3
Sabat yae fek Jisaso yae yonkwaenámp arop fwapi papámp kar
Jisaso warko lotu nap mek yoump nánko maok, arop ankárank yae yonkwae yak námp am mek yak. Aenánko maok, am Farisi fárákap támao Jisasén, mao te Mosesomp lo ták-pwararea Sabat yae fek am arop fwapi pap te mokopean nkea man kot mwaria yépékrá yakáp. Aeapo maok, mao am yae ankwapmwaek yonkwae yaknámp aropan sérrá, “Amo koropae!” Aenánko am arop te koropea kuk fokopeyak. Aenko maok, mao am fákáreran sér, “Lo te nomo tére mo i konámp sabat yae fek ‘Apaenk’rá sénámpon? Ae te nomo arop ankwapan yaewour mwanámp ni, ankwapan kwatae pap mwanámp nie? Ae te nomo te arop yaewour nánko yiki yak naenámp ni, porokwapá pap mwanámp nie?” Aerá sénánko maok, am fárákapao kor kar sér mo. Aeapo maok, Jisaso fokopeyakrá énounkouprá yakea am fárákap te aropan yonkwae touwe mono, loan saráp nɨnɨk kárákáre napo, am táman nkea yopor yonkwae pwarámpao maok, yonkwae touwe méntér. Aeria maok, Jisaso am yae yonkwaenámp aropan sérrá, “Waráp yae kor ékékérae.” Aeránko maok, mao yae ékékéránko maok, maomp yae warko fwap. Aenánko maok, táte Farisi fákáre koupour ferámprá lotu nap pwarará tukupea Herotomp arop fákárerént tapokwapea Jisasén farop mwanámpria kar sérar.
Kápae kare koumteouráp arop ént aokore fik koupoukourap kar
Jisas námoku éréképá yárak i konámp aropént am taun pwarará ént aokore Galili fik tukupapo maok, koumteouráp aropao kor méntér tukup. Am arop fi te distrik Galili mekamp, tá distrik Judia mekamp, tá taun Jerusalem mekamp, distrik Idumea mekamp, ént Jordan nkwamwaek fi mwaekamp, tá taun Tair ntiaka Saidon mek mwaekamp arop fi kápae kare támao Jisaso térenámp kar wawia maok, maonámpok korop. Aeapo maok, Jisaso námoku éréképá yárak i konámp aropan sérrá, “Arop kápae kare koropea onan ɨkɨr mwanape. Ae mwarea napara, yumo onompor bot sankoropea wonae fik nánapi fákeyakáp napo, ono am mek korokwap nanampono.” 10 Am te wokwaek kápae kare koumteouráp aropan touwe fwapokwaprá kák tenámpantá maok, kápae kare arop fi námwan fwapi papanoria maomp pourouk yae pap mwaria koropea maomp wonae fik koupoukour. 11 Aenapo maok, am arop pourouk woukouri yakápnámp kwatae-arop fárákap man nkeria te, kwaráp torokomprá tékén wumwi kar fek ‘Amo te Kwaromp Táráp’rá sér i konapono. 12 Aenapo, mao am fárákapan ‘Námo te wanonorá séri kwapono’ ria tae fek sér.
Jisaso éntér-sámpramp arop ‘Aposel’ yoroi káknámp kar
Matyu 10:1-4; Luk 6:12-16
13 Jisaso am arop ou pwarará námoku mwar faonkwek pokea maok, arop ankwap fárákap maonámpok korop mwanap sénaeria, ponankor wumwi nánko, korop. 14 Am arop ou mekamp éntér-sámpramp arop nánkárápea ‘Aposel’rá sérianánko, am fárákap méntér yakáp napo, mao te am fárákapan Kwaromp kar farákápenkria tirá kérép, 15 tá Kwatae-arop tirá kérép mwanap kárákáre nénk nanampria námpon. 16 Am éntér-sámpramp aropamp e te ará: Saimonén ankwap e ‘Pita’rá sér. 17 Tá Sebedimp táráp Jems ntia maomp nánae Jonén man kor ankwap e ‘Boanerges’ ri pap. Am e fi te ‘Oukurérao párákapnámp niamp arop’rá sénapono. 18 Tá Andru ntia Filip, tá Bartolomyu, tá Matyu, tá Tomas ntia Jems Alfiusomp táráp, tá Tadius, tá Saimon te Selot pati * mekamp, 19 tá Judas Iskariot mao te nánkár Jisasénenkria outɨri naenámp aropono.
‘Jisas Belsebulént tére námp’rá sénap kar
Matyu 12:22-37; Luk 11:14-23
20 Jisaso akwapea nap mekánko maok, tá kápae kare koumteouráp arop koropea warko koupoukourapo maok, táte Jisas ntia mao éréképá yáraknámp fárákap mao tankáprá fár mwanap ke te yak mo. 21 Aenko maok, táte námokuráp kar nánaeounáp Jisas takrá tére námp wawia maok, mao te épépérépri kanrá warámp mwaria korop.
22 Lo mérnap arop Jerusalem meknámp korop. Koropea maok, arakrá sér, “Belsebul Jisasént yak námpon.” Tá “Mao te kwatae-arop poukwap konámp Belsebulomp kárákáre fek am kwatae-arop fákáre yéréperá kérép námpon.” 23 Jisaso am fákáreran wonae fik koropenkria maok, mao am fárákapan wounáp kar arakrá sér, “Satan te mokopia Satan yéréperá kérép naenámpon? 24 Arop ankárankamp firao kuk pɨrékarea nonopok yorowar nep te, am arop fi fwapi kárákáre yak naenámp pourou mono. 25 Tá ankárankamp nap mekamp aropao yorowaria te, am nap mekamp arop te fwapi tankáp mono. 26 Tá Satan poukeyak námp mekamp ankwap-ankwap fákáre nonopok yorowaria te, am fi pɨpɨrɨkɨr tukup napo te, mao kor kárákáre yak mono, pwar naerámpon.
27 Arop ankárankao kárákáre kor aropamp nap mek ankank pouroukoup naeria te, kwaporok yoump mo i konámp nie? Mao te am taenámp aropanénkɨr sámpea yarokwapea pátea maok, am aropamp nap mekamp ankank ponankor ti konámpono.
28 Ono te yumwan waeman kare sér rae: Kwar te koumteouráp aropamp ponankor kwatae nɨnɨk ntia ponankor wouroump kar sér i konap te fwap tirá épér naenámpon. 29 Aeno aropao Yiki Kor Spiritan wouroump sénámp te, Kwar te maomp am wouroump sérinámp kwatae nɨnɨk te sámp-sɨr mono. Oukoumwan, tá nánkár wakmwaek kor am nɨnɨk kwatae te ankár taki yaká yak naerámpon.”
30 (Am fárákapao ‘Kwatae-arop man noumpoukoupeyak námp’rá sénapantá, Jisaso makrá sénámpono.)
Jisasomp éntupwar ntia nánaeounáp koropnap kar
Matyu 12:46-50; Luk 8:19-21
31 Am ke fek táman, Jisasomp éntupwar ntia nánaeounáp Jisasnámpok korop. Koropea ek yakáprá ‘Mao mankano’rá sér. 32 Aeapo maok, koumteouráp arop kápae kare man ko-sɨtea tankáprá maok, man arakrá sér, “Amo wawae! Waráp éntupwar ntia waráp nánaeounáp ek yakáprá amwan wumwi nape.” 33 Aenapo maok, mao am kar pwarokwaprá arakrá sér, “Wa onomp éntupwar ntia onomp nánaenono?” 34 Aeria maok, koumteouráp arop tankáp nap táman yénkrá sérrá maok, “Nkenke! Onomp éntupwar ntiaka onomp nánaeou tárápu te mámánono. 35 Apae koumteouráp aropao Kwaromp nɨnɨkaok yárak námp te, mao támao maok onomp nánae, tá onomp antáp, tá onomp éntupwarono.”
3:2 Lu 13:14 3:5 Mt 9:13 3:6 Mt 22:15-16 3:15 Lu 9:1 3:16 Jo 1:42 3:17 Lu 9:54 * 3:18 ‘Selot pati’ arop fárákap te Rom firao Juda firan poukwap te monoria kákánk i konap arop fárákapono. 3:20 Mk 6:31 3:21 Jo 10:20 3:22 Mt 9:34 3:27 1 Jo 3:8 3:30 Hi 6:4-6 3:31 Mk 6:3 3:35 Jo 15:14