3
Toveimea Iesu yana vila-vaitugana faifaina.
Ekwavo, deꞌe a kilukilumaga ꞌwaimie, yaku leta ꞌana veluaga. Letanidi ꞌailuga ꞌwaidie a kikiavenuaveꞌavinimi, nuanuaku nuanua tonovidi faifaidi ꞌwa na nuanua. Vonanidi basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivonavo magemagetadi i luꞌivoneyediga, wata Toveimea Iesu ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi yana veimea ꞌima yami tomataꞌaulelevo ꞌa velemiga, nuanuaku ꞌwa na nuanuanidi.
Weꞌe tamu nani nuanuaku nagami ꞌwa na ꞌasetai. Tutuya ꞌeba veꞌaꞌava saiꞌafoga i na velilivana, ꞌifwaidi tomotoga i na tovoi, taunidi yadi nuanua sakoidi i na ꞌidewadi wata i na sidibidibiemi. I na vo, Basenadi Iesu i vonaꞌawaufaufa i na vilai i na mai, siwe avaꞌaibe taunina? ꞌA nuani kebu tamu saiꞌafo i na mai. Fwayafwaya ꞌana ꞌidewavau ꞌwainega i maiga ꞌasiau nani matatabuna ꞌasaꞌaiana ꞌadi ꞌisaꞌisanidi i ꞌenoꞌenovi. Tubumavo basenadiotoga i wafa i maiga ꞌasiau kebu tamu nani i da vetuli. Weꞌe igodi ꞌwa vo, Iesu i na vilai i na mai vematavuloga faifaina.” 5-6  Siwe tomotoganidi kebu nuanuadi i na nuani basenadiotoga tomotoga matatabudi Yaubada i leodi ufayega, ꞌadi vematavuloga. Side baniꞌodi. Basenadiotoga Yaubada i vona, abama i souyeni wata ufa ꞌwainega fwayafwaya i ꞌidewai, bega ufanina fwayafwaya i sififineni. Mulieta ufanina mwai ꞌwainega fwayafwaya i ꞌivesakoi tomotoga i leodi. Weꞌe abama* wata fwayafwaya ꞌasiau ta ꞌiseꞌisediga, ꞌakonadi Yaubada i vona ꞌawaie i na kabunidi i na ꞌalaidi siwe bola, i lulukamata bega tutuyanina tomotoga i na vonayavuga Yaubada mataneye, bei nani matatabuna i na leodi ꞌana tovedumweꞌaiꞌai taiadi.
8-9  Ekwavo, weꞌe tamu nani nuanuaku ꞌwa na nuani. Tomotoga ꞌifwaidi i vo, Basenadi ꞌada Toveimea Iesu i vonaꞌawaufaufa i na vilai i na mai, siwe awale i ꞌivogavogana kebu i da mimai-matayoꞌo?” Kebu i da ꞌivogavoganaga fai malamala 1000 tutuya manamanawena ꞌida ꞌwaideye, weꞌe Yaubada ꞌwaineye ꞌwa da vo ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌana vemanawe. ꞌAiata wata malamala Yaubada kebu faifaidi i da nuanua siwe ma yana tokemaiga i lulukamasemi, kebu nuanuana tamu aitoi i na luku ꞌai-ꞌalaꞌalase, nuanuana nagami tomotoga matatabudi i na nuaviladi yadi sakona ꞌwaidiega.
10  ꞌAda Toveimea Iesu yana vila-vaitugana ꞌana ꞌaiata kebu i na luꞌivoneyeniga, ta na miamiamo nika i na souyeni tomotoga yawaidi i na lovoga. ꞌAiatanina ꞌwaineye, inala, wetaꞌi wata ꞌubwana i na toafwai butuꞌaidi bwaikidi nika avaꞌaiamo i na nago, weꞌe nani matatabudi fwayafwaya taiadi i na ꞌalaꞌaꞌavadi.
11-12 Vona mogitana nani matatabudi i na ꞌalaꞌaꞌavadi, weꞌe ꞌomi baniꞌodi? I lubwainemi tutuya deꞌe Yaubada yana ꞌaiatanina ꞌwa na lulukamaseniga, taunimi ꞌwa na tauyemi Yaubada ꞌwaineye yami sauluva i na veꞌatumai yana nuanua baniꞌodi. ꞌAiꞌedi Yaubada yana nuanua ta na vematayakeyakediga Iesu yana Vila-vaitugana ꞌana ꞌAiata ta na duduni i na vagamai. ꞌAiatanina ꞌwaineye yauyauta bwaikina inala, wetaꞌi wata ꞌubwana i na itana, nika nani matatabudi i na savovola. 13  Siwe ꞌakonadi Yaubada i vonaꞌawaufaufa abama wata fwayafwaya ꞌivaudi i na ꞌidewadi, bei sauluva ꞌatumaiꞌavadi i na ꞌenoꞌenovi, naninidi faifaidi ta lulukamata.
14 Ekwavo, vona mogitana Yaubada fwayafwaya ꞌivauna i na ꞌidewai begaidi ꞌaiatanina faifaina ꞌwa na lulukamataga, nuanuaku ma yami tokemaiga ꞌwa na vevewavawava yami sauluva ꞌatumaiꞌavadi Yaubada mataneye wata taiadi ꞌwa na veveiana bega kebu tamu nani faifaina i na awavesakoyemi. 15  ꞌAda Toveimea kebu i da mimai-matayoꞌoga lamuna side baniꞌodi. Ma yana tokemaiga i lulukamata nuanuana nagami Valana ꞌAtumaina ta na luꞌivona tomotoga ꞌwaidie bega ꞌana fata ꞌwainega ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai. Iada Faulo yana nuanua wata baniꞌodi, ma yana ꞌaseta Yaubada ꞌwainega ꞌakonadi i luꞌivona ꞌwaimie leta ꞌwainega. 16  Tutuya fuedi i kilukilumaga Iesu yana vila-vaitugana faifaina, side baniꞌodi i kilukilumedi. Weꞌe ꞌana kilukiluma ꞌwaidie nani ꞌifwaidi ꞌadi ꞌaseta vitadi, naninidi tomotoga yadi nuanua mweadi wata bavubavudi taunidi yadi nuanuayega i sisiviladi i ꞌivesakodi. Faulo ꞌana kilukiluma wata ꞌifwaidi vona Yaubada yana Buki ꞌwainega wata baniꞌodi i ꞌivesakodi bega taunidi i ꞌiveilagidi ꞌawaie i na wafaotoga.
17  Weꞌe ekwavo, ꞌomi ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai tove-vekavekali yadi nuanua ꞌwaidiega Yaubada yana Vona i ꞌiꞌivesakoidi begaidi taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi i na nunago Yaubada yana veimea ꞌana tovedumweꞌaiꞌai i na silolomi yadi vekaliega nika ꞌwa na beꞌu yami ꞌeba mia toketokena ꞌwainega. 18 Nuanuaku yami ꞌaseta ꞌada Toveimea Iesu Keliso taunina ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi faifaina i na vevebwaika, wata ꞌwa na tovoi faꞌalina ꞌwaineye bega tutuya fuedi ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie. Taunina ma ꞌana veꞌililibu yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi kebu i na ꞌaꞌavaga, i na ꞌeno-vagata.
Vona mogitana yaku nuanua baniꞌodi,
Yau Fita.
3:3 1 Tim 4:1; Iud 1:17-18 3:5-6 Nag 1:2,6-9, 7:11,17,23 3:7 1 Kol 3:13 * 3:7 Abamaotoga bei inala, wetaꞌi wata ꞌubwana i ꞌenoꞌenoviga i na kabunidi, weꞌe bei Yaubada i miamiaga kebu. 3:8-9 Same 90:4; Isi 18:23; 1 Tim 2:4 3:10 Mad 24:35,43-44 3:13 Ais 65:17; Ve 21:1,27 3:15 Lom 2:4, 10:21 3:16 2 Kol 4:3; Ibu 5:11 3:17 Ibu 2:1; 1 Kol 10:7-11