7
Tovelomu Melekisadeki ifuifufuna.
Deꞌe Melekisadeki a na veifufuyeni ꞌwa na ꞌasetai. Taunina ꞌatamana Salema ꞌana Kini wata Yaubada Bwaikaotogina yana tovelomu. Basenadiotoga Ebelamo i lugavia Kini 4 ma yadi ꞌailaꞌavo taiadi i leodi, i vilai i mimaiga Melekisadeki taiadi i veluaga, Melekisadeki i veluꞌui Yaubada ꞌwaineye bega i na vesauluva ꞌatumaina Ebelamo ꞌwaineye. Kukuanidi Ebelamo i ꞌewadiga vetalaga ꞌwainega i ꞌidewadi ꞌetokwau 10, ꞌaitamogana Melekisadeki i veleni. Melekisadeki ꞌana saivila Veimea Tonovidi, bega taunina Veimea Tonovidi ꞌadi Kini. Yana ꞌatamana Salema ꞌana saivila Mia ꞌAtumaina, bega taunina Mia ꞌAtumaina ꞌwainega i sousouyeni ꞌana Kini. Taunina kebu tamanaga, kebu inanaga, kebu tubunavoga, yana ꞌeba velamu kebu, wata yawaina ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava kebu.* Yaubada Natuna taunina Tovelomu Miamia-vagaina, wata Melekisadeki baniꞌodi.
ꞌWa na nuani, tomogonina kebu tomogo-ꞌavoꞌavovo, taunina bwaikaotogina. Ebelamo tomogo bwaikina ma ꞌana veꞌililibu wata me Isileli matatabudi ꞌwainega i souyedi, siwe i ꞌasetai Melekisadeki bwaikaotogina begaidi kukuanidi lugaviayega i ꞌewadiga, ꞌifwaidi i veleni. Mulieta Ebelamo i wafa tubuna tamu ꞌana wagava Livai i tubuga, ꞌana wauma ꞌwainega tomotoga ꞌifwaidi i vetovelomu Yaubada yana veimea ꞌwainega. Wata Yaubada i tauyedi taunidi ediavo ma fuedie me Isileli ꞌwaidiega ꞌanivelena-maimaiga i ꞌewaꞌewadi. Ediavonidi wata Ebelamo tubunavo siwe tutuya fuedi ꞌaniꞌani wata kukua i ꞌiꞌidewadi ꞌetokwau 10, kwau ꞌaitamogana tovelomunidi i ꞌewaꞌewai. Melekisadeki kebu tomogo Isileli ꞌalo Livai ꞌana wauma ꞌwainega, siwe ta ꞌasetai ma yana veimea fai kwau ꞌaitamogana i ꞌewai Ebelamo ꞌwainega. Ebelamo mogitana tomogo bwaikina fai vonaꞌawaufaufa i veluagai Yaubada ꞌwainega siwe Melekisadeki i veluꞌui faifaina Yaubada i na vesauluva ꞌatumaina ꞌwaineye. ꞌAkonadi ta ꞌasetai tovonanuakalikali tomogo bwaikina weꞌe nuakalikalinina ꞌana toꞌewa saiꞌafo. Ebelamo tomogo bwaikina siwe fai Melekisadeki i vona nuakalikali ꞌwaineye, bega taunina tomogo bwaikaotogina. Tovelomu tomotoga taunidi ediavo i vonevonedi ꞌaniꞌani wata kukua i ꞌiꞌidewadi ꞌetokwau 10, kwau ꞌaitamogana i veleveledi mulieta i wafawafa. Weꞌe Melekisadeki faifaina Yaubada yana Buki i vonaga kwau ꞌaitamogana i ꞌewai Ebelamo ꞌwainega siwe bola ma yawaina i miamia.
9-10 Tutuyanina Ebelamo Melekisadeki taiadi i veluaga kukua kwau ꞌaitamogana i veleni, Ebelamo aisena Livai, bola kebu i da tubuga siwe ꞌwa da vo ꞌakonadi i da miamia Ebelamo tolobwaneye. Fai Ebelamo tolobwaneye Livai i miamia siwe ꞌasaꞌaiana ꞌwa da vo Livai i da ꞌanivelena Melekisadeki ꞌwaineye. Livai ꞌana wauma taunidi tovelomu, kumanidiavo toꞌewanidi kwau ꞌaitamogana ꞌetokwau 10 ꞌwaidiega, weꞌe Melekisadeki ꞌwa da vo i da ꞌewai Livai ꞌwainega, begaidi ta ꞌasetai Melekisadeki bwaikaotogina kebu Livai ꞌana wauma taiadi baniꞌodiga.
Iesu taunina baniꞌodi Melekisadeki.
11 Basenadiotoga Mosese yana tutuye Yaubada veimea i ꞌanivelenedi me Isileli ꞌwaidie weꞌe tovelomu kumanidiavo Livai ꞌana wauma ꞌwainega, veimeanidi i folovidi. ꞌAiꞌedi tomotoga ta da veꞌatumai Yaubada mataneye tovelomunidi yadi folova ꞌwaidiega ꞌako kebu tamu tovelomu tulina i da mai. Fai kebu ta da veꞌatumaiga bega tamu Tovelomu Bwaikina, taunina Keliso i mai, siwe kebu Livai tubuna Eloni baniꞌodiga, taunina mogitana Melekisadeki baniꞌodi. 12-14  Fai Yaubada tamu tovelomu i vetunei bega wata yana veimea tovelomu faifaidi i ꞌiveꞌivaudi. Basenadi Mosese yana veimea ꞌwainega Livai ꞌana wauma i vetovelomu weꞌe Iuda ꞌana wauma ꞌwainega kebu i da tauyedi bega i na vetovelomu ꞌalo i na vetofolova Yaubada faifaina ꞌeba velomu ꞌwaineye. Siwe ꞌakonadi ta ꞌasetai tovelomunina tamu, taunina ꞌada Toveimea Keliso i souyeni Iuda ꞌana wauma ꞌwainega, begaidi veimeanidi Yaubada i ꞌiveꞌivaudi.
15 A vonavonaga Tovelomu tamu wata veimea ꞌivaudi faifaidi, ꞌakonadi ꞌwa nuani Tovelomunina Keliso, taunina baniꞌodi Melekisadeki, ꞌana ꞌaseta safailina ꞌwaimie. 16  Tomotoga ꞌifwaidi i vetovelomu fai Livai ꞌana wauma ꞌwainega, weꞌe Keliso i vetovelomu fai taunina toketokeotogina wata miamia-vagaina. 17 Ta ꞌasetai taunina miamia-vagaina, fai faifaina Yaubada yana Buki nageneye i vo,
ꞌOmu ꞌu vetovelomu-vagata
Melekisadeki baniꞌodi.”
18-19  Veimeanina tuatuaina tovelomu faifaidi i ꞌewayavuleni fai mweana wata i venani-ꞌavoꞌavovo, veimeanina kebu ꞌana fata i na ꞌivaiseda bega ta na veꞌatumai Yaubada mataneye. Weꞌe ꞌedaꞌeda ꞌivauna ꞌakonadi Yaubada i ꞌidewai ꞌatumaiotogina kebu tuatuaina baniꞌodi, ꞌwaineye ta vetumagana fai ta nuani mogitana ꞌada fata ta na vaganago Yaubada lilivaotogineye Keliso ꞌwainega.
Yaubada yana vonaꞌawaufaufa ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi faifaina kebu yana nuanua i na sivilai.
20  Tutuyanina Yaubada Iesu i silakai i na vetovelomu, kebu i da vonamo, nagami i vonaꞌawaufaufa ꞌwaineye i na vetovelomu-vagata. Weꞌe tomotogaotoga i vetovelomuga, faifaidi kebu i da vonaꞌawaufaufa. 21 Iesu i vetovelomuga faifaina Yaubada yana vonaꞌawaufaufanina i kiavetoketokei taunina ꞌana wagavayega i voneni i vo,
Yau ꞌAuvea Yaubada a vonaꞌawaufaufa ꞌwaimuye,
Kebu wata yaku nuanua a na sivilai,
Bega ꞌomu ꞌu vetovelomu-vagata.”
22  Fai deꞌe baniꞌodi Yaubada i vonaꞌawaufaufaga ꞌada fata yada vetumagana ta na yato-vagaseni Yaubada yana Veakutagona ꞌIvauna ꞌwaineye fai Iesu, kumanina yada Tovelomu-vagata, i ꞌidewai faifaida. Veakutagonanina i ꞌidewaiga ꞌatumaiotogina, kebu baniꞌodi Veakutagona Nagami. 23 Basenadi tovelomu fuedi siwe i veveꞌauveana i wafawafa wata ꞌifwaidi i lukuluku i tutulidi. 24 Weꞌe Iesu fai taunina miamia-vagaina, bega i vetovelomu-vagata kebu tutulinaga, ꞌasaꞌaiana ꞌaisena. 25  Bega egavo nuanuadi ꞌwaineamo i na nago Yaubada ꞌwaineye Iesu ꞌana fata i na ꞌitaꞌitaꞌiotogedi fai taunina miamia-vagaina bega tutuya fuedi i veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye faifaidi.
26  Iesu magemagetana, kebu yana sakonaga ꞌatumaiꞌavana, kebu tosakona taiadi i da miamiani Yaubada i vemiaꞌeni i silakai abama tabwaotogineye taiadi i miamia. Fai abame i miamia ꞌatumaiꞌavana taunina mogitana yada tovelomu ꞌana fata ꞌaivaita tulina tulina i na veleveleda, kebu tamu tutuya i na ꞌailove. 27  Wata taunina tovelomu ꞌifwaidi kebu baniꞌodiga. Tovelomu bwaikidi Livai ꞌana wauma ꞌwainega ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana i lukuluku ꞌaisaya i nikenikedi i kabukabunidi Yaubada ꞌwaineye, nagami taunidi yadi sakona faifaidi, mulieta yadi tomotoga faifaidi bega i na veꞌatumai mataneye. Weꞌe Iesu kebu baniꞌodi i da vesauluvediga, fai taunina ꞌatumaiꞌavana bega kebu taunina faifaina i da velomu, ꞌida ꞌaiseda faifaida i velomu. Yana velomunina tutuya ꞌaitamogana siwe tutuya matatabuna faifaina, wata kebu ꞌaisayayega i da velomu, i velomuga taunina tomogona i ꞌaniveleneni wafa ꞌwaineye yada sakona ꞌadi nuatavuna faifaidi. 28  Mosese yana veimea ꞌwainega tomotogaotoga Livai ꞌana wauma ꞌwainega i vetovelomu bwaikidi siwe kebu toketokediga bega i beꞌubeꞌu sakona ꞌwaidie. Tutuya manamanawena i nagoga mulieta Yaubada yana vonaꞌawaufaufa toketokena ꞌwainega Natuna i venuaꞌivineni i silakai i vetovelomu bwaikina. I vetovelomuga, yana wafa ꞌwainega Yaubada Iesu yana veimea i ꞌimosoꞌieni bega ꞌatumaiꞌavana, ꞌana fataotoga i na ꞌitaꞌitaꞌieda, yana veimeanina miamia-vagaina.
7:1 Nag 14:17-20 7:3 Ibu 7:15-17 * 7:3 ꞌAna ꞌaseta voke kebu tamu aitoi faifaidi i da kilumaga. 7:5 Num 18:21 7:12-14 Mad 2:6 7:16 Same 110:4 7:18-19 Gal 2:16; Lom 8:3-4 7:20 Same 110:1 7:22 Ibu 8:6 7:25 Lom 8:34; 1 Ion 2:1 7:26 Ibu 4:15 7:27 Ibu 10:10; Efe 5:2 7:28 Ibu 5:1-2,9