Jut Kumwimp Pas
Mekia Akwapnámp Kar
Jut te Jisasomp nánae ankwap. Jisas pok tenánko, 40 a, 50 yopwar niamp arake fek mao mámá pas má kumwimp te kápae kare sios mekamp koumteouráp arop fárákapao fwapia kárákáre fek yakáprá am Kwarén mér nap fwapia taokeyakáp mwanapria nimpon. Aeria mao ‘Yumo kwekár kar sérarnap arop fárákapamp kar wawi kwapono’rá sénámpon.
1
Kwaro wumwirinámp arop fárákap e! Ono Jut, Jisas Kraisomp tére konamp arop, Jemsomp nánaerao, yiráp por má pas kumwi nampon. Naropwar Kwaro yumwan nouroup kare nánko, Jisas Krais námoku yumwan taokeyak konámpon. Onomp nɨnɨk te, Kwaro yumwan yaewour nánko, maomp aropomp nɨnɨk ntia yonkwae porokwe nɨnɨk, tá ankwapyaenápént nonopok nounouroup i konap nɨnɨk, yiráp nɨnɨk mek top-pwarámpá yakanoria nampon.
Kwekár tisa
Ononamp fárákap, ono manénkɨr Kwaro nomwan ponankor warko éréképnámp karan kumwi nae nampao, pwarará ono ankár ankwap kumwi namp máte aránon: Yumwan arop ankwapao youwén táman, Kwarén mérnap pwarenkria wouroumpnap kar te yumo ankár am kar far-pwar kipo. Kwaro náráp firáp arop nomwan mérenkria ankárank por sáp námp wae támao ara, yumo fwapia am mér taokeyakáp kipo. Am te arakono: Kwaro nɨnɨk námpaok monap arop ankwap fárákap kánánkámp sios mek korop napono. Am fárákapao kokopor nɨnɨkaok paokopria arakrá kwekárrá sér, “Nomo te Kristen ara, fwap námokunámp nɨnɨkaok paokop nánko, Kwar te aropomp tokwae námpara, nomwan kot mono.” Takrá sénap arop nomwan taokeyak konámp Jisas Krais Tokwae Karan younkwe mwaek sɨtea paokop napono. Kwaromp Buk fekamp karao manénkɨr séri námp te, ‘Kwaro kotianánko, touwe tokwae sámp mwanap’ ri námpon.
Kwar Tokwaerao Israel firan apár Isip mekamp éréképea ankwap mek akwapámpan maok, am mekamp arop ankwap fákáre man mér mo napo, nkwakwe make touwe nénkánko, am fek faokarapon. Yumo amimp kar wae mér napan maok, yumwan ‘Warko nɨnɨk kip’rá sénampono. Wokwaek kar te ensel ankwap fákáreao kor námokuráp tére mwanap furu mek yakáp moria, Kwaro sánknámp némp kwapwe pwararapono. Aeapantá maok, Kwaro am fárákapan sen fek fápákampia kák tenánko, kɨrɨkɨp támáre mek yakápria Kwaro kot naenámp yae tokwae táman yépékrá yakáp napon. Aenapan onomp nɨnɨk te, yumo am táman nɨnɨkenkria nampono. Tá Sodom ntia Gomora mek taun wonae fik am fekmwaek yakápap aropao kor am ensel fákáreaoiapnámp taknámp kokoporrá paokopria maok, nkwakwe make sokororá kokopor mént takrá paokopapantá maok, Kwaro am fek táman yaomwi ankár yurunki yaknámp mek fápákamánkia épér i tenámpon. Am takimp kar nomwan érik sénámp te nomwan kor ‘Am takiap nɨnɨkaok paokopi kwapono’ ria sénámpon.
Aeno oukoumwan yumo ou mek yakápnap aropao kor nkwakwe make ankank yémén nke ko pwarará, am támao nɨnɨk nénk nánko, námokuráp pourouan kwatae papria maok, nomp Kwar Tokwaeramp kar ták-sɨrirá paokoprá, yámar mek yakápnap enselén kor wouroump napon. Manénkɨr ensel tokwae Maikelo kor, Mosesomp yákáre te wa sámp kunoria Satanént nonopok kar yorowaria maok, Maikel te Satanén nopok wouroump-sér mono. Mao sérrá, ‘Nánkár Kwar Tokwae námoku amwan touwe sánk naenámpon.” 10 Aeno am yumont yakápnap tisa kwatae te mao fi kor mér monap ponankor ankankan wouroump kar sérar napon. Am fárákap te yao pwae mekamp fɨrao nɨnɨk kour sámp moitea, námokuráp nɨnɨk fek paokop nap niamp napara, am taknap nɨnɨk támao am fárákapan kwatae pap námpon. Am fárákap te koupoutáráp nape! 11 Am fárákap te Kenomp nɨnɨk fek paokop napon. Ankwap te Balamoi námpnámp taknámp, mani sámp mwanap mwae kupan saráp nɨnɨkrá paokopria, Kora Kwaromp kar ták-sɨrirá yárakimpnámp taknámpria am fek sumpwi mwarea napono.
12 Yumo nounouroup i konap fɨr kékérourá fánap ke fek, am kwekár tisa fárákap te am fek koropriaka am fi nɨnɨk moria námoku saráp nɨnɨkria am fɨr mwar fára waeria maok, pwarápae mo i konapon. Am taknap fárákap te yiráp koupoukournap nɨnɨkan oumi pap napon. Am fárákap te warákam korop naeria támáre námpan ouwi koropria mankár-sakwap konámp niamp taknámpi yakáp napon. Tá ankwap te, ankankoroao tanknámp ke fek tank mo námp niamp. Tá ankwap te, am aopwe koran ouwirao tuk-sɨnánko, fi mokor-tankria yonkwae konámp niamp napono. 13 Am fárákapamp nɨnɨk te éntenk tokwae ékria kápae kare yao tɨri ént you woupwi mek tirá fémpér nánko, am yao tɨri ntiaka aroponk fokopa wae konámp niamp napon. Tá ankwap te térme ankwap Kwaro pátenámp mwae kup yak nánko, námokuráp nɨnɨk fek paokop nap niamp napara, Kwaro am fárákapao nopok touwe kwatae sámpá yakápi-yakáp mwanap kɨrɨkɨp tokwae nánapi pwate námpon.
Am arop fárákap touwe sámp mwanap kar
14 Adam feknámpia tokwampok kear akwapeanánko, fákánerao Inok profet téreria am fárákapamp nɨnɨkan farákáprá arakrá sér: “Yumo nkenke! Kwar Tokwae náráp kápae kare fopwakwap ensel fákárerént ék námpon. 15 Kwar Tokwae te apárokamp arop fárákapan kotriaka, náráp nɨnɨkaok paokop mo, kwatae nɨnɨk fek saráp yakria, man nkwakwe make kwatae kar sérarrá paokopria, man younkwe sɨtea paokop i konap arop fákáreran ponankor kotia touwe tokwae nénk naenámpon. Aenánko maok, námoku am takrá paokopi nap fekamp touwe tokwae sámp nap nɨnɨk mwanapono.” 16 Am arop fárákapao apae-apae tére nap te, kwatae yak námpan énounkouprá ‘Kwatae nap’rá sérarria, ankwap ankankan warákár mo i konapon. Aeria námokunap nɨnɨkan saráp kɨkiank napon. Am fárákap te námokuráp eran sakaprá warákár-sér i konapon. Tá arop ankwap fárákapamp ankankan ti mwar ritea kar porokwerá kákámánkar i konapon.
‘Yumo mér kárákáre fek yakáp kip’rá sénámp kar
17 Ononamp fárákap, yumo te nomp Jisas Krais Tokwae Karamp aposel fákárerao farákápap kar táman warko nɨnɨk kip. 18 Am fárákap te yumwan arakrá sériapon, “Nánkár yae pwarnámp ke korop námp fek arop ankwap fárákap Kwaro i konámp nɨnɨkan wouroumprá, man younkwe sɨrarrá námokuráp nɨnɨk kwatae fek kɨkiankrá paokop mwanape.” 19 Am taknap arop fárákap sios fákáreamp nɨnɨk sámpá yampourou napo, ankárankamp pourouráp nɨnɨk fek yakáp mo i konapon. Apárokamp aropamp nɨnɨkaok saráp paokop napara, am fárákap te Yiki Kor Spirit morápono.
20 Aeno ononamp fákáre, yumo ankár kápae kare por yumokuráp nɨnɨk kárákáre fek yakápria, yiráp Jisasén mér nap am te yiki kare ara, fwapia sámp-fákeyakápria maok, Yiki Kor Spiritamp kárákáre fek Kwarén kar toropwap kip. 21 Kwaro yumwan warákár kare námpara, yumo ankár maomp wonae fik kar yakápria, maomp warákárnámp nɨnɨk numwar yumwan oupouroupea yaká yakanoria yénképá yakáp kip. Aeria maok, nomp Jisas Krais Tokwae Karao yumwan aropompria yiki yaká yakáp mwanámp ti-sáp naenámpan yépékrá yakáp kipo.
22 Yumo te arop ankwap fárákapan Kwarén mér nap fwapi kárákáre mo napan yonkwae touwe kip. 23 Arop ankwap fárákap te wae yaomwi mek pɨká yakáp nap niampnámp, koupour kar yae topwe fek éréprá kák kipo. Arop ankwap fárákapao ankár kwatae kare nɨnɨkaok saráp tukupnap aropan aropomp kipo. Aeno am fárákapan yaewour mwaria nap kwamp te, maonap kwatae ankank yumwan korokwapantáno, mér fek kipo.
Kwarén ‘Aesio’rá sér mwanap kar
24 Kwar te yumwan fwap taokeyak námpara, yumo te sɨkɨrɨp mono. Mao te wae yumwan yiki kukarrá kák námpara, mao námokuráp wae kwapwe yaknámp némpouk éréképá pokeanánko, yumo kwatae nɨnɨki nap yak mono. Yumo ankár warákár tokwae kwapwe mwanapon. 25 Am Kwar ankárank támao nomp Jisas Krais Tokwae Karao tére námp fek, nomwan warko érékép námpara, nomo ankár maomp e ankárankan saráp sakap mwaro. Mao támao kárákáreráp wae tokwae fek yakria, nomp King Tokwae yakrá, kápae kare ankank te mao ponankor taokeyak námpon. Kwaromp am ankank te wokwaek kar ankank yoro mo fek kor taki yak, tá oukoumwan kor taki yak, tá nánkár wakmwaek kor taki yaká yak naenámpon. Am te kare tak námpono.
1:4 Ro 6:15; 2 Jo 9-10 1:5 Nam 14:32-35; 1 Ko 10:5-10 1:6 Stt 19:1-10,15-16,24-25; 2 Pi 2:6-9 1:9 Lo 34:6; Dan 10:13; Yé 12:7-8 1:11 Stt 4:8; Nam 16:1-3,16,19-21,25-33; 31:15-16; 2 Pi 2:15-16; 1 Jo 3:12; Yé 2:14 1:12 1 Ko 11:20-22; 2 Pi 2:13 1:18 1 Ti 4:1; 2 Ti 3:1-2 1:21 1 Ko 3:9-11; Kl 2:6-7 1:23 Ro 15:1; 1 Ko 15:33 1:25 Hi 13:8; 1 Pi 1:5; 2 Pi 3:14