6
Iesu yana ve ꞌanivelena-maimaiga faifaina.
ꞌWa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi kebu tomotoga matadie ꞌwa na ꞌaꞌanivelena wekowekoma ꞌwaidie ꞌami subia faifaina. ꞌAiꞌedi ꞌwa na ꞌaꞌanivelena tomotoga matadie, Tamami abame kebu ꞌana tutula i na velemiga.
Weꞌe mogitana i lubwainemi givagivayega ꞌwa na ꞌaꞌanivelena tomotoganidi nuanuadi ꞌaivaita ꞌwaidie. Tovekali yadi ꞌanivelena ma ꞌana evulega ꞌatamanafouye wata ꞌeba miavaꞌauta nagedie, nuanuadi tomotoga fuedi i na ꞌisedi i na subiadi. Siwe a na vonemi, subianina ꞌasaꞌaiana ꞌadi tutulanina i ꞌeꞌewa-vagaseni. 3-4  Weꞌe ꞌomi, givagivayega wekowekoma ꞌwa na ꞌiꞌivaisedi siwe kebu emiavo ꞌwaidie ꞌwa na luꞌivonaga. Avaꞌai givagivayega ꞌwa ꞌiꞌidewadiga ꞌakonadi Tamami i ꞌisemi wata i na tutulimi.”
Iesu yana ve veluꞌui faifaina.
Wata Iesu i vo, ꞌAiꞌedi ꞌwa na veluꞌuiga kebu tovekali ꞌwa na saladiga. Nuanuadi bwaikina i na tovoi i na veveluꞌui ꞌatamanafouye wata ꞌeba miavaꞌauta nagedie ꞌadi subia faifaina. Siwe a na vonemi, subianina ꞌasaꞌaiana ꞌadi tutula i ꞌeꞌewa-vagaseni. Weꞌe ꞌomi, ꞌwa na veveluꞌuiga, ꞌwa na luku ꞌwa na saiboda mulieta ꞌwa na veluꞌui Tamami ꞌwaineye taunina toꞌisagiva. Yami sauluva givagivadi matatabuna i ꞌasetadi bega i na tutulimi.
7-8  Egavo i ꞌoduꞌodu yaubada-vekavekali ꞌwaidie kebu ꞌwa na saladi yami veluꞌui ꞌwa na lumanamanawedi. Yadi nuanua i vo ꞌako, Yama veluꞌui manamanawedi yama yaubadavo i na nogaidi.” Weꞌe Tamami ꞌakonadi ꞌami vita i ꞌasetadi mulieta faifaidi ꞌwa veveluꞌui. ꞌWa na veluꞌuiga, side baniꞌodi ꞌwa na veluꞌuiedi. ꞌWa na vo,
Tamama,
ꞌU miamia abame,
ꞌOmu magemagetamu,
Nuanuama tomotoga fuema ꞌa na veꞌililibuyemu.
10 Nuanuama ꞌu na veveimeyema,
Nuanuama tomia fwayafwaya yamu nuanua ꞌa na ꞌiꞌidewadi, baniꞌodi tomia abama yamu nuanua i ꞌiꞌidewadi.
11 Nuanuama ꞌamaꞌama ꞌasiau ꞌu na velema.
12  Mali tomotoga i vesauluva sakoina ꞌwaimeye ꞌa nuatavunidi,
ꞌOmu wata baniꞌodi yama sakona ꞌu da nuatavunidi.
13  ꞌEba sailubu ꞌwaidie kebu ꞌu na tauyema,
Siwe ꞌu na ꞌitaꞌitaꞌiema Seitani taunina Tosakona ꞌwainega.”
[Yamu veimea, yamu toketokena, wata yamu ꞌaiꞌaiwabu,
Kebu i na ꞌaꞌavaga, i na ꞌeno-vagata.
Vona mogitana, yama nuanua baniꞌodi.]
14 Side baniꞌodi ꞌwa na veveluꞌuiedi, fai ꞌaiꞌedi mali tomotoga sakona i na ꞌidewai ꞌwaimie ꞌwa na nuatavunidiga, wata Tamami abame yami sakona i na nuatavunidi. 15  Weꞌe ꞌaiꞌedi kebu, wata kebu Tamami i na nuatavunimiga.”
Iesu yana ve veꞌudigana faifaina.
16  Tutuyanina ꞌwa na veꞌudigana ꞌani bega yami veluꞌui i na vetoketoke Yaubada ꞌwaineye, kebu ꞌwa na vemaigisivilavila tovekali baniꞌodi. Nuanuadi maigidi i na luꞌufafedi bega mali tomotoga i na ꞌasetadi i veveꞌudigana nika i na subiadi. Siwe a na vonemi, subianina ꞌasaꞌaiana ꞌadi tutula i ꞌeꞌewa-vagaseni. 17-18 Weꞌe ꞌomi, ꞌwa na veꞌudigana ꞌani ꞌwa na veluꞌui faifaina, maigimi ꞌwa na luvunagidi wata ꞌwa na veinata bega kebu tamu aitoi i na ꞌiꞌisaꞌinanamiga. Tamami, kumanina kebu ꞌwa da ꞌiseꞌiseniga i na ꞌasetami, fai yami sauluva givagivadi matatabuna i ꞌasetadi bega i na tutulimi.”
Iesu yana ve abama ꞌana veꞌaiꞌaiwabu faifaina.
19  Wata Iesu i vonedi i vo, Side bei fwayefwayeye kebu kukua fuedi ꞌwa na luveaꞌwedi fai bola ꞌwaluꞌwalu i na ꞌivesakodi wata i na luꞌwanabudulidi ꞌalo tovainago vanuga i na baia i na luku i na vinagodi. 20  Weꞌe mogitana i lubwainemi nani ꞌatumaidi ꞌwa na luveaꞌwedi abame, bei kebu tamu ꞌwaluꞌwalu ꞌalo i na luꞌwanabudulidi ꞌalo wata tovainago i na vinagodi. 21 ꞌWa na nuani, avaꞌaibe bei yami ꞌaiꞌaiwabu i na ꞌenoꞌenoviga, bei tutuya fuedi yami nuanua i na nunago.
22-23 Side baniꞌodi. Matami baniꞌodi nuami ꞌana mageta. ꞌAiꞌedi nani ꞌatumaidi ꞌwa ꞌiseꞌisediga, nuami matatabuna magemagetadi, weꞌe ꞌaiꞌedi nani sakoidi ꞌwa na ꞌiseꞌisediga, nuami matatabuna i na dudubalidi. I na dudubaliga, kebu tamu saiꞌafo mageta, dudubala mogitana.
24 Kebu tamu aitoi ꞌana fata i na vetofolova toveimea ꞌadi ꞌailuga ꞌwaidie fai bola tamu i na nuakalikalieni weꞌe tamu i na vedumweꞌaiꞌaieni, wata, tamu i na veꞌililibuyeni weꞌe tamu i na awavesakoyeni. Kebu ꞌami fata ꞌwa na vetofolova Yaubada wata kukua ꞌwaidie.
Iesu i vonaga Tamada yana ꞌisaveꞌavina ta na vetumaganenimo.
25  Fai kebu ꞌami fata ꞌwa na vetofolova Yaubada wata kukua ꞌwaidie, begaidi a na vonemi. Kebu ꞌwa na venuafouviga ꞌamiꞌami wata aluꞌai yami mia fwayefwayeye faifaina wata kaleko tomogomi faifaidi. ꞌWa da nuani, avaꞌai naniga bwaikina, ꞌamiꞌami ꞌalo yami mia? Wata talauma ꞌalo tomogomi? A na vonemi, yami mia wata tomogomi nani bwaikidi. 26  ꞌWa na nuanidi manuga. Kebu i da bakubakulaga, kebu i da ꞌaꞌaileꞌwaga, wata kebu yadi bubuwakaga, siwe Tamami abame i ꞌiꞌisaveꞌavinidi. Avaꞌai naniga bwaikina? Manuga ꞌalo ꞌomi? 27 Begaidi kebu tamu nani faifaina ꞌwa na venuafouviga. Kebu tamu aitoi ꞌana fata yana mia fwayefwayeye i na kiavemanawei yana venuafouviga ꞌwainega.
28 Awale talauma faifaina ꞌwa vevenuafouviga? ꞌWa na nuani makavuvula yadi tabo. Kebu i da folofolova wata kebu ꞌadi kaleko i da ꞌiꞌidewadi siwe ma ꞌadi vaigavu ꞌatumaidi. 29  A na vonemi. Kini Solomoni tomogo ꞌaiꞌaiwabuna ꞌana vaigavu ꞌatumaidi, weꞌe makavuvula ꞌatumaiotogidi. 30 Mosomoso matatabuna nani-ꞌavoꞌavovo, ꞌasiau ta ꞌiseꞌisedi weꞌe ꞌawaꞌawai i na tunudi i na ꞌalaidi siwe Yaubada i veveꞌwesenidi. Weꞌe ꞌomi tamu nani bwaikina mataneye, mogitana ma ꞌami nuanuana i veveꞌwesenimi. Awale yami vetumagana Yaubada ꞌwaineye mweadi? 31 Begaidi kebu nuafoumi i na veviga ꞌwa na vo, Avaꞌai ꞌaniꞌaniga ꞌa na ꞌani, avaꞌai aluꞌaiga ꞌa na yemu, ꞌalo wata avaꞌai ꞌwainega tomogoma ꞌa na talaumadi? 32 Yaubada ꞌana tobavu naninidi nuanuadi bwaikina faifaidi i vevenuafouviga. Weꞌe ꞌomi naninidi nuanuami, Tamami abame ꞌakonadi yami nuanua i ꞌasetadi. 33  Weꞌe ꞌwa vevenuafouviga ꞌasaꞌaiadi, i lubwainemi nagami taunimi ꞌwa na tauyemi Yaubada i na veveimeyemi wata yana nuanua tonovidi ꞌwa na ꞌiꞌidewadi, mulieta naninidi matatabuna i na velevelemi. 34 Begaidi kebu ma yami venuafouviga ꞌwa na vo, ꞌAwaꞌawai avaꞌai vitaga i na souyedi?” fai ꞌaiatanina ꞌwaineye wata Yaubada i na ꞌivaisemi. Kebu ꞌasiau ꞌana vita wata ꞌawaꞌawai ꞌana vita taiadi ꞌwa na nualuvetubamidi.
6:1 Mad 23:5 6:2 Mad 25:37-40 6:3-4 Kolos 3:23-24 6:5 Luk 18:10-14 6:7-8 Mad 6:32 6:12 Mad 18:21-22 6:13 Luk 22:40; Ion 17:15; 2 Tes 3:3 6:15 Mak 11:25-26 6:16 Ais 58:5-9 6:19 Iem 5:1-6; 1 Tim 6:9-10 6:20 Luk 18:22; Kolos 3:1-2 6:25 Fil 4:6; Ibu 13:5; 1 Fit 5:7 6:26 Luk 12:6-7 6:29 1 Kin 10:23 6:33 Same 37:4,25; Luk 18:29-30