11
Arop anánkaopwerao kar farákáp nep kar
Ono am fek purump konap yaopwae mear yaopwae niamp sápria onan sérrá, “Amo fárámprá Kwaromp Yiki Kor Nap ntia alta purumpae! Tá amo am mek lotu i konap koumteouráp arop kouroumpae! Aeno amo yár Yiki Kor Nap pu-pwaek yak námp te purump kwapono. Amo ankár pwarampo. Am yár te ankwap fi aropampono. Nánkár am fárákapao koropea am Yiki Kor Némp pumpuri yakáprá tukupea 42 yunk fek mwanapono. Aenapo, ono mámá arop anánkaopwe sámp-kérép nanko, onomp kar farákáp nenepono. Am arop yawor te yonkwae touweria yirɨmp konap waempyam yirɨmpea onomp kar farákáprá akwapea 1,260 yae * fek nenepon. Am anánkaopwe te yao oliv yawor niamp, tá lam anánkaopwe apár ponankoramp Tokwae Karamp wonae fik yak nepon. Táte arop ankwap fárákap am arop yaworan sámpá yampourou mwaria napo te, am arop yaworamp táp meknámp yaomwi koropria am arop yaworan yopornap arop fárákapan wouroukoumpi pwar naenámpon. Am arop yawor Kwaromp kar farákáp nenep ke fek te, waeman yámar mek warákam ékantá kér nenep kárákáre yak námpon. Tá am arop yawor te ént ponankor yɨri arákarrá kák nepo, am támao apárokamp koumteouráp aropan nkwakwe make kwatae ankank fek kwatae pap nenepon. Kápae kare ke fek am arop yawor tak neria te, fwap tak nenep kárákáre yak námpon.
Am arop yawor Kwaromp kar farákápnep tére wae pwar nepo, yao pwae mekamp fɨr am fi tɨkɨp monámp apár me éri meknámp narek aokea am arop yaworént yorowar. Yorowaria am arop yaworan kwe-pwararea faoporia kák nánko, sumpwi nenepon. Aetenánko, am arop yaworamp yákáre te taun tokwae kar mek akwapnámp mwae kupuk tank nenepon. Am ‘Taun’rá sénap te mek wounáprá ‘Sodom’ tá ‘Isip’rá sénapon. Am taun tokwae mek táman wokwaek am arop yaworamp Tokwae Karan yaopwae porokopramp fek faropá papapono. Arop ankwap fárákap ponankor apár mekamp, tá ponankor arop fi, tá ponankor karráp, tá nkwakwe make pourou yɨpiráp ponankor, makia am arop yaworan, fwaprá kar sumpwi neponoria am yákáre nkerá tukupea yinɨnk yae akwapea yiawor yámar kuk námp fek mwanapon. Tá arop fárákap am arop yaworamp yákáre ‘Apár me mek pap kwapono’rá sér mwanapono. 10 Tá apárokamp koumteouráp arop am arop yawor sumpwi nep táman warákáránkrá tár sámprá fɨr fépérrá nouroup arop fárákapan ankank nénk. Am te apae riteanápe, am profet yawor apárok yakápnap koumteouráp aropan ponankor touwe nénk konepantá mwanapon.
11 Yinɨnk kumuria yiawor yámar kuknámp yae fek táman Kwaro yiki yak naenámp nékér am arop yaworamp yákáre mek sámp-kérép nánko, am arop yawor fárámpea fokopeyak. Aenepo, arop fárákap am arop yaworan nkea apáp tɨrɨnka wae. 12 Tá am arop yaworao wa nepo, kar ankwap yámar meknámp tékén am arop yaworan arakrá wumwi, “Yumo narek mapek aokenke!” Aeránko maok, am arop yawor koumwe mekia yámar mek pok nepo, am arop yaworan yopornap arop fárákap mao pok nep wae nke. 13 Tá am ke fek táman némp yérur tokwae korop nánko, am taun ankárank mwaek kɨrɨkɨri kwatae akwap nánko, sárakok mwaek oukoumwan fwap yak. Tá 7,000 koumteouráp arop am némp yérur fek tapek ponankor surumpwi. Tá ankwap koumteouráp arop fárákap fwap yakáp nap apáp tɨrɨnka waeria, yámar mekamp Kwaromp e sámpá sakap.
14 Anánkaopwe touwe tokwae kwatae korop námp wae pwarane. Aeno koupoutáráp nap, wawenk! Yinɨnkan korop naenámp touwe tokwae te wae wonae fik kar námpon.
Ensel fákánerao wur fokopnámp kar
15 Tá ensel fákánerao náráp wur fokop nánko, ono wa nanko, yámar meknámp kar ankwap tékén arakrá wumwi: “Nomp Tokwae Kar ntia maomp Krais am anánkaopwe te apár-apár ponankoramp Kingono. Tá mao ankár King yaká yak naerámpon. 16 Tá am 24 arop taokeyakáp i konap arop Kwaro nke námp fek sia fek tankáp i konap, am fárákap Kwaromp wonae fik apárok tukupá pérrá Kwarén lotu. 17 Am fárákapao sérrá,
“Tokwae Kar, amo Ponankor Kárákáreráp Kwarono!
Amo oukoumwan yak nap,
wokwaek kar amo yakap,
amo wae waráp kárákáre tokwae sámpea,
amo King yak napono.
Aenapantá yino amwan ‘Aesio’rá séreano.
18 Ankwap fi arop, waráp kar wa te monoria
yonkwae pwarámp napan maok,
nopok waráp yonkwae pwarámp te wokwae korop námpon.
Oukoumwan má ke fek te,
sumpwinap arop kot mwanapono.
Oukoumwan má ke fek te,
nopok kwapwe kare ankank
waráp tére aropan nénk nanap keno.
Am te profet fákáre,
tá waráp koumteouráp arop fárákap ponankor
amwan apápria,
waráp yae ankore mek yakáp i konap,
eráp arop fárákap,
e moráp arop fárákapan kor
ponankor mént nopok nénk nanapono.
Oukoumwan te apár kwatae pap
konap arop fárákapan
kwatae pap nanap kenono.”
19 Am taokeyakáp konap arop fárákap takrá séri pwar napo, yámar mek yaknámp Kwaromp Yiki Kor Nap ménki kɨk-pwar napo, Kwaromp kontrak tanknámp bokis am Yiki Kor Nap mek tank konámp érik tank. Aenánko, mékér wae fápárákár akwap nánko, pourounkria oukurér párákap nánko, apár némp yururria kápae kare aisráp warákam ék námpon.
11:2 Lu 21:24; Yé 13:5 * 11:3 1,260 yae te 42 yunk, tá yinɨnk yopwaria yiawor amore mekan sénámpon. 11:4 ‘Yao oliv’ te kantri Israel firan wounáp námpon. 11:4 Sek 4:11,14 11:7 Yé 13:1 11:12 2 Kin 2:11 11:14 Yé 9:12 11:15 Dan 7:13-14; 1 Ko 15:24-25; Yé 19:6 11:16 Yé 4:4,9-10 11:18 2 Ko 5:10; Yé 1:8; 20:11-13