4
Seitani Iesu i silubuya.
1-2  Ufa Iolidani ꞌwaineye Iesu i bafitaiso i ꞌaꞌavana, Yaubada ꞌAnuꞌanununa i vagavaia i naweni saliꞌavuꞌavuye bega yaiaina ꞌadi toꞌedakumeta Seitani i na silubuya. Saliꞌavuꞌavuye Iesu i miamia ꞌaiata 40, ꞌaiatanidi nagedie i na veluꞌui faifaina siwe kebu tamu saiꞌafo ꞌaniꞌani i da ꞌalatonovi, mulieta i lase. Tutuyanina Iesu i lase nika bei Seitani i souyeni ꞌwaineye, nuanuana Iesu i na beꞌu sakona ꞌwaineye bega i silubuya i vo, ꞌAiꞌedi ꞌomu mogitana Yaubada Natuna, ꞌu na vona deꞌe kileunidi i na veꞌaniꞌani.” Iesu Seitani yana vona i tutuli i vo, Kebu. Basenadi i kilumi Yaubada yana Buki nageneye i vo,
Tomotoga yadi mia ꞌana ꞌatumaina wata yawaidi kebu ꞌaniꞌaniꞌava ꞌwainega i da veveluagadi.
Weꞌe mogitana Yaubada yana Vona i voneyediga, ꞌwaidiega tomotoga yadi mia ꞌana ꞌatumaina wata yawaidi i na veluagadi.”
I ꞌaꞌavana wata Seitani Iesu i vagavaia i naweni Ielusalema, vanuga ꞌeba veluꞌui tabwaotogineye i lakaveni. Bei wata i voneni i vo, ꞌAiꞌedi mogitana ꞌomu Yaubada Natuna deꞌe bega ꞌu na souga, veviga kebu ꞌu na veluagai fai Yaubada yana Buki nageneye i vo,
Yau Yaubada yaku anelose a na vonedi i na ꞌiꞌisaveꞌavinimu,
Nimadiega i na ꞌiꞌivaisemu bega kebu tamu saiꞌafo ꞌagemu ꞌu na nikeyedi.”
Iesu Seitani yana vona i tutuli i vo, Kebu, fai wata Yaubada yana Buki nageneye i vo,
ꞌAiꞌedi taunimi ꞌwa na tauyemi ꞌeba ilagi ꞌwaidie, kebu i da lubwaineni ꞌwa na taidaida Yaubada ꞌwaineye ꞌaivaita faifaina.”
Bega wata Seitani Iesu i vagavaia i naweni i lakaveni ꞌoya manamanaweotogina tabwaneye ꞌeba veimea wata ꞌaiꞌaiwabu matatabuna fwayafwaya ꞌwaineye i veni. I veni i ꞌaꞌavana i voneni i vo, ꞌAiꞌedi ma yamu subia ꞌu na ꞌodu ꞌwaikuye, deꞌe ꞌeba veimeanidi wata ꞌaiꞌaiwabunidi matatabuna a na velemu, fai yau yaku ꞌeba veimea.” 10  Seitani i vonavonaga nika Iesu i vo, Seitani ꞌasaꞌaiana ꞌu ꞌailove ꞌu nago. Weꞌe Yaubada yana Buki nageneye i vonaga i vo,
Yami ꞌAuvea Yaubada ꞌwaineye ꞌwa na ꞌoduꞌodu,
ꞌAiseotogina faifaina ꞌwa na folofolova.”
11  Seitani i tauya i nunago, anelose i souyeni Iesu i ꞌivaiseni.
Iesu yana folova i velamu Galili ꞌwaineye.
12 Tutuyanina Iesu vala i nogai Ioni ꞌakonadi vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye i yatoi, Kini Elodi i lumataniga faifaina, bega i tovoi i nago ꞌawalawa Galili. 13 Iesu yana ꞌatamana Nasaledi, siwe i nagoga kebu bei i da miaga, i nagoga ꞌatamana Kafaneomi bei i miabui. ꞌAtamananina Kafaneomi Lavu Galili lilivaneye, ꞌawalawa Sebuloni wata Nafitalai nagedie. 14 ꞌAwalawanidi nagedie i nagoga, fai basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivona Aisea i vona-vagata bega ꞌana mogitana ꞌakonadi i souyeni i vo,
15  ꞌAwalawa Sebuloni wata Nafitalai, balabala weyaginega, Ufa Iolidani viꞌainega, wata Lavu Galili ꞌununa bei mali tomotoga taunidi kebu Diu yadi ꞌawalawa. 16 Tomotoga ꞌawalawanidi ꞌwaidie i miamianiga nuadi kebu magemagetadiga ꞌwa da vo dudubala ꞌana tomia,
Siwe mageta bwaikina i na ꞌiseni.
Fwayafwaya ꞌana nuanua nuadi i ꞌewadi bega ꞌanuꞌanunudi wafawafadi,
Siwe magetanina nuadi i na kiavemagetadi.”
17 Tutuyanina Iesu i vilai i mai Galili i miamia bei yana lauꞌage i velamu i vo, Yami sakona ꞌwa na vedumweꞌubuꞌubusedi, saiꞌafoga Yaubada Yana veimea i na souyeni ꞌwaimie.”
Toyaubani ꞌadi 4 Iesu i goledi.
18 Tamu ꞌaiata Iesu i balabalaga Lavu Galili balebaleamo tomotoga ꞌadi ꞌailuga i ꞌisedi, Saimoni tamu ꞌana wagava Fita wata taina Anidulu, vuatayega igana i ꞌonaꞌonadi fai taunidi toyaubani. 19 Iesu i vonedi i vo, Weꞌe yaubaninina ꞌwa baileni, ꞌwa na maia ꞌwa na vetovetutuyama ꞌwaikuye, yau yaubani tamu a na vemi bega tomotoga ꞌwa na ꞌonaꞌonadi ꞌwa na mimaiedi Yaubada ꞌwaineye.” 20 Nika Saimoni wata Anidulu vualalalakana i ꞌiawedi Iesu i yogoꞌwaili.
21-22 Saiꞌafo i vaganago wata Sebedi ma natunavo i ꞌisedi, Iemesa wata Ioni yadi wakeye yadi vuata i agiagilidi. Ma taina Iesu i vonedi i vo, ꞌWa maia,” nika tamadi ma wakana i ꞌiaweni Iesu taiadi i nagoi.
Iesu i ve, i lauꞌage wata i ꞌiveꞌatumai.
23 Iesu toyaubani i goledi i ꞌaꞌavana i nago ꞌawalawa Galili matatabuna ꞌwaineye, yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaidie i veve, i lalauꞌage wata i ꞌiꞌiveꞌatumai. I ve ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaidie, i lauꞌage Vala ꞌAtumaina Yaubada i na veimeyedaga faifaina, wata i ꞌiveꞌatumai, tomotoga ꞌadi viga tulina tulina ꞌwaidie. 24 Weꞌe ꞌawalawa Silia matatabuna Iesu valana i nogai bega yadi toviga ꞌadi viga tulina tulina i miedi ꞌwaineye. ꞌIfwaidi tomotoga i veveviga bwaikina, ꞌifwaidi yaiaina sakoidi i agedi, ꞌifwaidi viga tamu ꞌwainega i alala wata ꞌifwaidi bwalobwalokodi, matatabudi Iesu i ꞌiveꞌatumaidi. 25 Tomotoga ꞌailaꞌa bwaikina i vaꞌauta Iesu ꞌwaineye Galiliega, ꞌatamana 10 wagava luvetubama Dekafolisi, Ielusalemega, Iudiayega wata Ufa Iolidani viꞌainega i damanama.
4:1-2 Ibu 2:18, 4:15 4:4 VeL 8:3 4:6 Same 91:11,12 4:7 VeL 6:16 4:10 VeL 6:13 4:11 Ibu 1:14 4:15 Ais 9:1-2