11
Ioni tomotoga ꞌifwaidi i vetunedi Iesu ꞌwaineye.
Tutuyanina Iesu yana ve i ꞌaꞌava yana tovetutuyamavo 12 ꞌwaidie, ꞌatamananina i ꞌiaweni i nago ꞌatamana ꞌifwaidi ꞌwaidie ꞌawalawa Galili nageneye, bei i na ve wata i na lauꞌage.
Tutuyanina ꞌwaineye Ioni Tobafitaiso i miamia vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye. ꞌWainega Iesu yana folova valana i nogai begaidi ꞌifwaidi yana tovetutuyamavo i vetunedi i na velutolieni. Bega i maia Iesu ꞌwaineye i vo, Ioni Tobafitaiso nuanuana i na ꞌasetai ꞌomu kumanimu faifaimu me Diu ta lulukamata ta vo, ꞌAwaie ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi i na mai Yaubada ꞌwainega,” ꞌalo tulina faifaina ta na lukamata.” Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, ꞌWa na vilami ꞌwa na nagoi Ioni ꞌwaineye, avaꞌai a veveifufuyedi ꞌwa nogaidiga wata a ꞌiꞌidewadi ꞌwa ꞌisediga faifaidi ꞌwa na voneni. Side baniꞌodi ꞌwa na voneyedi ꞌwa na vo, Tomatasako i ꞌisadewa, tubusakosako i tubuoga, waiwaisesela i veꞌatumai. Tanigadi ꞌuludi ꞌadi fata i na nogaya, towafa wafayega a sivetovoidi, wata Vala ꞌAtumaina ꞌitaꞌitaꞌi Yaubada ꞌwainega faifaina a lalauꞌage wekowekoma ꞌwaidie.” Wata ꞌwa na voneni ꞌwa na vo, ꞌAiꞌedi aitoi kebu i da venuanaluga, i vetumaganamo ꞌwaikuye, ꞌeba sosoana ꞌwaineye.”
Iesu Ioni i awaꞌaiꞌaia.
Ioni yana tovetutuyamavo i tauya i nunagoi, Iesu ꞌailaꞌa ꞌwaidie i veifufu Ioni faifaina i vo, Basenadi ꞌwa nagoi saliꞌavuꞌavuye Ioni ꞌwaineye, avaꞌai nuanuami ꞌwa da ꞌiseni? Tamu tomogo umaumana yana sauluva bikana baniꞌodi ꞌayalele kaukau siaina i nunuga i ꞌaninoꞌuya? Kebu. ꞌAlo avaꞌai ꞌwa da ꞌiseni? Tamu tomogo i vaigavu kaleko ꞌatumaidiega? Wata kebu. Tomotoganidi i vaigavuga baniꞌodi, yadi vanuga ꞌaiꞌaiwabudi ꞌwaidie i miamiani. Nuanuaku a na ꞌasetai ꞌwa nagoga avaꞌai ꞌwa da ꞌiseni? Tamu Yaubada yana toluꞌivona? Eꞌe. Mogitana toluꞌivona. Siwe ꞌifwaidi toluꞌivona saiꞌafo vaꞌegai, weꞌe tomogonina ꞌwa ꞌiseniga bwaikaotogina. 10  Vona mogitana tomogo bwaikina fai basenadiotoga faifaina i kilumi Yaubada yana Buki nageneye. Yaubada i vona ꞌana Venuaꞌivina ꞌwaineye i vo,
Taunina yaku tomataꞌaulele, a na vetunei i na kumeta yamu ꞌeda i na vusia.”
11 A vona mogitana ꞌwaimie tomia fwayafwaya matatabudi saiꞌafo vaꞌegai, weꞌe Ioninina bwaikaotogina. Siwe tomotoganidi bwaikidi wata siaidi ꞌakonadi i lukuga Yaubada yana ꞌEba Veimea nageneye i vagalaka, Ioni maꞌitufa i obu fai bola kebu i da lukuga. 12-13 Basenadiotoga Yaubada veimea i yatodi bega tomotoga i na vematayakeyakedi, baniꞌodi veꞌetoboda Mosese ꞌwainega wata toluꞌivonavo ꞌadi kilukiluma. Veimeanidi i ꞌenoꞌeno nika Ioni Tobafitaiso i souyeni. Tutuyanina i velamu i maiga ꞌasiau, tomotoga fuedi ma yadi toketokena i veꞌedaeloelo wata i vevetunufelagi nuanuadi bwaikina i na luku Yaubada yana ꞌeba veimea nageneye. 14  Wata basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivonavo nagami i vona-vagata tamu toluꞌivona i na maiga faifaina. Toluꞌivonanina bwaikina, yana sauluva baniꞌodi Ilaitia kumanina basenadiotoga ma yawaina i nagomo abame. ꞌAiꞌedi nuanuami yaku vona ꞌwa na vetumaganeni toluꞌivonanina baniꞌodi Ilaitia, ꞌasaꞌaiana Ioni. 15 ꞌAkonadi yaku vona ꞌwa nogai, siwe ꞌwa na venuaꞌivineni nika ꞌwa na ꞌasetai.”
16-17 Wata Iesu i vona ꞌailaꞌa ꞌwaidie i vo, Tutuya deꞌe ꞌana tomotoga avaꞌai ꞌwainega a na awatalatutulemi? Yami sauluva avaꞌai baniꞌodi? Tomotoganimi baniꞌodi yavayavava toꞌwava, nuanuadi i na vetutuyama ꞌatamanafouye. Tamu ꞌailaꞌa i vegole ediavo ꞌwaidie i vo, Nuanuama tamu nani ta da ꞌidewai siwe ꞌwa baila. ꞌA lauinava siwe kebu ꞌwa da suya, ꞌa tailauwawa siwe kebu ꞌwa da vemogai. Kebu nuanuami yama nuanua ꞌwa na faliꞌatumaiedi.” 18  ꞌOmi yavayavavanidi baniꞌodi, kebu nuanuami Ioni Tobafitaiso wata yau yama nuanua ꞌwa na faliꞌatumaiedi. Ioni i mai i veveꞌudigana ꞌani bega yana veluꞌui Yaubada ꞌwaineye i na vetoketoke, wata kebu oine i da yemuga ꞌwa vona ꞌwa vo, Tomogo noꞌo, yaiaina i agei.” 19  Weꞌe yau a vetomotogaotoga a mai kebu a da veꞌudiganaga, a ꞌaniꞌani wata a yemuyemu siwe ꞌwa vo, ꞌWa ꞌiseni, tomogo noꞌo. ꞌAwana bwalabwalaina, yana ꞌani wata oine yana yemu ꞌafoina, takesi ꞌana tolaugogona vivinagodi wata tovedumweꞌaiꞌai i veianedi.” Egavo Yaubada yana nuanua ꞌaseꞌasetadi i vevematayakeyakedi, i nuani Yaubada ma yana ꞌaseta mogitana.”
ꞌAtamana ꞌifwaidi bola vita i na veluagadi.
20 Basenadi ꞌatamana ꞌifwaidi ꞌwaidie Iesu ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa saiꞌafo matatabuna i ꞌidewadi, siwe tomotoganidi kebu i da nuaviladi yadi sakona ꞌwaidiega. Begaidi Iesu ꞌatamananidi ꞌadi tomia i awavesakoyedi. 21 I vo, Ieu, ꞌomi me Kolesini nuakalikalimi wata me Bedasaida nuakalikalimi, ꞌwaimie vita bwaikidi i na souyedi. Weꞌe basenadiotoga me Taia wata me Saidoni yadi sakona bwaikidi faifaidi Yaubada i leodi. ꞌAiꞌedi ꞌeba nuavogananidi wata ꞌeba nuaꞌewanidi a ꞌidewadiga matamie a da ꞌidewadi matadie ꞌako i da vemwakula wata kaleko sakoidi i veꞌwesena, ꞌadi ꞌeba ꞌisa ma yadi nuavita i nuaviladi. 22  A na vonemi, ꞌawaie Vonayavuga ꞌana ꞌAiata ꞌwaineye me Taia wata me Saidoni ꞌadi vematavuloga i na veluagai Yaubada ꞌwainega, siwe saiꞌafo i na ꞌisanuakalikaliedi, weꞌe ꞌomi yaku vona ꞌwa baila kebu ꞌwa da nuavilamiga vita bwaikaotogina ꞌwa na veluagai. 23  Weꞌe ꞌomi me Kafaneomi taunimi ꞌwa awaꞌaiꞌaimi igodi ꞌwa vo, ꞌIma ꞌatumaima, abame ꞌa na luku,” siwe mogitana Yaubada i na veimea ꞌwa na obu Vatuꞌai Manamanawena ꞌwaineye. Basenadiotoga Yaubada me Sodoma i leodi yadi sakona faifaidi, siwe ꞌaiꞌedi yaku folovanidi toketokedi a ꞌidewadiga matamie a da ꞌidewadi matadie, i da nuaviladi ꞌatamananidi bola i da miamia. 24  A na vonemi, ꞌawaie Vonayavuga ꞌana ꞌAiata ꞌwaineye Yaubada me Sodoma saiꞌafo i na ꞌisanuakalikaliedi wata ꞌadi vematavuloga i na velediga saiꞌafo, weꞌe ꞌomi kebuꞌaꞌava.”
Mia ꞌatumaina Iesu i na veleda.
25  Tutuyanina ꞌwaineye Iesu i vona Yaubada ꞌwaineye i vo, ꞌOmu abama wata fwayafwaya ꞌadi Toveimea, a vekaiwa ꞌwaimuye fai yaku ve ꞌadi ꞌaseta ꞌu givedi taunidi ꞌaseꞌasetadi wata i awaꞌaiꞌaidiga ꞌwaidiega bega i bavuyedi, weꞌe egavo i nunuaobuga yavayavava baniꞌodi, yaku ve ꞌana ꞌaseta ꞌu kiavemagetadi ꞌwaidie. 26 Tamaku, vona mogitana avaꞌai yamu nuanua i lubwaineniga ꞌakonadi ꞌu ꞌidewai ꞌamu kiavesosoana.”
27  Iesu i veluꞌui i ꞌaꞌavana tomotoga i vonedi i vo, Nani matatabuna Tamaku i ꞌanivelenedi ꞌwaikuye a veveimeyedi. Kebu tamu aitoi yau Yaubada Natuna i da ꞌasetaku, Tamaku ꞌaiseotogina ꞌaku toꞌaseta. Wata kebu tamu aitoi Tamaku i da ꞌasetai, yau Natuna ꞌaiseotogiku ꞌana toꞌaseta wata ꞌaiꞌedi egavo nuanuaku, ꞌwaidie Tamaku a na sivemageseni.
28 ꞌOmi matatabumi ꞌwa ꞌabiawaga wata ꞌami vita faifaidi ꞌwa vevenuafouviga ꞌwa na maia ꞌwaikuye a na ꞌivesafailidi bega yami mia i na veꞌatumai. 29 Yaku ve baniꞌodi ꞌaifafula. Bega yaku ꞌaifafulanina ꞌwa na ꞌewai taiadi venuana ta na ꞌifafuli. Yau tonuaobu yaku sauluva bikadi bega ꞌwaikuyega ꞌaseta ꞌwa na ꞌewai wata ꞌami vita a na veꞌewalovemi. 30  Yaku ve wata folova a na velemiga baniꞌodi ta ꞌaifafula kebu vitanaga.
11:3 Mal 3:1 11:5 Mad 8:2-4, 9:1-8,23-36 11:10 Mal 1:3; Mak 1:2; Ion 3:28 11:14 Mad 17:10-13 11:18 Mad 3:4 11:19 Luk 15:1-2 11:22 Emo 1:9-10 11:23 Nag 19:24-28; Iud 1:7 11:24 Mad 10:15 11:25 1 Kol 1:26-29 11:27 Mad 28:18; Ion 1:18, 3:35 11:30 1 Ion 5:3