2
Jisaso arop ankwap pu yae surumpwi tanknámp fwapi papámp kar
Aea maok, ankwap kumuruk Jisas warko taun Kaperneam mek arákarrá akwapeaka, nap mek yak. Aenánko maok, koumteouráp aropao, mao nap mek yakánrá sénap kar wa. Aeria maok, kápae kare koumteouráp arop koropea nap mek néntépapo, am nap te wae fákapánko maok, táte ménki fek mwaek kor népe yak mo. Aenánko maok, mao am fárákapan kar farákáp. Aenánko maok, arop ankwap maomp kour ponankor surumpwi yaknámp, arop yiaworaopwerao sunkwiar mek papea Jisasnámpok sankorop. Sankoropea maok, nkeapo am fek te koumteouráp arop néntépa waeapo maok, am Jisasomp wonae fik sayink mwanap pourou mo. Aenámpantá maok, am arop kakapea nap yumuntuk pokea maok, nap oupouroup tenap ankank keakapea am meknámp am arop sunkwiar paok fek tokoropea, yaek fákeyakáprá ér-popwarrá pɨkia Jisasomp wonae fik pap. Aenapo, Jisaso am fárákapao man mérnap nkea maok, am touwenámp arop táman sérrá, “Táráp e! Ono waráp kwatae nɨnɨk te wae sámp-sɨnampono.”
Aeránko maok, am nap mek tankápnap Kwaromp lo yénkrá farákáp konap arop ankwap fárákap náráp nɨnɨk mek arakrá nɨnɨk, “Am arop te apaeritea takrá séri námpon? Mao am kar sénámp te Kwarén ér-pwar námp nie? Arop ankwap ankárankampao kwatae nɨnɨk tirá épér naenámp pourou mono. Am te Kwar ankárankao saráp maok tak i konámpono.”
Aerapo maok, Jisas koupour kar am fárákapamp nɨnɨk wae méria maok, arakrá turunk, “Apaeritea yumo takrá nɨnɨk napono? Ono mokope kar fwap pwi yaknámp sénanampon? Ae te ono sérrá, ‘Ono waráp kwatae nɨnɨk sámp-sɨtenamp’rá sénamp támao fwap pwi yak námp ni? Tá ono sérrá, ‘Amo fárámprá waráp am fek ampinap ankank sámpea akwapae’rá sénamp támao fwap pwi yak námp nie? 10 Aeno ono nɨk namp te yumo ankár arakrá mérenkria nampon: Aropamp Táráp Kwaro man, mámá apár fek takaeria kárákáre sánkeanánko, am fek mao fwap aropamp kwatae nɨnɨk tirá épér naenámpon.” Aerá séri pwarará maok, am kour surumpwi yaknámp aropan sérrá, 11 “Ono amwan sér rae: Amo fárámpea waráp ampinap ankank sámpea amokuráp nap mek akwapae!”
12 Aeránko maok, mao fárámprá am koumteouráp aropao nke nap fek koupour náráp amp i konámp ankank sámpea akwap. Aenánko maok, arop ponankor kokorokoria maok, Kwaromp e sakapria arakrá sér, “Wokwaek kar yino te make ankank nke moimpon!”
Jisaso Livain warámpámp kar
Matyu 9:9-13; Luk 5:27-32
13 Takia pwarará, Jisaso warko ént aokore yaknámp mwaek akwap nánko maok, koumteouráp arop kápae kare maonámpok korop napo maok, mao Kwaromp kar am fárákapan farákáp. 14 Aea maok, mao akwapea nke nánko, Alfiusomp táráp Livai takis sámp konap nap mek tank. Tank nánko maok, Jisaso man sérrá, “Onomp wakmwaek koropae.” Aeránko maok, mao kor fárámprá maomp wakmwaek akwap.
15 Wakmwaek Jisaso námoku éréképá yárak i konámp arop fákárerént Livaimp nap mek tankáprá fépér. Aenapo maok, kápae kare takis sámp konap arop, tá aropao ‘Kwatae nɨnɨkráp arop’rá sér i konap am arop fárákap Jisas apaean nke mwaria maomp wakmwaek paokop nap, am ankwap fárákap énénki tankáprá fépér. 16 Tá lo yénkrá farákáp konap Farisi fákárerao nkeapo maok, Jisaso takis sámp konap arop, tá kwatae nɨnɨkráp arop makia mént tankáprá fépérapo maok, am fárákapao Jisas éréképea yárakinámp fákáreran sérrá, “Mao te apaeritea am takis sámp konap arop ntia kwatae nɨnɨkráp aropént tankrá fánámpon?”
17 Aerapo maok, Jisas wawia mao am fárákapan sérrá, “Touwe fwapnap arop te doktanámpok tukup mo i konapon. Touwenap aropao saráp doktanámpok tukup konapono. Taknámp ono ék namp te, námo yae-párák kare nɨnɨkrápao namprá nɨnɨknap aropan te mono. Arop námo kwatae nɨnɨkrápao namprá nɨnɨknap aropan wumwia érékép naeria ék nampono.”
Fɨr wuri konap kar
Matyu 9:14-17; Luk 5:33-39
18 Ankwap ke fek Jono éréképá yárak i konámp arop, tá Farisi fákárerao kor Kwarén kar toropwap mwaria fɨr wuri napo maok, ankwap fárákap koropea Jisasén arakrá turunk, “Jono éréképá yárak i konámp arop fákáre ntia Farisi fákárerao kor Kwarén kar toropwap mwaria te fɨr wuri konapono. Aeno amo éréképá yárak i konap arop fákárerao fɨr wuri mo i konap te apaeritea napon?”
19 Aerapo maok, Jisaso am fárákapan wounáp kar sérrá, “Arop ankárankamp yupu sámp naerianámp oukoumwan yak námp fek te, maomp nouroup fwap fɨr wuri konap nie? Mono! Am arop yupu sámp naerianámp oukoumwan am nouroup aropént yak námp fek te fɨr wuri mo i konapono. 20 Aeno nánkár wakmwaek am yupu sámp naerianámp aropan sámpá tukup tenapo maok, maomp nouroup arop yonkwae touweria fɨr wuri mwanapono.
21 Arop te wourékam waempyam fákáre sámpeaka waempyam épi me fek paprá aomp mo i konámpon. Táte mao tak nánko te, am waempyam wourékam támao épi waempyaman nɨkɨr nánko, warko pearákár tokwae naerámpon. 22 Arop te meme yɨpi fekamp botol épi mek te wain wourékam * kér mo i konapono. Aeno am mek kérapo te, wainao am meme yɨpi fekamp botol am te fápárákápi papria wain ént kwarákár naeria námpon. Aeria am wain ntia meme yɨpi fekamp botol épi te énénkér kwatae akwap neria nepon. Aeno arop te ankár wain wourékam te meme yɨpi wourékam fekamp botol mek kér i konapono.”
Sabat yae fek tére mo i konap kar
Matyu 12:1-8; Luk 6:1-5
23 Ankwap Sabat fek Jisas ntiaka mént paokop i konap arop wit yoroi tenap yopwaraok tukup. Tukupea maok, Jisasomp fákáre am wit ankwapmwaek fár mwanámpria kánánkápapo maok, 24 tá Farisi fákárerao Jisasén sérrá, “Wae! Am te Sabat yae fek kákánk i konap te apaerá tére napono?”
25 Aerapo maok, Jisas am fárákapan sérrá, “Ae te yumo wokwaek Devitoimp kar buk fek yak námp te nke mori kwapono? Ono sénamp te am ke fek Devit ntia maomp arop fárákap ankank mo nánko yae-porokwe napono. 26 Abiatar pris taokeyak konámp arop yaknámp ke fek, Devito Kwaromp Nap mek youmpea, pan Kwaro éntér sɨnámp mwaek am fek páte nap fária maok, náráp mént koropnap aropan kor ankwapmwaek nénkámpon. Am pan te fouara, pris fákáreao saráp fépér i konapan nimpon.”
27 Jisaso am fárákapan ankwap kar sérrá, “Kwar te, Sabat yaeran yaewour naenámpria arop yoro mono. Sabat yae te arop anepér mwanap yaewour naenámpria pap námpon. 28 Aenámpara, Aropamp Táráp te mao námoku Sabat yaeran kor poukwap námpon.”
2:5 Lu 7:48 2:7 Jop 14:4; Ais 43:25; 1 Jo 1:9 2:12 Mt 9:33 2:16 Mt 11:19; Lu 15:1-2 2:17 Lu 19:10; 1 Ti 1:15 2:19 Jo 3:29 * 2:22 Matyu 9:16 fekamp kar fi nkeae. 2:22 Mt 9:16-17; Lu 5:36-39; 1 Ko 10:21; 2 Ko 6:16 2:23 Lo 23:25 2:26 1 Sml 21:1-6 2:27 Lo 5:14