14
Arop ént mek nérrá kák konámp Jon sumpwinámp kar
Am ke fek Galili taokeyak konámp Gavman Heroto Jisas térenámp kar korop nánko wa. Mao náráp tére aropan sérrá, “Am arop te arop ént mek nérrá kák konámp Jono warko apár me meknámp fárámp námpono. Aenámpara, maomp yaek-námp Kwaromp kárákáre tokwae korop námpon.” 3-4 Am te arakimp: Wokwaek Heroto náráp nánae Filipomp yupu Herodiasén pwarokwap nánko, Jono Herotén sérrá, “Amo sámpnap yupu Herodias am te pwi yak mo námpon.” Aeránko maok, Heroto Jonén sámpea sen fek yarokwapea kalabus nap mek páte napo yakámpon. Mao Jonén sámp-wouroump naerianámpao maok, koumteouráp arop fárákap te, Jon te profetonoria nɨnɨk nap ara, mao am fárákapan apápria man sumpwi pap mo, párák kalabus mek páte nánko yak. Aenámpan maok, ankwap yae fek Heroto námwan éntupwaro sámpámp yaeran nɨkia fɨr kékérouria arop éréképeanánko, koupoukarrá fépér. Aenánko, am ke fek am Herodiasomp namom énki am arop ou mek kaerá yárak nánko, Herot nkea warákár tokwae. Aeria maok, man kar papria sérrá, “Kare kar yámar mek yak námpráp amo námwan sápaeria sénap ankank te ankár sénap táman sánk nanampono.” Aeránko maok, maomp éntupwar Herodiaso Jonén yonkwae pwarámpámp kwamp sumpwianoria man nɨnɨk sánkria sérrá, “Amo Herotén sénapo, arop ént mek nér i konámp Jonomp me kor karámp-fárákapea plet mek papea sánk naenámpono.” Aerá sénánko maok, king te, mokop tak naeria nɨnɨk tokwae. Aenámpao maok, kápae kare arop fákáre koupoukarrá tankáprá fánap, mao wa nap fek fou e séri tenámp kwamp maok, ‘Sánkenk’rá sérimpon. 10 Mao arop ankárank sámp-kérép nánko, kalabus nap mek akwapea Jonomp yápare kor karámp-fárákap. 11 Takia am yépe kor plet mek papea sankoropá am yupu-tárápan sánk. Aenánko mao sámpá akwapea éntupwarén sánk. 12 Aenapo maok, Jono éréképá yárak i konámp arop fárákap koropea maomp yákáre samp-tukupea apár me mek papea pwarará, am fárákap tukupea Jisasén sériapono.
Jisaso 5,000 aropan fɨr wunimp kar
Mak 6:30-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-15
13 Jisas Jon sumpwimp am kar wawia am yaknámp némp pwarará bot sámpea arop yak mo apár mek námoku mwar ampok akwap naeria akwap. Aenánko maok, koumteouráp arop mao akwap námp wawia am yakápnap némp pwarará, Jisas akwap tenámp mwaek apáraok tukup. 14 Wakmwaek Jisas akwapea ankwapmwaek woupwi fek nke nánko, kápae kare koumteouráp arop ou má néntépá yakáp. Aenapo, Jisaso am fárákapan yonkwae touweria maomp pouroukamp touwe fwapokwaprá kák.
15 Tá wae kumur mek maomp éréképá yárak i konámp arop fárákap maonámpok koropea Jisasén sérrá, “Mámá ke mek te arop yakáp mo napo, wae kumur naeria námpono. Amo mámá koumteouráp arop wae tirá kérép napo, wonae fik mwaekamp némpouk tukupanápono. Aeria námokuráp mani fek fɨr tirá fáranápono.” 16 Aerapo maok, nopok Jisaso sérrá, “Apaeritea tukup mwanapono? Yumo támao fɨr nénkenke.” 17 Tá nopok am fárákapao sérrá, “Yino te mapek fɨr tank mono. Pan yankapramp éntik, tá éntékam anánkaopwe arakia támao saráp tank námpono.” 18 Aerapo maok, Jisas am fárákapan sérrá, “Am fɨr onomp wonae fik mapek ti-koropenke.”
19 Aeria maok, koumteouráp arop fárákapan sérrá, “Apwar pwae fek tankápenke.” Aeria maok, mao am pan éntik, tá éntékam anánkaopwe takia yaek tia fákeyakrá yámar mek tokore yakrá Kwarén ‘Aesio’rá sér. Aea pwarará, am pan fápákária, mao námoku éréképá yárak i konámp arop fárákapamp yaek nénk nánko, mao am koumteouráp arop táman nénk. 20 Aenapo, am arop fárákap ponankor fépéria wae yare. Aenapo, fɨr ankwapmwaek tankáp nánko, koupoukarea éntér-sámpramp basket mek kákapo, top-popwarámpimpon. 21 Am arop fárákap te 5,000 niamp arakerao fáriapon. Am te koumteou tárápu te kouroump mono.
Jisaso ént yumunturik koropámp kar
Mak 6:45-52; Jon 6:16-21
22 Jisaso námoku éréképá yárak i konámp arop fárákapan sérrá, “Yumo manénkɨr bot mek kounkouria ént aokore ankwapmwaek fi mwaek tukupenke.” Aeria maok, námoku mwar koumteouráp arop fárákap tirá kérép naeria. 23 Mao koumteouráp arop tirá kérépá pwarará, námoku mwar narek faonkwe wi fek Kwarén kar toropwap naeria. Wae kumur nánko, mao námoku mwar am faonkwe wi fek yak. 24 Bot waeman akwapea ént aokore tokwae kuk nánko, ouwi bot me kour mwaeknámp koropea bot panánkár. 25 Aenánko, wae wakor naenámp fápae nánko, Jisas námoku ént yumunturik koropea am fárákapamp wonae fik. 26 Aenánko, am fárákap mao ént yumunturik koropnámp nkea, kour me woukouria sérrá, “Námwan nkote! Ént arop kwataerao korop ri kane!” Aeria apápria fépénénka wae. 27 Aenapo, Jisas am fárákapan koupour kar sérrá, “Yumo sánánkar kárákáre fek yakápenke! Máte ono támao korop nampono. Yumo apápi kwapono!”
28 Aeránko maok, tá Pita maomp kar pwarokwaprá arakrá sér, “Tokwae Kar e! Amo nap kwamp te, amo onan sénapo, ono kor ént yumunturik amonapok korop nae.” 29 Aeránko maok, Jisaso man sérrá, “Amo koropae!” Aeránko, Pita wae bot pwarará ént yumunturik Jisasnámpok akwap. 30 Aenámpao maok, ouwi tokwaeran nkea apápria wae, ént mek pɨkria Jisasén sérrá, “Tokwae Kar, amo onan yaewourae!”
31 Aeránko Jisaso koupour kar yae paprá Pitan yae tokoropea sérrá, “Amo te mér tokwae mono. Amo apaeritea anánkaopwe nɨnɨk sámp napon?” 32 Aeria Jisas ntia Pita wae bot mek korokwap nepo, ouwi tokwae wae pwar. 33 Aenánko bot mek tankápnap arop fárákap man loturia sérrá, “Kare kar, amo te Kwaromp Tárápono!”
Jisaso Genesaret mek kápae kare touwenap arop fwapokwaprá kákámp kar
Mak 6:53-56
34 Mao wae am ént aokore kuk meknámp pirékarrá tukupea nkwamwaek fik apár Genesaret mek. 35 Aenapo am mekamp koumteouráp arop Jisasén wuri nkea maok, am fek wonae fik mwaekamp kápae kare némpouk kar sámp-kérép napo, am fárákapao kápae kare touwenap arop Jisasnámpok éréképá korop. 36 Aeria am fárákapao Jisasén sérrá, “Amo taki yakrá, waráp pourou yénképá yak napo, am arop fárákapao waráp waempyam fu fek toupoukour napo, am fárákapamp touwe wae fwap naenámpon.” Takrá séri pwarará maok, maomp pouroukamp waempyam fek yae papnap arop fárákapamp touwe warko wae fwap námpono.
14:3-4 Wkp 18:16,20-21; Lu 3:19-20 14:14 Mt 9:36; 15:32 14:21 Mt 15:38 14:24 Lu 6:12; 9:28 14:26 Lu 24:36-37 14:33 Mt 27:54 14:36 Mt 9:20-21