2
Timoti te ankár Kraisomp kwapwe kare soldia yak naenámp kar
Onomp táráp e, Krais Jisaso amwan námokuráp nɨnɨk fek nɨnɨkia yaewouránko amo maomp kárákáre sámpea yakamp. Ono wokwaek kápae kare arop wa nap fek farákápanko, amo wawiap kar táman arop fwap yonkwae kouria arop ankwap fárákapan yénkrá farákáp mwanap aropan farákápampo.
Nkwakwe make ankank korop námpo kor yino Jisas Kraisén méria maomp tére konámp, yinont soldia niamp kárákáre fek fokopeyakampo. Arop soldia yak námp te, mao te ankwap-ankwap tére mo i konámpon. Mao te ankár soldia térean saráp yae-párák kare tére nánko maok, taokeyak konámp soldia kor maomp tére warákár naenámpon. Arop resisrá foporakor mwaria te, am ‘Foporakorenk’ ria sérinámp aropamp nɨnɨkaok foporakoria am nɨnɨkaok tukup mo napo te, taokeyaknámp aropao sérrá, ‘Amo te ankank sámp mono!’ Arop yopwar yoroia taokeyak námp te námokurápara, kare nánko toupourria te, manénkɨr námoku fária, wakmwaek arop nénk konámpono. Amo te ono sénamp kar man nɨnɨkampo. Tak napo maok, Tokwae Karao waráp nɨnɨk mek kwapwe kare nɨnɨk fwap sánk nánko, amo am kar fi ponankor mér nanapon.
Ono Kwapwe Kare Kar sér i konamp te, Jisas Krais te Devito yakámp fi mekampao sumpwiaka fárámpámp táman amo ankár fwapia nɨnɨkampo. Ono am Kwapwe Kare Kar farákáp konamp te, am fi fek táman arop fárákapao onan nke napo te, ono kwataenamp arop niamp nanko, onan nkwakwe make touwe sápria, fákapá páte napono. Aenapan maok, Kwaromp kar te fákapea pap mono. 10 Aenámpara, ono te nɨnɨk kárákáre sámp teyakrá maok, nkwakwe make touwe korop námpan kuri, sámpea Kwaro náráponoria nánkárápnámp arop fákáreran yaewour i konampono. Onomp nɨnɨk te, am fárákapao kor ankár am Krais Jisaso fákeyaknámp yiki yak sámpea méntér yakápi-yakápanáponoria nampon. 11 Nomo te mámá kar man mér kare mwanámpono:
“Nomo mént kare kar sumpwianámp te,
warko yiki yakan kor nomo mént yiki yakáp mwanámpon. 12 Nomo nkwakwe make touwe korop námpan kor,
ɨnkɨrmaneanria kárákáre fek yakeanámp te,
nomo kor mao námpnámp méntér king yakáp mwanámpon.
Aeno nomo man younkwe sɨrareanánko te,
mao kuri nomwan younkwe mwaek sɨnaenámpon.
13 Táte nomo sérrá, ‘Maonámpaok tukup mwar’ ri námpao,
ampaok mo námpon kor,
mao námoku te námoku sérinámpaok i konámpon.
Mao te ankwap kar sér mo i konámp karenono.”
Timoti ankár tére kárákáreria Kwaromp tére arop kare yak naenámp kar
14 Amo te ankár kápae kare por am arop fárákapao wawanáponoria, Kwaro nke námp fek amo má kar man kárákáre fek sérrá, “Yumo te kar am fik sérarrá yorowari kwapono! Take kar te arop ankárankan yaewour mo i konámpon. Am kar wanap aropan te, nɨnɨk kwatae pap konámpon.”
15 Amo te ankár tae fek tére fáparákapriaka tére arop kare yak napo maok, Kwaro waráp tére nkea warákár naenámpon. Aenánko maok, amo kokwae moria Kwaromp kar kare kar yae-párák kare farákápria maok, amo Kwaro nke námp fek kor pwarápae mo nanapon. 16 Aeno aropao kwaporok táman sérarnap kar te wawi kwapono, younkwe sánkampo. Take kar te Kwarén younkwe sánk mwanap mwae páraok arop éréképá akwap konámpono. 17 Take kar te ankáráp kwataerao akwapea tokwae karia arop émi fánámp niamp námpono. Himeneus ntiaka Filetus am fi mekampao takipon. 18 Am arop yawor te má kar kare máte younkwe sɨrarea arakrá sér i konepon, “Nomo wae warko fápárámp námpara, wakmwaek te warko fápárámp mono.” Am makrá sérarep kar te arop ankwap fárákapamp méran épérépia kwatae pap nepon.
19 Aeno Kwaro am fek sios yoro naenámp kárákáre kor oumpwar te wae yɨmp tenánko, kárákáre fek fokopeyak námpon. Tá am oumpwar fek kar arakrá kumwi, “Kwar Tokwae námokuráp koumteouráp arop te wae mér kari yak námpon.”
Tá ankwap kumwi tenámpao kor sérrá,
‘Námo te Kwaromp firáp aropono’rá
sér i konap arop ponankor te
nkwakwe make nɨnɨk kwatae te ankár younkwe sɨr mwanapon.”
20 Ankankráp aropamp nap tokwae mek dis tankáp námp te, gol fek yoroiap, silva fek yoroiap, yao fek yoroiap, kwar fek yoroiap, ará tankáp námpon. Am te ankwapmwaek kwapwe kare téreampor, tá ankwapmwaek te nkwakwe make téreampor. 21 Kwarén mérnámp aropao am náráp nɨnɨk mekamp kwatae nɨnɨk ponankor younkwe sɨnámp te, Kwaro nke námp fek yiki kare yak námp te, mao te ankank yae-párák námp mwar kák konap dis niampria, amwar kar yak námpon. Aeria Arop Tokwaeran yaewourrá nkwakwe make kwapwe kare tére naeria nanap námpon.
22 Aenámpara, amo te ménki-tárápuamp nɨnɨk mek korop konámp nkwakwe make kɨkiank nɨnɨk te ankár younkwe mwaek pwarampo. Amo te ankár yae-párák kare nɨnɨk ntiaka mér napan sámp, ankwapan nouroup i konap nɨnɨkan sámp, yonkwae porokwe nɨnɨkan sámpea maok, arop ankwap fárákap yiki kare nɨnɨk fek yakáprá Kwar Tokwaeran wumwi ri konap aropént saráp yakamp. 23 Aeno épépérépnámp arop fárákapamp kar mwar sérarnap kar kwatae te amo ankár younkwe sɨrampo. Amo te wae mér napon, am takrá sérarap kar te am fek yorowar i konapon. 24 Tokwae Karamp tére konámp arop te kar yorowar mo, arop ponankor porokwe fekria yonkwae kourráp tisa te man nkwakwe make napo kor yonkwae pwarámp mo i konámpon. 25 Aeria maok, maomp kar ták-pwarnap aropamp nɨnɨk porokwe fek fwapokwap nánko maok, am támao Kwaro am fákáreran yaewouránko maok, am nɨnɨk pwararea má kar má fwap mér mwanapon. 26 Am kwekár i konap tisa fárákapan Satano náráp umben mek tirá kérépámp te, am fárákap náráp nɨnɨkaok paokop mwanapria nimpon. Aeno má kar kare man mér napo te, am fárákapamp nɨnɨk warko érik farákár nánko maok, Satanomp umben pwarará amwar yakáp mwanapono.
2:5 2 Ti 4:8 2:6 1 Ko 9:7,14 2:8 Ro 1:3-4 2:9 Fl 1:12-14 2:10 Kl 1:24 2:11 2 Ko 4:11 2:12 Mt 10:33 2:13 Nam 23:19; Ro 3:3-4; Ta 1:2 2:14 Ta 3:9 2:15 Ta 2:7-8 2:19 Jo 10:14-15 2:20 Ro 9:21 2:24 1 Ti 3:3