9
Tomogo bwalobwalokona Iesu i ꞌiveꞌatumaia.
Me Gegesa Iesu i veugeugeni begaidi Iesu ma enavo i dodoga wakeye i viladi i damana Kafaneomi, taunina yana ꞌatamane. Weꞌe tomotoga ꞌifwaidi iadi tamu i vebwalokoga ma ꞌevoꞌevona i evai i mieni bega Iesu i na ꞌiveꞌatumaia. Iesu i ꞌisedi i ꞌasetai ma yadi vetumagana bega tomogonina i voneni i vo, Natuku, kebu ꞌu na kolologa, yamu sakona ꞌakonadi a nuatavunidi.”
Weꞌe ꞌifwaidi veꞌetoboda ꞌadi tovevo yadi nuanua i vo, Deꞌe tomogo awale Yaubada i vona-uviꞌagali, Yaubada ꞌaiseotogina ꞌana fata sakona i na nuatavunidi.” Iesu yadi nuanua i ꞌasetadi bega i vonedi i vo, Awale nuanua sakoidi nuamie i ꞌenoꞌenovi? 5-6  Yau a vetomotogaotoga ma yaku veimea fwayefwayeye bega ꞌaku fata tomotoga yadi sakona a na nuatavunidi. Tomotoga ꞌadi ꞌiveꞌatumai vitana fai ꞌaiꞌedi a na vona siwe kebu i na veꞌatumaiga, ꞌwa na ꞌasetai a vekali, kebu ma yaku veimea a vona-ꞌavoꞌavovo. Siwe toviga deꞌe a na ꞌiveꞌatumaia ꞌwa na ꞌiseni bega ꞌwa na ꞌasetai kebu a da vona-ꞌavoꞌavovo ꞌaku fata sakona a na nuatavunidi.” Bega Iesu tomogo bwalobwalokona i voneni i vo, ꞌU tovoi, ꞌamu ꞌevoꞌevo ꞌu evai ꞌu nago yamu vanuge.” Iesu yana voneye tomogonina i tovoi i nago yana vanuge. Tutuyanina ꞌailaꞌa i ꞌiseni i kololo i ꞌasetai Yaubada toketokena begaidi i subiai i vo, Vona mogitana, Yaubada veimea bwaikina i ꞌaniveleneni tomotoga ꞌwaideye baniꞌodi sakona ꞌana nuatavuna.”
Iesu Madiu i goleni, ꞌwaineye i na vetovetutuyama.
Bei tomogo i ꞌiveꞌatumaiaga Iesu i ꞌiaweni, i nunagoga nika takesi ꞌana tolaugogona ꞌana wagava Madiu* i ꞌiseni yana ꞌeba folova ꞌwaineye i miamia. Bega i voneni i vo, ꞌU mai taiadi ta na nago yaku tovetutuyama,” nika Madiu i tovoi Iesu taiadi i nago.
10 Mulieta Iesu ma yana tovetutuyamavo i ꞌaniꞌani Madiu yana vanuge nika takesi ꞌana tolaugogona fuedi wata ꞌifwaidi tosakona i mai ma fuedie i ꞌaniꞌani. 11  Weꞌe ꞌifwaidi me Diu totafalolo Falisi i ꞌisedi i nagoi Iesu yana tovetutuyamavo i velutoliedi i vo, Avaꞌai faifaina yami Tove tolaugogona vivinagodi wata ꞌifwaidi tosakona taiadi i ꞌaniꞌani?” 12 Iesu yadi vona i nogai i vona-awatabai ꞌwaidie i vo, Egavo ꞌatumaidi kebu nuanuadi viga ꞌadi toꞌiveꞌatumai, ꞌaisedi toviga mogitana. 13  Weꞌe ꞌomi ꞌwa na nagoi tamu Yaubada yana Vona yana Buki nageneye ꞌwa na ꞌiseni ꞌana ꞌaseta ꞌwa na venuaꞌivineni. Vonanina side baniꞌodi,
ꞌAisaya ꞌwa nikenikedi ꞌwa vevelomuyediga ꞌwaikuye, kebu nuanuaku.
Nuanuaku tomotoga ꞌwa na ꞌiꞌisanuakalikaliedi.”
Yau a maiga kebu taunidi i awaveꞌatumaiediga faifaidi, a mai wata tosakona a na ꞌitaꞌitaꞌiedi.”
Velutoli veꞌudigana ꞌana ꞌaseta faifaina.
14  Mulieta Ioni Tobafitaiso yana tovetutuyamavo i maia Iesu ꞌwaineye i velutolieni i vo, ꞌIma wata totafalolo Falisi tutuya fuedi ꞌa veveꞌudigana ꞌani bega yama veluꞌui i na vetoketoke Yaubada ꞌwaineye, weꞌe yamu tovetutuyamavo awale kebu i da veꞌudiganaga?” 15  Iesu yadi vona i tutuli, taunina faifaina i vona-awatabai i vo, Tonagi yana sosoana ꞌwaineye kebu tamu aitoi ꞌana fata enavo i na talabodedi bega ꞌaniꞌani i na baileni. Weꞌe tamu ꞌaiata tomotoga ꞌifwaidi i na maia tonaginina i na ꞌiveꞌavini i na naweni i lubwainedi enavonidi ma yadi nuavita i na veꞌudigana.”
16  Wata Iesu i awatalatutula ꞌwaidie yana ve sauluva ꞌivauna faifaina wata me Diu yadi sauluva tuatuaina ꞌadi luwanawana faifaidi i vo, Kaleko tuatuaina i na ꞌanilabuꞌi weꞌe ꞌivaunega ta na bwadia kebu i da lubwaineniga. Fai bola ta na lekoai bwadi ꞌivauna i na vesiai bega i na vefatoꞌaiꞌai tuatuaina i na ꞌivesakoi.” 17 Wata baniꞌodi oine ꞌana ꞌeba iwaga ꞌaisaya bunudiega faifaina Iesu i vona i vo, ꞌAiꞌedi oine ꞌivauna ꞌeba iwaga tuatuaina ꞌwaineye i na iwagi i na yuvefuai, i na iwaga ꞌana veꞌamubwadodo fai totolina wata ꞌeba iwaga ꞌakonadi i sako. Weꞌe ꞌaiꞌedi oine ꞌivauna wata ꞌeba iwaga ꞌivauna nika bikabikana i na lubwaineni kebu i na yuvefuai ꞌailugana ꞌatumaidi.”
Toꞌedakumeta natuna vevinena wata tamu vavine Iesu i ꞌabitonoviga ifufudi.
18 Tutuyanina Iesu i veve tomotoga ꞌwaidie, nika tamu me Diu yadi toꞌedakumeta i leꞌwa. I mai ma yana veꞌililibu Iesu mataneye i ꞌodu i voneni i vo, Natuku vevinena ꞌasiauotoga yawaina i ꞌaꞌava, nuanuaku ta na nago nimamu ꞌu na yatoi ꞌwaineye i na yawasa.” 19 Iesu i nogai, bega i tovoi i nunagoga yana tovetutuyamavo wata mulineye i nagoi.
20-22  I nunagoiga, tamu vavine wata mulidie i nago. Vavinenidi vevine ꞌadi viga i ꞌewadi, malamala 12 nagedie kebu i da ꞌaꞌailove viganina i ꞌenoꞌeno. Yadi nuanua ꞌwaineye i vo, ꞌAiꞌedi ꞌana kalekoꞌava ꞌa na ꞌabitonovimo ꞌa ꞌasetai ꞌa na veꞌatumai.” Bega i vaganago Iesu muliotogineye ꞌana kaleko mataifwana i ꞌabitonovi, nika i sivilai i ꞌisedi i vonedi i vo, Natuku, kebu ꞌwa na kolologa, yami vetumagana ꞌwaikuye i ꞌiveꞌatumaimi.” Iesu yana voneye nika i veꞌatumai.
23 Weꞌe Iesu i nago i luku toꞌedakumetanina yana vanuge. Tomotoga fuedi i ꞌisedi bonadi bwaikina i vevemogai weꞌe ꞌifwaidi i ꞌumoꞌumo yadi sauluva baniꞌodi. 24  Bega Iesu i vonedi i vo, Matatabumi ꞌwa souyemi, deꞌe kwamana vevinena kebu i da wafaga, i ꞌenoꞌenomo.” ꞌAilaꞌa i ꞌasetai kwamananina mogitana i wafa begaidi Iesu i sidibidibieni. 25 Siwe tutuyanina tomotoga i yavula Iesu i luku kwamananina yana tutudaba ꞌwaineye, nimaneye i ꞌabi nika i tovoi. 26 Tovemogainidi i ꞌiseni, i nagoi kwamana yana yawasa-vaitugana i veifufuyeni yadi ꞌawalawanina nageneye bega tomotoga matatabudi i ꞌaseta.
Iesu tomatasako ꞌadi ꞌailuga i ꞌiveꞌatumaidi.
27  Bei kwamana i ꞌiveꞌatumaiaga Iesu i ꞌiaweni i nunagoga tomatasako ꞌadi ꞌailuga mulineye i nagoi i vevegolegole i vo, ꞌOmu Yaubada ꞌana Venuaꞌivina, Kini Devida tubuna, ꞌu da ꞌisanuakalikaliema.” 28 Iesu i mai i luku vanuge nika wata ꞌadi ꞌailuga i mai i luku ꞌwaineye bega Iesu i velutoliedi i vo, ꞌWa vetumaganekuna a na ꞌiveꞌatumaimi ꞌalo kebu?” 29-30  Tomatasakonidi i vo, Eꞌe ꞌAuvea,” bega Iesu matadi i ꞌabitonovidina i vonedi i vo, Yami vetumagana ꞌwainega matami i na veꞌatumai,” nika i ꞌisadewa. Iesu i toke i vonedi i vo, Matami a ꞌiveꞌatumaidiga kebu tamu aitoi ꞌwa na voneniga.” 31 Siwe i tauya i nagoi i luꞌivoꞌivona yadi ꞌawalawanina matatabuna nageneye.
Tomogo ꞌawana ꞌeboꞌebona Iesu i ꞌiveꞌatumaia.
32  Tomotoganidi matadi i sakoga i tauya i nunagoi, tomotoga ꞌifwaidi tamu iadi i mieni, tomogonina basenadi yaiaina i agei ꞌawana i veꞌeboꞌebo bega kebu ꞌana fata i na welava. 33 Iesu i vona yaiaina i ꞌawaꞌaꞌia nika tomogo i welava. Tomotoga i ꞌiseni, nuadi i voganidi i vo, Kebu tamu tutuya nani deꞌe baniꞌodi ta da ꞌiseniga yada ꞌawalawa deꞌe Isileli nageneye.” 34  Weꞌe totafalolo Falisi i vo, Kebu, weꞌe yaiaina yadi toꞌedakumeta Seitani i agei yana toketokena i veleni bega i vonavona yaiaina i ꞌaꞌawaꞌaꞌidi.”
Iesu tomotoga i ꞌisanuakalikaliedi.
35 Iesu i lauvivila i nago ꞌatamana bwaikidi wata siaidi ꞌwaidie i veve ꞌeba miavaꞌauta nagedie wata Vala ꞌAtumaina Yaubada nuanuana tomotoga i na veimeyedi yana ꞌAilaꞌa nageneye faifaina i lalauꞌage, weꞌe tomotoga fuedi, ꞌadi viga tulina tulina i ꞌiveꞌatumaidi. 36  ꞌAilaꞌa i ꞌisedi nuana i vita faifaidi fai ꞌadi vita fuedi, kebu i da ꞌasetadi baniꞌodi i na munega ꞌalo avaꞌaiega ꞌaivaita i na veluagai. Taunidi baniꞌodi ꞌaisaya sifi kebu ꞌadi toꞌisaveꞌavinaga i veyogo-ꞌavoꞌavovo. 37  Fai baniꞌodi i ꞌisediga yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, ꞌAkonadi tomotoga fuedi i lalauala nuanuadi yadi mia i na veꞌatumai, bega i na vetumaganeku i na luku Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye, siwe ꞌomi tofolova kebu fuemiga bega yaku vona ꞌwa na luꞌivoneyeni. 38 Begaidi Yaubada taunina baniꞌodi tonibakula ꞌwaineye ꞌwa na veluꞌui bega tofolova fuedi i na vetunedi i na ꞌivaisemi ꞌwa da vo vuaganidi ꞌwa na mimaiedi Yaubada yana bubuwaka ꞌwaineye.”
9:2 Luk 7:48-49 9:5-6 Ion 17:2, 5:8 * 9:9 Tomogonina buki deꞌe ꞌana tokiluma. 9:11 Luk 15:2, 19:7 9:13 Mad 12:7; 1 Tim 1:15 9:14 Luk 18:11-12 9:15 Ion 3:29 9:16 1 Kol 10:21; 2 Kol 6:16 9:20-22 Mad 14:36; Mak 10:52; Luk 17:19 9:24 Ion 11:11 9:27 Mad 1:1 9:29-30 Mad 8:13, 15:28 9:32 Mad 12:22 9:34 Mad 12:24; Mak 3:22 9:36 Mad 14:14; Mak 6:34 9:37 Luk 10:2; Ion 4:35