21
Ruy bsáannɨdeb, bdxúun láani barcu biion tibyldíte lo isla ni lá Cos. Chi bragueel stuby dxi bdzɨnnɨ lo isla ni lá Rodas, chiy de ruy biion par rut lá Pátara. Ruy bdxialnɨ tuby barcu ni achia nez Fenicia, ax bdxúun láanqui. Deni zoon chiy lad rbes xtennɨ gunán isla ni lá Chipre, ax zootecnɨ nez Siria. Ne cun ná par ldat barcuqui guɨdx Tiro, ax bdxúun láani guɨdxqui. Ruy bdxialnɨ de bniety ni reldilaaz Jesucrist, chiy bzuguanéndeb gadz dxi. De bnietqui pur Spíritu Sant, raipdeb Pablɨ dec quɨt chiatib Jerusalén. Per chi bialo gadz dxiqui, bdiiagacnɨ guɨdxqui. Chiy iratedeb cun chialdeb ne de lliindeb, güeldecadeb dunnɨ axt ruxchu nisdoo ni ná ruxchu guɨdxqui. Ruxchu nisdooqui bzullibnɨ gunaabnɨ lo Dios, chiyru rdxaipnɨdeb azoon ax bdxaaipnɨ láani barcu, chiy laadeb biecquideb lizdeb.
Chi bdiian guɨdx Tiro biion par Tolemaida, ruy bialo viaj xtennɨ láani barcu. Ziyza bioninén de bniety ruy ni reldilaaz Jesucrist, ax bzuguanéndeb tuby dxi. Chi bragueel, Pablɨ cun de sanizuguanénbɨ bdiian Tolemaida biion par Cesarea rut biion liz Liby ni rtɨɨch xtiidx Jesucrist. Libyqui ná tuby de gadz bniety ni cuabee par quiizdeb ni ná par igaazy lo de bniety ni ná prob, ax lizbɨ bzuguaan. Libyqui nuu tap llindxaapbɨ gady guchnaatideb, chiy laadeb rteeddeb xtiidx Dios lo de bniety. 10 Aguc zienpac dxi ni zuguaan liz Liby, chi bdzɨny tuby profet ni zá nez Judea, laab láb Agabo. 11 Chi bdzɨnbɨ cuáab cinturon xte Pablɨ bldiibbɨ lagac de niib ne de naab, ax guniib:
—Spíritu Sant aguniiny dec Jerusalén de bniety Israel squé xquel ildiibdeb bniety ni ná xtenni cinturonré, ax gúndeb entriagu laab lo de ni quɨt ná bniety Israel.
12 Chi bindiagnɨ ziy, dunnɨ cun de bniety ruy bdxanlasnɨ lo Pablɨ quɨt chiatib Jerusalén. 13 Per laab cuaibbɨ:
—¿Xínii ruuntɨ ne rsaclastɨ nare? Par nare quɨt xi gúnti ldiibia, o masquɨza axt gatia Jerusalén pur Xtadnɨ Jesús.
14 Chi gucbeen quɨt idxannɨ gan quɨt chiab, quɨtru xi rdxaiptinbɨ, rdxaiptisnɨb:
—Su chagac zec ni inabee Dios.
15 Chi gudeed de dxiqui, deni bialo bchasaan de xixtennɨ ax zoon Jerusalén. 16 Bionén tuby tiop de bniety Cesarea ni reldilaaz Jesucrist, laadeb güenédeb dunnɨ rut idxaannɨ liz tuby bniety Chipre ni agulal reldilaaz Jesucrist, laab láb Mnasón.
17 Ne de bniety Jerusalén ni reldilaaz Jesucrist, quesentiand rzaclaazdeb chi bdzɨnnɨ Jerusalén. 18 Chi bragueel bionén Pablɨ biotixlon Jacob, ruy ax zuguaaza irate de ni rnabee lo de xpɨny Crist. 19 Chi bdzɨnnɨ deni bialo guniné Pablɨ iratedeb, chiyru gudixteeb lodeb tubyga pur tubyga de cos ni baanbɨ nez lo de bniety ni quɨt ná bniety Israel, pur guelrnabee xte Dios. 20 Chi bindiagdeb ziy, guniideb de diidx zaac par Dios, ne raipdeb Pablɨ:
—Laabiu nánbiu dec lo de bniety Israel zienguilliúdeb agüeldilaaz Jesucrist, ax iratedeb rnii rquiinpac gún bniety zec ni rnabee ley xte Moisés. 21 Ne laadeb abindiagdeb laabiu caliuubiu de bniety Israel ni quɨt rbez lo naciony Israel dec quɨt gúndeb cuend ley xte Moisés, ne raipzacbiudeb quɨt rquiinti chúu llingaandeb seny ni ruu de bniety Israel niclɨza quɨt chanuutideb de xcostumbrɨn. 22 Anre, ¿xa gac? Laadeb sdxasaapacdeb chi gacbeedeb abdzɨnbiu. 23 Ax güenrudxa gúnbiu squé: Nuu tap de bniety nguiu lon ni ná par gún cumplir tuby promes. 24 Güenébiudeb, gulgaany zec ni rnii ley par gacniat, chiy gudillybiu pur laadeb te par chalee iga quiadeb. Ziy xquel gacbee irate bniety dec runquɨbiu zec ni rnabee ley, ax gati didxldíti ná ni bindiagdeb pur laabiu. 25 Chiy pur de bniety ni quɨt ná bniety Israel ne agüeldilaazdeb Jesucrist, abcuaan tuby cart lodeb zec ni bdxannɨ xgab dec quɨt chúutideb guelrsaa pur ley xte Moisés. Per quɨt iquiintideb de cos ni abzuub zec gun lo de xtios de bniety, niclɨza quɨt iquiintideb rɨny, niclɨza beel ni gurirɨny, ne quɨt ibánydeb ni quɨt illiú cun ni quɨt rac chialdeb.
26 Chiyru güené Pablɨ idapte de bnietqui, ax chi bragueel baandeb zec ni rnabee ley par gacniadeb. Chiyru biiudeb laniudoroo xte Jerusalén par gudixteedeb lo bxoz gúc yalo gúndeb zec ni rnabee ley, dxi ni ná par chané tubygadeb tuby ladxaa ni gaty zec tuby gun par Dios.
27 Chi zeyalo gadz dxi ni ná par gúndeb zec ni rnabee ley, chiy guu de bniety Israel ni zá nez Asia gunádeb Pablɨ laniudoroo xte Jerusalén, ax baandeb scand gunaazdeb laab, 28 rbɨxtiadeb:
—¡De bniety Israel, gulgacné! Bnietreniy candza iranezte caniyáb de bniety Israel cun yudoo xtennɨ, ne raipbɨ de bniety quɨt gúndeb zec ni rnabee ley xtennɨ. Ne gati zíyziti, aguluuzacbɨ de bniety griego laniudoo sant xtennɨ, abannébny zec tuby rut quɨt illiú.
29 Guniideb ziy pur ni gunádeb Pablɨ láani guɨdxqui candzanéb bniety Efeso ni lá Trófimo, ax baandeb xgab dec güené Pablɨ laab laniudoroo xte Jerusalén.
30 Parzi tuby scand guc iduibte láani guɨdxqui, xuuin de bniety bdzɨny. Chiy gunaazdeb Pablɨ, bxiubiudeb laab axt detsiudooqui bchiigapacdeb de puert. 31 Apac quinxúdeb laab, chi bdzɨny rson lo comandant ni rnabee lo de suldad dec tuby scand cayun irate de bniety Jerusalénqui. 32 As bchasaa comandantqui de suldad cun de capitán, xuuindeb güedeb rut dxasaa de bnietqui. Chi gunádeb bdzɨny comandantqui cun de suldad, ax gulez cataazdeb Pablɨ. 33 Chiyru gubii comandantqui, gunaazbɨ Pablɨ gunabeeb ildiibdeb de naab cun tiop caden. Ax gunabdiidx comandantqui tú laab, ne xi baanbɨ. 34 Per duudx de bnietqui rbɨxtia irɨnquɨ, stuudxdeb rbɨxtia irɨnquɨza, de tant rbɨxtiadeb quɨt xi nialeeti niacbeeb ax gunabeeb chanédeb Pablɨ láani cuartel. 35 Chi bdzɨndeb lo de scaler xte cuartelqui, bzubllallii de suldad Pablɨ pur ni aquɨt rsaanti bɨnguilliú ni zanald laadeb, 36 ne iratedeb rbɨxtiadeb:
—¡Gultinxúb!
37 Deni ayiunédeb Pablɨ láani cuartelqui, laab gunabdiidxbɨ comandant xte de suldadqui:
—¿Ta zelee ininía laabiu?
Comandantqui cuaibbɨ:
—¿Ta nánnu griego? 38 ¿Ta gati liúy bɨny Egipto ni baany contrɨ gubiernɨ, chiyru zénegacu tap mily de xpɨnniu de nez lo yiubiz rut quɨt tu rbezti, laadeb ni gudinxúdeb bniety?
39 Chiyru raipy Pablɨ laab:
—Bniety Israel nare. Nare gula guɨdx Tarso ni ná lo estad xte Cilicia, tuby guɨdx ni gati gullieezti sac. Baanbiu favor bsaanbiu ininía de bnietquɨ.
40 Comandantqui guzigueldbɨ, ax guzuldí Pablɨ lo de scalerqui baanbɨ seny cun naab igany de bnietqui. Chi bganydeb, ax guninéb laadeb cun diidx hebreo, raipbɨ laadeb: