2
Keliso taunina ꞌada toꞌaivaita.
Ekwavo, ꞌomi ꞌwa vetumagana Iesu ꞌwaineye begaidi a veꞌawa-natuna ꞌwaimie wata a nuakalikaliemi. A vonevonemi bega kebu ꞌwa na sakonaga. Weꞌe ꞌaiꞌedi tamu aitoi i na sakonaga, yada Toꞌaivaita i miamia i veveluꞌui faifaida Tamada ꞌwaineye, bega yada sakona i na nuatavunidi. Toꞌaivaitanina Iesu Keliso, yana sauluva matatabuna tonovidi. Taunina, Yaubada yana nuasako ꞌwaideye i tovibodeni bega ta veiana Yaubada taiadi wata ꞌwainega Yaubada yada sakona i nuatavunidi, siwe kebu ꞌaiseꞌavadaga, wata tomia fwayafwaya matatabudi.
ꞌAiꞌedi Yaubada yana veimea matatabuna ta na vevematayakeyakediga, ta ꞌasetai mogitana ꞌida Yaubada taiadi ta veiana. ꞌAiꞌedi tamu tomogo i na vo, Yau Yaubada taiadi a veiana,” siwe yana veimea kebu i na vevematayakeyakediga, taunina tovekali wata Yaubada yana nuanua tonovidi kebu yana nuanua ꞌwaineye i da ꞌenoꞌenovi. 5-6  Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi Yaubada yana vona i na vevematayakeyakediga, yana nuakalikali Yaubada ꞌwaineye, nuakalikali mogitana. ꞌAiꞌedi aitoi i na vo, Yau a tauyeku Yaubada ꞌwaineye a miamia,” i lubwaineni ꞌasaꞌaiana baniꞌodi Iesu Keliso yana sauluva i na vevetutuyamedi. ꞌAiꞌedi i na vetutuyamediga, ta na ꞌasetai tomogonina mogitana Yaubada taiadi i miamia.
Veimea ꞌivauna.
Ekwavo a na vonemi. Veimea deꞌe kebu ꞌivaunaga, tuatuaina, kumanina basenadi ꞌwa ꞌasetai tutuyanina Iesu Valana ꞌwa nogai. Side baniꞌodi, ma emiavo ꞌwa na venuakalikali. Veimeanina tuatuaina ma ꞌana ꞌaseta ꞌwaimie. Siwe tutuya fuedi veimeanina baniꞌodi i veveꞌivau wata ta ꞌasetai veimea mogitana fai Iesu Keliso i vematayakeyakeni, ꞌomi wata baniꞌodi. Veimeanina ta na vematayakeyakeni ma edavo ta na vevenuakalikaliga, sakona ꞌwaideye baniꞌodi dudubala i mweamwea maꞌitufa Keliso yana mageta mogitana i ꞌaꞌawaiaia.
Aitoi i na vo, Yau Keliso yana mageta nageneye a miamia,” weꞌe enavo ma fuedie Keliso ꞌwaineye i miamiani i vedumweꞌaiꞌaiediga, taunina bola dudubala ꞌwaineye i miamia. 10  Weꞌe aitoi enavo i nuakalikaliedi, taunina Keliso yana mageta ꞌana tomia, kebu ꞌana fata tamu nani ꞌwaineye i na beꞌu. 11  Aitoi enavo ma fuedie Keliso ꞌwaineye i miamiani i na vedumweꞌaiꞌaiediga, taunina dudubala ꞌana tomia. Fai dudubalanina nuana i ꞌivegaugauya bega avaꞌaibe bei i nunagoga kebu i da ꞌasetaiga.
 
12  Natukwavo a vonevonemi fai Yaubada yami sakona i nuatavunidi Iesu Keliso yana wafa ꞌwainega.
 
13 ꞌOmi tama a vonevonemiga fai kumanina ꞌeba velamuyega i mia-vagata ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai mogitana.
 
Weꞌe ꞌomi tubuvauvau iavetami a vonevonemi fai Seitani taunina Tosakona ꞌwainega ꞌwa vetoketoke.
 
14 Natukwavo, a vonevonemi fai Tamada ꞌwa ꞌasetai mogitana.
 
Weꞌe ꞌomi tama a vonevonemi fai kumanina ꞌeba velamuyega i mia-vagata ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai mogitana.
 
ꞌOmi tubuvauvau iavetami a vonevonemi fai ꞌomi toketokemi, wata fai Yaubada yana Vona nuamie i ꞌenoꞌenovi, wata fai Seitani taunina Tosakona ꞌwainega ꞌwa vetoketoke.
Fwayafwaya ꞌana nuanua kebu nuami i na ꞌewadi.
15  Kebu nuanuaku ꞌaiꞌaiwabu nuami i na ꞌewadiga, wata tomotoganidi fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌwaidie bwaikina, yadi sauluva kebu ꞌwa na vetutuyamediga. ꞌAiꞌedi aitoi fwayafwaya ꞌana nani i na nuakalikaliediga, Tamada ꞌana nuakalikali kebu ꞌwaineye i da ꞌenoꞌeno. 16 Nani fuedi fwayefwayeye kebu Tamada ꞌwainega i da maiga. Baniꞌodi bunu ꞌana nuagiva sakoidi, naninidi i ꞌiseꞌisediga nuanuadi bwaikina, wata nualaka taunidi yadi ꞌaiꞌaiwabu faifaidi. Naninidi kebu i da maia Tamada ꞌwainega, i mai deꞌe fwayafwaya sakoina ꞌwainega. 17  Fwayafwaya deꞌe saiꞌafoga i na ꞌaꞌava, wata naninidi sakoidi tomotoga nuanuadi taiadi i na ꞌaꞌava. Siwe egavo Yaubada yana nuanua i vevematayakeyakedi i na mia-vagata.
Keliso ꞌana Gavia.
18  Natukwavo, tutuya ꞌeba veꞌaꞌava saiꞌafoga i na souyeni. ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai nagami Keliso ꞌana Gavia i na mai, igodi i na vo, Yau tauniku Keliso,” mulieta tutuya ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava. Tutuya deꞌe ꞌakonadi Keliso ꞌana gaviavo i sousouyedi begaidi ta ꞌasetai fwayafwaya deꞌe saiꞌafoga i na ꞌaꞌava. 19  Keliso ꞌana gavianidi basenadi ꞌada ꞌailaꞌa nageneye i miamiani, siwe kebu mogitana Keliso i da nuakalikalieni begaidi i baileda. ꞌAiꞌedi tomotoganidi Keliso i da nuakalikalieniga, taiadi ta da miamiani ꞌada ꞌailaꞌa nageneye, siwe i baileda bega ta ꞌaseta-ꞌatumaia matatabudi kebu ꞌada ꞌailaꞌaga.
20 Tobailanidi kebu nuanuadi Keliso, weꞌe ꞌomi Keliso yana ꞌanivelena ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌakonadi i agemi, begaidi matatabumi Yaubada yana nuanua tonovidi ꞌwa ꞌasetadi. 21 Kebu ꞌwa da bavuyedi faifaina a da vonevonemi, fai ꞌwa ꞌasetadi Yaubada yana nuanua tonovidi begaidi a vonevonemi. Yana nuanuananidi ꞌwaidiega kebu tamu vekali i da sousouyeni.
22  Aitoi i vonaga i vo, Iesu kebu Yaubada ꞌana Venuaꞌivinaga,” taunina mogitana tovekali, wata Keliso ꞌana gavia fai Tamada wata Natuna i vedumweꞌaiꞌaiedi. 23  Fai Yaubada Natuna i vedumweꞌubuꞌubuseni, Tamada kebu i da labilabini. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi ma yana vetumagana taunina i tauyeni Yaubada Natuna ꞌwaineye, Tamada i labilabini.
ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌasaꞌaiana yada Tove.
24 Iesu Valana ꞌwa nogaiga ꞌeba velamuyega, bega i lubwainemi ꞌwa na nunuaveꞌavini. ꞌAiꞌedi Valanina ꞌwa na nunuaveꞌaviniga, Tamada wata Natuna taiadi ꞌwa na miaveꞌitubama. 25  Keliso taunina basenadi i vonaꞌawaufaufa ꞌwaideye tamu nani i na veleda. Naninina, mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina.
26 Keliso ꞌana gaviavo igodi nuanuadi i na vekaliemi, begaidi deꞌe faifaidi a kilukiluma ꞌwaimie. 27  Weꞌe ꞌomi kebu tovenidi baniꞌodi, basenadi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agemi, Keliso yana ꞌanivelena. Keliso ꞌAnuꞌanununa nagemie i na miamiaga, kebu ꞌwa na vo, Aitoi i da ve ꞌwaideye?” ꞌAnuꞌanununina nani matatabuna i veve ꞌwaimie, yana ve tonovidi kebu tamu saiꞌafo i na vekaliemiga. Fai yana ve matatabuna tonovidi, begaidi i lubwainemi ꞌwa na vevematayakeyakedi Keliso taiadi ꞌwa na miaveꞌitubama.
28  Natukwavo, vona mogitana nuanuaku Keliso taiadi ꞌwa na miaveꞌitubama, bega tutuyanina i na souyeniga, kebu ta na bunumayaga, ma yada venuafoufaꞌala ta na tovoi mataneye. 29  ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai Keliso yana sauluva tonovidi wata ꞌatumaidi. Begaidi i lubwainemi ꞌwa da ꞌasetai, egavo yadi sauluva tonovidi wata ꞌatumaidi, taunidi Yaubada natunavo.
2:1 Ibu 9:24 2:2 Lom 3:25; Ion 1:29, 11:52 2:4 1 Ion 1:6,8 2:5-6 Ion 14:21,23; 1 Ion 4:12,17, 5:3; Ion 13:15 2:7 2 Ion 1:5-6 2:8 Ion 1:9; Lom 13:12 2:9 1 Ion 3:10,15, 4:20 2:10 Lom 14:13 2:11 Ion 12:35 2:12 1 Kol 6:11 2:15 Lom 8:7; Iem 4:4 2:17 Mad 7:21 2:18 Mad 24:5,24; 2 Ion 1:7 2:19 Fol 20:30 2:22 Mad 10:32-33; 1 Ion 4:3; 2 Ion 1:7 2:23 Mad 10:32-33; Ion 5:23; 2 Ion 1:9 2:25 Ion 3:15, 6:40 2:27 Ion 14:26 2:28 1 Ion 4:17 2:29 1 Ion 3:10