15
Nomo ankár Kraisomp nɨnɨkaok mwanámp kar
Nomo Kwarén mér kárákárenámp arop fárákap nomo te Kwarén fwapia mér kárákáre moria nɨnɨk kápae sámpnap aropan te ankár yaewour mwanámpon. Nomo takria nomoku saráp nɨnɨkrá yaewour mwareano. Nomo ponankor ankákárankrá nomp ankwapyaenápén warákár sánkria yaewour nánko maok, am fárákapao kwapwe kare nɨnɨk sámpea mér kárákáre fek yakáp mwanapon. Nomo te wae mér námpon: Kraiso kor námokuráp nɨnɨk fek saráp yárak moimpon. Maomp nɨnɨk Buk Song fekamp karao sénámp te, Kwaro sérrá, “Arop amwan wouroumpnap kar te onomp pourouk koropá oupouroup námpon.” Kwaromp kar ponankor wokwaek kar kumwiap te nomwan yénkép naenámpria kumwiapon. Am kar te nomp nɨnɨk mek kárákáre sáp nánko, Kwaro nomwan érékép naenámp kárákáre fek yépékrá yakáp mwanámpon. Nomo te Kwar ankárankampamp kárákáreran saráp sámp nánko, mao saráp nomwan yaewour nánko, mér kárákáre fek yakáp námpon. Ono am Kwarén sénanko, yumwan yaewouránko maok, ankár Krais Jisasomp nɨnɨk fek saráp paokopria, ankárankamp nɨnɨk fek yakáp mwanapon. Aeria maok, yumo ankárankamp nɨnɨk fek yakápria yumo ankár énénki Kwaromp e sakap mwanapon. Mao te Kwar, nomp Tokwae Kar Jisas Kraisomp Naropwarono.
Kraiso Juda firan yaewourria arop ankwap firan mént yaewourinámp kar
Aeriaka Kraiso nomwanmékɨr koropenkria éréképámpnámp taknámp, nomo kor ponankor ankákárankrá arop sios mek korop napo te, fwaprá kar korop naponoria éréképrá warákár mwanámpon. Am tak námp te aropao am nkeaka Kwaromp e sakap mwanapono. Ono arakrá sér: Krais te Juda fi nomwan yaewour naenámp tére arop yakámpon. Mao am taki námp te, Kwaro wokwaekamp appeyaenápén sérimp kar te, wae ponankor kare karonorá yénkép námpon. Am takimp te, arop ankwap firao kor Kwaromp aropomp nkeaka, maomp e sakap mwanapria nimpon. Buk Song fekamp karao makrá sénámpon:
“Ono arop ankwap firént yakria,
Kwarén ‘Aesio’rá séria maok,
ono waráp e fek tár kar sámp nanampon.”
10 Kwaromp Buk fekamp ankwap kar arakrá sénámpon:
“Arop ankwap fi yumo te
Kwaro nánkárápámp firént warákár kip.”
11 Buk Song fekamp ankwap kar arakrá sénámpon:
“Yumo arop ankwap fi ponankor
Tokwae Karamp eran sakapria maok,
ankár ponankor apár mekamp arop fi te
maomp eran sakapanápono.”
12 Tá Aisaia kumwimp karao kor arakrá sénámpon:
“Arop ankárank Jesimp fi meknámp koropea
arop ankwap fi taokeyak naenámpon.
Am fárákap te
mao koropea námwan yaewour naenámp keran
méria yépék mwanapon.”
13 Nomo mériaka yépéknámp fi te Kwarén námpon. Aenámpara, ono nɨnɨk namp te, yumo Kwarén mér napara, mao yumwan yonkwae porokwe ntia warákár sánk nánko, yiráp nɨnɨk mek top-pwarámpá yakano. Tá Yiki Kor Spiritamp kárákáre fek yumo Kwaro sérinámp ankank kwapwe korop naenámp ke yépékrá yakáp napo, am támao kor yiráp nɨnɨk mek tokwae kari yakano.
Polo térenámp fi kor nɨnɨkan sénámp kar
14 Onomp kémpiyae tárápu, yumo te kápae kare por aropomprá yaewour i konap nɨnɨk te yiráp nɨnɨk mek top-pwarámpeyak námp wae mér kare nampon. Tá yumo ponankor nkwakwe make mér kwapwe napara, yumo te ankákárank fwap nonopok, kwapwe kare nɨnɨk sámpenkria yaewour mwanap pwi napon. 15 Yumo tak napantá maok, yiráp por ankwap kar kumwi namp te, kar kárákáre tae morokan maok, ono am kar kumwi naeria te apáp mono. Yiráp nɨnɨk yaewour nánko, yumo kor am kar warko nɨnɨk mwanapon. Am te apaerianápe, Kwar námoku onan nɨnɨkia 16 Krais Jisasomp tére arop yakria ‘Ankwap fi arop ou mek téreae’rá séri námpon. Am tére fek táman ono Kwaromp Kwapwe Kare Kar farákápria pris niampi yakrá, ankwap fi arop Kwaronámpok éréképá koropá párakop namp te, Kwaro warákár kare konámp ofa niampono. Tá Yiki Kor Spiritao am fárákapan yaewour nánko, Kwaromp arop fi kare yakáp mwanapono.
17 Aenamp te ono Jisas Kraisént yakriaka Kwaromp tére namp táman warákár nampon. 18-19 Ono te ankwapao tére napan sér mono. Ono te Kraiso onomp yae kor fek tére námpan saráp sénae rae: Mao te ono farákápnamp kar yaewourria, onomp yae kor fek kwapwe kare tére námpon. Tá mao onan ourour sáp nánko, Yiki Kor Spiritao kor onont tére kárákáre nánko, ono nkwakwe make kárákáre yororoi nampono. Mao am tére ponankor onan tak námp te, ono ankwap fi aropan ‘Kwaromp karwaok tukupenk’ ria yaewouraeria ninámpon. Ono Kraisomp Kwapwe Kare Kar ponankor farákáp namp te Jerusalem meknámpia farákáprá akwapea Provins Ilirikum mekmwaekamp taun mekmwaek farákáp nampon. 20 Ono Kwapwe Kare Kar farákáp naeria warákár namp máte, ankwap apárokamp arop oukoumwan Kraisomp e mér mo nap mek akwapá farákáp nanampon. Ono te arop ankwapaomékɨr kar farákáp tenánko, am mek warko ono akwapea farákáp te mono. 21 Ono nɨnɨk namp te Kwaromp Buk fekamp karao sénámpnámp maknámp:
“Arop ankwapao oukoumwan am kar farákáp napo
wa moi nap te, man nke mwanapon.
Tá arop fárákap wokwaek maomp kar wa moiap te
mao fwap mér kar mwanapon.”
Pol Rom mek akwapá nkea pwarará, Spen mek akwap naeria nimp kar
22-23 Ono te ankár yumonapok korop naeria nɨnɨkrá yárak nampao maok, onan má tére máte tokwae karara, oukoumwan táman térerá yárakria tamak yumonapok korop mo nampon. Aeno oukoumwan te ono maomwaekamp tére te wae pwar nampon. Kápae kare yopwar fek ono yumwan nke nae karrá yak konampon. 24 Ae namp kwamp Spen mek akwapnanamp ke fek te, manénkɨr te yumwan koropá nkea akwap nanampon. Ono yumwan nkea warákárria, ankwap yinɨnk yunk fek yumont yakea nanko, wakmwaek yumo onan yaewourria mwaeaok kérép mwanapon.
25 Aeno oukoumwan te Jerusalem mekmékɨr akwapea am mek yakápnap Kwaromp arop fárákapan yaewour nae. 26 Ae naeria provins Masedonia ntiaka Akaia mekamp Kristen fákáre mani ti-sáp napo, sámpea Jerusalem mek Kwaromp firáp arop fákáre ankank mo napan sankoropá nénk nanampon. 27 Kare, am anánk fi arop te kwapwe kare nɨnɨkria am taki napan maok, am firao kor Jerusalem mek nopok Judamp pourouampor yaewourrá mani nénk mwanap yak námpon. Am te apae riteanápe, Juda firaomékɨr ankwap fi aropan spiritan yaewournámp ankank nénkapon. 28 Aenámpara, onomp nɨnɨk te mámá kwapwe kare ankank Jerusalem mekamp aropan nénkea, am tére namp wae pwar nánko maok, Spen mek akwapnámp mwae-páraok akwapria, yumwanmékɨr nkea pwarará akwap nanampon. 29 Ono wae mér nampon, ono yumonapok korop nanko te, Kraisomp ourour onan top-koupouri yak nánko yumonapok korop nanampon.
30 Kémpiyae tárápu, yumo nomp Jisas Krais Tokwae Karan nɨnɨkria, Yiki Kor Spiritao nomwan nounouroup konap nɨnɨk ti-sáp námpara, ono yumwan kárákáre fek sénampon: Yumo te ankár onont tére kárákárerá Kwaro onan yaewour naenámpan kar toropwap kipo. 31 Yumo Kwarén sénapo, kar ták-sɨr i konap Judia mekamp arop onan mwaria napo kor, Kwaro onan nánánkária sámpá yak nánko, fwap yak nanampon. Aeria maok, yumo ono Jerusalem mekamp Kristen fákáreran yaewourriaka am mani nénk nanamp tére warákár mwanapan kar toropwap kipo. 32 Aenapo maok, Kwaro takaerianánko te, ono yumwan koropá nkeria, warákár karia, yumont anepér kánanke sámpria, warko kárákáre sámp nanampono. 33 Ono nɨnɨk namp te, Kwar te nomo yonkwae porokwe sámp konámp fi korara, mao fwap yumont yakanoria nampon. Kare tak naenámpon.
15:2 Ro 14:19; 1 Ko 10:24 15:3 Sng 69:9 15:4 1 Ko 10:11 15:7 Mt 11:28; Hi 13:5 15:9 Sng 18:49; Ap 3:25-26 15:10 Lo 32:43 15:11 Sng 117:1 15:12 Ais 11:10 15:13 Ro 14:17 15:16 Ro 1:5 15:18-19 2 Ko 3:5; Ap 19:11-12 15:20 2 Ko 10:15-16 15:21 Ais 52:15 15:24 Ap 19:21 15:26 2 Ko 8:1-2; 9:2 15:29 Ro 1:11 15:31 Kl 4:3; 2 Te 3:1-2