9
Wokwaekamp pris fɨr yɨri fek ofa sánk konap kar
Am manénkɨrkamp kontrak te lotu mwanap lo, tá mámá apár mek yaknámp sel fekamp lotu nap aropao ti mwanap lo yakámpon. Am sel fekamp nap tiap te, anánk aokorea maok, wonae fikamp aokore yink konap mek te am mek lam tank, tá Kwarén ofa sánk konap pan, makiaka am fek kák konap kákánar yak námpon. Am aokore te ‘Yiki Kor’rá sér i konapon. Waempyam fek youpoukwap tenap mekamp aokore ‘Yiki Kor Kare’rá séria maok, am mek tankápnámp ankank te anánkaopwe: Gol fek oupouroupnap alta, am fek paura nánákáre yankap konap, tá kontrak bokis, gol fek ponankor oupouroup nap, am mek tankáp námp te gol fekamp sospen mek fári konap mana papea nap, tá Aronomp mear yaopwae wokwaek taoimp, tá yumwi worare anánkaopwe am fek Kwaro lo kar kumwiakámp, makiaka am kontrak bokis mek tankápámpon. Am bokis yumuntukamp kour fek te Kwaro koumteouráp aropamp kwatae nɨnɨk aropompia tirá épér i konámp yak námpon. Tá ensel anánkaopwe niamp yoroi pwate napo, am bokis yumuntuk yak nepo maok, am enselomp yawor yowe pwae bokis yumuntuk fupukurae yak. Am ensel yawor te Kwar am mek yak námpan yénkép námpon. Aeno ono oukoumwan te má kar má ponankor, fi farákarea pwar nanamp pourou mono.
Am takia maok, ankár kumur méntép pris fákárerao Yiki Kor Aokore mek am mek tére konapon. Aeno yopwar méntép Pris Tokwaerao saráp ankárank por am ankwap Yiki Kor Kare Aokore mek yoump konámpon. Mao Yiki Kor Kare Aokore mek yoump konámp te kwaporok yoump mo i konámpon. Ankár Kwaro kwatae nɨnɨk tirá épér naenámp fɨr yɨriran saráp samp-youmpea, námokuráp kwatae nɨnɨkanénkɨr ofaria maok, wakmwaek fikamp arop fwapia mér moitea térenap kwatae nɨnɨkan ofa i konámpon. Pris fákáre takrá tére konap táman, Yiki Kor Spiritao nomwan yénkép námp te, aropao am sel fekamp lotu nap oukoumwan térerá yak nánkoria te, Kwaromp Nap Aokore Yiki Kor Kare mek yink mwanap mwae te érik farákár mono. Oukoumwan sɨkono. Am sel fekamp lotu nap mek te, oukoumwan mámá ke fek korop námpan wounáprá yénkép námpon. Am sel fekamp lotu nap mek te Kwarén fɨr nénkria, ankwap ankank ofa sánk konapono. Aeno am ankank ponankor te am lotunap arop fárákapamp nɨnɨk fwapokwapia yiki kukarrá pap naenámp pourou mo nánko, arop fárákap kwatae nɨnɨk yak monorá mér mono. 10 Am lo kar te, éntráp fɨr fépér i konap ankank, tá nkwakwe make ént-éntup i konap, aran sérar napon. Am ankank te pourou fekamp sarápono. Am lo te Kwaro koumteouráp aropan sánk tenánko, ampaokrá tukupea Kwaro ankank ponankor fwapokwap naenámp ke fek mwanapria nimpon.
Krais námokuráp yɨriran Kwarén ofa sánkámp kar
11 Aeno oukoumwan te wae Krais ékianámpara, mao Kwaromp kwapwe kare ankank korop námpamp Pris Tokwae yae námpon. Mao am sel fekamp lotu nap kwapwe kare mek yoump námp te, wokwaekamp sel fekamp lotu napan kámákár akwap námpon. Am lotu nap te mámá apár mekamp moara, aropao yae fek ti mono. 12 Krais te mememp yɨri, tá bulmakau morokamp yɨri sámpea am Nap Aokore Yiki Kor Kare mek yoump moi námpon. Mao ofa sánk námp te námokuráp yɨriran sámpea am Nap Aokore Yiki Kor Kare mek ankárank por yoump námp te, nomwan warko yamokwapea éréképeanánko yakápá yakáp mwanámpria ninámpon. 13 Táte arop fárákap Kwaro nke námp fek oum nánko te, pris fákárerao meme yɨri, bulmakau youroup yɨri makia tia maok, bulmakau énti yankapnap éntu éntént ouroukoup, makia tia fákeyakrá maok, am táman arop pourouk pápárámpapo maok, Kwaro nke námp fek aropamp pourou yiki kukur kwapwe konámpon. 14 Aeno tá nopok Kraisomp yɨri te am táman kámákár akwap námpon. Krais te kwatae nɨnɨk yak mo kareno. Aenámpara, yaká yak konámp Spiritamp kárákáre fek saráp námokuráp pourou Kwarén ofanámp sánkámpon. Am yɨri te pourouan saráp yiki kukarrá pap mono. Mao te nomoinámp kwatae nɨnɨk ponankor tirá épérianánko, nomo Kwaro nke námp fek yiki kukur yakáp námp wae mérámpon. Aenámpara, nomo te warko yiki yak mo i konámp loaok tukup mono. Nomo ankár yaká yak konámp Kwaromp téreran tére mwanámpon.
Kraisomp yɨrirao wourékam kontrak mek kárákáre sánknámp kar
15 Jisas sumpwi nánko, maomp yɨri kwarákarimp te, koumteouráp aropan warko yamokwapea woukouroukamp kontrak yakámp fekamp kwatae nɨnɨk ponankor tirá épérimpon. Aeria maok, mao te amore mek yakria Kwarnámp mwaek nke, arop nomonámp mwaek nkeriaka kontrak wourékaman kárákáre sánk námpara, arop ponankor Kwaro wumwinámp kar wawia mántwaok tukupnap arop te Kwaro wokwaek sérimpaokria, yae-párák kare yakápá yakáp napon.
16 Arop, nánkár sumpwi nanko ankank sámpampria te, maompria e fárákapnámp kar te pepa fek kontraknámp kumwi konámpon. Tá tárápao naropwaro séritenámp ankank sámp naerianánko te, arop fárákap manénkɨr arakrá mér, naropwar te wae sumpwi námpara, táráp te numwar maomp ankank sámpano ri konapono. 17 Arop oukoumwan sumpwi mo nánko te, am sámpamprinámp ankank oukoumwan kwaporok yak konámpon. Aeno nánkár sumpwi nánko maok, am sérinámp kar te kárákáre námpara, waeman am ankank sámp konámpon. 18 Tá taknámp, fɨr yankop napo, sumpwi nánko maok, am fɨr yɨri pápárámp napo maok, wokwaekamp kontrak táman kor kárákáre sánkámpon. 19 Manénkɨr te, Moseso koumteouráp aropan Kwaromp lo kar ponankor farákápámpon. Tá wakmwaek bulmakau morokamp yɨri sámp, memeramp yɨri sámpea éntént arákár. Tá sipsip pwae noumouri pen fek forokwap námp, yao hisop poro kor fek yarokwapea maok, ént mek anámpea am yɨri táman buk fek pápárámpria maok, koumteouráp aropamp pourouk kor ponankor pápárámpimpon. 20 Aeria maok, arakrá sér, “Mámá te Kwaro yumwan ampaok mwanaponrá sérinámp kontrakan kárákáre sánk námp támaono.” 21 Tá taknámp, Moses te sel fekamp lotu napan yɨri pápárámpria maok, nap mek am mek tankápámp disráp ankank ponankor méntér pápárámpimpon. 22 Aenámp te nomo wae mér, loamp nɨnɨk fek te, ankank ponankor ankwapmwaek te yɨrirao saráp Kwaro nke námp fek yae-páráki pap námpono. Aeno fɨr yɨri kwarákár mo nánko te, Kwaro koumteouráp aropamp kwatae nɨnɨk tirá épér mono.
Kraiso kwatae nɨnɨk tirá épér naeria, námokuráp pourou ofa sánkámp kar
23 Am ofa sánkria yiki kor nap mekamp ankankan pápárámpia torokor napono. Am yárárnap ankank te yámar mekamp ankank kareran wounáprá yénkép napon. Aeno yámar mek yaknámp ankank kare yiki kukur yak námpanánko te, ankár kwapwe kare kare ofa, nape fɨramp ofaran kámákár akwap naenámpon. 24 Nomo te wae mér námpon: Aropao yae fek yiki kor nap tia nap, Kwaromp nap kareran wounápnap nap mek te Jisas am mek yoump mono. Waeman yámar mek kar pok námpon. Tá oukoumwan te mao waeman Kwaromp wonae fik kar yakrá, nomwan yaewour námpon.
25 Yopwar méntép Pris Tokwae fɨr yɨri sámpea Yiki Kor Kare Aokore mek yoump ko, Kwarén ofa sánk konámpon. Jisas te tak moi námpon. Mao yámar mek pokea Kwarén ofanámp námokuráp pourouran ponankor sánk námp te kápae kare por moi námpono. 26 Táte mao kápae kare por takria te, mao touwe sámp saráp yakria, ankár Kwaro apár yoroimp feknámpia takrá koropea oukoumwan mámá ke fek naempao maok, mono. Oukoumwan te wae pwar naenámp ke wonae fik nánko, Krais apárok ankárank por ék námp te námokuráp pourouran ofanámp Kwarén sánkeaka kwatae nɨnɨk tirá épéri námpon. 27 Ponankor aropao kor ankárank por sumpwiaka nánkár wakmwaek kot mwanapon. 28 Tá taknámp Kraiso kor námokuráp pourouran ofanámp Kwarén ankárank por sánkeaka, kápae kare aropamp kwatae nɨnɨk tirá épér naenámp touwe sámpámpon. Tá nánkár wakmwaek ankwap por ék námp, am ke fek te kwatae nɨnɨk tirá épér mono, ankár arop mao ék naenámpria yépékrá yakáp napan párák éréképea pok naenámpon.
9:2 Kis 25:23,30-31,37 9:5 Kis 37:1-29 9:6 Nam 18:2-3 9:7 Kis 30:10 9:8 Hi 10:19-20 9:9 Hi 10:1-2 9:12 Ef 1:7-8 9:13 Wkp 16:3; Nam 19:17-18; Hi 10:4 9:14 1 Pi 1:18-19; 1 Jo 1:7 9:15 1 Ti 2:5; Hi 8:6 9:20 Kis 24:6-8; Wkp 17:11 9:24 1 Jo 2:1 9:27 Stt 3:19 9:28 Fl 3:20; Hi 10:10; 1 Pi 2:24