10
Iesu yana tomataꞌaulelevo 12 ꞌadi wagava.
Iesu yana tovetutuyamavo 12 i vaꞌaugidi, veimea i veledi bega ꞌadi fata i na vonamo yaiaina i na ꞌawaꞌaꞌidi wata toviga ꞌadi viga tulidi tulidi i na ꞌiveꞌatumaidi. Tomataꞌaulelenidi 12 side ꞌadi wagava, nagami,
Saimoni, tamu ꞌana wagava Fita,
Anidulu, Saimoni taina,
Iemesa ma taina Ioni, taunidi Sebedi natunavo,
Filifi,
Batolomiu,
Tomasi,
Madiu, taunina takesi ꞌana tolaugogona,
Iemesa, Alefasi natuna,
Tadiusa,
Saimoni, toawaꞌidiꞌidi kebu nuanuana Loma gabemani i na veveimeyedi,
Iudasa Isakaliota, taunina Iesu ꞌana toꞌetogiluva.
Iesu yana tomataꞌaulelevo yadi folova i veledi.
Iesu yana tomataꞌaulelevo 12 i vetunedi yana vona i na lauꞌage-vuvueni bega i veluꞌaseꞌasedi i vo, Mali tomotoga taunidi kebu Diu wata me Samelia ꞌwaidie kebu ꞌwa na nagoiga. Nuanuaku ꞌwa na nagoi me Isileli ꞌaisedi ꞌwaidie, taunidi vuyovuyodi ꞌwa da vo ꞌaisaya sifi. ꞌWa na lauꞌage ꞌwaidie ꞌwa na vo, Yaubada yana veimea fwayefwayeye ꞌana tutuya saiꞌafoga i na souyeni.” Toviga ꞌwa na ꞌiveꞌatumaidi, towafa ꞌwa na sivetovoidi, waiwaiseselidi ꞌwa na ꞌiveꞌatumaidi, wata egavo yaiaina i agediga, ꞌwa na vona i na ꞌawaꞌaꞌidi. Veimea ma yana toketokena a velemi kebu ma ꞌana tutulaga, ꞌwainega ꞌwa na ꞌaivaita kebu tutula ꞌalo fuꞌe faifaidi ꞌwa na nuanua.” 9-10  Wata a na vonemi, ꞌWa na nunagoiga side naninidi kebu ꞌwa na ꞌewadi ꞌwa na nawedi, mani lubulubu ꞌalo kileu, venuana, ꞌageyafayafa ꞌalo talauma ꞌadi veluga, ꞌalo wautogana. Naninidi faifaidi kebu ꞌwa na nuanua, fai tofolova i lubwainedi ma ꞌadi ꞌaivaita.
11 ꞌAiꞌedi ꞌwa na leꞌwai ꞌatamana bwaikidi ꞌalo siaidi ꞌwaidie, ꞌwa na lauala tamu tomogo yana nuanua ꞌatumaidi ꞌwaineye ꞌwa na nagoi, bei yana vanuge ꞌwa na miamia mulieta ꞌwa na tauya, kebu ꞌwa na miayaba-vuvua mali vanuga ꞌwaidie. 12 Tutuyanina vanuganina ꞌwaineye ꞌwa na lukuga ꞌwa na vekaiwa tonivanuga ꞌwaineye wata ꞌwa na vo, Yaubada i na nuakalikaliemi.” 13 ꞌAiꞌedi vanuganina ꞌana tomotoga ma yadi sosoana i na luꞌumaꞌumaiemi Yaubada i na vesauluva-ꞌatumaiedi, weꞌe ꞌaiꞌedi kebu nuanuadi ꞌwa na lukuga ꞌwaidie ꞌomi Yaubada i na vesauluva-ꞌatumaiemi weꞌe tomotoganidi kebu. 14  ꞌAiꞌedi avaꞌai vanugaga ꞌalo ꞌatamanaga ꞌadi tomotoga i na vedumweꞌubuꞌubusemi wata yami vona kebu i na nogaidiga, ꞌwa na ꞌiawedi ꞌwa na nagoi wata ꞌagemiega fwayafwaya ꞌwa na lubutubutuya, yadi ꞌeba ꞌisa bei wata kebu ꞌwa na lalauꞌage, wata bola vematavuloga i na veluagai Yaubada ꞌwainega. 15  A vona mogitana ꞌwaimie, ꞌawaie Vonayavuga ꞌana ꞌAiata ꞌwaineye tosakona basenadiotoga i miamiani ꞌatamana Sodoma wata Gomola ꞌadi vematavuloga i na veluagai Yaubada ꞌwainega siwe saiꞌafo i na ꞌisanuakalikaliedi, weꞌe tomotoganidi i na vedumweꞌaiꞌaiemiga vematavuloga bwaikaotogina i na veluagai ꞌaiatanina ꞌwaineye.”
Tosakona Iesu yana tofolovavo vita i na veledi.
16  A na vonemi, ꞌouꞌou walawalaꞌai ꞌaisaya sifi i ovaovadi, wata baniꞌodi a vevetunemi tomotoga kasikasisidi ꞌwaidie vita i na velevelemi. Begaidi i lubwainemi ma yami ꞌaseta taunimi ꞌwa na ꞌisaveꞌavinimi weꞌe yami sauluva i na bika bunebune baniꞌodi. 17-18  ꞌWa na ꞌisaꞌisa, fai ꞌomi yaku tomotoga bega ꞌifwaidi tomotoga i na ꞌiveꞌavinimi i na nawemi ꞌeba vonayavuga ꞌwaineye, wata yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaidie i na toke i na fitalimi. Toveimea bwaikidi wata kini matadie ꞌwa na vonayavuga, bei ꞌami fata Vala ꞌAtumaina faifaiku ꞌwa na luꞌivoneyeni ꞌwaidie wata mali tomotoga ꞌwaidie taunidi kebu me Diu. 19-20  Tutuyanina i na ꞌiveꞌavinimiga kebu nuafoumi i na veviga ꞌwa na vo, Avaꞌai a na voneyeni, ꞌalo baniꞌodi a na voneyedi,” fai tutuyanina ꞌwaineye Yaubada i na awaveꞌedeꞌedemi. Bega vonanidi ꞌwaidiega ꞌwa na vonavona kebu taunimi yami vona, Tamami ꞌAnuꞌanununa ꞌwaimiega i na vonavona.
21 Tomotoga fuedi yaku tomotoga i na vedumweꞌaiꞌaiemi, ꞌifwaidi tomotoga taidiavo ꞌalo tatadiavo i na ꞌanivelenedi ꞌaku tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidie i na luvewafadi, weꞌe iaveta tulaidi ꞌifwaidi natudiavo iavetadi i na ꞌanivelenedi i na wafa, wata yavayavava tamadiavo inadiavo taiadi i na vegaviedi bega i na wafa. 22  Fai ꞌwa vetumagana ꞌwaikuye begaidi tomotoga fuedi i na vedumweꞌaiꞌaiemi, siwe egavo i na tokemaigedi i na nagoga tutuya ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai. 23 ꞌAiꞌedi tamu ꞌatamana ꞌwaineye vita i na velevelemiga ꞌwa na dega ꞌwa na nagoi tamu ꞌatamana ꞌwaineye. Siwe a vona mogitana ꞌwaimie, yami folovanina bola kebu ꞌwa na sigoiaga, bola ꞌwa na lalauvivila me Isileli yadi ꞌatamana ꞌwaidie, yau a vetomotogaotoga a na mai.
24  Kwamana yana ꞌaseta kebu yana tove yana ꞌaseta i da vebwaika-ꞌiaweni, wata tofolova ꞌana toveimea kebu i da vebwaika-ꞌiaweni. 25  Begaidi ꞌaiꞌedi tove ꞌalo toveimea vita i na veluagadi, mogitana wata yadi kwakwamavo vitanidi i na veluagadi. ꞌAilaꞌanina ꞌwaineye ta miamiani yau ꞌana toꞌedakumeta siwe ꞌaku tovedumweꞌaiꞌai i awavesakoyeku i vo, ꞌOmu Seitani, yaiaina ꞌadi toꞌedakumeta.” Yau i awavesakoyeku weꞌe ꞌomi yaku ꞌailaꞌa i na awavesako-otogemi.
Kebu tomotoga ꞌwa na kololoyediga.
26  Vita i na velemi, siwe kebu ꞌwa na kololoyediga. Avaꞌai tomotoga i na giveniga, matatabuna Yaubada i na sivemagesedi. Avaꞌai i na nuagivediga Yaubada i na luꞌivoneyedi. 27 ꞌAiseꞌavami ꞌwaimie a veveifufuga ꞌwa da vo dudubale, weꞌe ꞌomi ꞌwa na sivemagesedi ꞌailaꞌa ꞌwaidie. Avaꞌai veꞌawayaya ꞌwainega ꞌwa nogaiga, ꞌatamanafouye ꞌwa na vetuleleyeni. 28  Egavo nuanuadi i na luvewafamiga kebu ꞌwa na kololoyedi, tomogoꞌavami i na luvewafadi, weꞌe ꞌanuꞌanunumi kebu. Weꞌe mogitana ma yami veꞌililibu Yaubada ꞌwa na kololoyeni, ꞌana fata tomogomi wata ꞌanuꞌanunumi taiadi i na luvewafadi ꞌai-ꞌalaꞌalase. 29 ꞌAiꞌedi manudanidani ꞌailuga ta na kimwanedi ꞌadi tutula siaina, baniꞌodi toea ꞌaitamogana. Weꞌe Yaubada mataneye manudanidani ꞌaitamogana ꞌaitamogana kebu nuana i da fani, kebu ꞌana fata tamu i na wafa nagami Tamami i na tauyeni. 30 Weꞌe ꞌomi mataneye nani bwaikina i ꞌasetaꞌaꞌavami baniꞌodi navaꞌau matatabuna ꞌadi ꞌailaꞌa i ꞌasetadi. 31  Begaidi kebu ꞌwa na kolologa, ꞌomi kebu nani-ꞌavoꞌavovo manudanidani baniꞌodi, ꞌomi nani bwaikina Yaubada mataneye i na ꞌiꞌisaveꞌavinimi.
32 ꞌAiꞌedi aitoi i na luꞌivona tomotoga matadie faifaiku i na vo, Yau a tauyeku Iesu ꞌwaineye taunina ꞌaku Toveimea,” wata ꞌawaie abame baniꞌodi Tamaku mataneye a na vo, Noꞌo tomotoganina yaku tomotoga.” 33  Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi i na veꞌeweku tomotoga matadie i na vo, Yau kebu Iesu ꞌaku Toveimeaga,” wata ꞌawaie abame Tamaku mataneye a na veꞌeweni a na vo, Noꞌo tomotoganina kebu yaku ꞌailaꞌaga.”
Yada nuanua ꞌwaidie, aitoi i kumeta?
34 Wata Iesu i vonedi i vo, Kebu ꞌwa na vo, Iesu i mai bega tomia fwayafwaya matatabuda ta na veiana.” Kebu, yau a maiga ꞌwainega tomotoga tauniꞌavadi i na veꞌalamagiꞌai veꞌidiꞌidi i na souyeni. 35-36 ꞌIfwaidi yaku vona i na vetumaganeni, ꞌifwaidi kebu, baniꞌodi tulaidi wata natudiavo iavetadi taiadi i na veꞌikwayekwayega faifaiku, vevine tulaidi wata natudiavo vevinedi taiadi. Weꞌe vevine wata lawadiavo vevinedi taiadi i na veꞌikwayekwayega faifaiku, wata tomotoga ꞌadi gaviavo mogitana tauniotogidi yadi ꞌailaꞌa ꞌwaidiega.
37 ꞌAiꞌedi aitoi tamana ꞌalo inana ꞌadi nuanua ꞌwaineye i na kumeta, weꞌe yau ꞌaku nuanua i na vesiai kebu ꞌana fata i na vetutuyamekuga. Wata ꞌaiꞌedi aitoi natuna iavetana ꞌalo vevinena ꞌadi nuanua ꞌwaineye i na kumeta, weꞌe yau ꞌaku nuanua i na vesiai, kebu ꞌana fata i na vetutuyamekuga. 38  ꞌAiꞌedi aitoi nuanuana mogitana i na mai ꞌwaikuye, nagami taunina yana nuanua i na bailedi. Fai i na vematayakeyakeku veviga bwaikina i na veluagai yau baniꞌodi a na veluagai. Voke i na wafa faifaiku yau baniꞌodi a na wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye. ꞌAiꞌedi aitoi kebu baniꞌodi i na vesauluvediga, taunina kebu ꞌaku tovetutuyama. 39 ꞌAiꞌedi aitoi yana mia ꞌana ꞌatumaina i na veꞌoꞌoleni, kebu nuanuana yawaina i na tauyeni faifaiku, taunina i na wafaotoga. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi yana mia ꞌana ꞌatumaina wata yawaina i na tauyedi faifaiku mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.”
Iesu yana ve tutula ꞌatumaina faifaina.
40  Wata Iesu i vonedi i vo, ꞌOmi yaku tovetutuyamavo ꞌaiꞌedi aitoi ma yana nuakalikali i na ꞌivaisemi siwe ꞌasaꞌaiana yau i ꞌivaiseku, weꞌe ꞌaiꞌedi ma yana nuakalikali yau i na ꞌivaiseku, siwe ꞌasaꞌaiana Yaubada, taunina ꞌaku tovetune i ꞌivaiseni. 41 ꞌAiꞌedi aitoi Yaubada yana Vona ꞌana toluꞌivona ma yana nuakalikali i na ꞌivaiseni fai taunina Yaubada yana tofolova, ꞌawaie ma fuedie ꞌadi tutula i na vesala. Wata ꞌaiꞌedi aitoi tamu tomotoga i na ꞌivaiseni fai yana sauluva ꞌatumaina, ꞌawaie ma fuedie ꞌadi tutula i na vesala. 42  A vona mogitana ꞌwaimie yaku tofolovavo ꞌadi toꞌaivaita matatabudi ꞌadi tutula i na veluagai. ꞌAiꞌedi tamu tomogo yaku tofolova siaina i na ꞌivaiseni, avinodi yana ꞌaivaita siaina baniꞌodi ufa i na veleni i na yemu, siwe wata tutula i na veluagai yana ꞌaivaitanina faifaina.” Side baniꞌodi Iesu i ve yana tovetutuyamavo ꞌwaidie.
10:1 Mak 6:7; Luk 9:1 10:6 Iel 50:6; Mad 15:24 10:9-10 1 Kol 9:14; 1 Tim 5:18 10:14 Fol 13:51, 18:6 10:15 Nag 19:24-28; Iud 1:7 10:16 Ion 10:12; Fol 20:29 10:17-18 Fol 25:23 10:19-20 Ion 14:26 10:22 Mad 24:9,13; Ion 15:18-21 10:24 Ion 13:16 10:25 Mad 12:24 10:26 Mak 4:22 10:28 Iem 4:12 10:31 Mad 6:26 10:33 Mak 8:38; 2 Tim 2:12 10:38 Mad 16:24-25; Mak 8:34-35; Ion 12:25 10:40 Mak 9:37; Gal 4:14 10:42 Mad 25:40