15
Láani de dxiqui bdzɨny tuby tiop de bniety Judea láani guɨdx Antioquía. Ax guzulo raipdeb de bniety ni reldilaaz Jesucrist dec belati quɨt chúudeb seny zec ni gunabee Moisés, quɨt xo gúnti Dios perdón de xtulddeb. Parzi Pablɨ cun Bernabé quesentiand guzudeb bchanédeb de bɨnqui lo diidx. Chiyru güenru cuabee Pablɨ cun Bernabé ne cun stuby stiop de bniety par güedeb Jerusalén güeninédeb de apóstol ne de ni rnabee lo de xpɨny Crist, te par dún xa gac xte senyqui.
Ax gulunez de bniety Antioquía ni reldilaaz Jesucrist laadeb par zédeb. Deni zédeb gudeeddeb nez Fenicia ne nez Samaria. Chiy gudixteedeb lo de xpɨny Crist ni rbez nezqui dec de bniety ni quɨt ná bniety Israel areldilaazdeb xtiidx Dios. Ax irate de ni reldilaaz Jesucrist nezqui, rzaclaazdeb bindiagdeb ziy.
Chi bdzɨny Pablɨ cun Bernabé Jerusalén, chiy güechalo de ni reldilaaz Jesucrist laadeb cun de apóstol ne cun de ni rnabee lo de xpɨny Crist. Ax bené Pablɨ cun Bernabé laadeb diidx irate ni baany Dios cun laadeb. Per tuby tiop de fariseu ni agüeldilaaz Jesucrist, guzuldídeb chiy guniideb:
—De bniety ni quɨt ná bniety Israel ne agüeldilaazdeb Jesucrist, rquiinpac chúudeb seny xte de bniety Israel ne guindiagzadeb chanuupacdeb ley xte Moisés.
Chiyru bdxasaa de apóstol cun de ni rnabee lo de xpɨny Crist te par dún xa gúndeb. De tant ni cayueedeb diidx pur ziy, ax güesuldí Bed raipy laadeb:
—De saniroldilaaznɨ Jesucrist, laat nántɨ dec gulal bcuabee Dios naa lot par chagüiaa de didxzaac xte Jesucrist lo de bniety ni quɨt ná bniety Israel te par chaldilaazdebny. Ne Dios laany ni rumbeeny ira lazdoo bniety, abliuuny dec xpɨnny laadeb pur ni abguaadny laadeb Spíritu Sant zecac dunnɨ. Ax zeclɨ cun dunnɨ ne cun laadeb tubylote run Dios, te pur zectiziac dunnɨ ziyza absíany laadeb pur ni areldilaazzadeb Jesucrist. 10 Anre, ¿xínii ninguiy rcuanaat ni abaany Dios ax rnabeet chanuu de ni reldilaaz Jesucrist ley, negu niclɨ dunnɨ ne niclɨza de to xpɨngul gulalnɨ quɨt nialee niunpac zec ni rnabee ley? 11 Sino que dunnɨ zonén cuend dec pur güen ni baany Xtadnɨ Jesucrist, abaany Dios perdón de xtuldnɨ, ziytiziacza laadeb.
12 Chiyru bgany iratecdeb ne bcuadiagdeb lalzi ni cayuee Bernabé ne Pablɨ diidx pur de milagrɨ xte Dios ni baandeb nez lo de bniety ni quɨt ná bniety Israel. 13 Chi gulull guniideb, chiyru guniiza Jacob:
—De saniroldilaaznɨ Jesucrist, gulcuadiag: 14 Simóny Bed abenéb dunnɨ diidx xa xquel guzulo rbé Dios de bniety ni quɨt ná bniety Israel par gacdeb xpɨnny. 15 De diidxqui rguaaldquɨpacquɨy zec ni bcuaa de profet lo xquiits Dios rut rnii:
16 Chi aguc ziy, chiy ibíi
gúna pur idal de xpɨnnia stuby zec ni guc chi nabány David.
Idaldeb pur lagac de bniety ni zeczi nabány zec ni gubány bniety tiamp xte David,
ax pur laadeb ibíi gaczieny de xpɨnnia.
17 Te par ito iraru bniety nare,
bniety iranezte lo naciony ito nare.
18 Ziy gudixtee Dios lo bniety desde gulal.
19 ’Pur ningui, nare Jacob runa xgab dec quɨt náti par gac juers de bniety ni quɨt ná bniety Israel par chanuudeb ley, laadeb ni absaandeb de xcostumbrɨdeb par chanuudeb xnez Dios. 20 Anre cun ixiaaldnɨ tuby guiits lodeb dec quɨtru náti par iquiindeb de ni abiacldee nez lo de cos ni rlilo bniety ná dios, niclɨza quɨt náti par ibánydeb ni quɨt illiú cun de ni quɨt rac chialdeb. Ne quɨt náti par iquiindeb beel ni gurirɨny niclɨza rɨny. 21 Ziy idxaipnɨdeb, te pur desdɨ gulal cad tuby guɨdx nuupac bniety ni rseed laadeb xi zelo ley xte Moisés ni ruulddeb laniudoo de dxi ni rzilaaz bniety.
22 Chiyru de apóstol cun de bɨngul ne irate de sanireldilaazdeb Jesucrist guniideb cuédeb lodeb tuby tiop de bniety ni ixialdnédeb Pablɨ cun Bernabé chiadeb Antioquía. Ax bcuabeedeb Judas ni láza Barsabás cun Silas, laadeb ni napdeb guelrnabee lo de sanireldilaazdeb Jesucrist. 23 Chiy bxialdnédeb laadeb tuby cart ni rnii:
“Dunnɨ de apóstol cun de bɨngul ne irateru de saniroldilaaznɨ Jesucrist, rguaapnɨdios laat ni quɨt nát bniety Israel, per rac saniroldilaaznɨ Jesucrist laat ni rbeztɨ Antioquía, ne laat ni rbeztɨ nez Siria ne nez Cilicia. 24 Dunnɨ agucbeen dec nuu de bniety ladxnɨ bdiiadeb sin xtidxbeen, chiy casacandeb laat cun xtiidxdeb ax quɨt racbeet xa gúntɨ pur ni rniideb laat dec ná par chúut seny ni ruu de bniety Israel ne gúntɨ zec ni rnabee ley xte Moisés, per gati duntin bxiaaldnɨdeb. 25 Pur ningui, bdxasaan ax guniin dec güenru icuabeen tuby tiop de sáan par chatixlodeb laat, chanédeb tiop de xcumpniernɨ ni quesentiand rcaaznɨ, Pablɨ ne Bernabé, 26 laadeb ni aguudeb lo iralote peligrɨ pur ni cayundeb sirvɨ lo Xtadnɨ Jesucrist. 27 Ax caxialdnéndeb Judas cun Silas, laadeb quixteedeb lot irate cun diidx ruupacdeb. 28 Ne zec xgab ni abguaad Spíritu Sant dunnɨ, ax güenru quɨtru xi rquiinti inabeen laat gúntɨ, ni rquiintisy chanét cuend ná dec 29 quɨt iquiintit beel xte de ladxaa ni abcuez de bniety lo de ni rlilodeb ná dios, niclɨza quɨt náti par iquiintɨ beel ni gurirɨny niclɨza rɨny, ne quɨt ibánytɨ ni quɨt illiú cun de ni quɨt rac chialtɨ. Belati icualot quɨt gúntɨ de cosquɨ ax güenquɨ nabánytɨ. Dios gacnény laat.”
30 Ziy xquel guc, cartqui ná ni bxialdnédeb idapte de bnietqui par guɨdx Antioquía. Ruy bchasaadeb de xpɨny Crist, ax bdeeddeb cartqui laadeb. 31 Chi biildy de bnietqui cartqui, quesentiand rzaclaazdeb pur de diidx zaac ni zéed loqui. 32 Chiy Judas cun Silas, cun ziyza guuddeb guelrieny par güeedeb xtiidx Dios parzi xchi guninédeb de xpɨny Crist, guluzaclaazdeb laadeb cun de xtiidxdeb. 33 Chi gudeed zieny dxi ni zuguaa Judas cun Silas ruy, de xpɨny Crist ni rbez Antioquíaqui gulunezdeb laadeb par yaicquideb rut rbez de ni bxiaald laadeb, raipdeb laadeb: “Dios chanezaac laat.” 34 Per Silas baanbɨ xgab biianrub ruy. 35 Chiy Pablɨ cun Bernabé biianruzadeb Antioquía, ax laadeb cun stuudx de bniety güelaa bseeddeb xtiidx Dios de bniety ruy.
36 Chi gudeed tuby tiop dxi, chiy raipy Pablɨ Bernabé:
—Too stuby, chotixlon de saniroldilaaznɨ Jesucrist irate de guɨdx rut abiotɨɨchnɨ xtiidx Dios, par choguiaan xa nuudeb.
37 Bernabé rcaazbɨ nianédeb Juany ni láza Marcos. 38 Per Pablɨ quɨt nizigueldtib nianédeb Juany Marcos, te pur chi güedeb nez Panfilia gulelaazbɨ laadeb, quɨt nialaati nianéb laadeb. 39 Parzi ni tuby ni stuby quɨt biianti cunformɨ, ax gulasaadeb. Chiyru zéne Bernabé Marcos, guudeb láani barcu zédeb nez lo isla ni lá Chipre. 40 Pablɨ ax bcuabeeb Silas zéneb, chiy raipy irateru de xpɨny Crist laadeb dec Dios chanezaac laadeb. 41 Ax gudeeddeb nez Siria ne nez Cilicia, rguzaclaazdeb de xpɨny Crist nezqui.