2
ꞌAda ꞌitaꞌitaꞌi kebu ta na baileniga.
Fai Yaubada i veifufu ꞌwaideye Natuna ꞌwainega, ꞌida yana vona ta nogaidiga i lubwaineda ta na nunuaveꞌavinidi. Weꞌe ꞌaiꞌedi kebu, yana vonanidi ta na baibailedi baniꞌodi malolo maꞌinuana waka i bewebeweni. Basenadiotoga Yaubada yana veimea i ꞌanivelenedi Mosese ꞌwaineye anelose ꞌwaidiega, weꞌe tomotoga fuedi i ꞌasetai veimeanidi vona mogitana. Egavo i geugeudi kebu i da vematayakeyakediga vematavuloga i veluagai ꞌadi laubwaina. Tutuya deꞌe ꞌada Toveimea Iesu tauniotogina ꞌitaꞌitaꞌi ꞌana ꞌedaꞌeda i luꞌivona tomotoga ꞌwaidie. Tomotoga ꞌifwaidi yana luꞌivonanina i nogai mulieta faifaina i ve ꞌwaideye, bega ta ꞌasetai vona mogitana. ꞌItaꞌitaꞌinina Iesu ꞌwainega nani bwaikaotogina begaidi ꞌaiꞌedi ta na baileniga kebu ꞌada fata ꞌada vematavuloga ta na degeni. Tomotoganidi Iesu yana vona i nogaiga i luluꞌivona, wata yadi luꞌivonanina Yaubada i awavemogitaneni fai toketokena i veledi bega ꞌadi fata ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa tulina tulina, wata ꞌeba ꞌisa toketokedi i na ꞌiꞌidewadi. Wata baniꞌodi yana nuanuayega nuakalikali tulina tulina ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega i veutada. Nuakalikalinidi ꞌida tovetumaganavo ꞌada ꞌeba ꞌaivaita.
Iesu nani matatabuna ꞌadi Toveimea.
Yaubada anelose kebu i da tauyedi bega i na vetoveimea fwayafwaya ꞌivauna ꞌawaie i na souyeniga ꞌwaineye. A vonavona tutuya mulina faifaina. Vona mogitana kebu anelose i da tauyediga weꞌe basenadiotoga tamu aitoi i kiluma Yaubada yana Buki ꞌwaineye i vo,
Yaubada, ꞌima tomia fwayafwaya nani-ꞌavoꞌavovo, siwe ꞌu nuanuanima.
ꞌIma tomotogaotoga siwe ꞌu ꞌiꞌisaveꞌavinima.
7-8  Mogitana ꞌima nani-ꞌavoꞌavovo siwe ꞌu silakaima bega ꞌima saiꞌafo nani bwaikina, weꞌe anelose bwaikidi.
ꞌU silakaima kini baniꞌodi, ꞌaiꞌaiwabu ꞌu velema, ma ꞌama veꞌililibu,
Wata ꞌu tauyema nani matatabuna ꞌa veveimeyedi.”
I vonaga Yaubada tomotoga i tauyedi nani matatabuna i veveimeyedi bega ta ꞌasetai kebu tamu nani i da veꞌoꞌoleni. Siwe tutuya deꞌe kebu ta da ꞌiseni tomotoga nani matatabuna i da veveimeyediga. Weꞌe mogitana tamu tomotoga ta ꞌiseni, taunina Iesu, nani matatabuna ꞌakonadi i veveimeyedi. Nagami bwaikaotogina, mulieta tutuya ꞌaleꞌusana faifaina Yaubada i kiaobuyeni bega i obuma maꞌitufa anelose i kumeta. I obumaga Yaubada yana nuakalikali kebu nuana i da loloiga bega i wafa tomotoga matatabuda faifaida. Fai wafa ꞌana veviga sakoina i veluagai faifaida, Yaubada i silakai i ve-Kini, ꞌaiꞌaiwabu magemagetana wata veꞌililibu i veleni bega ꞌasiau ta ꞌiseni nani matatabuna i veveimeyedi.
Tatada Iesu ꞌana fata i na ꞌivaiseda.
10  Fai Yaubada nuanuana, bega nani matatabuna i ꞌidewadiga i ꞌiꞌisaveꞌavinidi, wata nuanuana tomotoga fuedi ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai i na luku yana mageta mataududulina ꞌwaineye. Bega Iesu i vetuneiga i lubwaineni, yana veviga wata yana wafa ꞌwaidiega Yaubada Iesu yana veimea i ꞌimosoꞌieni, bega taunina ꞌada Toꞌedakumeta ꞌatumaiꞌavana, ꞌana fataotoga i na ꞌitaꞌitaꞌieda bega ꞌida Yaubada natunavo. 11  Iesu ꞌida tomotoga i ꞌiveꞌatumaida Yaubada mataneye, bega ꞌida wata taunina ꞌada Toꞌiveꞌatumai, ma fueda Tamada ꞌaitamogana. Avinodi taunina Yaubada Natuna bwaikaotogina siwe kebu i da bunumayageda fai i ꞌiveꞌatumaida i veveꞌawa-taikwavo ꞌwaideye. 12  Kebu i da bunumayagedaga begaidi Yaubada yana Buki ꞌwaineye i vo,
Yaubada, faifaimu a na veifufu taikwavo ꞌwaidie, Tutuyanina i na vavaꞌautaga, matadie a na lei-subisubia ꞌwaimuye.”
13  Wata i vo,
Yaku vetumagana a na yatoi Yaubada ꞌwaineye.”
Wata tamu tutuya Iesu i vo,
Yau deꞌe, Yaubada natunavo taiadi, kumanidiavo i veleku.”
14  Yaubada natunavonidi vigo wata dayaga ꞌwaidiega ta tubuga begaidi wata Iesu i tubuga i vetomotogaotoga ꞌida baniꞌodi. I vetomotogaotogaga bega ꞌana fata i na wafa tomotoga faifaida. Yana wafanina ꞌwainega Seitani, taunina wafa ꞌana toveimea, yana toketokena i venani-ꞌavoꞌavovo. 15 Tomotoga fuedi yadi mia matatabuna ꞌwaidie i kololo wafa faifaina, ꞌwa da vo yadi kololonina i da yogonidi, siwe Iesu i wafa wata i tovoi-vaitugana bega i yavudi kololonina ꞌwainega. 16 ꞌAkonadi ta ꞌasetai Iesu kebu i da ve-anelose bega anelose i da ꞌivaisedi, i vetomotogaotoga bega ꞌida Ebelamo tubunavo i ꞌivaiseda. 17  Yaubada nuanuana i na ꞌivaiseda bega Iesu i salada nani matatabuna ꞌwaidie i lubwaineni. Fai yana mia ꞌida tainavo baniꞌodi, i vetofolova Yaubada ꞌwaineye taunina yada Tovelomu Bwaikina, i ꞌiꞌisanuakalikalieda bega ꞌada fata ta na vetumagana ꞌwaineye kebu i na baileda. Yana folovanina ꞌwainega tomotoga yada sakona Yaubada i nuatavunidi wata yana nuasako ꞌwaideye i veꞌaꞌavadi. 18 Tutuyanina i miamia fwayefwayeye vita i veluagadi wata Seitani i silubuya nuanuana i na sakona siwe kebu i da beꞌuga, begaidi ꞌasiau ꞌida vetalaimimila ta na veluagadiga, ꞌana fata i na ꞌivaiseda.
2:2 Ibu 12:25 2:4 Mak 16:20 2:6 Same 8:4-6 2:7-8 1 Kol 15:24-26 2:9 Fil 2:8-9 2:10 Ibu 5:8-9 2:11 Mak 3:35 2:12 Same 22:22 2:13 Ais 8:17-18 2:14 1 Ion 3:8 2:17 Ibu 4:15; Mad 4:1-11