9
Jisaso pu kor yae kor yoronkwae tankámp arop fwapi papámp kar
Jisas bot ankwap mek korokwaprá ént aokore nkwamwaek fi mwaek arákarrá námoku yak konámp taun Kaperneam mek akwap. Aenánko arop fárákapao pu kor yae kor yoronkwae tanknámp arop sunkwiar mek papea sankorop. Aenapo, Jisas am fárákapamp méran nkea am pu yae yoronkwae tanknámp aropan sérrá, “Táráp e! Fwapon, amo warákárampo. Ono waráp kwatae nɨnɨk wae tirá épéri pwar nampono.”
Aeránko maok, lo yénkrá farákáp konap arop fárákapao wawia, námokuráp nɨnɨk mek mwar arakrá nɨnɨk, “Mámá arop máte Kwarén wouroump sénámpwae!”
Aerá nɨnɨkapo maok, Jisas am arop fárákapamp nɨnɨk mek wae méria sérrá, “Yumo apaeritea yiráp nɨnɨk mek kwatae nɨnɨk sámp rape? 5-6 Onomp nɨnɨk te Aropamp Táráp te mámá apár mekamp aropamp kwatae nɨnɨk tirá épér naenámp kárákárerao yak námpan ‘Yumo mérenk’ ria nampon. Ono ‘Waráp kwatae nɨnɨk tirá épér namp’rá sénanko, yumo kar karean sénamprá mér mono. Aeno táte ono ‘Amo fárámpea akwapae’rá sénanko, yumo mao nánko nkeaka ‘Kareno’rá sér mwanapon.” Aerá séria maok, am pu yae yoronkwae tanknámp aropan sérrá, “Amo fárámprá amo am fek yunkupá ampinap ankank sámpea amokuráp nap mek akwapae.” Aeránko maok, am arop wae fárámprá námokuráp nap mek akwap. Aenánko maok, koumteouráp arop fárákap am táman nkea apáp tɨrɨnk. Aeria maok, am fárákap Kwaromp e sakapria maomp kárákáre fek arop fárákap takrá tére napan, ‘Aesio’rá sériapon.
Jisaso Matyun wumwiria warámpámp kar
Mak 2:13-17; Luk 5:27-32
Jisas takia pwarará akwapea nke nánko maok, arop ankwap takis sámp konap nap mek tank. Maomp e te Matyu. Aenánko, Jisas man sérrá, “Ononampaok koropae.” Aerá sénánko, mao wae fárámprá Jisasomp wakmwaek akwap.
10 Jisas akwapea Matyump nap mek tankrá fánánko maok, takis sámp konap arop fákáre ntia aropao ‘Kwatae nɨnɨkráp arop’rá sér i konap fákáre méntér tankáprá fépér. Maomp éréképá yárak i konámp arop fárákapao kor énénki tankáp. 11 Aenapo, Farisi fákáre táman nkea Jisas éréképá yárak i konámp arop fárákapan sérrá, “Yiráp tisa te apaeritea takis sámp konap arop ntia kwatae nɨnɨkráp aropént tankrá fánámpon?”
12 Jisas am kar wawia am fárákapan nopok kar pwarokwaprá sérrá, “Arop fárákap touwe fwapnap apaeritea doktanámpok tukup mwanapon? Touwenap arop fárákapao saráp doktanámpok tukup konapon. 13 Yumo tukupea Kwaromp Buk fek yaknámp kar nkea mér sámpenke: ‘Ono te ofa sáp napan warákár mono. Arop aropompan ono warákár nampon.’ Ono ék namp te, námo yae-párák kare nɨnɨkrápao namprá nɨnɨknap aropan te érékép mono. Arop, námo kwatae nɨnɨkrápao namprá nɨnɨknap arop fárákapan wumwia érékép naeria ék nampon.”
Jisas fɨr wuri konapan sénámp kar
Mak 2:18-22; Luk 5:33-39
14 Am ke fek táman Jon éréképá yárak i konámp arop fárákap koropea Jisasén sérrá, “Apaeritea yino ntia Farisi fákáre ará Kwarén kar toropwap mwaria fɨr wuri nánko, waráp éréképá yárak i konap arop fákáre fɨr wuri mo napono?”
15 Aerapo maok, Jisaso nopok am fárákapan kar pwarokwaprá sérrá, “Táte yupu wourékam sámpnámp arop oukoumwan náráp nouroup arop fárákapént yak námp fek te mokopia yonkwae touwe mwanapanáp? Nánkár wakmwaek am yupuráp aropan sámpá tukup tenapo, náráp nouroup aropént yak mo nánko maok, am ke fek táman am fárákapao fɨr wuri mwanapon.
16 Arop ankwap waempyam fákáre wourékam sámpea épi fek paprá * aomp mo i konámpon. Táte mao tak nánko te, am waempyam me fek paprá aompinámp támao nénérép nánko, ankár porok waempyam épi am pearákár tokwae naerámpon. 17 Tá arop ankwap wain ént wourékam sámpea meme yɨpi fekamp botol épi mek kér mo i konapon. Táte tak napo te, meme yɨpi fápákáráp nánko, wain apárok kwarákár nánko, am meme yɨpiao kor kwatae akwap naenámpon. Aeno ankár wain ént wourékam te ankár meme yɨpi wourékam fekamp botol mek kéria napo, anánkaopwe énénkér fwap yak konepon.”
Jairusomp yupu-táráp ntia touwenámp yupuamp kar
Mak 5:21-43; Luk 8:40-56
18 Jisas oukoumwan am kar farákáprá yak nánko, lotu nap taokeyaknámp arop ankwap koropea Jisasomp wonae fik kwaráp torokompria sérrá, “Onomp yupu-táráp wae oukoumwan sumpwi námpono. Aenámpan amo koropea maomp pourouk waráp yae pap napo, mao warko fárámpea yiki yakano.” 19 Aeránko maok, Jisas fárámprá maomp wakmwaek akwap nánko, mao éréképá yárak i konámp arop fárákapao kor méntér tukup.
20 Aenapo maok, yupu ankárankamp yaknámp, mao te kápae kare por e-furuk pɨkria ankár taki yak námp te akwapea éntér-sámpramp yopwar. Aenámpao am yupu koropea Jisasomp wonae fik younkwe mwaek yakria maomp waempyam fu fek sámp. 21 Mao te, námo maomp waempyam fek yae pap nanko te, ono e-furuk pɨk namp wae fwap nae namponria nɨnɨkia yae pap. 22 Aenámpan maok, Jisas wae sámp-arákarrá man nkea sérrá, “Táráp e, amo oukoumwan te yonkwae kakére fek akwapampo. Amokuráp mérao amwan wae fwapi pap námpon.” Aeránko maok, am ke fek táman am yupu wae fwap.
23 Takia pwarará, Jisas wae akwapea lotu taokeyaknámp aropamp nap mekria nke nánko maok, arop poum-ke mek wur fokoprá youenka wae. 24 Aenapo Jisas am fárákapan sérrá, “Yumo senke! Yupu-táráp te sumpwi mono, párák amp námpono.” Aeránko maok, táte am fárákapao, waeman sumpwi yak námp teria amomoránk. 25 Aenapo, am fárákapan ek tirá kérépá pwarará, Jisas mwar nap mek youmpea am yupu-táráp yákáre táman yaek sámp nánko, mao wae fárámp. 26 Am takianánko, am kar te am apár mekamp kápae kare némpouk mwaek sérarrá paokopiapon.
Jisaso yi néneráp arop anánkaopwe ntia top kour aompi yaknámp arop fwapokwapimp kar
27 Jisas wae takia am némp pwarará akwap. Aenánko maok, yi néneráp arop anánkaopwe maomp wakmwaek akwaprá arakrá wumwi, “Devitomp ou fekamp arop e! Amo yinan aropompae!”
28-29 Aerepo maok, Jisas wae nap mek akwap nánko, am yi néneráp arop yawor maonámpok korop. Aenepo, Jisaso am arop yaworan sérrá, “Ae te yumo fwap ono yumwan fwapi pap nanamp am wae mér nep nie?” Táte am arop yaworao nopok sérrá, “Tokwae Kar e, yeno. Yino wae mér nempon.” Aerepo, Jisas wae am arop yaworamp yi mek yae papria sérrá, “Yumo onan mér nepon. Am tak nep támao yumo warko fwap nepon.” 30 Aeránko am arop yaworamp yi wae fɨrɨkɨr. Aenánko Jisas am arop yaworan kar kárákáre arakrá sér, “Yumo mér kar kipo. Takria yumo arop ankwapan farákáp nepo, wawia mérantáno.” 31 Aerá sérimpan maok, am arop yawor ek akwaprá Jisas fwaprá káknámp kar am farákáp nepo, am fekamp kápae kare némpouk mwaekamp arop wawiapono.
32 Manénkɨr am arop yawor wae akwap neria nepo, arop ankwap fárákapao kwatae-aropao top kor aompi papnámp arop Jisaso-námpok warámpá korop. 33 Aenapo, Jisas am kwatae-arop yérépea kérép nánko, am top kor aompi yaknámp arop wae fwap kar sér. Aenánko koumteouráp arop nɨnɨk tokwaeria sérrá, “Wokwaek te mámake pourouráp ankank Israel fi mek korop moimpon.” 34 Aerapo maok, Farisi fákáre sérrá, “Mao te kwatae-arop taokeyak-námp aropamp kárákáre fek kwatae-arop yéréperá kérép konámpon.”
Jisaso koumteouráp aropan aropomprá sérimp kar
35 Jisaso kápae kare taun tá némp kánanke-táráp am mekmwaek yárakrá koumteouráp aropan maomp lotu nap mek kar yénkrá farákápámpono. Mao te Kwaro náráp firáp taokeyak naenámp Kwapwe Kare Kar farákápria kápae kare aropamp pouroukamp nkwakwe make touwe fwapokwaprá kákámpon. 36 Mao kápae kare koumteouráp aropan nkea yonkwae touwe tokwae. Am te apae riteanápe am arop fárákapamp nɨnɨk te épérépia kwatae kare yakáp napon. Am fárákap te sipsipao taokeyak naenámp arop mo nánko, námoku mwar yakáp nap niampi yakáp napono. 37 Aenapo maok, Jisas námoku éréképá yárak i konámp arop fárákapan wounáp kar sérrá, “Fɨr te yopwar mek kápae kare nounoumouri námpan maok, am mek tére nae-námp kápae kare tére arop mo námpon. 38 Aenámpara yumo ankár am yopwar naropwarén kar toropwap napo, mao tére arop sámp-kérép nánko, akwapea maomp fɨr tirá koupoukour nae-námpon.”
9:2 Mk 2:3-5; Lu 5:18-20 9:5-6 Jo 5:8; 17:2 9:11 Lu 15:2; 19:7 9:13 Mt 12:7; 1 Ti 1:15 9:14 Lu 18:11-12 9:15 Jo 3:29 * 9:16 ‘Épi ankank’rá sénámp te, Mosesomp loaok saráp tukup napan sénámpon. ‘Wourékam ankank’rá sénámp te, oukoumwan Jisaso farákápnámp nɨnɨkan sénámpon. 9:17 1 Ko 10:21; 2 Ko 6:16 9:20 Mt 14:36; Mk 5:25; Lu 8:43 9:22 Mk 10:52; Lu 17:19 9:24 Jo 11:11 9:27 Mt 1:1 9:28-29 Mt 8:13; 15:28 9:33 Mt 12:22 9:34 Mt 12:24; Mk 3:22 9:36 Mt 14:14; Mk 6:34 9:37 Lu 10:2; Jo 4:35