15
Kwaromp lo appeyaenápomp loan kwe-pwarnámp kar
Am ke fek Farisi fákáre ntia lo mérnap arop fárákap Jerusalem meknámp Jisasnámpok koropea sérrá, “Apaeritea amo éréképá yárak i konap arop fárákap nomp appeyaenápo nomwan sápap lo kar ták-sɨnapono. Am fárákap fár mwarianap ke fek te yae yárár i konapaok mo nap tene.”
Nopok Jisaso am fárákapamp kar pwarokwaprá arakrá sér, “Apaeritea yumo Kwaromp lo kwe-pwarará, yiráp tékénouamp loaok saráp tukup napon? Am te Kwaro sérrá, ‘Amo ankár waráp éntupwar naropwaromp karwaokampo.’ Tá ‘Arop náráp éntupwar naropwarén kar kwatae séria te, am arop ankár sumpwi naenámpon.’ Aeno yumo te arop fárákapan ‘Arakenk’rá sér i konapon: ‘Yumo mani ankank yiráp éntupwar naropwarén yaewour mwanapan kor, am anánkwapan sérrá, “Ono wae am ankank te Kwarén sánk nanampria nánapi páte nampara, yumwan nénk mono”rá fwap sénanapono.’ Yumo aerá sér i konapono. Am taknap nɨnɨk támao yumo Kwaromp kar apárok sámp-anámprá yiráp tékénou káknap loan saráp narek samp-tukup napon. Yumo te kwekár i konap aropono! Profet Aisaia te waeman yumwan táman kare sénámpon:
‘Am arop fárákap te
náráp kar mwar onomp e sakap napono.
Aeno maomp nɨnɨk te onan panek yakáp napon.
Am fárákap aropamp lo karan saráp
farákápria sérrá,
“Máte Kwaromp karono.”
Aenapara,
am fárákap te onan kwaporok mwar lotu napono.’ ”
Ankank arop nɨnɨk mek oumi pap konámp kar
Mak 7:14-23
10 Aerá séria maok, Jisas koumteouráp aropan koropenkrá wumwiria maok sérrá, “Yumo te fwapi wawia nɨnɨk kourenke. 11 Ankank táp mek pɨk námp te arop nɨnɨk mek kwatae pap mo i konámpono. Aeno ankank arop nɨnɨk mek yak námpao maomp táp meknámp ek oukur korop námp te, am támao arop nɨnɨk mek kwatae pap námpon.”
12 Am ke fek táman Jisas éréképá yárak i konámp arop fárákap koropea Jisasén sérrá, “Ae te amo Farisi fákáre waráp kar wawia kokwarok nap te wae mér rape?”
13 Aerapo maok, nopok Jisas arakrá sér, “Onomp yámar mekamp Naropwar te mao wae yopwarrápono. Kápae kare ankank mao námoku yoro moi tari námpan te, am ponankor fi make mokwap naenámpon. 14 Yumo am Farisi fákáre námoku mwar taki yakápanápon pwarenke! Am fárákap te yi wuri yakáp napao ankwap yi wuri yakápnap arop fárákapan mwae kup yénkép mwaria napon. Aenapan maok, yi wurumpi yaknámp arop ankwap yi wurumpi yaknámp aropan mwae kup yénképria te, énénkér apár me mek pɨk nerea nepon.”
15 Táte Pita Jisasomp kar pwarokwaprá arakrá sér, “Amo am arop nɨnɨk mek oumi papnámp kar fi wounáp nap yinan érik farákarrá sénapo, yino wa mwaro.” 16 Jisas nopok sérrá, “Yumo kuri oukoumwan épérép rape? 17 Ae te kápae kare ankank táp mek pɨkianánko, yare mek tankea tukwi mwae-párák akwapea tukwi nap mek pɨk námp te mér mák rape? 18 Aeno ankank táp meknámp ek oukur korop námpao maok, am te nɨnɨk meknámp korop námpon. Aenámpara, am támao maok arop nɨnɨk oumi pap konámpon. 19 Ankank nɨnɨk meknámp koropánk i konámp te arakono: Nɨnɨk kwataenap, táte arop sámp-wouroump mwanap nɨnɨk, tá poumou nap mekamp yupu kokopor mwanap nɨnɨk, tá pwarápae sánk konámp kokopor nɨnɨk, tá oukun i konap nɨnɨk, tá arop kot nap fek kwekárrá sér i konap nɨnɨk, wouroump sokwak i konap nɨnɨk. 20 Ará ankank támao maok, arop nɨnɨk mek oumi pap konámpon. Aeno arop manénkɨr yae yárár moi yakrá fɨr fárámp te aropamp nɨnɨk mek oumi pap mono.”
Ankwap fi mekamp yupu Jisasén mér karimp kar
Mak 7:24-30
21 Jisas am némp pwarará ankwap fi arop yakápnap taun Tair ntia Saidon mekmwaek akwap. 22 Aenánko Kenan fi mekamp yupu ampok yak námpao maonámpok koropea Jisasén tékén arakrá sér, “Tokwae Kar, Devitomp ou fekamp táráp e! Amo ankár onan aropompae! Kwatae-arop onomp yupu-tárápamp pourouk woukoupea kwatae papáne!” 23 Aeránko maok, Jisas te am yupuan kar pwarokwaprá sér mono. Mao éréképá yárak i konámp arop fárákapao koropea Jisasén sérrá, “Mámá yupu má nomp wakmwaek wumwirá koropáne. Amo sámp-kérép napo akwapano.”
24 Aerapo maok, tá nopok Jisaso sérrá, “Kwaro onan ankwap firan yaewouraeria sámp-kérép mo. Israel fi mekamp sipsip moyakáp napantá Kwaro onan sámp-kérép námpono.” 25 Aeránko maok, am yupu koropea Jisasomp wonae fik kwaráp torokomprá me kor woukoupria sérrá, “Tokwae Kar, amo onan yaewourae!” 26 Tá nopok Jisaso maomp kar pwarokwaprá wounáprá sér, “Takria nomo tárápuamp fɨr sámpea asan * sánkantáno.” 27 Aeránko maok nopok yupuao sérrá, “Tokwae kar e! Amo te waeman kare kar sénapon. Aeno nap mek yakápnap as te naropwaro fánámp fɨr tɨri párakop pɨkrɨnk nánko, fwap am tirá fári konapono.” 28 Mao aerá séránko maok, Jisaso am yupuamp kar pwarokwaprá arakrá sér, “Waráp mér te tokwae kar námpara, amo sámp naeria kɨkiank nap take pourouráp amo fwap sámp nanapon.” Aeránko maok, am ke fek táman maomp yupu-táráp wae fwapimpono.
Jisas kápae kare touwenap arop fwapokwaprá kákámp kar
29 Oukoumwan Jisas am némp pwarará Galili ént aokore wonae fik akwap. Aea mao pokea narek faonkwek tank. 30 Aenánko, kápae kare koumteouráp arop fárákap koropea maomp wonae fik koupoukour. Am fárákapao pu kwataenap arop, yi néneráp arop, kour korokorenámp arop, tá top kor aompi yaknámp arop, tá kápae kare ankwap touwenap aropan kor éréképá koropea Jisasomp pu wonae fik kák. Aenapo, mao am arop fwapokwaprá kák. 31 Aenánko am arop fárákap táman nkea kokorokoria sérrá, “Wakwe! Am top kor aompiyaknámp arop kar sénámpwae! Kour korokorenámp arop warko fwap námpwae! Tá pu kwataeráp arop fwap yárak námpwae! Tá yi néneráp arop fwap nke námpwae!” Aeria maok, am fárákap Israel firamp Kwaromp e sakapiapon.
Jisas 4,000 arop fɨr nénkámp kar
Mak 8:1-10
32 Takia pwarará Jisas námoku éréképá yárak i konámp arop fárákapan wumwi nánko, korop napo sérrá, “Ono mámá arop fárákapantá yonkwae touwe nampono. Mao onont wae yinɨnk yae yakápi napao fɨr mo námpono. Ono te yae porokwe make tirá kérép mono. Takria arop ankwap yae porokweraoia mwaeaok poporokweantáno.” 33 Tá nopok mao éréképá yárak i konámp arop fárákapao sérrá, “Máte arop yak mo apárono. Nomo maokamp kápae kare pan mámá arop ou tokwae má pwi naenámpono?” 34 Tá nopok Jisaso am fárákapan sérrá, “Yumo pan apaekamp tankáne?” Nopok am fárákapao sérrá, “Yinomp pan te fákánek tank námpono. Tá ankákárank éntékam kánanke tankáp námpon.”
35 Aerapo maok, tá Jisaso am koumteouráp aropan sérrá, “Yumo apárok tankápenke.” 36 Mao am pan fákánek sámp, éntékam ankákárank tia Kwarén ‘Aesio’rá séri pwarará, fápákária mao éréképá yárak i konámp arop fárákapamp yaek nénk. Aenánko, am koumteouráp aropan nénk napo, 37 wae ponankor fépéria pwi. Aenapo maok, tá oukoumwan ankwapmwaek tankáp nánko, Jisasomp arop fákáre am fɨr koupoukarea fákánek basket mek kák napo, top koupour yak. 38 Am fárap arop te 4,000 niamp arake. Aenámpan maok, yupu ntia táráp te kouroump mono. 39 Takia Jisaso am koumteouráp arop fárákap tirá kérépea pwarará, bot mek korokwaprá apár Magadan mekmwaek akwapámpon.
15:4 Wkp 20:9 15:9 Ais 29:13 15:11 Mt 12:34 15:14 Mt 23:16 15:19 Ga 5:19-21 * 15:26 24 ntia 26: ‘Tárápu’ ntia ‘sipsip’rá sénámp te, Israel firan sénámpon. ‘As’rá sénámp te, ankwap fi aropan sénámpon. 15:28 Mt 8:10,13 15:32 Mt 14:14