5
Jisaso sénánko, Pita kápae kare éntékam sámpámp kar
Ankwap ke fek Jisas ént aokore Genesaret fik fokopeyak nánko, kápae kare koumteouráp arop maomp kar wa mwaria koropá koupoukarea fákappéri yakáp. Aeapo, Jisas nke nánko, bot kánanke anánkaopwe ént aokore fik tank. Éntékam ti konap arop fárákapao bot am fek pátea éntékam sámp konap umben yérérrá yakáp napo, Jisas Saimonomp bot mek korokwapea, man sérrá, “Amo bot ént mek kuk tae morok panánkár sakwapae.” Pita tak nánko maok, Jisas bot mek am mek tankrá koumteouráp aropan kar farákáp.
Mao kar farákápea pwarará, Saimonén sérrá, “Bot sámpea ént pirékarrá sakwapea ént pe kukria umben am mek sɨrarea éntékam tiae.” Aeránko maok, nopok Saimono sérrá, “Arop Tokwae, yino wae kumuruk éntékam sámp mwanámpan mpwerá sɨr saráp yakáp nánko, moi námpan maok, oukoumwan te amo sénapara, sɨr nki mwaro.” Aeria sɨrarea maok, kápae kare éntékam tiap te, éntékam ti konap yam fárákár naenámp niamp kare. Aenko maok, mao énénki tére konap arop bot ankwap mek yakáp napo, am fárákapan ‘Koropea yinan yaewourenk’ ria wumwi. Aeapo, am fárákap koropea éntékam am tirá bot anánkaopwe mek kák napo, bot anánkaopwe te kápaeria ént mek pɨk naenámp niamp pourouráp. Aenánko, Saimon Pita am táman nkea Jisasomp puk wonae fik kwaráp torokomprá me kor woukoupria sérrá, “Tokwae Kar e! Ono te kwatae nɨnɨkráp aropao nampono. Onan pwarará akwapae!” Pita am takrá sénámp te am kápae kare éntékam tinap táman korokop nánko, méntér yakápnap aropao kuri kokorokor nap kwamp napono. 10 Sebedimp tárápyarao kor, Jems ntia Jon Pitant énénki tére konap, am arop yaworao kuri nkea korokop. Tá Jisas Saimonén sérrá, “Amo apápi kwapono. Amo éntékam érékép konap mér napara, nánkár wakmwaek amo fwap ononampok koumteouráp arop érékép-korop nanapon.” 11 Aeránko maok, bot am pirékarrá tukupea fik papá pwarará maok, tá mao térenap ankank wae párakoprá Jisasomp wakmwaek tukup.
Jisas arop ankwapamp lepra touwe fwapi papámp kar
Matyu 8:1-4; Mak 1:40-45
12 Ankwap ke fek Jisaso ankwap taun mek yak nánko, am taun mek te lepra touwe kwataeráp arop yak. Mao Jisasén nkea maomp wonae fik apárok me kor woukoupria Jisaso námwan aropomp naenámp kar sérrá, “Amo onan fwapi pap nae nap kwamp te, tak napo, onomp pourou Kwaro nke námp fek yiki kukur nae.” 13 Aeránko maok, Jisas maonámpok nárákarrá maomp pourouk yae papria sérrá, “Onomp nɨnɨk te, amo yiki kukuraeria nampon.” Aeránko, ankár am ke fek táman maomp touwe wae pwar. 14 Tá Jisaso man kar kárákáre fek sérrá, “Amo arop ankwapan séri kwapono, mono. Amo akwapea prisén waráp pourou yénképria, Moses sérimpnámp taknámp Kwarén ofa sánkampo. Aenapo, arop fárákap wae nkea, waráp touwe te wokwae pwar námprá mér mwanapon.” 15 Aerámpan maok, Jisas am térenámp kar te kápae kare némpouk akwapránk nánko, wawia pwi. Aeria maok, kápae kare arop Jisasomp kar wariaka, tá Jisaso náráp touwe fwapokwapanoria korop. 16 Jisas am tére naerianámp fek te Kwaromp kárákáre sámp naeria, arop yakáp mo nap ke mek akwap ko Kwarén kar toropwap i konámpono.
Jisas pu yae kwataenámp aropan fwapi papámp kar
Matyu 9:1-8; Mak 2:1-12
17 Ankwap kumuruk Jisaso kar yénkrá farákáprá yak. Aenko maok, Farisi ankwap fárákap, tá lo méria farákáp konap tisa fákáre makia distrik Galili ntiaka Judia mekamp taun ponankor, am mekamp taun tokwae Jerusalem meknámp koropea, Jisasomp kar wará tankáp. Jisas touwenap arop fwapokwaprá párakopanoria Kwaromp kárákáre maomp pourouk oupouroupeyak námpono. 18 Aenánko maok, arop ankárankamp maomp kour ponankor surumpwia tank nánko, arop ankwap fárákapao sunkwiar mek papea sámpea koropea nap mek sayinkea Jisasomp wonae fik pap mwaria. 19 Aenapan maok, kápae kare koumteouráp arop nap mek am mek yinkea fákeyakáp napo, maomwaeknámp sayink mwaria mwae oupourounk napo, mo. Aeria maok, narek pokea nap oupouroup tenap ankank keakapea am meknámp am arop sunkwiar fek paok tokoropea, yaek fákeyakáprá ér-popwarrá pɨkia Jisasomp wonae fik am néntépá yakápnap koumteouráp arop ou mek pap. 20 Aeapo maok, Jisas am fárákapamp méran nkeaka am touwenámp aropan sérrá, “Onomp nouroup e! Ono waráp kwatae nɨnɨk te wae sámp-sɨnampono.” 21 Aeránko maok, lo yénkrá farákáp konap arop fákáre ntia Farisi fákáreao am kar wawia námoku támao nɨnɨkrá, “Máte apae aropao námp kwamp, Kwarén takrá kar wouroumprá sériane? Arop ankárankaomp kwatae nɨnɨk tirá épér naenámp te yak mono. Am te Kwaromp tére mwarono.” 22 Tá Jisas am fárákapamp nɨnɨk mek wae mérria, nopok kar pwarokwaprá sérrá, “Yumo apaeritea yiráp nɨnɨk mek poup takrá sérar rape? 23 Ae te ono am aropan sérrá, ‘Waráp kwatae nɨnɨk te wae pwarámpono’rá sénanko te, yumo wae ‘Kare karono’rá mér mwanap ni, ono ‘Fárámprá akwapae’rá sénanko, mao wae fárámprá akwap nánko, yumo nkea ono sénamp kar ‘Kareno’rá mér mwanap nie? 24 Aeno onomp nɨnɨk te, yumo arakrá mérenkria nae: Aropamp Tárápan Kwaro, mámá apár mek takaeria kárákáre sánkeanánko, aropamp kwatae nɨnɨkan fwap tirá épér naenámpon.” Aerá séria maok, am kour ponankor surumpwi yaknámp aropan sérrá, “Ono amwan waeman sénampono: Amo fárámprá waráp amp i konap ankank sámpea amokuráp nap mek akwapae.” 25 Aeránko maok, ankár oukoumwan táman koumteouráp aropao nke nap fek, mao námoku am fek ampinámp ankank sámprá námokuráp nap mek akwapria Kwaromp e sakapria warákár. 26 Aenánko, arop ponankor am nkea kokorokoria kor me woukourria Kwaromp e sakapria sérrá, “Nomo oukoumwan te mwar pourouráp ankank nkeriano!”
Jisaso Livain námonampaok koropaeria wumwinámp kar
Matyu 9:9-13; Mak 2:13-17
27 Warko wakmwaek Jisas am nap pwarará akwapria nke nánko, arop ankwap takis sámp konap nap mek tank. Maomp e te Livai. Aenko Jisas man sérrá, “Amo onomp wakmwaek koropae!” 28 Tá Livai maomp ankank ponankor am fek pwarará fárámprá ankár Jisasomp wakmwaek akwap.
29 Tá Livai Jisasompor fɨr tokwae nánap nánko, kápae kare takis sámp konap arop, tá ankwap kápae kare aropao kor méntér fépérrá tankápapo maok, 30 Farisi fákáre, tá námokuráp lo yénkrá farákáp konap arop fákáre, makia Jisaso éréképá yárak i konámp arop fákáreran sérarrá, “Yumo apaerá takis sámp konap arop ntia ankwap kwatae nɨnɨkráp aropént pápárárri tankáp napon?” 31 Tá nopok Jisas maomp kar pwarokwaprá wounáprá arakrá sér, “Arop fárákap touwe mo, fwapnap te doktanámpok tukup mo i konapono. Touwenap aropao saráp doktanámpok tukup konapono. 32 Tá taknámp ono ék namp te, arop, námo yae-párák kare nɨnɨkrápao namprá nɨnɨknap aropan te mono. Arop, námo kwatae nɨnɨkrápao namponorá nɨnɨknap arop táman yaewour nanko, maomp kwatae nɨnɨk pwaranoria ék nampon.”
Wokwaekamp lo ntia wourékam loan sénámp kar
Matyu 9:14-17; Mak 2:18-22
33 Ankwap ke fek, arop ankwap fárákapao Jisasén sérrá, “Jon éréképea yárak i konámp arop fárákap te kápae kare por Kwarén kar toropwap mwaria fɨr wuri yakáp i konapono. Tá Farisi fákárerao éréképá paokop i konap arop fákáreao kor tak i konapon. Aeno amo éréképá yárak i konap arop fákáre máte fɨrráp ént fépér i konapon.” 34 Tá nopok Jisas am fárákapan námokuráp pourouan wounáprá sérrá, “Ae te yiráp nouroup arop ankwap ankárank yupu sámp naerianámp arop oukoumwan yumont yak námp fek te, arop ankwapao fwap yumwan fɨr fár mwanap taokor naenámp nie? Mono. 35 Tá nánkár wakmwaek aropao am yupu sámp naerianámp arop warámprá tukup tenapo, náráp nouroup aropént yak mo nánko, am ke fek maok mao fwap fɨr wuri konapono.”
36 Jisaso námokuráp kar Juda firamp nɨnɨként tapokwap mo námpan am fárákapan wounáprá sérimp: “Arop ankwap waempyam épi me aomp naeria te, wourékam waempyam fárákapea épi waempyam fek pap mo i konámpono. Tá arop ankwapao tak nánko te wourékam waempyam popor soumpour námpon. Tá wourékam waempyam te épi waempyamént ankár pourouráp kárákáre mono. 37 Tá arop ankwap épi meme yɨpi mek wain ént wourékam kér mo i konámpono. Tá arop ankwap tak námp te, wain ént wourékamao épi meme yɨpi fár-pwaránko, wain ént apárok kwarokor pɨk nánko, meme yɨpirao kuri kwatae akwap naenámpono. 38 Aeno arop ankár meme yɨpi wourékam mek wain ént wourékam kér naenámpon. 39 Tá arop épi wain ént fárianámp te warko wourékam wain ént fánaerá nɨkɨp mono. ‘Ént wain épi te kwapwe kare ara, wae támaono’rá sér i konámpon.”
5:6 Jo 21:2-6 5:14 Wkp 14:1-4; Lu 17:12-14 5:16 Mk 1:35 5:20 Mt 8:13