7
Iesu yana ve ꞌamalakibu wata awavesako faifaidi.
Wata Iesu i vonedi i vo, Kebu mali tomotoga ꞌwa na ꞌamalakibuyedi i na nunago wata Yaubada i na ꞌamalakibuyemi. Mali tomotoga ꞌwa na awavesakoyediga wata ꞌami awavesako ꞌwa na veluagai yami awavesakonina ꞌana ꞌisaꞌisa baniꞌodi.
Awale iamu mataneye fwayafwaya nani siaina ꞌu ꞌiseni faifaina ꞌu vonavona, weꞌe kebu ꞌu da nuaniga ꞌomu ꞌibwalobwaloꞌu bwaikina matamuye? Kebu ꞌana nogaya ꞌatumaina ꞌu vo, Iaku, nuanuaku matamu i lufwaluya a na ꞌewai,” weꞌe, ꞌomu taunimu matamuye ꞌibwalobwaloꞌu bwaikina. ꞌOmu tovekali, ꞌu awavesako siwe wata sauluvanidi ꞌu ꞌiꞌidewadi. Nagami taunimu matamuyega ꞌibwalobwaloꞌu ꞌu na ꞌewai bega ꞌu na ꞌisadewa nika ꞌana fata fwayafwaya nani siaina ꞌu na ꞌewai iamu matanega.
ꞌAiꞌedi nani ꞌatumaidi ꞌouꞌou ta na veledi, bola i na ꞌivekokovidi wata i na ovada, wata baniꞌodi Yaubada yana Vona ꞌAtumaina kebu ꞌwa na ꞌaniveleneni ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidie bola vita i na velemi. Weꞌe ꞌami fwasalu ꞌwa na tawediga bawe ꞌwaidie bola i na vatuveyokeyokedi, wata baniꞌodi Yaubada yana nani ꞌatumaidi kebu ꞌwa na ꞌanivelenedi ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidie fai ꞌwaidie i na venani-ꞌavoꞌavovo.
Iesu yana ve veluꞌui toketokena faifaina.
ꞌWa na veveluꞌui bega Yaubada i na velemi, ꞌwa na lalaualaga ꞌwa na veluagai, ꞌwa na velutolitoliga i na nogayemi saiboda i na sibaleni. Vona mogitana, egavo i na veveluꞌui Yaubada i na veledi, egavo i lalaualaga i na veluagai, egavo i na velutolitoliga i na nogayedi saiboda i na sibaleni.
9-10 ꞌIfwaimi ma natumiavo, kebu ꞌana fata natumiavo ꞌaniꞌani i na veluꞌuiemi weꞌe kileu ꞌwa na veledi, ꞌalo igana weꞌe dinigala ꞌwa na veledi. 11  ꞌOmi tosakona siwe tutuya fuedi avaꞌai natumiavo nuanuadi nani ꞌatumaidi ꞌwa veleveledi. ꞌOmi yami nuakalikali natumiavo ꞌwaidie saiꞌafo bwaikina, weꞌe Tamada abame yana nuakalikali bwaikaotogina ꞌwaimie, ꞌaiꞌedi ꞌwa na veluꞌuieni nani ꞌatumaidi i na velemi.
12  Avaꞌai nuanuami mali tomotoga i na ꞌiꞌidewai ꞌwaimie ꞌomi wata baniꞌodi ꞌwa na vesauluvedi. Vona deꞌe ꞌaitamogana Yaubada yana veimea matatabuna i mai Mosese ꞌwainega wata yana toluꞌivonavo yadi vona ꞌadi ꞌaseta mogitana.”
Iesu yana ve ꞌeda ꞌailuga faifaidi.
13-14  Wata Iesu i vonedi i vo, ꞌEdanina i nago abame siaina wata ꞌana ꞌawa welilina begaidi kebu tomotoga fuedi beidimo i da luku mia-vagata i da veluagai. Weꞌe ꞌedanina i nago ꞌai-ꞌalaꞌalase bwaikina wata ꞌana ꞌawa bababana, beidimo tomotoga fuedi i lukuluku. Begaidi i lubwainemi ꞌwa na luku ꞌawa welilineamo.
Iesu i matakia toluꞌivona-vekavekali faifaidi.
15  ꞌWa na ꞌisaꞌisa i na nunago toluꞌivona-vekavekali i na vekaliemi. ꞌAwasasamie baniꞌodi emiavo wata ꞌwa da vo ꞌaisaya tauvanuga weꞌe mogitana ꞌaisaya kasikasisidi baniꞌodi. 16  Vuagidi ꞌwaidiega ꞌwa na ꞌisaꞌinanadi tomotoga ꞌatumaidi ꞌalo sakoidi. ꞌAdi ꞌisaꞌisa side baniꞌodi. Kebu ꞌana fata kalibo ta na kadia ulaulawa ꞌwainega wata kebu ꞌana fata ꞌalaꞌai vuagina ta na kadia ꞌuwe ꞌwainega. 17 ꞌAiꞌedi welavi ꞌatumaina wata vuagina ꞌatumaina, weꞌe welavi sakoina wata vuagina sakoina. 18 Kebu ꞌana fata welavi ꞌatumaina weꞌe vuagina sakoina, wata kebu ꞌana fata welavi sakoina weꞌe vuagina ꞌatumaina. 19  Weꞌe welavinidi kebu i da vuavuaga-ꞌatumai matatabuna i na talagidi i na valoꞌudi i na ꞌalaidi. 20 Begaidi ꞌami fata toluꞌivonanidi ꞌwa na ꞌasetadi yadi sauluva ꞌwaidiega.
Tovematayakayaka ꞌaisedi i na luku abame.
21  Wata kebu ꞌwa na vo ꞌako, Tomotoganidi i veꞌawa-ꞌAuvea ꞌwaikuye matatabudi i na luku abame, Yaubada yana ꞌEba Veimea ꞌwaineye. Kebu, weꞌe mogitana egavo Tamaku abame yana nuanua i na vevematayakeyakedi, taunidi i na luku. 22 ꞌAwaie Vonayavuga ꞌana ꞌAiata ꞌwaineye fuedi i na mai ꞌwaikuye i na vo, ꞌAuvea, ꞌAuvea, ꞌamu wagavayega Yaubada yana Vona ꞌa luꞌivona mali tomotoga ꞌwaidie, wata ꞌamu wagavayega ꞌa vona yaiaina i ꞌawaꞌaꞌidi weꞌe ꞌifwaidi tomotoga matadie ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa fuedi ꞌa ꞌidewadi.” 23  Siwe yau a na vo, ꞌOmi tosakona, ꞌwa vaganago, kebu tamu saiꞌafo a da ꞌaseta-tonovimi.”
Toꞌaiyogona vanuga ꞌadi ꞌailuga.
24 Wata Iesu i vonedi i vo, Vonanidi ꞌakonadi a veifufuyediga egavo i na nogaidi i na vematayakeyakediga taunidi baniꞌodi toꞌaiyogona vanuga ma yana ꞌaseta. Toꞌaiyogonanina nagami kabutuꞌu ꞌatumaina i venuaꞌivineni, ꞌogola faꞌalidi i ꞌewadi wata ovu manamanawedi i aladi bega yana vanuga matatabuna i yogoni. 25 Tutuyanina ꞌwei i ꞌwei, weyagata i obu, kaukau bwaikina i nunuga vanuganina kebu i da ꞌetofoia fai vanuga faꞌalina i yogoni ꞌogola ꞌatumaidi ꞌwaidiega. 26 Weꞌe egavo yaku vona i na nogaidi siwe kebu i na vematayakeyakediga taunidi baniꞌodi tamu toꞌaiyogona sakoina. Toꞌaiyogonanina kabutuꞌu sakoina i venuaꞌivineni nidule i ꞌaiyogona. 27 Tutuyanina ꞌwei i ꞌwei, weyagata i obu, kaukau bwaikina i nunuga vanuganina i ꞌetofoia. I foiaga matatabuna i ꞌivesakoi.”
28-29  Tutuyanina Iesu yana venidi i veꞌaꞌavadi, ꞌailaꞌa bwaikina nuadi i voganidi fai ma yana veimea i veve ꞌwaidie, kebu baniꞌodi yadi veꞌetoboda ꞌadi tovevo.
7:7 Mak 11:24; Ion 14:13-14 7:8 Iem 1:5; 1 Ion 5:14-15 7:11 Iem 1:17 7:12 Luk 6:31; Lom 13:8-10 7:13-14 Ion 10:9; Fol 14:22 7:15 Fol 20:29; 2 Fit 2:1 7:16 Iem 3:13 7:19 Ion 15:6 7:21 Luk 6:46; Iem 1:22,25 7:23 2 Tim 2:19 7:28-29 Luk 4:32; Ion 7:46