1 IONI
Ioni yana kiluma nagami.
Tutuyanina Ioni i veꞌauvea deꞌe leta nagami i kilumi tovetumaganavo i miamianiga ꞌawalawa Eisia nageneye faifaidi. Tutuyanina ꞌwaineye Ioni i miamia Efeso.
Ioni yana nuanua ꞌailuga. Tamu, Iesu ꞌana tovetumaganavo i veluꞌaseꞌasedi bega Yaubada wata Natuna Iesu Keliso ꞌaisedi ꞌwaidie i na tovotovoi faꞌalina. ꞌAkonadi Yaubada i nuakalikalieniga wata i lubwainedi ediavo i na nuakalikaliedi. Wata tamu yana nuanua, i matakia ꞌwaidie tove-vekavekali faifaidi. Tovekalinidi igodi i vo, Tomogoda nani sakoina, begaidi kebu ꞌana fata Keliso i na vetomotoga ma tomogona ꞌida baniꞌodi. ꞌAna ꞌisaꞌisa mogitana tomotoga, siwe tomogona kebu tomogoda baniꞌodi.” Wata tovekalinidi yadi nuanua ꞌaseta nani ꞌatumaiotogina, weꞌe nuakalikali tamu nani-ꞌavoꞌavovo, wata sauluva tonovidi kebu faifaidi i da nuanua. Tomotoganidi ꞌasaꞌaiana taunidi Keliso ꞌana gaviavo, begaidi Ioni nuanuana yadi vekalinidi i na sivemagesedi ve tonovidi ꞌwaidiega. Letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Letanina inagena ꞌana nuanua mogitana. 1:1-4
Sauluva magemagetadi wata sauluva dudubala kebu taiadi i da vesala. 1:5-2:17
I matakia Keliso ꞌana gaviavo faifaidi. 2:18-29
ꞌAda fata ta na venuaꞌivina egavo Yaubada natunavo weꞌe egavo Seitani natunavo. 3:1-4:6
Yaubada nuakalikali lamuna bega natunavo i lubwainedi i na vevenuakalikali. 4:7-5:5
Iesu Keliso ꞌana toluꞌivonavo ꞌaitonu, wata mia-vagata faifaidi. 5:6-21
1
Keliso yada mia ꞌivauna wata ꞌatumaina lamuna.
ꞌIfwaidi Iesu yana tomataꞌaulelevo taiadi ꞌa miamiani, bega a kiluma a na vonemi. Tutuyanina Yaubada fwayafwaya wata abama i ꞌidewadiga, yana Tokiavemageta taiadi i miamia, mulieta Tokiavemagetanina ꞌa ꞌiseni wata yana vona ꞌa nogai. Mogitana ꞌa ꞌisaotogi wata taunima ꞌa ꞌabitonovi. Taunina Yaubada yana nuanua matatabuna ꞌadi Tokiavemageta wata ꞌwainega mia ꞌivauna wata ꞌatumaina ta veveluagai. Tutuyanina mianina lamuna i souyeni, ꞌima ꞌa ꞌiseni begaidi ꞌa kiluma ꞌa luluꞌivona ꞌwaimie. Tokiavemagetanina ꞌa vonevoneyeniga, taunina Keliso, basenadiotoga Tamada taiadi i miamia, siwe i mai bega ꞌwainega mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina ta na veluagai. Avaꞌai ꞌa ꞌiseni wata ꞌa nogai ꞌa luluꞌivona ꞌwaimie bega yama veiana Tamada wata Natuna Iesu Keliso taiadi ꞌomi wata baniꞌodi ꞌwa na veiana nika yada sosoana ꞌaitamogana. ꞌA kiluma ꞌa na vonemi, bega yami veiana Tamada ꞌwaineye i na vebwaika, taiadi ta na sososoana mogitana.
Yaubada magemagetana.
Avaꞌai basenadi ꞌa nogai Keliso ꞌwainega, ꞌa luluꞌivona ꞌwaimie, vonanina side baniꞌodi. Yaubada Magemagetana, kebu tamu saiꞌafo dudubala i da ꞌenoꞌeno ꞌwaineye. Weꞌe ꞌaiꞌedi ta na vo, ꞌIda Keliso enavo,” siwe yada sauluva sakoidi, baniꞌodi ta miamiani dudubala ꞌwaineye, yada vonanina vekali wata Yaubada yana nuanua tonovidi kebu ta da vematayakeyakedi. Yaubada yana ꞌeba mia magemagetaotogina nageneye, wata baniꞌodi ꞌaiꞌedi ta na miamiaga yana magetanina nageneye ma yada sosoana ta na veveiaiana, wata Natuna Iesu, yada sakona ꞌaitamogana ꞌaitamogana i lekolekoadi dayagina ꞌwainega bega ta veveꞌatumai Yaubada mataneye.
ꞌAiꞌedi ta na vo, ꞌIda kebu tosakonaga,” taunida ta vevekalieda wata Yaubada yana nuanua tonovidi kebu i da ꞌenoꞌenovi yada nuanua ꞌwaidie. Weꞌe ꞌaiꞌedi yada sakona ta na luꞌivoneyediga Yaubada ꞌwaineye, yada sakonanidi i na nuatavunidi wata i na ꞌivevunavunagida bega ta na veꞌatumai sauluva sakoidi ꞌwaidiega. ꞌAda fata ta na vetumagana yada sakona i na nuatavunidi, fai yana nuanua matatabuna tonovidi wata baniꞌodi basenadi i vonaꞌawaufaufa. 10 ꞌAkonadi Yaubada i vona i vo, Tomotoga ꞌaitamogana ꞌaitamogana tosakona,” weꞌe ꞌaiꞌedi ta na vo, ꞌIda kebu tosakonaga,” ꞌana nogaya Yaubada yana vona ta awaveꞌeveꞌeweni wata yana vona kebu i da ꞌenoꞌeno yada nuanua ꞌwaidie.
1:1 Ion 1:1-2,4 1:2 Ion 1:14 1:5 1 Tim 6:16; Iem 1:17 1:6 1 Ion 2:4