20
Chi guridxí ni rac de bɨny Efesoqui, Pablɨ gurɨdxbɨ de bniety ni reldilaaz Jesucrist par blɨdxbɨ laadeb. Chiyru raipbɨ laadeb dec azéb, ax zéb nez Macedonia. Güetixlob iduibte de nezqui, quesentiand guluzaclaazbɨ de xpɨny Crist cun de xtiidxbɨ, ax bdzɨnbɨ Grecia rut guzuguaab chon búiu. Chiguld aidiiab inaazbɨ barcu par chiab Siria, chi gucbeeb dec rcaaz de bniety Israel xi gunné laab, ax güenru baanbɨ xgab gubíi biecquibɨ nez Macedonia. Güenéb Sópater bniety Berea, llingaan Pirro, cun Aristarco ne Segundo de bniety Tesalónica, néza Gayo bniety Derbe, cun Timoteo, chiy Tíquico ne Trófimo de bniety nez Asia. Iratedeb guzanɨɨddeb ax cuanuudeb Pablɨ cun nare Lucas guɨdx Troas. Dunnɨ chi gudeed laní ni rquiiny bniety guechtily sin levadur, chiyru bdxúun láani barcu bdiian Filipos, ax ni rac gaay dxi bdzɨnnɨ guɨdx Troas rut zuguaadeb. Ruy bzuguaan gadz dxi.
Chi bdzɨny chitmigu, chi bdxasaan par illull guechtily, ne cun Pablɨ abaanbɨ xgab iragueelqui idiiab azéb, ax chi guc gueel abcaninézic de bniety. Chiy láani yuu yaa rut bdxasaanqui zieny linternɨ cacagui, ax zub tuby bíiny ni lá Eutico ruu ventan. Ne cun xchi guniné Pablɨ laadeb, parzi gunaaz bcaald bniinqui, cuall bcaald ax biabllɨ desde ni rion pis axtquɨ lo guɨchliu, agutyllɨ bldesdeb laall. 10 Chiyru biat Pablɨ rut nágaall, guzullibbɨ gudeezbɨ laall, ax raipbɨ laadeb:
—Quɨt idxibtɨ, acllɨ nabány.
11 Chiyru gubíi bieepy Pablɨ stuby, bllullbɨ guechtily bquiindeb, ne güelaa guninéb laadeb axtquɨ bragueel. Chi bragueel ax biunezbɨ zéb. 12 Ne bniiny ni biab ruu ventanqui, nabányllɨ zíanedeb laall, parzi quesentiand rzaclaazdeb.
13 Dunnɨ ax bdxúun láani barcu bzanɨɨdnɨ zoon par guɨdx Asón, rut biian diidx icáan Pablɨ, te pur laab baanbɨ xgab niib chiab ruy. 14 Chi bdxasaan cun Pablɨ guɨdx Asón, chiy bdxunénbɨ láani barcu zoon par rut lá Mitilene. 15 Mitilene bdiian, chi bragueelqui ax bdeednɨ nez cuee isla ni lá Quío. Chi bragueel stuby, bdzɨnnɨ rut lá Samos. Chiy chi bragueel stuby, bdzɨnnɨ Mileto, per anste idzɨnnɨ ruy, bzudxin rut lá Trogilio. 16 Pablɨ baanbɨ xgab quɨt niatib Efeso, quɨt rcaaztib niacldaab nez Asia pur ni rcaazbɨ yiub idzɨnbɨ Jerusalén, te pur xgabbɨ ná belati chalee idzɨnbɨ chi laní Pentecostés.
17 Deni zuguaan Mileto, gunabee Pablɨ gueed de bniety ni rnabee lo de xpɨny Crist láani guɨdx Efeso. 18 Chi bdzɨndeb, ax raipbɨ laadeb:
—Desde primer dxi ni bdzɨnia nez Asia axtquɨ hor andxiré, laat nántɨ xa cayuna. 19 Iduibte ni zuguaníaa laat cayuna sirvɨ lo Jesucrist cun paciency, masquɨ axt ruuna ne iralote de guelzii ni agudeda pur ni rcaaz de bniety Israel gunné nare. 20 Per masquɨ ziy quɨt bsaantia guniia laat ni ná güen par laat, zeclɨ nez lo de bniety ne liztɨ bseeda laat. 21 Ne zeclɨ de bniety Israel ne de ni quɨt ná bniety Israel, araipiadeb yaicquideb cun Dios ne chaldilaazdeb Xtadnɨ Jesús. 22 Anre nare acháa Jerusalén rut caxiaald Spíritu Sant naa, quɨt gántia xi canuu nare ruy. 23 Ni nántizia ná dec irate rut raa rnii Spíritu Sant naa dec lizguiib ne zieny de guelzii ná ni canuu nare. 24 Per quɨt xi gúnti pur ziy, masquɨ gatia per cuntisy rzaclaaza gúna ni ná par gúna axtisy rut chalee, ne gúna mandad ni absiáld Xtadnɨ Jesús nare, itɨɨcha de didxzaac xtenny xa ná guelrcaaz xte Dios.
25 ’Anre nare nánna dec nic tubytɨ ni abenía xa ná guelrnabee xte Dios, aquɨtru iniátit nare. 26 Pur ningui, rcaaza iniia laat anre dec aquɨt xi duldti napa belati quɨt ibánytɨ xnezni. 27 Te pur nare agudixtiia lot irate xa ná xgab Dios, xíteete quɨt xi bcuaatstia. 28 Ax gulcualo lagac laat ne gulcualo irate de bniety ni reldilaaz Jesucrist, laadeb ni absiáld Spíritu Sant laat icualot zecpacza chi rcualo tuby pastor de llíily, te pur Jesucrist cun rɨny xtenny agudillyny pur laadeb. 29 Nare nánna chi azáa zeed stuby de ni gueed, zecpacza ni rtɨɨch de begu de llíily, ziy xgabdeb gunnédeb de xpɨny Crist. 30 Ne lagac lot idiacá de ni iliuu púrzi dixú, te par gúndeb gan gún de xpɨny Crist cuend xtiidxdeb xlat ni gúndeb cuend xtiidx Dios. 31 Gulcualo laat. Gulchanelaaz dec pur chon iz quɨt bsaantia guninía laat, axt ruuna blɨdxa laat.
32 ’Anre de saniroldilaaznɨ Jesucrist, laznaa Dios rsáana laat cun de didxzaac xtenny. Laany napny guelrnabee par gacnény laat chaza gacbeet xa rcaazny ibánytɨ, ax inɨɨdxny laat irate ni aguniiny ideedny de ni ná xpɨnny. 33 Xíteete mɨlyti gunaaba laat, niclɨza lady. 34 Laat nanchuut dec cun de naapaca baania dzɨɨny par bquinnía de ni guzuguanía. 35 Abliuua laat dec ziy ná par gún bniety dzɨɨny, ax gacné bniety de ni runlieedxni. Gulchanelaaz de diidx xte Xtadnɨ Jesús chi guniiny: “Mazrupac rzaclaaz ni rguaad que ni rcáa.”
36 Chi gulull gunii Pablɨ ziy, chiy guzullibbɨ gunaabbɨ lo Dios cun iratedeb. 37 Iratedeb biindeb, gudeezdeb Pablɨ ne gudodeb ruub. 38 Quesentiand nalas bziiendeb, pur ni raipbɨ laadeb aquɨtru iniátideb laab. Chiyru güeldecadeb laab axt rut zu barcu.