8
Iesu taunina yada Tovelomu Bwaikina.
Avaꞌai ꞌakonadi a veifufuyediga lamudi side. Mogitana ꞌida ma yada Tovelomu Bwaikina baniꞌodi ꞌakonadi a vona. Taunina Iesu, i miamia abame, ma yana veimea Yaubada ꞌAiꞌaiwabuotogina ꞌana ꞌatagiega i miabui i miamia. Basenadiotoga me Isileli vanuga ꞌeba veluꞌui i ꞌidewai ꞌaisaya bunudiega, weꞌe abame tamu vanuga i ꞌeno-vagata, taunina ꞌAuvea ꞌana ꞌaꞌaiyogona. Vanuganina vevetabuna, Yaubada yana vanuga mogitana, nageneye yada Tovelomu Bwaikina Iesu i folofolova faifaida.
Fwayefwayeye tovelomu bwaikidi ꞌaitamogana ꞌaitamogana ma yadi veimea bega tomotoga yadi nuakalikali i ꞌaꞌanivelenedi Yaubada ꞌwaineye wata ꞌaisaya i nikenikedi i vevelomuyedi ꞌwaineye, tomotoga yadi sakona ꞌadi nuatavuna faifaidi. Begaidi yada Tovelomunina Iesu i lubwaineni tamu nani i na ꞌaniveleneni, naninina taunina tomogona. Weꞌe ꞌaiꞌedi Iesu i da miamia fwayefwayeye, ꞌako kebu i da vetovelomuga, fai veimea i mai Mosese ꞌwainega ꞌaisedi Livai ꞌana wauma i tauyedi i na vetovelomu, i vevelomuga yadi veimeanina ꞌwaineamo. Basenadiotoga Mosese i laka ꞌOya Sainai Yaubada taiadi i veifufu. Bei i veni yana vanuga abame ꞌana ꞌisaꞌisa, bega tutuyanina Mosese i velamu Yaubada yana vanuga ꞌeba veluꞌui i na yogoni ꞌaisaya bunudiega i voneni i vo, ꞌU na ꞌaꞌaiyogonaga, nuanuaku vanuganina basenadi ꞌoyeye a vemuga ꞌu na vetutuyameni, nani matatabuna ꞌu ꞌisediga wata baniꞌodi ꞌu na ꞌidewadi.” Tutuyanina i ꞌivetabodai, vanuganina Yaubada yana vanuga abame ꞌanununa, bega tovelomu bei i lukuluku i folofolova Yaubada ꞌwaineye. Mogitana i folofolova Yaubada ꞌwaineye, weꞌe Iesu folova bwaikaotogina i ꞌiꞌidewai taunidi kebu baniꞌodiga. Wata baniꞌodi Yaubada yana Veakutagona ꞌIvauna Iesu i ꞌidewai tomotoga ꞌwaideye ꞌatumaiotogina, kebu baniꞌodi basenadi Mosese i ꞌidewai me Diu ꞌwaidie. Weꞌe Veakutagonanina ꞌIvauna Yaubada i ꞌidewai vonaꞌawaufaufa ꞌatumaiotogidi ꞌwaidiega, kebu baniꞌodi yana Veakutagona Nagami ꞌana vonaꞌawaufaufa.
Yaubada i vonaꞌawaufaufa Veakutagona ꞌIvauna i na ꞌidewai.
Veakutagonanina Nagami Mosese i ꞌidewaiga, ꞌwainega tomotoga kebu i da veꞌatumai Yaubada mataneye fai yana veimea kebu i da vematayakeyakediga. ꞌAiꞌedi ꞌatumaiꞌavanaga, ꞌako tamu kebu Iesu i da ꞌidewaiga. Fai yana tomotoga kebu i da veꞌatumaiga, bega Yaubada i awavesakoyedi i vo,
Yau ꞌAuvea a vona,
Saiꞌafoga, tamu tutuya ꞌwaineye yaku Veakutagona ꞌIvauna a na ꞌidewai me Isileli wata me Iuda ꞌwaidie.
Yaku Veakutagonanina ꞌIvauna kebu baniꞌodi Veakutagona Nagami a ꞌidewaiga tubudiavo ꞌwaidie.
Tutuyanina tubudiavo nimadie a ꞌabi a ꞌedakumesedi a miedi Itifita ꞌwainega, bei yaku Veakutagona a ꞌidewai ꞌwaidie.
Yaku Veakutagonanina i vedumweꞌaiꞌaieni i geuya,
Begaidi a bailedi.”
10 Wata ꞌAuvea Yaubada i vona i vo,
Tutuya mulina ꞌwaineye yaku Veakutagona ꞌIvauna a na ꞌidewai me Isileli ꞌwaidie bega i na vematayakeyakeni.
Veakutagonanina side baniꞌodi.
Yaku veimea a na yatodi yadi nuanua ꞌwaidie bega avaꞌai nuanuaku i na ꞌidewadiga i na ꞌasetadi.
Wata nuadie a na kilumidi bega i na nuakalikaliedi.
Weꞌe yau yadi Yaubada, taunidi yaku tomotoga.
11  Kebu tamu aitoi iana wata enavo ꞌifwaidi i na vonedi i na vo, ꞌAuvea Yaubada ꞌwa da ꞌasetai,”
Fai tomotoga matatabudi ꞌakonadi i na ꞌasetaku, tomotoga bwaikidi wata tomotoga siaidi.
12 Yadi vekali faifaidi a na ꞌisanuakalikaliedi,
Weꞌe yadi sakona kebu wata a na nuanuanidiga.”
13 Fai yana Veakutagonanina i goleni Veakutagona ꞌIvauna, maꞌitufa Veakutagona Nagami i venani-ꞌavoꞌavovo. Weꞌe fai ꞌakonadi i vetuatuai wata i venani-ꞌavoꞌavovo saiꞌafoga i na savovola.
8:1 Ibu 1:3, 10:12 8:5 Sou 25:40; Kolos 2:17 8:6 Ibu 7:22, 9:15 8:8 Iel 31:31-34 8:11 1 Ion 2:27