8
Jisas lepra touweráp arop fwapi papámp kar
Jisas wae am kar farákáprá yaknámp am faonkwek pwarará pɨkánko, kápae kare koumteouráp arop maomp wakmwaek tukup. Aenapo, oukoumwan arop ankárankamp lepra touwe kwataerápao * koropea Jisasén nkea kwaráp torokomprá me kor woukoupria sérrá, “Tokwae Kar, amo fwap tak naeria nap kwamp te, onan fwapi papae.” Aeránko maok, Jisaso maonámpok nárákarrá maomp pourouk yae papria sérrá, “Onomp nɨnɨk te amo oukoumwan fwapi yak nanapono.” Aeránko maok, ankár am ke fek táman maomp pouroukamp lepra touwe wae moyak nánko, am aropamp pourou wae kwapwe kare. Aenánko Jisas man sérrá, “Amo te mámá ankank waráp pourouk korop námp máte, arop ankwapan séri kwapono. Amo akwapea waráp pourou prisén yénképria Moseso wokwaek sérimpnámp taknámp Kwarén ofa sánkampo. Aenapo maok, arop fárákap waráp touwe wae fwapnámp mér mwanapon.”
Jisas ami fákáreamp Keptenomp tére arop fwapi papámp kar
Luk 7:1-10
Jisas wae Kaperneam mek akwap nánko maok, Rom mekamp arop 100 soldia poukwapnámp koropea Jisasén námwan aropomp naenámp kar fek arakrá turunk, “Tokwae Kar e! Onomp tére konámp arop mao touwe sámpea nap mek amp námpono. Maomp kour te sumpwi yak nánko, am kour touweantá arokwap námpon.” Aeránko maok Jisaso man sérrá, “Ono akwapea man fwapi pap nanampono.” 8-9 Tá nopok kepteno Jisasén sérrá, “Tokwae Kar e, ono apae kwapwe kare aropao nanko, onomp nap mek akwap nanapanápe? Amo párák kar fek saráp sénapo, onomp tére arop warko fwapano. Ono kuri ankwap poukeyakáp konap arop fárákapamp yae ankore mek yak nampono. Aenampan maok, ono kuri soldia ankwap fákáre onomp yae ankore mek yakáp napon. Aenapo, ono ankwapan sérrá, ‘Amo koropae’ ranko te, mao korop konámpon. Tá ono onomp tére konámp aropan sérrá, ‘Amo arakrá téreae’rá sénanko te, mao takrá tére konámpon.” 10 Jisas am aropamp kar wawia nɨnɨk tokwaeria maomp wakmwaek tukupnap arop fárákapan sérrá, “Ono yumwan kare kar sénampon: Ono Israel fi mekamp arop ankwap make pourouráp mér nap te nke moi nampono.
11 Ono yumwan sénampon: Kápae kare ankwap firáp arop yámar aoknámp mwaeknámp, tá yámar porokornámp mwaeknámp korop nap, am fárákap te fwap Abraham, Aisak, Jekop, méntér Kwaro náráp firáp taokeyak námp mek fɨr fár mwanapon. 12 Aeno koumteouráp arop Kwaro maompor náráp firáp taokeyak naenámp nánapi námpan maok, am fárákap am mek tukup mo napo, Kwaro am fárákapan panek kɨrɨkɨp mek tirá kérép nánko, tukupea yakápria touweantá apánki tɨkirá you kor kɨkɨmpia wae mwanapon.”
13 Aeria Jisas keptenén sérrá, “Amo akwapae! Onomp nɨnɨk te am ankank amo onan mér napnámp taknámp korop naenámpon.”
Aeránko maok am ke fek táman keptenomp tére arop warko touwe fwapimpon.
Jisaso Pitamp yupuamp éntupwarén fwapi papámp kar
Mak 1:29-34; Luk 4:38-41
14 Takia pwarará, Jisas Pitamp nap mek akwapea nke nánko maok, Pitamp yupuamp éntupwar touwe sámpea nap mek ampi yak. 15 Aenánko, Jisas maomp yaek toupoukour nánko, am touwe waeman worokor akwap. Aenánko, mao fárámpea Jisasompor fɨr yankapámp.
Jisas kápae kare koumteouráp aropan fwapokwaprá kákámp kar
16 Takia pwaránko, kumur mek kápae kare koumteouráp arop pourouk kwatae-arop woukouri yakápnámp arop éréképea, Jisaso-námpok korop. Aenapo, mao sénánko, am kwatae-arop fákáre wae arop pouroukamp worop akwapránk. Tá kápae kare touwenap aropan kor wae fwapokwaprá káká pwar. 17 Am tak námp te, wokwaek Kwaro profet Aisaian nɨnɨk sánk nánko, sérimp kar niamp méntér pwi námpon. Mao arakrá sér: “Mao námoku nomp pouroukamp touwe ponankor te námokuráp pourouk kákea ti-akwap tenámpon.”
Arop Jisasomp wakmwaek tukup mwaria napan sénámp kar
Luk 9:57-62
18 Jisas nke nánko, kápae kare koumteouráp arop fárákap koropá man ɨkɨrapo, Jisas námoku éréképá yárak i konámp arop fárákapan sérrá, “Nomo bot mek kounkouria ént aokore tápamprá nkwamwaek fi mwaek tukup mwaro.” 19 Aeria tukup mwaria napo maok, lo yénkrá farákáp konámp arop ankárankamp koropea Jisasén sérrá, “Tisa, amo apae némpouk akwap nap te, ono fwap amont akwap nanampon.”
20 Aeránko Jisas nopok man sérrá, “Mwaep te némp mek yak námpono. Tá ant fákáre te wokwae námokuráp taok mek yak námpon. Aeno Aropamp Táráp te mao yépe kor norokor naenámp nap te yak mo kareno.” 21 Aeránko táte mao éréképá yárak i konámp arop ankárankamp Jisasén sérrá, “Tokwae Kar e, onomp naropwar yépékrá yakea sumpwi nánko maok, pátea korop nanamp te fwap nie?” 22 Táte Jisaso nopok man sérrá, “Wampweno, sumpwi arop fákáre námokuráp arop yákáre sámp-farákár mwanapono. Amo te onomp wakmwaek koropae.”
Jisas séránko ouwi tokwae pwararámp kar
Mak 4:35-41; Luk 8:22-25
23 Jisas wae bot mek korokwap nánko, maomp éréképá yárak i konámp arop fárákapao kor énénki kounkouria ént pirékarrá tukup napo, 24 ouwi tokwae koropria ént surukupa waeria bot mek kwampá pɨk naeria wae nánko, Jisas te ampi yak. 25 Aenánko, am arop fárákap tukupea Jisasén kéménkia sérrá, “Tokwae Kar e! Amo yinan yaewourae! Nomo ponankor ént mek pɨk mwanámp pourouiane!” 26 Aerapo maok, nopok Jisas am fárákapan sérrá, “Yumo apaerá apáp rape? Yumo te fwapia mér mo napono!” Aerá séria pwarará, fárámprá ouwi ntia ént surukupan yopor nánko, ouwi ntia ént ounk wae moyak. 27 Aenánko am mao éréképá yárak i konámp arop fárákap am táman nkea, nɨnɨk tokwaeria sérarrá, “Mámáte mokope pourouráp aropono? Ouwi ntia ént maomp kar wa námp tene!”
Jisas arop anánkaopweamp pouroukamp kwatae-arop yéréperá kérépámp kar
Mak 5:1-20; Luk 8:26-39
28 Jisas wae akwapea ént aokore nkwamwaek fi mwaek Gadara fiamp apár mek. Aenánko maok, kwatae-arop noumpoukoupá yaknámp arop anánkaopwe koropea Jisasén mwaeaok kɨkɨp. Am arop yawor te arop kák nap fek mwaek yakria yopora wae nepara, aropao kor apápria am arop yawor yaknep mwaek te paokop mo i konapono. 29 Am arop yawor Jisasén tékén sérrá, “Kwaromp Táráp e! Amo yinan apae nae nape? Kot nanap ke oukoumwan sɨk námp te, amo mapek koropea yinan touwe sáp nae nape?” 30 Aenepo am fek ankwap kou kápae kare panek tae morok fépérrá yakáp. 31 Aenapo am kwatae-arop fákáre támao námwan aropomp naenámp kar fek Jisasén tékén sérrá, “Amo yinan yérépe nae nap kwamp te, kou kápae kare ará yakáp nap maomp pourou mek tirá kérépae.” 32 Aerapo maok, Jisaso am kwatae-arop fárákapan sérrá, “Yumo am mek tukupenke!” Aeránko, am kwatae-arop fákáre am arop anánkaopwean pwarará kouamp pourou mek tukup. Aenapo am kou kápae kare te am kwatae-arop woukouria foporakoránka waeria, ént aokore yaknámp furuk pɨkrɨnkia ént aokore mek ént fépéria am mek surumpwi.
33 Aenapo am kou wun i konap arop fákáre ek pɨrɨkɨmpea taun mek tukupea am kou surumpwimp kar farákáp. Aeria am kwatae-arop noumpoukoupnámp arop yaworan Jisaso yaewourimp kar táman kor farákáp. 34 Aenapo, am mekamp kápae kare koumteouráp arop koropea Jisasén kɨkɨp. Am fárákap man nkea apáp tokwaeriaka kar kárákáre fek sérrá, ‘Yinomp apár mek mamek te pwarará ankwapmwaek akwapae’ ria waeapon.”
* 8:2 ‘Lepra touweráp arop’rá sénámp te, Juda fi te lepra touwe sámpnámp aropan te Kwaro nke námp fek oum námponoria panek far-pwate napo, yak konámpono. Aeno am arop yiki kukur námp kwamp te, náráp pourou sakwapea pris fákárean yénképea maok, fwap aropamp wonae fik korop konámpono. “Juda Tére konap Nɨnɨk” Buk 2 fekamp kware 68 fek nkeae. 8:4 Wkp 14:1-4; Mk 7:36 8:10 Mt 15:28 8:11 Lu 13:28-29 8:12 Mt 25:30 8:20 2 Ko 8:9 8:26 Sng 89:9; Mt 14:31 8:29 Lu 4:34,41; Kl 2:15