieni.
Begaidi yau yamu Yaubada a venuaꞌivinemu a silakaimu, wata veimea bwaikina a velemu, ꞌamu kiavesosoana.
Weꞌe emwavo ꞌadi veꞌililibu saiꞌafo.”
10  Wata Yaubada i vona Natuna ꞌwaineye i vo,
ꞌOmu Toveimea, ꞌeba velamu ꞌwaineye fwayafwaya ꞌu ꞌidewai,
Wata nimamuyega nani matatabuna abame i souyedi.
11-12 Naninidi ꞌaꞌaꞌavidi i na savovola, weꞌe ꞌomu ꞌu na mia-vagata.
I na venani-ꞌavoꞌavovo kaleko tuatuaina baniꞌodi.
Tomotoga kaleko tuatuaina i na sakoga i na nunumi i na taweni, maꞌitufa ꞌivauna i na ꞌewai.
Wata baniꞌodi fwayafwaya abama taiadi ꞌu na nunumidi weꞌe ꞌivaudi i na souyedi.
Weꞌe ꞌomu, ꞌasaꞌaiana ꞌamu ꞌisaꞌisanina, kebu ꞌu na vetuatuaiga.”
13  Wata tamu tutuya Yaubada i vona Natuna ꞌwaineye i vo,
Veimea a velemuga bega ꞌu na miabui ꞌaku ꞌatagiega,
I na nagoga ꞌamu gaviavo a na leodi bega ꞌu na veveimeyedi.”
Weꞌe kebu tamu tutuya deꞌe baniꞌodi i da voneyedi anelose ꞌwaidie. 14  Vetuma anelose egavo? Taunidi ꞌanuꞌanunu, Yaubada yana tofolovavo i vevetunedi bega egavo ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagaiga i ꞌiꞌivaisedi.
1:2 1 Fit 1:10; Kolos 1:16 1:3 2 Kol 4:4; Kolos 1:15; Ibu 8:1-2 1:4 Fil 2:9 1:5 Same 2:7; Ibu 5:5 1:6 Luk 2:13-14 1:7 Same 104:4 1:8 Same 45:6-7 1:10 Same 102:25-27 1:13 Same 110:1 1:14 Same 91:11; Fol 12:7