10
ꞌAisaya dayagidi kebu ꞌana fata sakona i na ꞌewayavuledi.
ꞌAwaie nani fuedi ꞌatumaidi ta na veluagadi Iesu ꞌwainega, weꞌe Yaubada yana veimeanidi i maiga Mosese ꞌwainega kebu mogitana naniotogidi, ꞌanunudi. Fai veimeanidi ꞌadi wagava ꞌanunu, kebu ꞌana fata velomu ꞌwainega sakona i na ꞌuꞌumidi. Tomotoga nuanuadi Yaubada i na subiai bega malamala ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌaisaya i vevelomuyedi ꞌwaineye kebu i da ꞌaꞌailovega ꞌadi kwalakwala, siwe ꞌwaidiega kebu i da veꞌatumaiotoga Yaubada mataneye. ꞌAiꞌedi Yaubada ꞌana tosubianidi i da veꞌatumai-vagata mataneye, vita i vevebaediga yadi sakona faifaidi i da ꞌaꞌava wata velomu i da ꞌailove. Fai yadi sakona i vevebaedi bega malamala ꞌaitamogana ꞌaitamogana i vevelomu, ꞌwaidiega i ꞌasetadi bola ma yadi sakona. Yadi sakonanidi bola i ꞌenoꞌenovi fai ꞌaisaya goti wata bulumakau dayagidi kebu ꞌana fata sakona i na ꞌewayavuledi. 5-6  Fai ꞌaisaya dayagidi kebu ꞌana fata sakona i na ꞌewayavulediga bega saiꞌafoga Keliso i na obuma fwayefwayeye, i vona Yaubada ꞌwaineye, vonanina Yaubada yana Buki ꞌwaineye i kilumi i vo,
Tomotoga i ꞌaꞌanivelena-maimaiga ꞌaniꞌani tulina tulina ꞌwaidiega wata ꞌaisaya i vevelomuyediga ꞌwaimuye, siwe kebu nuanuamu.
Wata ꞌaisaya kabulagolagodi i ꞌaꞌanivelenediga ꞌwaimuye ꞌeba velomu ꞌwainega, yadi sakona ꞌadi nuatavuna faifaidi,
Siwe faifaidi kebu ꞌu da sosoanaga.
Begaidi tomogoku ꞌu ꞌidewai tomia fwayafwaya baniꞌodi bega a na ꞌaniveleneni yamu ꞌeba sosoana.
Bega a vo, Yaubada, yau side,
Yamu nuanua matatabuna a na ꞌidewai,
Baniꞌodi basenadi i kilumi faifaiku yamu Buki ꞌwaineye.”
Yaubada yana veimea tulina tulina velomu faifaina i mai Mosese ꞌwainega siwe nagami Keliso i vo, Tomotoga i ꞌaꞌanivelena-maimaiga ꞌaniꞌani tulina tulina ꞌwaidiega wata ꞌaisaya i vevelomuyediga ꞌwaimuye, wata ꞌaisaya kabulagolagodi i ꞌaꞌanivelenediga ꞌwaimuye ꞌeba velomu ꞌwainega, yadi sakona ꞌadi nuatavuna faifaidi, siwe naninidi kebu nuanuamu wata faifaidi kebu ꞌu da sosoanaga.” Mulieta Keliso i vo, Yaubada, yau side, yamu nuanua matatabuna a na ꞌidewadi.” Begaidi ta ꞌasetai velomu tuatuaina ꞌana ꞌedaꞌeda Yaubada i ꞌewayavuleni maꞌitufa ꞌedaꞌeda ꞌivauna i ꞌidewai, ꞌedaꞌedanina Keliso yana wafa faifaida. 10  Iesu Keliso Yaubada yana nuanua matatabuna i ꞌidewai, tomogona i ꞌanivelena-maimaigeni i wafa faifaida. I wafa-vetamogai tutuya matatabuna faifaidi bega i ꞌiveꞌatumaida Yaubada mataneye.
Keliso dayagina ꞌana fata sakona i na ꞌuꞌumidi.
11 Tovelomu fuedi ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana i tovotovoi i folofolova vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye. Tutuya fuedi i vevelomuga, folovanina i ꞌiꞌidewa-vebogia siwe ꞌwaidiega kebu tamu saiꞌafo sakona i da ꞌuꞌuma-yavuledi. 12  Weꞌe Keliso tutuya ꞌaitamogana i velomu sakonanidi faifaidi yana ꞌanivelenanina tutuya matatabuna faifaina ꞌana fata, yana folovanina i ꞌaꞌavana i nago i miabui Yaubada ꞌana ꞌatagiega. 13  Bei ma yana veimea i lulukamata i na nagoga mulieta Yaubada ꞌana gaviavo i na leodi i na ꞌaꞌavana Keliso i na veveimeyedi. 14 Yana velomunina ꞌaitamogana ꞌwainega ꞌida ꞌatumaiꞌavada Yaubada mataneye kebu tamu yada sakonaga, bega tutuya matatabuna ꞌida Yaubada yana tomotoga magemagetada.
15  Vona mogitana ta veꞌatumai Yaubada mataneye, wata faifaina ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ve ꞌwaideye ta ꞌiseni Yaubada yana Buki nageneye i vo,
16 ꞌAuvea Yaubada i vona i vo,
Tutuya tuatuaina i na ꞌaꞌava, mulieta yaku Veakutagona ꞌIvauna a na ꞌidewai bega i na vematayakeyakeni. Veakutagonanina side baniꞌodi.
Yaku veimea a na yatodi nuadie bega i na nuakalikaliedi,
Wata yadi nuanua ꞌwaidie a na kilumidi bega avaꞌai nuanuaku i na ꞌidewadiga i na ꞌasetadi.”
17 Wata mulieta i vo,
Yadi sakona wata yadi vekali kebu wata a na nuanuanidiga.”
18 Fai yada sakonanidi ꞌakonadi Yaubada i nuatavunidi kebu wata i na nuanuanidiga, velomu sakona ꞌadi nuatavuna faifaina maꞌitufa i ꞌaꞌava.
Ta na vaganago Yaubada lilivaotogineye.
19  Ekwavo, fai Iesu i wafa faifaida, ꞌada fata ma yada sosoana wata ma yada venuafoufaꞌala ta na luku Yaubada mataneye yana ꞌeba mia Tabutabuotogina nageneye. 20  Basenadi Tutudaba Tabutabuotogina sisibodana kaleko ꞌwainega, tomotoga kebu ꞌadi fata ꞌwaineamo i na lukulukuga, weꞌe ꞌasiau Yaubada yada ꞌeba luku ꞌivauna wata miamia-vagaina i ꞌidewai Iesu yana wafa ꞌwainega ꞌana fata mataneye ta na luku. Tutuyanina Iesu tomogona i ꞌaniveleneni wafa ꞌwaineye saibodanina vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye i ꞌanilabuꞌi, yada ꞌeba ꞌisa Iesu ꞌwaineamo ꞌada fata ta na luku Yaubada ꞌwaineye. 21 Wata Iesu yada Tovelomu Bwaikina, ꞌida Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌalo yana Vanuga ꞌada Toꞌisaveꞌavina. 22  Fai yada Tovelomu Bwaikina i miamia bega i lubwaineda ta na vaganago Yaubada lilivaotogineye. Iesu dayaginega nuada i lekoadi bega vita ta vevebaedaga yada sakona faifaidi i ꞌewayavuledi, wata tomogoda i lekoadi ufa vunavunagina ꞌwainega. Kebu ta na venuanaluga siwe ta na nuani mogitana wata ma yada vetumagana faꞌalina ta na luku mataneye. 23  ꞌAkonadi Yaubada i vonaꞌawaufaufa ꞌawaie ꞌitaꞌitaꞌi ta na veluagai ꞌwainega begaidi yada vetumagana ta yato-vagasedi vonaꞌawaufananina ꞌwaineye, kumanina faifaina ta luluꞌivona. Fai kebu ꞌana fata Yaubada yana vonaꞌawaufaufanina ꞌwaideye i na geuya, ma yada tokemaiga ta na lulukamata. 24 Wata edavo ta na nuanuanidi wata i na nuanuanida, ma fueda ta na veꞌivaivaita, ta na vevesauluva ꞌatumaina wata ta na vevenuakalikali. 25 Tovetumagana ꞌifwaidi i baibaila, kebu nuanuadi ma fueda ta na vavaꞌauta tafalolo faifaina, weꞌe ꞌida kebu wata tafalolo ta na bailaga, i lubwaineda ta na vavaꞌauta bega ma fueda ta na veꞌivaivaita. Mogitana ta na tokemaigeda fai ta ꞌiseni Iesu yana vila-vaitugana ꞌana ꞌaiata saiꞌafoga.
Yada sauluva ta na ꞌiꞌisaveꞌavinidi i na nunago Iesu ta na vagavefwayafwayai.
26  ꞌAiꞌedi Yaubada yana nuanua tonovidi ma ꞌadi ꞌaseta ꞌwaideye bega ta vetumagana ꞌwaidie mulieta sauluvanidi ꞌakonadi ta ꞌasetadi sakona, siwe ta na ꞌiꞌidewadiga, wata aitoi dayagina i na ilolo bega sakonanidi Yaubada i na nuatavunidi? Wata kebu tamu. 27 Vona mogitana kebu ꞌana fata nuatavuna ta na veluagai, ta na kololo bwaikina avaꞌai ꞌawaie i na souyediga ꞌwaideye vonayavuga ꞌana tutuye. Bei Yaubada ꞌana tovedumweꞌaiꞌai vematavuloga i na veluagai ꞌai-ꞌalaꞌalata ꞌwaineye i na ꞌalaogogodi. 28  Veimeanidi i maiga Mosese ꞌwainega, ꞌaiꞌedi aitoi i na vedumweꞌaiꞌaiediga, tomotoga ꞌadi ꞌailuga ꞌalo ꞌadi ꞌaitonu tomotoganina i na ꞌiseni i na luꞌivoneyeni, kebu tamu saiꞌafo i na ꞌisanuakalikalieni i na luvewafaimo. 29  Weꞌe ꞌwa da nuaniga ꞌaiꞌedi tamu tomogo i na sakosakona bega Yaubada Natuna i na vagavefwayafwayaiga, ꞌana vematavuloga baniꞌodi? Iesu dayagina Yaubada yana Veakutagona ꞌIvauna ꞌwainega tomogonina yana sauluva i tonova Yaubada mataneye siwe i na venani-ꞌavoꞌavovoga, baniꞌodi? Wata ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega nuakalikali i ꞌewaiga siwe i awavesakoyeniga, baniꞌodi? Mogitana i lubwaineni vematavuloga bwaikaotogina i na veluagai Yaubada ꞌwainega. 30  Fai Yaubada ta ꞌasetai i vo,
Yau tomotoga ꞌadi vematavuloga a na veledi,
Yadi sakona faifaidi wata yau a na tutula.”
Wata i vo,
Yau ꞌAuvea yaku tomotoga a na veimeana vematavuloga
i na veluagai.”
31 Vona mogitana ꞌaiꞌedi Yaubada Miamia-vagaina ta na baileni ꞌada vematavuloga ta na veluagai nimaneye, naninina faifaina ta na kololo-ꞌafoꞌafo.
Vita fuedi ꞌwaidie ta na tovoi faꞌalina.
32 Naninidi basenadi i souyediga ꞌwaimie ꞌwa na nuanidi. Tutuyanina ꞌwaineye Yaubada yami nuanua i kiavemagetadi Iesu ꞌana ꞌaseta faifaina, vita tulina tulina ꞌwa veluagadi siwe kebu ꞌwa da beꞌuga ꞌwa tovotovoi faꞌalina. 33 Tutuya ꞌifwaidi ꞌailaꞌa matadie i awavesakoyemi wata i ꞌivekokovimi, weꞌe tutuya ꞌifwaidi emiavo ꞌifwaidi tovetumagana vitanidi baniꞌodi i veveluagadi ꞌwa ꞌisanuakalikaliedi ꞌwa ꞌiꞌivaisedi ꞌomi ꞌadi ꞌauvo. 34  Egavo i vetumagana begaidi i miamiani vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye, ma yami nuakalikali ꞌwa fogefogedi. Wata toꞌivekokovanidi veꞌisakololo ꞌwainega yami vanuga wata yami kukua i lulueloelomiga, kebu ꞌwa da nunuasakoga ꞌwa sosoanamo fai ꞌwa ꞌasetai ꞌaꞌaꞌavidi weꞌe nani fuedi ꞌatumaiotogidi Yaubada ꞌwainega i ꞌeno-vagata ꞌwaimie.
35 Mogitana nagami ꞌwa vetoketoke vitanidi ꞌwaidie bega tutuya deꞌe ꞌwa na totokemaiga bega tokemaiganina ꞌwainega tutula ꞌatumaiotogina ꞌwa na veluagai Yaubada ꞌwainega. 36  I lubwainemi ꞌwa na vetoketoke bega ꞌami fata Yaubada yana nuanua ꞌwa na ꞌiꞌidewadi, ꞌwaidiega avaꞌai i vonaꞌawaufaufa i na velemiga ꞌwa na veluagadi. 37  Ma yami tokemaiga ꞌwa na miamia fai Yaubada yana Buki nageneye i vo,
Kebu tutuya manamanawenaga kumanina i mimaiga saiꞌafoga i na leꞌwa,
Kebu i na ꞌivogavogana.
38  ꞌAiꞌedi aitoi yana sauluva ꞌatumaiꞌavana matakuye, yana vetumagana ꞌwainega i na miamia,
Weꞌe ꞌaiꞌedi i na baila ma yana kololo i na vilaiga, faifaina kebu a na sosoanaga.”
39 Weꞌe ꞌida kebu baniꞌodi, tomotoganidi i kololo i viladiga i na wafaotoga ꞌai-ꞌalaꞌalase. Mogitana ꞌida ma yada vetumagana ta totokemaigeda bega ꞌitaꞌitaꞌi ta veluagai.
10:1 Kolos 2:17 10:5-6 Same 40:6-8 10:10 Ibu 9:12 10:12 Ibu 1:3 10:13 Ibu 1:13 10:15 Iel 31:33-34 10:19 Ibu 4:16 10:20 Mad 27:51 10:22 1 Ion 1:7; Efe 5:26 10:23 Ibu 4:14 10:26 Ibu 6:4-8 10:28 VeL 17:6 10:29 Mad 26:27-28 10:30 VeL 32:35-36; Lom 12:19 10:34 Mad 6:20 10:36 Ibu 6:12 10:37 Aba 2:3-4; Ve 22:20 10:38 Lom 1:17