14
Láani guɨdx Iconio, Pablɨ cun Bernabé iroptedeb biiudeb láani xquiudoo de bniety Israel. Ne zec ni bliuudeb de didxzaac xte Jesucrist, ax zieny de bniety güeldilaazny, zeclɨ de bniety Israel ne zeclɨza de bniety ni quɨt ná bniety Israel. Per de bɨny Israel ni quɨt güeldilaazny guludiidxacdeb de ni quɨt ná bniety Israel par guzulo baandeb de mal xgab pur de ni reldilaaz Jesucrist. Per masquɨ ziy, xchi guzuguaa de apóstol ruy. Ax sin dxiby guniideb xtiidx Dios pur ni reldilaazdeb Jesucrist. Ne laany bdeedny laadeb guelrnabee par baandeb zieny de milagrɨ, te par bsíenny dec didxldíc ná ni rniideb pur Dios. Per de bniety guɨdxqui gucdeb tiop cuaa, duudxdeb guu xlad de bniety Israel, chiy stuudxdeb guu xlad de apóstol. Ax zeclɨ de bniety Israel ne zeclɨza de bniety ni quɨt ná bniety Israel bdxadiidxdeb cun de gurtisy te par tildnédeb ne icuaadeb guia Pablɨ cun Bernabé. Parzi deni gucbee Pablɨ cun Bernabé ziy, zégacdeb par Listra ne Derbe, de guɨdx ni ná nez Licaonia ne iduibteru de nezqui guniizadeb de didxzaac xte Jesucrist.
Láani guɨdx Listra guu tuby bniety nguiu ni quɨt releeti sa, gady chúuti dxi sab pur ni náb coj desdɨ chi gulbɨ, ax zubbɨ cacuadiagbɨ ni canii Pablɨ. Deni bguiaa Pablɨ lob, guná Pablɨ dec laab reldilaazbɨ par yacbɨ. 10 Chiy diip raipy Pablɨ laab:
—Güesú. Guzuldizaac.
Hóracqui btes bnietqui güesuldíb guzulo rzab. 11 Chi guná de bniety xa baany Pablɨ, guzulo rbɨxtiadeb cun diidx Licaonia:
—¡De dios ni ná zec bniety abiat rut zuguaan!
12 Ax guniideb dec Bernabé ná dios Júpiter, chiy Pablɨ ná dios Mercurio te pur laab ná ni rninéb laadeb. 13 Ne ruxchu guɨdx nez rut riiu bniety láani guɨdxqui ná yudoo xte Júpiter. Parzi bxoz ni nuu yudooqui güenéb de gúun cun de guiaa, ax laab cun de bnietqui rcaazdeb niguindeb de gúunqui par nitodeb de apóstol. 14 Per chi gucbee Pablɨ cun Bernabé ziy, as gudillaadeb xabdeb, bguizdeb glay de bniety, rbɨxtiadeb:
15 —¡Gulcuadiag guibtɨ! ¿Xínii runguibtɨ zeec, ne saa bnietiacnɨ rac? Ninguipaclay ziopnɨ par ziopniin laat dec isaantɨ de ni runtɨc, te pur quɨt xi zelotideng. Güenru gulchanuu xnez Dios ni rbeznabány ni banchuu yabaa, guɨchliu ne nisdoo cun irate de ni nuu lodeny. 16 Gulalqui Dios bsaanny baany irate bniety zectisy ni rlilodeb. 17 Per masquɨ ziy, quɨt guuti dxi nisaanny ni rliuuny tú laany pur de cos güen ni runny. Te pur laaniy rguaadny nisguia ne de guelnazaac ax rguaadny ni iquiinnɨ par chuzaclaaznɨ.
18 Deni gunii Pablɨ cun Bernabé ziy, cun de diidxqui pentispac baandeb gan quɨt niguin de bɨnqui de gúun par nitodeb laadeb.
19 Per tuby tiop de bniety Israel ni zá guɨdx Antioquía ne guɨdx Iconio, deni bdzɨndeb guɨdx Listraqui baandeb gan guludiidxdeb de bɨnguɨdxqui. Parzi bcuaadeb guia Pablɨ, chiy rlilocpacdeb dec agutybɨ ax bxiubiudeb laab, guléedeb laab láani guɨdxqui. 20 Per chi bdxasaa de bniety ni reldilaaz Jesucrist iduibrdontec rut nágaa Pablɨ, chiy güesteb, biiub láani guɨdxqui stuby. Chi bragueelqui chiyru bdiiab cun Bernabé par zédeb guɨdx Derbe.
21 Chi gulull btɨɨchdeb xtiidx Jesucrist láani guɨdx Derbe rut baandeb gan güeldilaaz zieny bnietny, chiyru gubíi biecquideb guɨdx Listra cun guɨdx Iconio ne guɨdx Antioquía. 22 De guɨdxqui guluzaclaazdeb de bniety ni reldilaaz Jesucrist. Raipdeb laadeb dec sutipnédeb ni areldilaazdebny, te pur zienzi guelzii ná par teed bniety par yiiub lo guelrnabee xte Dios. 23 Ne ziyza cad tuby de guɨdxqui bcuabeedeb de bɨngul ni inabee lo de ni reldilaaz Jesucrist. Ax chi gulull bcuuandeb ne gunaabdeb lo Dios, chiyru bsáandeb laadeb laznaa Jesucrist ni agüeldilaazdeb.
24 Deni gudeed Pablɨ cun Bernabé nez Pisidia, ax bdzɨndeb nez Panfilia. 25 Chiy guniideb xtiidx Dios láani guɨdx Perge. Chiyru güedeb guɨdx Atalia. 26 Ruy guudeb láani barcu par güedeb Antioquía, guɨdx rut bsáan iraru de ni reldilaaz Jesucrist laadeb laznaa Dios par gacnény laadeb chatɨɨchdeb xtiidxny. Ne dzɨɨnquiy ná ni ablduulldeb. 27 Ax deni bdzɨndeb Antioquíaqui, bchasaadeb de bniety ni reldilaaz Jesucrist par benédeb laadeb diidx irate ni baany Dios cun laadeb, ne xa xquel guc bxalny nez par güeldilaazza de bniety ni quɨt ná bniety Israel laany. 28 Ruy xchi guzuguaa Pablɨ cun Bernabé, guzuguanédeb de bniety Antioquía ni reldilaaz Jesucrist.