16
Chi bdzɨny Pablɨ cun Silas de guɨdx ni lá Derbe ne Listra, ruy bdxialdeb tuby bniety ni reldilaaz Jesucrist. Laab láb Timoteo llingaan tuby bniety gunaa Israel ni reldilaazza Jesucrist, per xtadbɨ ax bniety griego laab. Irate de xpɨny Crist ni rbez guɨdx Listra ne Iconio rniideb dec güenquɨ ná Timoteo. Chiy gunii Pablɨ chanéb Timoteo, per nidootellga guluub seny ni ruu de bniety Israel Timoteo te par quɨt xi inii de bniety Israel ni rbez nezqui, pur ni iratecdeb nán dec bniety griego rac xtad Timoteo. Irate de guɨdx rut gudeeddeb gudixteedeb lo de xpɨny Crist xa riáld gúndeb, zec ni agunii de apóstol ne de bɨngul ni rnabee lo de xpɨny Crist Jerusalén. Ziy xquel guzutipné de bniety nezqui ni reldilaazdeb Jesucrist, ne dxi pur dxi mazru bdal de ni güeldilaaz laany.
Chiguld quɨt nisaanti Spíritu Sant nianiideb xtiidx Dios nez Asia ax gudeeddeb nez Frigia ne nez Galacia, chiy bdzɨndeb nez Misia. Ruy baandeb xgab niadeb nez Bitinia, per ziygac quɨt nisaanti Spíritu Sant niadeb nezqui. Chiyru gudeeddeb nez Misiaqui, ax bdzɨndeb guɨdx Troas. Ruy, guxinqui guc Pablɨ zec ni rnixcaald. Gunáb tuby bniety nguiu ni zá nez Macedonia, zuldíb runlasbɨ lo Pablɨ, rniib: “Quedaabiu nez Macedonia, dagacnébiu dunnɨ.” 10 Cuant bliulo ziy lo Pablɨ, as bdxannɨ pur choon nez Macedonia pur ni nánnɨ dec Diosɨy cabɨdx dunnɨ nezqui par chotɨɨchnɨ de didxzaac xte Jesucrist.
11 Bdxúun láani barcu guɨdx Troas ax tibyldí par isla ni lá Samotracia biion. Chi bragueel stuby dxi bdzɨnnɨ guɨdx Neápolis. 12 Ruy bdiian biion par Filipos, guɨdx ni sacru nez Macedonia, per Roma rnabee guɨdxqui, ax bzuguaan ruy tuby tiop dxi. 13 Chiy tuby dxi ni rzilaaz bniety bdiian láani guɨdxqui, biion ruu tuby gueeu rut rlilon rdxasaa de bniety Israel par rnaabdeb lo Dios. Ax brin, bdxuenén de bniety gunaa ni bdxasaa ruy de didxzaac xte Jesucrist. 14 Tuby de bniety gunaaqui lá Lidy, laab záb guɨdx Tiatira, rtóob de lady zaac culory murad. Guldípacbɨ rdxibbɨ Dios, ax cacuadiagbɨ, ne Dios bxalny xquelrienbɨ par icuadiagdzɨɨtsbɨ ni canii Pablɨ. 15 Chiy brubnisbɨ cun irate de xfamilbɨ, ax banlasbɨ lon, guniib dunnɨ:
—Belati guldít reldilaaztɨ dec areldilaaza Jesucrist, gultaldez liza.
Ax baanbɨ juers dunnɨ bdxaannɨ lizbɨ.
16 Chiguld tuby güelt chi zoon rut renaab de bniety lo Dios, bchalon tuby dxaap ni nuu tuby bɨndxab láani lazdooni. Dxaapqui esclav náb. Chiy pur guelrnabee xte bɨndxabqui rniyáab, ax zieny mɨly runbɨ gan par de xlámbɨ pur guelrniyáaqui. 17 Chiguld guzanaldbɨ Pablɨ cun dunnɨ, rbɨxtiab:
—De bniety nguiuré xmandad Dios ni rbez llayabaa cayundeb, caguixteedeb lot xa xquel par gaptɨ perdón.
18 Zienzi dxi baany dxaapqui ziy, axtquɨ chi güexaclaaz Pablɨ ax biecquibɨ raipbɨ bɨndxab ni nuu láani dxaapqui:
—Pur guelrnabee xte Jesucrist, nare rnabiia liú bdiia láani dxaapquɨ.
Hóracqui bdiia bɨndxabqui láani dxaapqui.
19 Per chi gucbee de ni rnabee dxaapqui dec aquɨtru xo gúntib gan mɨly par laadeb, ax gunaazdeb Pablɨ cun Silas, güenédeb laadeb juzgad nez lo de gurtisy. 20 Chi bdzɨɨdeb laadeb nez lo de gurtisy, guniideb:
—De bniety Israelré tuby scand cayundeb ladxnɨ, 21 ne rliuudeb de costumbrɨ ni quɨt izigueldtin idxannɨ ne quɨtza xo idxantin de costumbrɨqui te pur bniety roma dunnɨ.
22 Chiy guas irate de bɨnqui contrɨ laadeb, ax gunabee de gurtisy idiia xab Pablɨ cun Silas par idaazdeb cun var. 23 Chi gulull btaazdeb laadeb quesentiand, chiyru güelduudeb laadeb láani lizguiib ne gunabeedeb bniety ni rcualo ruu lizguiib par icualodzɨɨtsbɨ laadeb. 24 Chi bindiag ni rcualo ruu lizguiibqui ziy, ax güelduub laadeb axt lúltmɨ cuart ni ná láanqui, bldiibbɨ nii Pablɨ cun nii Silas lo tuby bred cun caden.
25 Per chi guc iruld gueel, lalzi ni canaab Pablɨ cun Silas lo Dios ne cayuuldzadeb de cant par laany, ax cacuadiag iraru de ni nuu láani lizguiibqui. 26 Chiy tuisquɨ guzulo tuby lluroo ni bsees axt cimient xte lizguiibqui. Horqui bllal irate de puert xte lizguiibqui, ne bllaicqui de caden ni liiby irate de ni nuu láani lizguiibqui. 27 Chi gubany ni cacualo ruu lizguiibqui ne gunáb dec irate de puert xte lizguiibqui zullal, guléeb spad xtenbɨ par niguinxúb lagac laab pur ni baanbɨ xgab dec irate de ni nuu láani lizguiibqui ablluuin. 28 Chiy gurɨxtia Pablɨ, raipbɨ laab:
—Quɨt xi gunnétiu liú. Iratecnɨ zuguaan rurén.
29 Chiyru gunaab bniety ni rcualo ruu lizguiibqui tuby bal, ax biiub xuuinbɨ ne racdxaaichbɨ rdxibbɨ axtquɨ llanii Pablɨ cun Silas güesullibbɨ. 30 Chiyru guléeb laadeb, gunabdiidxbɨ laadeb:
—Gulniiguibtɨ dad, ¿xa riáld gúna par gapa perdón lo Dios?
31 Laadeb cuaibdeb lob:
—Güeldilaaz Xtadnɨ Jesucrist, ziy xquel gapu perdón, liú ne de xfamiliu.
32 Chiy benédeb laab xtiidx Dios, laab cun irate de ni zuguaa lizbɨ bcuadiag. 33 Ne guxiniacqui, bniety ni rcualo ruu lizguiibqui gudiibybɨ de herid xte de guelna ni güené Pablɨ cun Silas. Chiyru brubnisbɨ cun irate de xfamilbɨ. 34 Ax güenéb laadeb lizbɨ, bdeedbɨ ni bquiindeb, ne rzaclaazbɨ cun de xfamilbɨ dec agüeldilaazdeb Dios.
35 Chi bragueel, bxiaald de gurtisy de suldad ni güegapy bniety ni rcualo ruu lizguiibqui dec íldab Pablɨ cun Silas. 36 Chiy raipy bniety ni rcualo ruu lizguiib Pablɨ:
—Agunii de gurtisy ildaa laaguibtɨ. Anre azelee chiaguibtɨ sin guelrsaa.
37 Per Pablɨ raipbɨ de suldadqui:
—Dunnɨ legítmɨ bniety Roma dunnɨ, ne btaazdeb dunnɨ nez lo bɨnguɨdx. Niclɨ quɨt nisaandeb nideednɨ cuenddeb, ax guluudeb dunnɨ láani lizguiib. Ne anre, ¿ta ildáleizdeb dunnɨ dxiga? ¡Quɨt chaleetiy! Su guedldéedeb dunnɨ laapacdeb.
38 Ax güetixtee de suldadqui ziy lo de gurtisy, parzi bdxiby de gurtisy chi bindiag dec bniety Roma Pablɨ cun Silas. 39 Chiyru güenaabdeb dispens lo Pablɨ cun lo Silas, ax guléedeb laadeb ne raipdeb laadeb idiiadeb láani guɨdxqui. 40 Deni bdiia Pablɨ cun Silas láani lizguiib, güedeb liz Lidy. Chiy chi bialo guninédeb de sanireldilaazdeb Jesucrist par chuzaclaazdeb sutipnédeb ni reldilaazdeb, chiyru zédeb.