3
Ioni Tobafitaiso yana lauꞌage.
1-2  Tutuyanina Iesu i miamia Nasaledi, Ioni Tobafitaiso i velamu i lalauꞌage Iudia saliꞌavuꞌavuye i vo, Saiꞌafoga Yaubada yana veimea i na souyeni ꞌwaimie begaidi yami sauluva sakoidi ꞌwa na vedumweꞌubuꞌubusedi.” Ioni kumanina basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivona ꞌana wagava Aisea i voneyeni i vo,
Saliꞌavuꞌavuye tamu tomogo i vegolegole i vo,
ꞌAuvea yana ꞌeda ꞌwa na vusia,
Wata ꞌwa na sivetonovi yana ꞌeba nago.”
Ioni ꞌana kaleko sakoidi ꞌaisaya kameli vutuvutudiega i ꞌidewadi weꞌe bulumakau bunudi ꞌana waꞌila, ꞌanaꞌana limwana wata maiꞌawa. 5-6 Tomotoga Ielusalemega, Iudia yana ꞌeba veimea matatabuna ꞌwainega wata ꞌawalawa fuedi Ufa Iolidani lilivaneye, matatabudi Ioni bonana i nogai i maia, bega ꞌaitamogana ꞌaitamogana yadi sakona i luꞌivona i ꞌaꞌavana Ioni i bafitaisodi Ufa Iolidani ꞌwaineye.
Ioni i ꞌisanawedi totafalolo Falisi wata Sadusi i mimaia ꞌwaineye bafitaiso faifaina, i vonedi i vo, ꞌOmi tosakona, ꞌoꞌolo baniꞌodi. Igodi ꞌwa vo, ꞌA na dega Yaubada yana nuasako wata yana vematavuloga ꞌwaidiega.” Begaidi yami vaiseba ꞌwa vo, ꞌAkonadi ꞌa nuavilama ꞌu da bafitaisoma,” siwe kebu nuanuami yami sauluva sakoidi ꞌwa na vedumweꞌubuꞌubusedi. Nagami yami sauluva i na tonova ꞌami ꞌeba ꞌisa ꞌakonadi ꞌwa nuavilami ꞌwa da vo baniꞌodi welavi ꞌatumaina vuagina, mulieta a na bafitaisomi. Wata kebu ꞌwa na vo, ꞌIma Ebelamo tubuma bega ꞌima Yaubada yana tomotoga kebu i na vematavulogima.” Siwe a na vonemi, kebu ꞌaivaita ꞌwa na velugai. Kebu nani bwaikina Yaubada mataneye ꞌomi Ebelamo tubunavo. Yaubada ꞌana fata tutulimi Ebelamo tubunavo i na ꞌidewadi kileu weꞌe ꞌwaidiega. 10 Saiꞌafoga Yaubada i na vematavulogimi yami sauluva sakoidi faifaidi ꞌwa da vo ꞌakonadi yana tamuyoko i da yadali bega welavi ꞌaitamogana ꞌaitamogana kebu vuagidi ꞌatumaidiga i na talagidi i na tawedi ꞌai-ꞌalaꞌalase.
11  Weꞌe yau, ꞌwa na nuavilamiga ꞌana tugusa a na bafitaisomi ufayega, kumanina mulikuye i mimaiga i na bafitaisomi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumainega wata ꞌai-ꞌalaꞌalata ꞌwainega baniꞌodi yami sakona i na ꞌala-lekoadi. Wata tomogonina toketokeotogina, yau kebu baniꞌodiga, kebu i da lubwaineku ꞌwaineye a na vetofolova fai taunina bwaikina a bunumayaga. 12 Tutuyanina Kelisonina i na maiga, tomia fwayafwaya matatabudi i na vonayavuga mataneye wata i na veimeyedi ꞌwa da vo baniꞌodi waifei ꞌana tolaukadi, waifei wata ꞌaniꞌaninidi i na yatoꞌedi mulieta i na vedodogidi yana bubuwakeye, weꞌe yogo i na tunuya ꞌainina kebu yana ꞌweuga ꞌwaineye.
Iesu yana bafitaiso.
13 Tutuyanina Ioni tomotoga i kikiavebafitaisodi, Iesu Galiliega i tauya i nago Ufa Iolidani bei i na bafitaiso ꞌwaineye. 14 Ioni nuanuana i na talaboda begaidi i vo, Awale igodi yau a na bafitaisomu, yau i lubwaineku ꞌu da bafitaisoku.” 15 Iesu Ioni yana vona i tutuli i vo, Kebu ꞌu na nuanuaga, ꞌasaꞌaiana ꞌu na bafitaisokumo. I lubwaineda Yaubada yana nuanua tonovidi matatabuna ta na ꞌidewadi,” nika Ioni i nogaya i vo, ꞌAtumaina.”
16 Iesu i bafitaiso i ꞌaꞌavana i lakama ꞌavale nika abama i ꞌanikililia Yaubada ꞌAnuꞌanununa yana yaveobu baniꞌodi bunebune i ꞌiseni i obuma ꞌwaineye. 17  Mulieta bona i nogai abamega i vo, Deꞌe natuku nuafouku a nuakalikalieni, faifaina a sosoana bwaikina.”
3:1-2 Ais 40:3 3:8 Fol 26:20 3:9 Ion 8:33-40; Lom 4:13 3:11 Ion 1:33; Fol 1:5 3:17 Mad 12:18, 17:5