4
Bed cun Juany zeczi caninédeb de bniety, chi bdzɨny de bxoz xte Israel cun capitán ni rnabee de suldad ni rcualo yudoroo xte Jerusalén, cun de bɨny saduceu. Rdxiichdeb quesentiand te pur Bed cun Juany caliuudeb de bniety, ne caniideb dec sbíi ibány de bɨnguty zec ni gubány Jesucrist. Parzi gunaazdeb Bed cun Juany, per cun agudxiy ax güesegudeb laadeb latsi bragueel. Per zieny de bniety ni bcuadiag xtiidxdeb güeldilaazdeb xtiidx Dios ax pur irate de ni reldilaaz xtiidx Dios, agucdeb zecti gaay mily bniety nguiu, chiy irɨnquɨ de bniety gunaa.
Chi bragueel stuby dxi, bdxasaa de gurtisy xte Jerusalén cun de bɨngul cun de maistrɨ ni nán ley. Néza Anás bxoz ni rnabee lo de bxoz, cun Caifás, cun Juany, cun Lijandrɨ cun irate de nguiu ni rac xfamily bxoz ni rnabee lo de bxoz. Chiyru gunabeedeb chacáadeb Bed cun Juany ax bzuubdeb laadeb glay, chiy gunabdiidxdeb laadeb:
—¿Tú xtidxbee, o tú pur runtɨ de cosquɨ?
Chiyru zec ni quesentiand rbezné Bed Spíritu Sant, ax guniib:
—Gulcuadiag guibtɨ de gurtisy ne de bɨngul Israel. Laaguibtɨ canabdiidxguibtɨ dunnɨ xa bdxacnén bniety ni biac niini, xa guc biacbɨ. 10 Pur ningui nez lo iraguibtɨ idixteen par gacbeeguibtɨ ne par gacbee irate de bniety Israel, dec bniety nguiuré zuguaab rurén nez lo iraguibtɨ abiacbɨ pur guelrnabee xte Jesucrist de Nazaret, lagac Jesucrist ni bcuaaguibtɨ lo cruzy, Jesucrist ni gubíi gusbány Dios stuby. 11 Abannéguibtɨny zec ni run de albanily chi rbeguundeb tuby guia, ne chi gald racbeedeb dec guiaqui ná ni mazru sac par izuubdeb yuu. 12 Anre ziyza quɨtru tu purti gac bniety perdón soltisy pur Jesucrist, te pur Dios quɨtru tu bnietti bxiaaldny lo guɨchliu par gún perdón dunnɨ.
13 Chi guná de gurtisy quɨt rdxibti Bed cun Juany par iniideb, ne chi gucbeedeb dec quɨt tu náti Bed cun Juany, quɨt xi xcuelrooti güedeb, ax rdxalodeb. Chiyru bambeedeb dec laadebɨy cuandzanédeb Jesús. 14 Ne cun né bniety nguiu ni biac de niini zuguanédeb ruy parzi quɨtru xi nialeeti niniideb pur laadeb. 15 Chiyru gunabeedeb idiia Bed cun Juany par biiandeb laaizdeb cayueedeb diidx. 16 Chiy guniideb:
—¿Xa xquel idxannén de bnietquɨ? Irate de bniety ni rbez Jerusalén nándeb dec abaandeb milagrɨroo, an quɨt xo iniitin dixúngui. 17 Per an par quɨtru irɨɨch xtiidx Jesucrist lo bniety, güenru idildnéndeb, ichibnɨdeb te par desde anre aquɨtru tu lo bnietti chazeetdeb Jesucrist.
18 Chiyru gurɨdxdeb Bed cun Juany, raipdeb laadeb dec quɨtru tu chaliuutideb xtiidx Jesucrist niclɨza quɨtru tu loti chazeetdebny. 19 Per Bed cun Juany cuaibdeb:
—Lagac laaguibtɨ gulgaanyguibtɨ xgab. ¿Ta ná güen icuadiagnɨ xtiidxguibtɨ xlat ni icuadiagnɨ xtiidx Dios? 20 Per dunnɨ quɨt chaleeti isaannɨ iniin ni agunán ne ni abindiagnɨ.
21 Ax gubíi gudildné de gurtisy laadeb stuby, chiyru bldádeb laadeb. Quɨt bdxiaaltideb xa niundeb castigu laadeb, te pur irate de bniety rnii de diidx zaac lo Dios pur milagrɨ ni gucqui. 22 Ne bniety nguiu ni biacqui más de cuarent iz anuub.
23 Chi bldá de gurtisy Bed cun Juany, zéacdeb rut zuguaa de sanireldilaazdeb Jesucrist. Chiy gudixteedeb irate ni gunii bxoz ni rnabee lo de bxoz cun de bɨngul. 24 Chi bindiag de bniety sanireldilaazdeb Jesucrist ni guniideb, iratecdeb gurɨdx gunaabdeb lo Dios, ax guniideb:
—Xtadnɨ Dios ni rnabee, laabiu ná ni banchuubiu yabaa, guɨchliu, nisdoo ne irate ni nuu lo guɨchliu ne lo nisdoo. 25 Ne ziyza pur Spíritu Sant xtenbiu bdiia de diidxré ruu rey David chi guniib:
¿Xínii rdxichné de bniety guɨchliu Dios?
Ne, ¿xínii rundeb de xgab ni quɨt illiú?
26 De rey ne de gurtisy xte de guɨdx tubyzi bdxasaadeb
par baandeb contrɨ Xtadnɨ Dios ne contrɨ Crist xtenny.
27 ’Ne anre ziytispac aguc, Herodes cun Poncio Pilat bdxasaadeb láani guɨdxré cun de bniety Israel ne cun de ni quɨt ná bniety Israel. Ax baandeb contrɨ llingaanbiu Jesús ni ná sant ni bxiaaldbiu. 28 Ziy xquel guc baandeb zec ni baanbiu xgab desdɨ mazru gulal ax guc ni ná par gac. 29 Ne anre, Xtadnɨ Dios, bguiaabiu xi rdildnédeb dunnɨ. Gucnébiu dunnɨ ni rac xpɨnbiu te par itɨɨchnɨ xtiidxbiu sin dxiby, 30 ne cun guelrnabee xtenbiu isiacnɨ de bniety racxú, ne idxanzacnɨ de milagrɨ pur guelrnabee xte Llingaanbiu Jesús ni ná sant.
31 Chi gulull gurɨdx gunaabdeb lo Dios, guzulo rzees rut dxasaadeb. Chiy ná ni quesentiand guleznédeb Spíritu Sant, ax guzulo rtɨɨchdeb xtiidx Dios sin dxiby.
32 Irate de bniety ni güeldilaaz Jesucrist tubyzi gucdeb, tubyzi xgab baandeb. Nic tubydeb quɨt rniiti dec xixtenzipacdeb ná ni rápdeb sino que xte iradebni. 33 Cun guelgucné xte Dios de apóstol güelaaru guniideb dec didxldíquɨy gubíi gubány Dad Jesús stuby, parzi quesentiand banldee Dios quia iratedeb. 34 Nic tubydeb quɨt xi banlieedxtideb te pur irate de ni ráp guɨchliu, o ni rápza lizni btóodebɨy. Chiy mɨlyqui 35 ax rdeeddebni de apóstol par rguiizdebni lo iratecdeb según necidá xte tubygadeb. 36 Lodeb guu tuby bniety ni lá Gusé, laab záb lo xfamily Leví, ne nez lo isla ni lá Chipre ná ladxbɨ. De apóstol gulelá laab Bernabé (zelo diidxqui, ni rguzaclaaz bniety). 37 Te pur btóob tuby ldaa guɨchliu ni gúpbɨ, ax bdeedbɨ mɨlyqui de apóstol.