9
Veakutagona Nagami ꞌana veimea.
Basenadi Yaubada veimea i yatodi yana Veakutagona Nagami faifaina, bega me Isileli baniꞌodi i na tatafalolo, wata veimeanidi ꞌwaidiega taunidi yadi ꞌeba veluꞌui i ꞌidewai. Veimeanidi ꞌifwaidi side baniꞌodi. Tomotoga vanuga i ꞌidewaiga Yaubada faifaina ꞌaisaya bunudiega, nageneye tutudaba ꞌailuga. Tutudaba nagami ꞌana wagava Tutudaba Tabu, nageneye mageta wata talalia, tabwaneye beledi Yaubada ꞌana ꞌanivelena. I vaganagoga saiboda kaleko, tutudaba ꞌana veluga faifaina. Tutudabanina ꞌana wagava Tutudaba Tabutabuotogina. Nageneye ꞌeba velomu golida bei vane i kabukabuni Yaubada ꞌwaineye wata didiwaka tomogona matatabuna golida ꞌana loi. Weꞌe didiwakanina nageneye kileu bababadi ꞌailuga, basenadi Veakutagona Nagami ꞌana vona bei i kilumidi. Wata nageneye ꞌaivoe golida ma ꞌaniꞌaninina ꞌana wagava mana, kumanina Yaubada me Isileli i veledi saliꞌavuꞌavuye, wata Eloni yana wautogana, wautogananina basenadi bwavuna siwe i veluilili. Didiwakanina tabwaneye kumaea ꞌailuga i dabidi anelose ꞌadi ꞌisaꞌisa, fafediega didiwaka tabwana i veꞌiꞌwaꞌuya. Kumaeanidi ꞌadi wagava Selebimu, ꞌeba ꞌisa Yaubada magemagetana bei i miamia. Didiwakanina ꞌana kudu ꞌwaineye tovelomu dayaga i luluitaitaleni bega Yaubada tomotoga yadi sakona i nunuatavunidi. Siwe ꞌasaꞌaiana kebu ta na veifufu-veduleyeni.
Tutuyanina Yaubada yana vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌana kukua taiadi i ꞌidewaꞌaꞌavadi, ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana tovelomu i lukuluku tutudaba nagami ꞌwaineye, yadi folova tulidi tulidi i ꞌiꞌidewadi Yaubada ꞌana subia faifaina. Weꞌe tutuya ꞌaitamogana malamala ꞌaitamogana ꞌaitamogana tovelomu bwaikina ꞌaiseotogina i lukuluku Tutudaba Tabutabuotogina ꞌwaineye. I lukulukuga ꞌaisaya dayagidi i lukulukuveni Yaubada yana ꞌeba mia i luluitaitali bega taunina wata tomotoga yadi sakona i bavuyediga ꞌadi nuatavuna faifaidi. Folovanina tovelomu bwaikina i ꞌidewaiga yada ꞌeba ꞌisa, ꞌwainega ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i veveda basenadi kebu tamu tomogo-ꞌavoꞌavovo ꞌana fata i na luku Yaubada ꞌwaineye Tutudaba Tabutabuotogina nageneye fai Veakutagona Nagami, ꞌana vanuga taiadi bola i ꞌenoꞌenovi wata yada ꞌeba luku Yaubada ꞌwaineye, bola Iesu kebu i da ꞌidewaiga. Fai tutuyanina ꞌwaineye tomotoga kebu ꞌadi fata i na lukuluku Yaubada ꞌwaineye, vona-awatabai ꞌida tomotoga tutuya deꞌe faifaida, fai ta ꞌasetai avinodi yadi nuakalikali i ꞌaꞌanivelenedi Yaubada ꞌana subia faifaina, wata ꞌaisaya i vevelomuyedi yadi sakona ꞌadi nuatavuna faifaidi siwe tosubianidi ꞌadi vebae ꞌwaidie vita i lulutonovi yadi sakonanidi faifaidi, kebu ꞌana fata matatabuna i na veꞌaꞌavai. 10 Yadi nuakalikali wata yadi velomu i ꞌaꞌanivelenedi Yaubada ꞌwaineye siwe ꞌwaidiega tomogodi ꞌaisedi i veꞌatumai. Veimeanidi ꞌaniꞌani, ꞌaisaya, ufa wata ꞌilekoa tulina tulina faifaidi Yaubada i yato-vagasedi i nagoga Keliso i mai, nika yana Veakutagona ꞌIvauna i velamu.
Veakutagona ꞌIvauna Keliso ꞌwainega.
11 Mogitana ꞌakonadi Keliso i mai, taunina Tovelomu Bwaikina Yaubada yana Veakutagona ꞌIvauna i ꞌidewai, ꞌwainega mia ꞌatumaina ta veveluagai. Fwayefwayeye, bei tovelomu i lukuluku i folofolovaga, vanuga ꞌeba veluꞌuinina tomotoga ꞌadi ꞌaꞌaiyogona. Weꞌe Keliso kebu bei i da folofolovaga, i luku Yaubada yana ꞌeba mia ꞌatumaiotogina abame, bei i folofolova. ꞌEba mianina kebu fwayafwaya ꞌana nani, abame i ꞌenoꞌeno ꞌatumaiꞌavana wata yana ꞌaiꞌaiwabu bwaikaotogina, vanuga ꞌeba veluꞌui fwayefwayeye kebu baniꞌodiga. 12  Tutuyanina bei Iesu i lukuga, kebu ꞌaisaya goti wata bulumakau natudiavo dayagidi i da lukuveniga bega ꞌeba mianina i da luitaitali. Weꞌe tutuya ꞌaitamogana, tutuya matatabuna faifaidi Iesu i wafa dayagina i ilolo ꞌada tuveobu miamia-vagaina faifaina, ꞌwa da vo taunina dayagina i da lukuveni Tutudaba Tabutabuotogina ꞌwaineye velomu faifaina. 13  Basenadiotoga Mosese veimea i yatodi tomotoga tomogodi i na ꞌivevunavunagidi Yaubada mataneye faifaidi. Tamu side baniꞌodi. ꞌAiꞌedi egavo towafa i na ꞌabitonovi ꞌakonadi i veyoke, bega tovelomu ꞌaisaya dayagidi wata bulumakau natudi i velomuyeniga ꞌaufafana ꞌwaidiega i luluitaitalidi nika i veveꞌatumai Yaubada mataneye. Sauluvanina tomotoga tomogodi ꞌadi ꞌivevunavunaga faifaidi, weꞌe nuadi kebu. 14  Mogitana tomotoga tomogodi ꞌaisedi faifaidi ꞌaivaita i veluagadi ꞌaisaya dayagidiega, weꞌe Keliso dayagina kebu baniꞌodi ꞌaisaya dayagidi. Taunina ꞌatumaiꞌavana kebu yana sakonaga siwe ꞌAnuꞌanunu Miamia-vagaina yana toketokena ꞌwainega taunina i tauyeni Yaubada ꞌwaineye i wafa faifaida. Keliso dayagina kebu tomogoda ꞌaisedi faifaidi, weꞌe mogitana wata nuada i ꞌivevunavunagidi Yaubada mataneye. Fai yada sakona ꞌadi tutula wafa, bega vita ta vevebaeda, siwe Keliso dayagina vitanidi i ꞌewayavuledi wata nuada i ꞌivevunavunagidi bega ꞌada fata ta na vetofolova Yaubada Miamia-vagaina ꞌwaineye.
Keliso Veakutagona ꞌIvauna i ꞌidewai taunina dayaginega.
15  Fai Keliso dayaginega nuada i ꞌivevunavunagidi bega ta ꞌasetai ꞌasaꞌaiana taunina Veakutagona ꞌIvauna ꞌana toꞌidewadewa bega tomotoga i na veiana Yaubada taiadi. Egavo Veakutagona Nagami yana tutuye i sakona, ꞌwa da vo sakonanidi i da yogonidi siwe Keliso ma fueda i tuveobuda yana wafa ꞌwainega bega egavo Yaubada i venuaꞌivinediga ꞌadi veuveuta ꞌaiꞌaiwabu miamia-vagaina i na veluagadi yana vonaꞌawaufaufa baniꞌodi.
16-17 Tamu yada sauluva side baniꞌodi. ꞌAiꞌedi aitoi i na nuanua yana wafa faifaina, tamu lubulubu i na kilumi ꞌana ꞌuyua ꞌana toꞌewa faifaidi. Ma yawaina i na miamiaga toꞌewanidi ꞌadi wagava i kilumidiga kebu ꞌadi fata ꞌuyuanidi i na ꞌabitonovidi, nagami tomotoga fuedi i na ꞌaseta-ꞌatumaia tomogonina i wafa, mulieta toꞌewanidi ꞌadi veuveuta i na ꞌewadi. 18 ꞌAda veuveuta Yaubada yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi kebu ta da ꞌewa-matayoꞌodi, nagami Iesu i wafa, wata baniꞌodi ꞌaiꞌedi ꞌaisaya kebu i da luvewafai bega dayaga i da ilolo, ꞌako Yaubada yana Veakutagona Nagami kebu i da souyeniga. 19  Tutuyanina ꞌwaineye Mosese Yaubada yana veimea ꞌaitamogana ꞌaitamogana i luꞌivoneyedi tomotoga ꞌwaidie, mulieta bulumakau natudiavo dayagidi wata ufa i ꞌewaꞌewadi, tomotoga wata veimeanidi ꞌadi buki i luitaitalidi. ꞌEba luitaitala tamu welavi ꞌana wagava Isofa i baia sifi vutuvutudi i fania, vutuvutunina nagami i lusabai yamoyamoinega. 20 I luluitaitalidi bega i vonavona i vo, Dayaga deꞌe ꞌwainega Yaubada yana Veakutagona ꞌana mogitana i velamu, nani matatabuna faifaidi i vonaꞌawaufaufaga ꞌwaimie i na ꞌidewadi, weꞌe ꞌomi yana veimeanidi i velemiga ꞌwa na vematayakeyakedi.” 21 I ꞌaꞌavana, wata vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌana kukua matatabuna taiadi i luitaitalidi. 22  Vona mogitana, saiꞌafo nani matatabuna dayaga ꞌwainega i vevunavunaga Yaubada mataneye yana veimea baniꞌodi. Fai yada sakona ꞌadi tutula wafa, ꞌaiꞌedi dayaga kebu i da ilologa kebu ꞌana fata nuatavuna ta da veluagai Yaubada ꞌwainega.
Keliso dayaginega Yaubada yada sakona i nuatavunidi.
23 Naninidi Mosese i ꞌidewadiga, tomotoga wata vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌana kukua taiadi ꞌwaidie, i ꞌivevunavunagidi ꞌaisaya dayagidiega. Naninidi yada ꞌeba ꞌisa ꞌanunu baniꞌodi, weꞌe naninidi ꞌadi mogitana abame. ꞌAisaya dayagidi kebu ꞌana fata naninidi ꞌadi mogitana abame i na ꞌivevunavunagidi, weꞌe fai Keliso dayagina nani ꞌatumaiotogina, ꞌwainega naninidi i ꞌivevunavunagidi. 24  Vanuga ꞌeba veluꞌui fwayefwayeye tomotoga ꞌadi ꞌaꞌaiyogona Yaubada yana ꞌeba mia abame ꞌanununa. Tutuyanina Keliso i tovoi wafayega kebu i da luku tomotoga ꞌadi ꞌaꞌaiyogona ꞌwaineye, weꞌe mogitana i luku abama nagefouneye, bei Yaubada mataneye i miamia faifaida. 25 Malamala ꞌaitamogana ꞌaitamogana me Diu yadi tovelomu bwaikina i lukuluku Tutudaba Tabutabuotogineye, siwe dayaganina i lukulukuveniga kebu taunina dayaginaga, ꞌaisaya dayagidi. Weꞌe Keliso kebu tutuya fuedi i da lukuluku abame, tutuya ꞌaitamogana taunina i velomuyeni Yaubada ꞌwaineye. 26 ꞌAiꞌedi taunina i da vevelomuyeniga malamala ꞌaitamogana ꞌaitamogana, ꞌana ꞌaseta wata i da wafawafa-vebogi fwayafwaya ꞌana ꞌidewavau ꞌwainega i da maiga ꞌasiau. Weꞌe mogitana tutuya ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye i souyenina wata i wafa-vetamogai tutuya matatabuna faifaina. Yana wafanina ꞌwainega taunina i velomuyeni faifaida bega sakona i ꞌewayavuledi. 27  Basenadiotoga Yaubada yana veimea i yatoi tomotoga matatabuda ta na wafa-vetamogada, mulieta ta na vonayavuga mataneye i na veimeyeda tutula faifaidi. 28  Wata baniꞌodi Keliso i wafa-vetamogai, tomogona i velomuyeni bega tomotoga fueda yada sakona i veꞌaꞌavadi. Bola wata i na souya-vaituganeni, kebu sakona ꞌana ꞌewayavula faifaina i na maiga, weꞌe mogitana i na souyeni bega ꞌida ta lulukamataga faifaina, ꞌitaꞌitaꞌi ta na veluagai ꞌwainega.
9:2 Sou 25:23,30-31,37 9:3 Sou 37:1-29 9:6 Num 18:2-3 9:7 Sou 30:10 9:8 Ibu 10:19-20 9:9 Ibu 10:1-2 9:12 Efe 1:7-8 9:13 Vei 16:3; Num 19:17-18; Ibu 10:4 9:14 1 Fit 1:18-19; 1 Ion 1:7 9:15 1 Tim 2:5; Ibu 8:6 9:19 Sou 24:6-8 9:22 Vei 17:11 9:24 1 Ion 2:1 9:27 Nag 3:19 9:28 Ibu 10:10; 1 Fit 2:24; Fil 3:20